Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Aktualizace nástroje System Center 2012 Configuration Manager

Aktualizováno: srpen 2013

Platí pro: System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 R2 Configuration Manager

Chcete-li aktualizovat nástroj System Center 2012 Configuration Manager, můžete nainstalovat kumulativní aktualizaci nebo aktualizaci Service Pack:

notePoznámka
Toto téma obsahuje obecné informace k aktualizaci nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Podrobnosti o konkrétní aktualizaci naleznete v příslušném článku ve znalostní bázi Knowledge Base (KB) na webu podpory společnosti Microsoft.

Následující informace vám pomohou při instalaci aktualizací nástroje Configuration Manager:

V nástroji System Center 2012 Configuration Manager se instalují kumulativní aktualizace, které aktualizují lokality a klienty nástroje Configuration Manager.

Kumulativní aktualizace nástroje Configuration Manager jsou podobné jako kumulativní aktualizace ostatních produktů společnosti Microsoft, např. SQL Server. Kumulativní aktualizace obsahují jednu nebo více oprav konkrétní verze nástroje Configuration Manager. Každá nová kumulativní aktualizace je popsána v článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Kumulativní aktualizace jsou zpravidla vydávány každé 3 měsíce, avšak toto období se může v závislosti na množství a povaze opravovaných problémů změnit.

Při instalaci kumulativní aktualizace nástroje Configuration Manager je nainstalována sada aktualizací. Sady aktualizací obsahují aktualizační soubory k jedné nebo více součástem nástroje Configuration Manager. Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat na server lokality centrální správy nebo primární lokality.

Spustíte-li na serveru lokality kumulativní aktualizaci nástroje Configuration Manager, nainstaluje se a spustí se sada aplikací. Sady aktualizací mohou být spuštěny na serveru lokality centrální správy, na serveru primární lokality, na serveru sekundární lokality nebo v počítači, v němž se spouští instance poskytovatele služby SMS. Pokud však plánujete vytvoření nasazení k instalaci aktualizací do dalších počítačů, je třeba sadu aktualizací nainstalovat na server lokality centrální správy nebo na server primární lokality. Sada aktualizací obsahuje opravy nástroje Configuration Manager. Jakmile je sada aktualizací spuštěna, rozbalí aktualizační soubory pro příslušné součásti ze sady aktualizací a spustí průvodce, který vás provede procesem konfigurace aktualizací a možnostmi nasazení aktualizací. Po dokončení průvodce jsou aktualizace ze sady, které se vztahují na server lokality, nainstalovány na server lokality. Průvodce však vytvoří také nasazení, která můžete použít k instalaci aktualizací do dalších počítačů. Aktualizace se do dalších počítačů nasazují některou z podporovaných metod nasazení, jako je balíček nasazení softwaru nebo nástroj Microsoft System Center Updates Publisher 2011. Po spuštění vytvoří průvodce na serveru lokality soubor .cab, který pak může využít nástroj Updates Publisher 2011. V průvodci můžete také vytvořit jeden nebo více balíčků nasazení softwaru. Tato nasazení lze využít k instalaci aktualizací do součástí, např. do klientů nebo do konzoly Configuration Manager. Do počítačů, které nepoužívají klienta nástroje Configuration Manager, můžete aktualizace nainstalovat ručně.

Aktualizovány mohou být v nástroji Configuration Manager tyto tři skupiny:

 • Role serveru System Center 2012 Configuration Manager, tedy:

  • Lokalita centrální správy

  • Primární lokalita

  • Sekundární lokalita

  • Vzdálený poskytovatel služby SMS

  notePoznámka
  Aktualizace rolí systému lokality, včetně aktualizací databáze lokality, se instalují jako součást aktualizace severů lokality.

  Od verze Configuration Manager SP1 obsahují aktualizace rolí systému lokality také aktualizace vztahující se ke cloudovým distribučním bodům. Aktualizace vztahující se k bodu nabízené distribuce se však instalují jako aktualizace klienta Configuration Manager, a ne jako aktualizace rolí systému lokality.

 • Konzola System Center 2012 Configuration Manager

 • Klient nástroje System Center 2012 Configuration Manager

Každá sada aktualizací nástroje Configuration Manager je samoextrahovatelný soubor .exe (SFX), který obsahuje soubory potřebné k instalaci aktualizací do příslušných součástí nástroje Configuration Manager. Soubor SFX může obsahovat následující soubory.

 

Soubor Další informace

<Produkt>-<aktualizace Service Pak>-<verze kumulativní aktualizace>-<ID článku v KB>-<platforma>-<jazyk>.msi

Toto je aktualizační soubor. Příkazový řádek tohoto souboru je řízen souborem Updatesetup.exe.

Například:

 • configMgr-2012-rtm-cu1-kb1234567-x64-enu.msi

Updatesetup.exe

Tato schránka .msi řídí instalaci sady aktualizací.

Po spuštění aktualizace zjistí soubor Updatesetup.exe jazyk zobrazení v počítači, v němž je spuštěn. Výchozím jazykem rozhraní aktualizace je angličtina. Pokud je však podporován jazyk zobrazení nastavený v počítači, zobrazí se uživatelské rozhraní v místním jazyce počítače.

License_<jazyk>.rtf

V případě potřeby obsahuje aktualizace jeden nebo více souborů s licencemi v podporovaných jazycích.

<Produkt a typ aktualizace>-<aktualizace Service Pack><verze kumulativní aktualizace>-<ID článku v KB>-<platforma>.msp

Pokud se aktualizace vztahuje ke konzole nebo klientům nástroje Configuration Manager, obsahuje sada aktualizací samostatné soubory oprav Instalační služby systému Windows (.msp).

Například:

Configuration Manager aktualizace konzoly:

 • ConfigMgr2012AdminUI-RTM-cu1-kb1234567-i386.msp

aktualizace klienta:

 • ConfigMgr2012ac-RTM-cu1-kb1234567-i386.msp

 • ConfigMgr2012ac-RTM-cu1-kb1234567-x64.msp

Sada aktualizací standardně zaznamenává svou činnost do souboru .log na serveru lokality. Soubor protokolu .log má stejný název jako sada aktualizací a je zapsán do složky %SystemRoot%/Temp.

Jakmile spustíte sadu aktualizací, extrahuje soubor se stejným názvem, jako je název sady aktualizací, do dočasné složky v počítači a poté spustí program Updatesetup.exe. Program Updatesetup.exe spustí Průvodce kumulativní aktualizací <číslo> pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager <Service Pack> <číslo KB>.

Průvodce vytvoří v instalační složce nástroje System Center 2012 Configuration Manager na serveru lokality několik složek. Struktura složek má následující podobu:

\\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\<Update Type>\<Platform>.

Podrobnosti o složkách v této struktuře naleznete v následující tabulce.

 

Název složky Další informace

<Název serveru>

Název serveru lokality, kde spouštíte sadu aktualizací.

SMS_<Kód lokality>

Název sdílené položky instalační složky nástroje System Center 2012 Configuration Manager.

<Číslo KB>

ID článku k této sadě aktualizací ve znalostní bázi Knowledge Base.

<Typ aktualizace>

Typy aktualizací nástroje Configuration Manager. Průvodce vytvoří samostatnou složku pro každý typ aktualizace obsažené v sadě aktualizací. Názvy složek reprezentují typy aktualizací. Mezi tyto typy patří:

 • Server: Obsahuje aktualizace serverů lokality, serverů databáze lokality a počítačů, v nichž se spouští poskytovatel služby SMS.

 • Client: Obsahuje aktualizace klienta nástroje Configuration Manager.

 • AdminConsole: Obsahuje aktualizace konzoly Configuration Manager.

Kromě výše uvedených typů aktualizací vytvoří průvodce složku s názvem SCUP. Tato složka nezastupuje žádný typ aktualizace, ale obsahuje soubor .cab do nástroje Updates Publisher 2011.

<Platforma>

Složka specifická pro konkrétní platformu. Obsahuje aktualizační soubory specifické pro daný typ procesoru.

Mezi tyto složky patří:

 • x64

 • I386

Chcete-li nasadit aktualizace do jiných počítačů, než je systém lokality, v němž sadu aktualizací spouštíte, může průvodce vytvořit balíček nasazení softwaru pro jednotlivé kategorie součástí, které jsou v aktualizaci zahrnuty (server lokality a počítače, v nichž se spouští poskytovatel služby SMS, konzola Configuration Manager a klienti). Jednotlivé balíčky pak můžete nasadit do počítačů s klientem nástroje Configuration Manager. Průvodce také vždy vytvoří soubor .cab, který lze importovat do nástroje Updates Publisher 2011, pokud byste chtěli nástroj Updates Publisher 2011 použít. Informace o způsobu použití balíčku k nasazení aktualizací naleznete v části Instalace aktualizací pomocí nasazení softwaru v tomto tématu. Informace o způsobu použití nástroje Updates Publisher 2011 k nasazení aktualizací naleznete v části Instalace aktualizací pomocí nástroje Updates Publisher 2011 v tomto tématu.

Chcete-li instalovat aktualizace, je třeba nejprve nainstalovat sadu aplikací na server lokality. Instalujete-li sadu aktualizací, spustí nejprve Průvodce kumulativní aktualizaci <číslo> pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager <Service Pack> <Číslo KB>. Průvodce provede následující úlohy:

 • Extrahuje aktualizační soubory

 • Pomůže vám nakonfigurovat nasazení

 • Nainstaluje příslušné aktualizace do součástí serveru místního počítače

Jakmile nainstalujete sadu aktualizací na server lokality, může aktualizovat také další součásti nástroje Configuration Manager. Následující tabulka popisuje aktualizační úlohy pro různé součásti.

 

Součást Pokyny

Server lokality

Nasazení aktualizací na vzdálený server lokality (pokud jste nezvolili instalaci sady aktualizací přímo na tento vzdálený server lokality).

Databáze lokality

U vzdálených serverů lokality nasazení aktualizací serveru, které obsahují aktualizaci databáze lokality (pokud neinstalujete sadu aktualizací přímo na tento vzdálený server lokality).

Konzola Configuration Manager

Po úvodní instalaci konzoly Configuration Manager můžete nainstalovat aktualizace konzoly Configuration Manager do všech počítačů, které konzolu využívají. Instalační soubory konzoly Configuration Manager nelze změnit tak, aby použily aktualizace již během úvodní instalace konzoly.

Vzdálený poskytovatel služby SMS

Instalace aktualizací pro všechny instance poskytovatele služby SMS, který se spouští v jiných počítačích, než je server lokality, do nějž jste nainstalovali sadu aktualizací.

Klienti nástroje Configuration Manager

Po úvodní instalaci klienta nástroje Configuration Manager můžete nainstalovat aktualizace klienta Configuration Manager do všech počítačů, které klienta využívají.

notePoznámka
Aktualizace lze nasadit pouze do počítačů, v nichž se spouští klient nástroje Configuration Manager.

Pokud přeinstalujete klienta, konzolu Configuration Manager, nebo poskytovatele služby SMS, bude nutné přeinstalovat také aktualizace těchto součástí.

Následující části obsahují informace o instalaci aktualizací do jednotlivých součástí nástroje Configuration Manager.

Aktualizace serverů mohou obsahovat aktualizace lokalit, databáze lokalit a počítačů, v nichž se spouští instance poskytovatele služby SMS. Následující části obsahují informace o aktualizaci jednotlivých typů součástí serveru.

Chcete-li aktualizovat lokalitu nástroje Configuration Manager, můžete sadu aktualizací nainstalovat přímo na server lokality, nebo aktualizace na server lokality nasadit až poté, co nainstalujete sadu aktualizací do jiné lokality.

Pokud instalujete aktualizaci na server lokality, proces instalace aktualizací řídí ostatní akce, které jsou vyžadovány k použití aktualizace, jako je např. aktualizace rolí systému lokality. Výjimkou je databáze lokality. Následující část obsahuje informace o aktualizaci databáze lokality.

Chcete-li aktualizovat databázi lokality, proces instalace v ní spustí soubor s názvem update.sql. Proces aktualizace lze nakonfigurovat tak, aby byla databáze lokality aktualizována automaticky, nebo můžete databázi lokality aktualizovat později ručně.

Automatická aktualizace databáze lokality

Při instalaci sady aktualizací na server lokality můžete zvolit automatickou aktualizaci databáze lokality po dokončení instalace aktualizací serveru. Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na server lokality, na nějž instalujete sadu aktualizací, nevztahuje se na nasazení vytvořená k instalaci aktualizací na vzdálené servery lokality.

notePoznámka
Pokud se rozhodnete aktualizovat databázi lokality automaticky, proces aktualizuje databázi bez ohledu na to, zda je databáze umístěna na serveru lokality nebo ve vzdáleném počítači.

ImportantDůležité informace
Než spustíte aktualizaci databáze lokality, vytvořte její zálohu. Aktualizaci databáze lokality nelze odinstalovat. Informace o vytvoření zálohy pro nástroj Configuration Manager naleznete v části Zálohování a obnova v nástroji Configuration Manager v příručce Správa lokality pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Ruční aktualizace databáze lokality

Pokud se rozhodnete neaktualizovat databázi lokality při instalaci sady aktualizací na server lokality automaticky, aktualizace serveru neprovede žádné změny v databázi na serveru lokality, na němž je sada aktualizací spuštěna. Nasazení, která využívají balíček vytvořený k nasazení softwaru nebo který instaluje nástroj Updates Publisher 2011, databázi lokality aktualizují vždy.

WarningVarování
Obsahuje-li aktualizace aktualizační soubory jak pro server lokality, tak pro databázi lokality, aktualizace nebude funkční, nebude-li provedena jak pro server lokality, tak pro databázi lokality. Pokud není aktualizace použita pro databázi lokality, bude lokalita v nepodporovaném stavu.

Chcete-li aktualizovat databázi lokality ručně, připojte se pomocí aplikace SQL Server Management Studio k serveru SQL a spusťte v této databázi lokality aktualizační skript s názvem update.sql.

Jakmile bude sada aktualizací nainstalována, extrahuje do následující složky na serveru lokality soubor update.sql:

\\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\update.sql.

Informace o postupu spuštění skriptu aktualizace databáze systému SQL Server naleznete v dokumentaci k verzi systému SQL Server používané na serveru databáze lokality.

Po instalaci sady aktualizací obsahující aktualizace poskytovatele služby SMS musíte aktualizace nasadit do všech počítačů, které tohoto poskytovatele používají. Jedinou výjimku představuje instance poskytovatele služby SMS dříve instalovaná na serveru lokality, kde sadu aktualizací instalujete. Místní instance poskytovatele služby SMS na serveru lokality je aktualizována při instalaci sady aktualizací.

Když poskytovatele služby SMS odeberete z počítače a následně jej opět nainstalujete, musíte do tohoto počítače znovu nainstalovat i jeho aktualizaci.

Po úvodní instalaci klienta do počítače můžete klienta aktualizovat. Aktualizace můžete nasadit pomocí nástroje Updates Publisher 2011 nebo pomocí balíčku nasazení softwaru. Aktualizace jednotlivých klientů můžete také nainstalovat ručně. Další informace o použití nasazení k instalaci aktualizací naleznete v části Nasazení aktualizací nástroje Configuration Manager v tomto tématu.

ImportantDůležité informace
Když instalujete aktualizace klientů a sada aktualizací obsahuje i aktualizace serverů, nezapomeňte také nainstalovat aktualizace serverů v primární lokalitě, ke které jsou klienti přiřazeni.

Při ruční instalaci aktualizací klientů je třeba u každého klienta nástroje Configuration Manager spustit soubor Msiexec.exe a uvést odkaz na soubor .msp s aktualizací klienta pro příslušnou platformu.

K aktualizaci klienta můžete použít například následující příkaz. Tento příkaz spustí v klientském počítači program MSIEXEC s odkazem na soubor .msp rozbalený ze sady aktualizací na serveru lokality: msiexec.exe /p \\<NázevServeru>\SMS_<KódLokality>\Hotfix\<Číslo KB>\Client\<Platform>\<msp> /L*v <SouborProtokolu>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

Chcete-li aktualizovat konzolu nástroje Configuration Manager, musíte po dokončení instalace konzoly nainstalovat aktualizaci do počítače, který konzolu používá.

ImportantDůležité informace
Když instalujete aktualizace konzoly nástroje Configuration Manager a sada aktualizací obsahuje i aktualizace serverů, nezapomeňte také nainstalovat aktualizace serverů v lokalitě, kterou s konzolou nástroje Configuration Manager používáte.

Pokud aktualizovaný počítač používá klienta nástroje Configuration Manager, můžete aktualizaci nainstalovat pomocí nasazení. Aktualizaci můžete také nainstalovat ručně do jednotlivých počítačů. Další informace o použití nasazení k instalaci aktualizací naleznete v části Nasazení aktualizací nástroje Configuration Manager v tomto tématu.

Při ruční instalaci aktualizací konzoly nástroje Configuration Manager je třeba v každém počítači s konzolou nástroje Configuration Manager spustit soubor Msiexec.exe a uvést odkaz na soubor .msp s aktualizací konzoly nástroje Configuration Manager.

K aktualizaci konzoly nástroje Configuration Manager můžete použít například následující příkaz. Tento příkaz spustí v počítači program MSIEXEC s odkazem na soubor .msp rozbalený ze sady aktualizací na serveru lokality: msiexec.exe /p \\<NázevServeru>\SMS_<KódLokality>\Hotfix\<Číslo KB>\AdminConsole\<Platform>\<msp> /L*v <SouborProtokolu>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

Po instalaci sady aktualizací na serveru lokality můžete aktualizace nasadit do dalších počítačů.

Informace v následujících částech vám pomohou konfigurovat nasazení pro distribuci aktualizací nástroje Configuration Manager.

Když nainstalujete sadu aktualizací na server lokality, Průvodce kumulativní aktualizací <číslo> pro System Center 2012 Configuration Manager <Service Pack> <Číslo KB> vytvoří soubor katalogu pro nástroj Updates Publisher 2011, který můžete použít k nasazení aktualizací do příslušných počítačů. Průvodce tento katalog vytvoří vždy, i když vyberete možnost Použít balíček a program k nasazení této aktualizace.

Katalog pro nástroj Updates Publisher 2011 má název SCUPCatalog.cab a nachází se v následující složce počítače se sadou aktualizací: \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\SCUP\SCUPCatalog.cab

ImportantDůležité informace
Soubor SCUPCatalog.cab obsahuje složky vztahující se k serveru lokality s instalovanou sadou aktualizací. Nelze jej proto použít na jiných serverech lokality.

Po dokončení průvodce můžete katalog importovat do nástroje Updates Publisher 2011 a následně použít nástroj Configuration Manager k nasazení aktualizací softwaru. Informace o nástroji Updates Publisher 2011 naleznete v článku Updates Publisher 2011 v knihovně TechNet k nástroji System Center 2012. Informace o aktualizacích softwaru v nástroji Configuration Manager naleznete v tématu Software Updates in Configuration Manager v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Při importu souboru SCUPCatalog.cab do nástroje Updates Publisher 2011 a publikaci aktualizací použijte následující postup.

 1. Spusťte konzolu nástroje Updates Publisher 2011 a klikněte na možnost Importovat.

 2. Na stránce Typ importu v Průvodci importem katalogu aktualizací softwaru vyberte možnost Zadejte cestu k importovanému katalogu a zadejte soubor SCUPCatalog.cab.

 3. Klikněte na tlačítko Další a poté opět na tlačítko Další.

 4. V dialogovém okně Upozornění zabezpečení – Ověření katalogu klikněte na tlačítko Přijmout. Po dokončení průvodce zavřete.

 5. V konzole nástroje Updates Publisher 2011 vyberte aktualizaci, kterou chcete nasadit, a klikněte na tlačítko Publikovat.

 6. Na stránce Možnosti publikování v Průvodci publikováním aktualizací softwaru vyberte možnost Celý obsah a klikněte na tlačítko Další.

 7. Dokončením průvodce publikujte aktualizace.

Po importu aktualizací do nástroje Updates Publisher 2011 můžete použít aktualizace softwaru nástroje Configuration Manager k nasazení vlastních aktualizací do klientských počítačů.

Když nainstalujete sadu aktualizací na server primární lokality nebo lokality centrální správy, můžete pomocí Průvodce kumulativní aktualizací <číslo> pro System Center 2012 Configuration Manager <Service Pack> <Číslo KB> vytvořit balíčky aktualizací pro nasazení softwaru. Jednotlivé balíčky pak můžete nasadit do kolekcí počítačů, které chcete aktualizovat.

Chcete-li vytvořit balíček nasazení softwaru, v průvodci na stránce Konfigurace nasazení aktualizace softwaru zaškrtněte políčko pro každý typ balíčku aktualizací, který chcete použít. Dostupné typy mohou zahrnovat servery, konzoly a klienty nástroje Configuration Manager. Pro každý vybraný typ aktualizace bude vytvořen samostatný balíček.

notePoznámka
Balíček pro servery obsahuje následující součásti:

 • Server lokality

 • Poskytovatel SMS

 • Databáze lokality

Následně v průvodci na stránce Konfigurace nasazení aktualizace softwaru vyberte možnost Použiji distribuci softwaru. Tato volba zajistí, že průvodce vytvoří balíčky nasazení softwaru.

notePoznámka
Průvodce vždy vytvoří soubor .cab pro nástroj Updates Publisher 2011. Pokud však vyberete možnost Použiji nástroj System Center Updates Publisher, průvodce nevytvoří balíčky nasazení softwaru.

Po dokončení průvodce si můžete vytvořené balíčky zobrazit v konzole nástroje Configuration Manager v uzlu Balíčky v pracovním prostoru Softwarová knihovna. Následně můžete použít běžný postup nasazení balíčků softwaru do klientů nástroje Configuration Manager. Balíček po spuštění v klientském počítači nainstaluje aktualizace příslušných součástí nástroje Configuration Manager.

Informace o postupu nasazení balíčků do klientských počítačů nástroje Configuration Manager naleznete v tématu How to Deploy Packages and Programs in Configuration Manager v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Jednotlivé aktualizace můžete nasadit odpovídajícím klientům. Následující informace vám pomohou při vytváření kolekcí zařízení pro různé součásti nástroje Configuration Manager.

 

Součást nástroje Configuration Manager Pokyny

Server lokality centrální správy

Vytvořte přímý dotaz členství a přidejte počítač serveru lokality centrální správy.

Všechny servery primární lokality

Vytvořte přímý dotaz členství a přidejte všechny počítače serverů primární lokality.

Všechny servery sekundární lokality

Vytvořte přímý dotaz členství a přidejte všechny počítače serverů sekundární lokality.

Všichni klienti x86

Vytvořte kolekci s následujícími kritérii dotazu:

Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X86-based PC"

Všichni klienti x64

Vytvořte kolekci s následujícími kritérii dotazu:

Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X64-based PC"

Všechny počítače používající konzolu nástroje Configuration Manager

Vytvořte přímý dotaz členství a přidejte všechny počítače.

Vzdálené počítače používající instanci poskytovatele služby SMS

Vytvořte přímý dotaz členství a přidejte všechny počítače.

notePoznámka
Chcete-li aktualizovat databázi lokality, nasaďte aktualizaci na server příslušné lokality.

Informace o vytváření kolekcí naleznete v tématu How to Create Collections in Configuration Manager v příručce Assets and Compliance in System Center 2012 Configuration Manager.

-----
Informace o dalších materiálech a zdrojích informací jsou k dispozici v tématu Information and Support for Configuration Manager (Informace a podpora pro nástroj Configuration Manager).

Tip: Pomocí tohoto dotazu můžete v knihovně TechNet vyhledat online dokumentaci pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager. Pokyny a příklady naleznete v následujícím tématu v části Search the Configuration Manager Documentation Library (Prohledání knihovny dokumentace k nástroji Configuration Manager).
-----
Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky
Zobraziť:
© 2014 Microsoft