ส่งออก (0) พิมพ์
ขยายทั้งหมด
EN
เนื้อหานี้ไม่พร้อมให้ใช้งานในภาษาของคุณ แต่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่นี่

View a List of Server Certificates (IIS 7)

Applies To: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

View a list of certificates to select certificates to import or delete. Server administrators can view all certificates for a Web server. Site administrators can view the bindings and certificates associated with their sites. Binding information for a site can be viewed only on the site level.

For information about the levels at which you can perform this procedure, and the modules, handlers, and permissions that are required to perform this procedure, see Server Certificates Feature Requirements (IIS 7).

Exceptions to Feature Requirements

  • None

You can perform this procedure by using the user interface (UI).

  1. Open IIS Manager and navigate to the level you want to manage. For information about opening IIS Manager, see Open IIS Manager (IIS 7). For information about navigating to locations in the UI, see Navigation in IIS Manager (IIS 7).

  2. In Features View, double-click Server Certificates. IIS displays a list of server certificates.

Use the following WMI classes, methods, or properties to perform this procedure:

  • None

For more information about WMI and IIS, see Windows Management Instrumentation (WMI) in IIS 7. For more information about the classes, methods, or properties associated with this procedure, see the IIS WMI Provider Reference on the MSDN site.

See Also

คุณคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่
(1500 จำนวนอักขระที่เหลืออยู่)
ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

เนื้อหาชุมชน

เพิ่ม
แสดง:
© 2014 Microsoft