Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Autorská práva

Autorská práva

Změny informací obsažených v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, jsou vyhrazeny. Veškerá rizika vyplývající z použití nebo důsledků použití tohoto dokumentu spočívají na uživateli. Pokud není uvedeno jinak, jsou názvy společností, organizací, produktů, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa či události použité v ukázkách smyšlené a nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem či událostí. Povinností uživatele je dodržet všechny zákonné normy týkající se autorských práv. Aniž by byla omezena práva uživatele vyplývající z autorských práv, žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, uložena do veřejného systému ani rozšiřována jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) ani za žádným účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva týkající se duševního vlastnictví, které se vztahují k předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutím tohoto dokumentu není poskytnuta licence na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva a jiné duševní vlastnictví, kromě případů výslovně uvedených v eventuální písemné licenční smlouvě od společnosti Microsoft.

Veškeré síťové identifikátory a adresy zmíněné v tomto dokumentu slouží pouze jako příklady. Tím, že byly tyto identifikátory a adresy zahrnuty do tohoto dokumentu, nezískáváte od společnosti Microsoft žádná výslovná ani předpokládaná práva k jejich testování nebo jinému použití.

Pomocí odkazů v této oblasti opustíte webový server společnosti Microsoft nebo jejího produktu. Servery, na které směřují tyto odkazy, nejsou společností Microsoft žádným způsobem ovládány a společnost Microsoft není zodpovědná za obsah těchto serverů, za odkazy na nich ani za jejich změny nebo aktualizace. Společnost Microsoft není vysílána za webové vysílání nebo jakoukoli jinou formu přenosu z odkazovaných serverů. Společnost Microsoft tyto odkazy poskytuje pouze v zájmu usnadnění a zahrnutí odkazu neznamená, že společnost Microsoft daný server doporučuje.

V zájmu usnadnění může společnost Microsoft v rámci této služby nebo svých softwarových produktů zpřístupnit nástroje a pomocné programy k použití nebo stažení. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti výsledků nebo výstupů vzniklých použitím takového nástroje nebo pomocného programu. Při použití nástrojů a pomocných programů zpřístupněných v rámci této služby nebo v softwarových produktech společnosti Microsoft respektujte práva týkající se duševního vlastnictví třetích stran.

© 1985-2005 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Active Desktop, Active Directory, ActiveMovie, ActiveX, Authenticode, BackOffice, Direct3D, DirectAnimation, DirectDraw, DirectInput, DirectMusic, DirectPlay, DirectShow, DirectSound, DirectX, DoubleSpace, DriveSpace, FrontPage, IntelliMirror, IntelliMouse, JScript, Microsoft, Microsoft Press, Microsoft QuickBasic, MSDN, MS-DOS, MSN, Natural, NetMeeting, OpenType, Outlook, PowerPoint, SideWinder, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Win32, Windows, Windows Media, Windows NT a Wingdings jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Názvy skutečných společností a produktů uvedených v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Poděkování

Části tohoto produktu jsou částečně založeny na práci pana Marka H. Colburna a sponzorovány asociací USENIX Association. Copyright © 1989 Mark H. Colburn. Všechna práva vyhrazena.

Produkt zahrnuje software vyvinutý na univerzitě University of California v Berkeley a jejími spolupracovníky.

Části tohoto produktu jsou založeny částečně na práci týmu Regents of the University of California v Berkeley a jeho spolupracovníků. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software týmu Regents of the University of California, Berkeley, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1985, 1988 Regents of the University of California. Všechna práva vyhrazena.

Opakovaná distribuce a použití ve formátu zdroje a binárním formátu jsou povoleny za předpokladu, že bude ve všech těchto formátech zkopírováno uvedené upozornění týkající se autorských práv a tento odstavec a že bude ve veškeré dokumentaci, propagačních materiálech a dalších materiálech souvisejících s distribucí a používáním potvrzeno, že tento software byl vyvinut na univerzitě University of California, Berkeley. Název univerzity nesmí být bez zvláštního předchozího písemného oprávnění používán k doporučení či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Části tohoto produktu jsou založeny částečně na práci pana Grega Roelofse. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software pana Grega Roelofse, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1998-1999 Greg Roelofs. Všechna práva vyhrazena.

Tento software je poskytován tak, jak je bez záruk jakéhokoli druhu, ať vyslovených či předpokládaných. Autor ani spolupracovníci nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto softwaru.

Tento software je oprávněn používat kdokoli k libovolnému účelu včetně obchodních aplikací, měnit jej a opakovaně jej volně distribuovat s podmínkou následujících omezení:

  1. Opakovaná distribuce zdrojového kódu musí obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv, odmítnutí záruk a tento seznam podmínek.
  2. Opakovaná distribuce v binárním formátu musí v dokumentaci nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv, odmítnutí záruk a tento seznam podmínek.
  3. Všechny propagační materiály informující o funkcích nebo používání tohoto softwaru musí obsahovat následující poděkování:

This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, PNG: The Definitive Guide, published by O'Reilly and Associates.

Části tohoto softwaru jsou založeny částečně na práci společnosti Hewlett-Packard. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software společnosti Hewlett-Packard, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company

Oprávnění k používání, kopírování, upravování, distribuci a prodeji tohoto softwaru a dokumentace za jakýmkoli účelem je uděleno bezplatně za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a že bude toto upozornění na autorská práva obsaženo společně s tímto upozorněním týkajícím se udělení oprávnění obsaženo v podpůrné dokumentaci. Společnost Hewlett-Packard neposkytuje žádné informace týkající se vhodnosti daného softwaru k libovolným účelům. Software je poskytován tak, jak je bez výslovné či předpokládané záruky.

Části tohoto softwaru jsou založeny částečně na práci organizace University of Southern California. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software organizace University of Southern California, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1996 by the University of Southern California. Všechna práva vyhrazena.

Oprávnění k používání, kopírování, upravování a distribuci tohoto softwaru a dokumentace ve formátu zdroje a binárním formátu za jakýmkoli účelem je uděleno bezplatně za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a upozornění o udělení oprávnění a že bude ve veškeré dokumentaci, propagačních materiálech a dalších materiálech souvisejících s distribucí a používáním potvrzeno, že tento software byl částečně vyvinut organizací Information Sciences Institute na univerzitě University of Southern California. Název univerzity nesmí být bez zvláštního předchozího písemného oprávnění používán k doporučení či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Univerzita UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA neposkytuje žádné informace týkající se vhodnosti daného softwaru k libovolným účelům. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Části tohoto softwaru jsou založeny částečně na práci pana Luigiho Rizza. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software pana Luigiho Rizza, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)

Určité části byly odvozeny od kódu, jehož autory jsou Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza (robert@spectra.eng.hawaii.edu) a Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), srpen 1995.

Opakovaná distribuce a používání ve formátu zdroje a binárním formátu včetně možnosti úprav jsou povoleny za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

  1. Opakovaná distribuce zdrojového kódu musí obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a následující odmítnutí záruk.
  2. Opakovaná distribuce v binárním formátu musí v dokumentaci nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a následující odmítnutí záruk.

TENTO SOFTWARE JE AUTORY POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. AUTOŘI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TĚŽKÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, ČI PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLI ZPŮSOBENÝCH A VZNIKLÝCH PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ SE JEDNÁ O SMLUVNÍ, ABSOLUTNÍ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST (VČETNĚ NEDBALOSTNÍ ČI JINÉ), I PŘES UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Části tohoto softwaru jsou částečně založeny na práci organizace Massachusetts Institute of Technology. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software organizace Massachusetts Institute of Technology, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1989,1990 by the Massachusetts Institute of Technology. Všechna práva vyhrazena.

V RÁMCI DANÉHO OMEZENÍ je uděleno bezplatně oprávnění k používání, kopírování, upravování a distribuci tohoto softwaru a dokumentace za jakýmkoli účelem za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a že bude podpůrná dokumentace obsahovat toto upozornění na autorská práva a toto upozornění o udělení oprávnění a že název organizace M.I.T. nebude v propagačních či veřejných materiálech souvisejících s distribucí softwaru uveden bez předchozího zvláštního písemného povolení. Organizace M.I.T. neposkytuje žádné informace týkající se vhodnosti tohoto softwaru k libovolným účelům. Software je poskytován tak, jak je bez výslovné či předpokládané záruky.

Podle práva Spojených států amerických nesmí být tento software vyvezen mimo USA bez licence amerického ministerstva obchodu.

Části tohoto softwaru jsou částečně založeny na práci týmu Regents of The University of Michigan. Společnost Microsoft zahrnula do tohoto produktu software týmu Regents of The University of Michigan, a proto je povinna uvést následující text dodaný se softwarem:

Copyright © 1995,1996 Regents of The University of Michigan. Všechna práva vyhrazena.

Oprávnění k používání, kopírování, upravování a distribuci tohoto softwaru a dokumentace za jakýmkoli účelem je uděleno bezplatně za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a že bude podpůrná dokumentace obsahovat toto upozornění na autorská práva a toto upozornění o udělení oprávnění a že název organizace The University of Michigan nebude v propagačních či veřejných materiálech souvisejících s distribucí softwaru uveden bez předchozího zvláštního písemného povolení. Software je poskytován tak, jak je bez výslovných či předpokládaných záruk jakéhokoli druhu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft