Εξαγωγή (0) Εκτύπωση
Ανάπτυξη όλων
EN
Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας, αλλά εδώ μπορείτε να το βρείτε στα Αγγλικά.

Remove-WebConfigurationLock

Remove-WebConfigurationLock

Removes a lock on configuration settings.

Syntax

Remove-WebConfigurationLock [-Force] [-Location <String[]>] [-Filter] <String[]> [[-PSPath] <String[]>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-WarningVariable <String>] [-WhatIf] [-Confirm] [<CommonParameters>]

Detailed Description

Removes a lock on configuration settings created that was created by using the Add-WebConfigurationLock cmdlet.

Parameters

-Force <SwitchParameter>

Specifies that the user is not be prompted for confirmation.

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

false

Position?

named

-Location <String[]>

Location of the configuration from which the lock is removed.

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Position?

named

-Filter <String[]>

An XPath filter expression.

Attributes

Name Value

Required?

true

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Position?

1

-PSPath <String[]>

An IIS configuration path to the location.

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Position?

2

-WarningAction <ActionPreference>

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

false

Position?

named

-WarningVariable <String>

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

false

Position?

named

-WhatIf <SwitchParameter>

Describes what would happen if you executed the command without actually executing the command.

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

false

Position?

named

-Confirm <SwitchParameter>

Prompts for confirmation before executing the command.

Attributes

Name Value

Required?

false

Accept wildcard characters?

false

Accept Pipeline Input?

false

Position?

named

-CommonParameter

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see About Common Parameter

Input and Return Types

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet. The return type is the type of the objects that the cmdlet emits.

Input Type

.

Return Type

.

NotesExamples

EXAMPLE 1: Adding and removing configuration locks

IIS:\>Add-WebConfigurationLock -Type general -Filter //asp 
Remove-WebConfigurationLock -Filter //asp 
Add-WebConfigurationLock -Type inclusive -Filter //asp/@lcid 
Remove-WebConfigurationLock  -Filter //asp/@lcid 
Add-WebConfigurationLock -Type exclusive -Filter //asp/@lcid

This example demonstrates how to add and remove configuration locks.

Σας φάνηκε χρήσιμο;
(Χαρακτήρες που απομένουν: 1500)
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.
Εμφάνιση:
© 2014 Microsoft