(0) экспорттау Басып шығару
Барлығын кеңейту
Бұл материал қолмен аударылған. Бастапқы мәтінді қарау үшін мақала сөйлемдеріне тінтуір көрсеткісін апарыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін.
Аударма
Түпнұсқа тіліндегі мәтін
EN
Осы мазмұн сіздің тіліңізде қол жетімсіз, орыс тіліндегі нұсқасын пайдаланыңыз.

получить настраиваемые параметры для аргумента ADD TARGET

Выполнение этой задачи предполагает использование редактора запросов в Среда SQL Server Management Studio.

После завершения выполнения инструкций данной процедуры на вкладке Результаты редактора запросов будут отображены следующие столбцы.

 • package_name

 • target_name

 • parameter_name

 • parameter_type

 • required

Перед созданием сеанса расширенных событий SQL Server полезно выяснить, какие параметры можно установить при использовании аргумента ADD TARGET в CREATE EVENT SESSION или ALTER EVENT SESSION.

Получение настраиваемых параметров для аргумента ADD TARGET с использованием редактора запросов.

 • В редакторе запросов выполните следующие инструкции.

  SELECT p.name package_name, o.name target_name, c.name parameter_name, 
  c.type_name parameter_type, CASE c.capabilities_desc WHEN 'mandatory' THEN 'yes' ELSE 'no' END 
  required 
  FROM sys.dm_xe_objects o JOIN sys.dm_xe_packages p ON o.package_guid = p.guid 
  JOIN sys.dm_xe_object_columns c ON o.name = c.object_name AND c.column_type = 'customizable'
  WHERE o.object_type = 'target' 
  ORDER BY package_name, target_name, required DESC
  
Осы ақпарат сізге пайдалы болды ма?
(1500 Қалған нышандар)
Кері байланыс жасағаныңызға алғыс білдіреміз

Содержимое сообщества

Add («Добавить»)
Көрсету:
© 2014 Microsoft