(0) экспорттау Басып шығару
Барлығын кеңейту
Бұл материал қолмен аударылған. Бастапқы мәтінді қарау үшін мақала сөйлемдеріне тінтуір көрсеткісін апарыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін.
Аударма
Түпнұсқа тіліндегі мәтін
EN
Осы мазмұн сіздің тіліңізде қол жетімсіз, орыс тіліндегі нұсқасын пайдаланыңыз.

Занятие 2. Выполнение политик рекомендаций по расписанию

Можно настроить запланированные оценки рекомендованных политик на одном или нескольких экземплярах SQL Server. Чтобы настроить рекомендованные политики на выполнение в соответствии с расписанием, необходимо импортировать эти политики в целевой экземпляр.

Чтобы развернуть запланированные политики на нескольких серверах, можно импортировать политики на одном экземпляре, настроить расписания для каждой из них, экспортировать запланированные политики в одну из папок, а затем развертывать эти запланированные политики на целевых экземплярах с помощью зарегистрированных серверов.

Важное примечание Важно!

На целевом экземпляре должен быть запущен SQL Server 2008 или более поздняя версия. Автоматизация требует локального сохранения политик на экземпляре, что не поддерживается версиями SQL Server ранее SQL Server 2008.

На этом занятии будут выполнены следующие действия.

  • Импорт рекомендованных политик в экземпляр SQL Server.

  • Настройка политик на запуск по расписанию.

  • Развертывание запланированных рекомендованных политик на нескольких экземплярах, управляемых через окно «Зарегистрированные серверы».

Это занятие содержит следующие разделы:

Осы ақпарат сізге пайдалы болды ма?
(1500 Қалған нышандар)
Кері байланыс жасағаныңызға алғыс білдіреміз

Содержимое сообщества

Add («Добавить»)
Көрсету:
© 2014 Microsoft