Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Ustawianie opcji indeksu

W tym temacie opisano sposób zmodyfikować właściwości Indeks w SQL Server 2012za pomocą SQL Server Management Studiolub Transact-SQL.

W tym temacie

Limity i ograniczenia

 • Następujące opcje są natychmiast zastosowane do indeksu za pomocą klauzuli SET w instrukcji ALTER INDEX: ALLOW_PAGE_LOCKS, ALLOW_ROW_LOCKS, IGNORE_DUP_KEY i STATISTICS_NORECOMPUTE.

 • Następujące opcje można ustawić podczas odbudować indeks za pomocą ALTER ODBUDOWAĆ indeks lub utworzyć indeks Z DROP_EXISTING: PAD_INDEX, FILLFACTOR, SORT_IN_TEMPDB, IGNORE_DUP_KEY, STATISTICS_NORECOMPUTE, ONLINE, ALLOW_ROW_LOCKS, ALLOW_PAGE_LOCKS, MAXDOP i DROP_EXISTING (tylko CREATE INDEX).

Zabezpieczenia

Uprawnienia

Wymaga ALTER uprawnienia w tabeli lub widoku.

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Aby zmodyfikować właściwości Indeks w Projektancie tabel zachodzi

 1. W Eksploratorze obiektów kliknij znak plus, aby rozszerzyć bazę danych zawierającą tabelę, w której chcesz zmodyfikować właściwości indeksu.

 2. Kliknij znak plus, aby rozwinąć tabel folderu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz zmodyfikować właściwości indeksu i wybierz projektu.

 4. Na Projektanta tabel menu, kliknij przycisk Indeksy/klucze.

 5. Wybierz indeks, który chcesz zmodyfikować. Jego właściwości będzie wyświetlane w siatce głównego.

 6. Zmienić ustawienia wszystkie właściwości, aby dostosować indeksu.

 7. Kliknij przycisk ścisłej.

 8. Na pliku menu, wybierz opcję zapisaćtable_name.

Aby zmodyfikować właściwości Indeks w Eksploratorze obiektów

 1. W Eksploratorze obiektów kliknij znak plus, aby rozszerzyć bazę danych zawierającą tabelę, w której chcesz zmodyfikować właściwości indeksu.

 2. Kliknij znak plus, aby rozwinąć tabel folderu.

 3. Kliknij znak plus, aby rozwijać tabelę, w której chcesz zmodyfikować właściwości indeksu.

 4. Kliknij znak plus, aby rozwinąć indeksów folderu.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeksu, który chcesz modyfikować właściwości i wybierz opcję właściwości.

 6. Zgodnie z Wybierz stronę, wybierz opcję Opcje.

 7. Zmienić ustawienia wszystkie właściwości, aby dostosować indeksu.

 8. Aby dodać, usunąć lub zmienić położenie kolumny indeksu, zaznacz Ogólne strony z Właściwości indeksu -index_name okno dialogowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz tematIndeks właściwości F1 Pomoc

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Aby wyświetlić właściwości wszystkich indeksów w tabeli

 1. W Object Explorer, połączyć się z wystąpieniem Aparat baz danych.

 2. Na pasku Standard (Standardowy) kliknij przycisk New Query (Nowe zapytanie).

 3. Skopiuj poniższy przykład i wklej go do okna zapytania, a następnie kliknij przycisk Execute (Wykonaj).

  USE AdventureWorks2012;
  GO
  SELECT i.name AS index_name, 
    i.type_desc, 
    i.is_unique, 
    ds.type_desc AS filegroup_or_partition_scheme, 
    ds.name AS filegroup_or_partition_scheme_name, 
    i.ignore_dup_key, 
    i.is_primary_key, 
    i.is_unique_constraint, 
    i.fill_factor, 
    i.is_padded, 
    i.is_disabled, 
    i.allow_row_locks, 
    i.allow_page_locks, 
    i.has_filter, 
    i.filter_definition
  FROM sys.indexes AS i
    INNER JOIN sys.data_spaces AS ds ON i.data_space_id = ds.data_space_id
  WHERE is_hypothetical = 0 AND i.index_id <> 0 
    AND i.object_id = OBJECT_ID('HumanResources.Employee'); 
  GO
  
  

Aby ustawić właściwości Indeks

 1. W Object Explorer, połączyć się z wystąpieniem Aparat baz danych.

 2. Na pasku Standard (Standardowy) kliknij przycisk New Query (Nowe zapytanie).

 3. Skopiuj i wklej następujące przykłady w oknie kwerendy i kliknij polecenie wykonywanie.

  USE AdventureWorks2012;
  GO
  ALTER INDEX AK_SalesOrderHeader_SalesOrderNumber ON
    Sales.SalesOrderHeader
  SET (
    STATISTICS_NORECOMPUTE = ON,
    IGNORE_DUP_KEY = ON,
    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON
    ) ;
  GO
  
  
  
  USE AdventureWorks2012;
  GO
  ALTER INDEX ALL ON Production.Product
  REBUILD WITH (FILLFACTOR = 80, SORT_IN_TEMPDB = ON,
         STATISTICS_NORECOMPUTE = ON);
  GO
  
  
  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana INDEKSU (języka Transact-SQL).

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft