Skip to main content

Aktivace multilicenčních edic systémů Windows

Tento článek popisuje nové principy a proces aktivace operačních systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pořízených v rámci některé z multilicenčních smluv (Microsoft Open License, Open Subscription License, Select, Enterprise Agreement …). Netýká se tedy systémů Windows v licenčnm modelu OEM nebo krabicových verzí.

Nový proces aktivace (VA 2.0) systému Windows

Předchozí verze operačních systémů Windows bylo nutné v průběhu instalace aktivovat pomocí licenčního klíče, tzv. VLK klíče (Volume Licensing Key). Pomocí tohoto klíče bylo možné aktivovat prakticky libovolné množství počítačů se systémem Windows a bylo obtížné ochránit klíč od úniku mimo společnost a zneužití. V případě zneužití bylo nutné klíč deaktivovat a počítače používající tento licenční klíč opět aktivovat pomocí nově generovaného klíče.

Těmto problémům předchází nový model aktivačního procesu, označovaný jako VA 2.0 (Volume Activation), který řeší mnohé problémy s aktivací multilicenčních edic systému Windows. Mezi hlavní vylepšení patří automatická aktivace systému Windows bez zásahu uživatele, či správce a také ochrana licenčního klíče, který není nutné pro samotný instalační proces operačního systému znát, čím se značně eliminuje možnost jeho zneužití.

Aktivaci systému Windows Vista a Windows Server 2008 je možné udělat pomocí dvou různých metod. Aktivační server KMS (Key Management Service) umožňuje provést automatickou aktivaci klientských počítačů uvnitř společnosti, zatímco aktivace pomocí klíče MAK (Multiple Activation Key) je manuální proces aktivace pomocí serveru hostovaného společností Microsoft. Zákazníci mohou použít jednu či druhou metodu aktivace, případně kombinaci obou.

Aktivace systému Windows

Po instalaci systému Windows Vista máte 30 dnů na jeho aktivaci, po instalaci systému Windows Server 2008 máte 60 dní na dokončení aktivace. Pokud systém Windows neaktivujete do 30 dnů po instalaci, nebude možné využívat všechny funkce systému Windows. Na vypršení této lhůty budete upozorňováni. Plnou funkčnost počítače můžete obnovit aktivací systému Windows kdykoli po vypršení této lhůty.

Aktivace systému Windows má různé stavy, v závislosti na metodě použité pro aktivaci. Tyto stavy jsou popsány v následující kapitole.

Různé doby platnosti aktivace systému Windows

Aktivace systému Windows má různé stavy, v závislosti na metodě použité pro aktivaci (MAK či KMS). Systém Windows je nutné po instalaci aktivovat, aktivace může být také nutná i po změně hardware počítače, či po vypršení lhůty platnosti aktivace pomocí metody KMS. Pro více informací čtěte informace v následujících kapitolách.

Aktivace po instalaci operačního systému

Počáteční lhůta pro aktivaci po instalaci je u systému Windows Vista 30 dnů, pro systém Windows Server 2008 je to 60 dní. Pokud systém Windows neaktivujete do 30/60 dní po instalaci, systém Windows se přepne do omezeného módu (Initial Grace (OOB) period) a nebude možné využívat všechny funkce systému Windows. Systém Windows vás na tento stav upozorní zčernáním obrazovky a zobrazováním informace o nelegálnosti kopie systému Windows.

Aktivace po instalaci operačního systému

 

Systém Windows lze kdykoliv aktivovat a umožnit jeho plnohodnotné využití. Výchozí lhůtu 30-ti dnů pro aktivaci je navíc možné pomocí příkazu slmgr.vbs –rearm vynulovat do původní hodnoty a původní lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů pro dokončení aktivace. Tento proces lze opakovat maximálně 3x, u edice Enterprise lze tento postup opakovat 5x.

Aktivace pomocí metody MAK (Multiple Activation Key)

Platnost aktivace systému Windows pomocí metody MAK není časově omezená. Aktivace platí pro aktuální počítač
a jeho hardwarové parametry, při významnější změně hardware (např. základní deska) budete vyzváni k opětovné aktivaci systému Windows. Aktivace se provádí manuálně zadáním licenčního klíče a komunikací oproti hostovaným aktivačním serverům společnosti Microsoft pomocí internetového připojení.

Aktivaci je možné provést i offline s pomocí aktivační linky společnosti Microsoft. Princip metody MAK je podobný aktivaci systému Windows pořízených v rámci licence OEM.

Aktivace pomocí serveru KMS (Key Management Server)

Na rozdíl od aktivace pomocí metody MAK, není pro aktivaci pomocí KMS nutná komunikace každého aktivovaného počítače ven z prostředí společnosti. Aktivace využívá interně dostupného aktivačního serveru KMS, který poskytuje stejnou službu jako hostované servery společnosti Microsoft dostupné přes Internet. Aktivace pomocí metody KMS aktivuje kopii systému Windows na dobu maximálně 180 dnů, v průběhu které se systém Windows snaží automaticky aktivaci opětovně obnovit pomocí stejné metody. Aktivovaný počítač se systémem Windows (klient služby KMS) se spojí se službou serveru KMS, který daný počítač aktivuje. Stejný proces se opakuje každých 7 dní. Každé aktivaci je udělena lhůta platnosti 180 dnů, každých 7 dní je tedy opět prodloužena na 180 dnů. Pro úspěšnost tohoto procesu je třeba možnost síťové komunikace se serverem KMS, obvykle umístěným v interní síti společnosti. Pokud se aktivovanému počítači nepodaří navázat spojení s aktivačním serverem KMS, začne se odpočívat lhůta 180 dní platnosti aktivace od poslední úspěšné aktivace. Po vypršení lhůty je systém Windows přepnut do omezeného módu „mimo toleranci“ a kopii systému Windows je třeba opět aktivovat – ideálně připojením do firemní sítě pro automatickou reaktivaci. Systém Windows aktivovaný pomocí metody KMS je možné aktivovat i metodou MAK, více v kapitole věnované změně metody aktivace.

Metoda aktivace pomocí serveru KMS je použita jako výchozí pro usnadnění procesu aktivace a systémy Windows se jí automaticky snaží použít pro aktivační proces. Více informací o technické realizaci se nachází v dalším textu.

Změna metody aktivace z MAK na KMS a naopak

Změnu metody aktivace použitou pro daný počítač je možné provést pomocí nástroje slmgr.vbs. Spuštění příkazu s parametrem /ipk dovoluje poskytnutí licenčního klíče pro přepsání aktuálně použitého. Pokud tedy použijete MAK klíč namísto stávající metody KMS, docílíte změny metody aktivace počítače.

Změna aktivace z MAK klienta na KMS klienta

Multilicenční edice systému Windows jsou ve výchozím stavu KMS klienty. Pro potřebu návratu k metodě KMS je třeba použít tzv.setup, čili instalační klíče. Tyto klíče jsou veřejně známé a k dispozici na Technet stránkách společnosti Microsoft http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303280.aspx#_KMS_Client_Setup

Poznámka

Následující příkazy je nutné spustit s oprávněním správce na počítači s Windows Vista.

Pro návrat do výchozího stavu pro aktivaci počítače prověďte tyto kroky:

1.    V příkazové řádce spusťte příkaz cscript \windows\system32\slmgr.vbs /ipk <KmsSetupKey> pro instalaci instalačního klíče

2.    Následně spusťte příkaz cscript \windows\system32\slmgr.vbs /ato pro provedení aktivace

Prodloužení výchozí lhůty 30-ti dnů pro aktivaci

Výchozí lhůta 30 dní pro aktivaci, či lhůta 30 dní pro opětovnou aktivaci v režimu „mimo toleranci” nemusí postačovat pro určité scénáře, například pro zaměstnance pracující většinu času mimo společnost. Pro tyto „výjimky“ existuje možnost výchozí lhůtu prodloužit a aktivaci dokončit později.

Výchozí lhůtu 30-ti dnů pro aktivaci je možné pomocí příkazu slmgr.vbs –rearm vynulovat do původní hodnoty a získat dalších 30 dnů pro dokončení aktivace. Tento proces lze opakovat maximálně 3x, u edice Enterprise lze tento postup opakovat 5x. Pozor, tento příkaz je nutné spustit s oprávněním správce.

 Očekávané změny pro Windows 7, Windows Server 2008 R2

Nový model aktivace (Volume Activation 2.0) je platný od Windows Vista a vztahuje se i na očekáváné další verze systému Windows, tedy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Model aktivace je z technického pohledu prakticky totožný, s výjimkou aktivace pomocí tokenu, očekávané změny se zaměřují hlavně na usnadnění procesu aktivace, poskytnutí relevantních informací uživateli o aktuálním stavu aktivace systému. Mezi další vylepšení bude patřit zobrazení varování při použití KMS klíče a nové možnosti rozhraní WMI.

Detailnější informace ve hlášení o stavu aktivace

Windows 7 nabídne detailnější informace o stavu aktivace. Pro různé stavy se budou zobrazovat různé informace, uživatel by tak měl mít dostatečné informace pro pochopení aktuálního stavu. Různé hlášení se budou zobrazovat pro stavy vyžadující dokončení aktivace, vypršení stavu aktivace z důvodu změny hardware apod.

Poskytnutí doplňujících informací uživateli

Pro poskytnutí více informací uživateli, bude možné pomocí správcem definovaného odkazu URL v aktivačním dialogu přesměrovat uživatele například na stránky Intranetu.

Aktivace pomocí tokenu

Token-based Activation bude alternativní metoda provedení aktivace. Nabizí možnost využití stávající PKI infrastruktury zákazníků pro vygenerování certifikátu (token) použitého pro aktivaci Windows 7, či Windows Serveru 2008 R2. Metoda umožní lokální aktivaci bez nutnosti kontaktovat server KMS, či hostované aktivační servery na Internetu.

Různé typy licenčních klíčů – MAK a KMS

Na portálu správy licenčních klíčů ( https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx) je vám automaticky poskytnut klíč typu KMS, klíč typu MAK je třeba vygenerovat pomocí postupu popsaného na stejném portálu, či o něj zažádat.

KMS (Key Management Server)

KMS je označení pro aktivační server umístěný v rámci interní sítě. Klíč typu KMS slouží pouze pro aktivaci samotných aktivačních serverů KMS. Tyto servery je nutné online aktivovat po instalaci oproti hostovaným aktivačním serverům společnosti Microsoft, umístěným na síti Internet. Aktivaci je možné provést i offline s použitím aktivační linky společnosti Microsoft.

Platnost aktivace serveru KMS je stálá, pokud nedojde ke změně hardwaru počítače. Klíč je možné použít pouze 6x, pro účely redundance a vysoké dostupnosti můžete nasadit v rámci společnosti až 6 aktivačních serverů. Pro účely zastupitelnosti role tohoto aktivačního serveru, je navíc možné servery nasadit v redundantní konfiguraci zaručující dostupnost služby. Pokud by vám limit aktivací serverů KMS nepostačoval, například pro jednu multilicenční smlouvu využívanou větším počtem škol, je možné tento počet navýšit.

MAK (Multiple Activation Key)

Klíče typu MAK připomínají původní aktivační proces známý z předchozí verze aktivačního procesu multilicenčních edic systému Windows. Pomocí tohoto klíče je možné aktivovat klientské počítače a servery oproti aktivačním serverům společnosti Microsoft buď online pomocí připojení na Internet, či offline procesem s použitím aktivační linky společnosti Microsoft. Pro aktivační proces samotný je třeba znát klíč MAK a každý počítač je třeba aktivovat zvlášť.

Pro aktivace počítačů mimo síť společnosti, například bez možnosti připojení na Internet je možné využít tzv. MAK activation Proxy (VAMT), jak je popsáno níže v tomto dokumentu.

Licenční klíče pro různé edice Windows

Licenční klíče pro Windows Server 2008 se dále rozdělují do serverových skupin. Následující tabulka shrnuje použití různých typů klíčů pro jednotlivé edice Windows. Pro plánování aktivace systému Windows Server je podstatné porozumět nutnosti různých typů klíčů pro různé edice. Jednodušší je situace s Windows Vista, pro které existuje pouze jeden klíč, který aktivuje systém Windows Vista Enterprise i systém Windows Vista Business.

Tabulka typů klíčů pro MAK aktivace

Produktové skupiny

Edice systému Windows

Typ klíče

Produkty možné aktivovat

Vista VL

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

MAK

• Windows Vista Business

 • Windows Vista Enterprise

Server Group A

• Windows Web Server 2008

MAK_A

• Windows Web Server 2008

Server Group B

• Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

MAK_B

• Windows Server 2008 Standard

• Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

• Windows Server 2008 Enterprise

• Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

Server Group C

• Windows Server 2008 Datacenter

• Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

• Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

MAK_C

• Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems


Tabulka typů klíčů pro KMS aktivace

Produktové skupiny

Edice systému Windows

Typ klíče

Produkty možné aktivovat

Vista VL

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

KMS

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

Server group A

• Windows Web Server 2008

KMS_A

• Windows Web Server 2008

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

Server group B

• Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

KMS_B

• Windows Server 2008 Standard

• Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

• Windows Server 2008 Enterprise

• Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

Server group C

• Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

KMS_C

• Windows Server 2008 Datacenter

• Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

• Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

• Windows Vista Business

• Windows Vista Enterprise

Použití KMS klíče je hierarchické, klíče pro aktivaci vyšších edic je možné použít i pro aktivaci nižších edic systému Windows. Pokud budete aktivovat Windows Server 2008 Datacenter a zároveň Windows Server 2008 Standard, můžete použít klíč typu KMC_C pro aktivaci obou.

Metoda aktivace pomocí serveru KMS

Podle odhadu společnosti Microsoft, pravděpodobně nejčastěji použitý mechanismus aktivace systému Windows ve středních a větších společnostech. Aktivační server KMS je možné nainstalovat v rámci interní sítě společnosti a není tedy třeba počítače aktivovat individuálně oproti aktivačním serverům společnosti Microsoft. Aktivační proces systému Windows probíhá navíc automaticky oproti tomuto internímu KMS serveru, bez nutnosti připojení aktivovaných počítačů do sítě Internet.

Multilicenční edice systémů Windows Vista a Windows Server 2008 se snaží automaticky alokovat KMS server v rámci interní sítě a provést aktivaci pomocí této služby. Pokus o aktivaci je v případě neúspěchu opakován každé 2 hodiny. Žádná uživatelská akce není pro tento proces třeba.

POZOR
Služba serveru KMS začne aktivovat požadavky od klientských počítačů až po dosažení 25 požadavků na aktivaci. Více informací naleznete v kapitole Požadavky na aktivaci pomocí KMS. Maximální počet aktivací pomocí serveru KMS není omezen.

Instalace serveru KMS

Server KMS je služba běžící v rámci interní sítě a je ji možné instalovat na stávající server, či pracovní stanici. Pro tuto službu je možné použít stanici se systémem Windows Vista, či server s Windows Server 2003 a Windows Server 2008.

Poznámka

KMS server běžící na Windows Vista bude aktivovat pouze počítače s Windows Vista, neumožní aktivaci systému Windows Server 2008. Pokud máte v současné době KMS server na Windows Vista, je nutné použít jiný počítač pro běh této služby. Pro aktivaci Windows Serveru 2008 je nutné použít KMS službu na Windows Serveru 2003 (KMS ver.1.1),či na Windows Serveru 2008.

Aktivační server KMS je také možné provozovat ve virtuálním serveru, či pracovní stanici. Požadavky na operační systém v takovém případě zůstávají shodné jako pro nasazení na fyzický počítač.

Aktivace serveru KMS

Samotný server KMS je nutné jednorázově aktivovat oproti aktivačním serverům společnosti Microsoft buď online pomocí připojení na Internet, či offline procesem s použitím aktivační linky společnosti Microsoft. Aktivace serveru KMS je trvalá.


Server KMS aktivujete pomocí těchto příkazů:

slmgr.vbs –ipk <KMSlicenční klíč> instaluje KMS licenční klíč

slmgr.vbs –ato provede aktivaci oproti aktivačním serverům Microsoft

Pro offline aktivaci spusťte příkaz SLUI 4

Schéma aktivace KMS serveru a požadavek na aktivaci KMS klientského počítače

 

Alokace serveru KMS klientskými počítači

Server KMS je možné alokovat dvěma způsoby – vyhledáním serveru pomocíjmenného serveru DNS, či manuálním nasměrováním klientských počítačů pomocí registry. Pro automatické vyhledání je třeba vytvořit záznam v interní doménové zóně DNS a také zajistit možnost komunikace počítače se službou KMS serveru.

Dva způsoby konfigurace KMS klientských počítačů:

·        Automatická alokace: KMS klientský počítač vyhledá server pomocí jmenného serveru DNS.

·        Manuální konfigurace: specifikace KMS serveru a portu pomocí nastavení registry.

Pro manuální konfiguraci použitého serveru KMS na klientských počítačích spusťte příkaz slmgr.vbs –skms <DNSjménoKMSserveru[:Port]>

Konfigurace zóny serveru DNS

Pro umožnění alokace KMS serveru je nutné vytvořit tzv. SRV záznam určitého jména v DNS doménové databázi. Klientským počítačem hledaný záznam má tvar _VLMCS._TCP.vaše.doména, pro příklad tedy _VLMCS._TCP.corp.microsoft.com.

V případě, že máte DNS databázi (zónu) integrovanou s Active Directory a povoleny dynamické aktualizace, KMS server sám registruje požadované záznamy při každém startu služby KMS.

Komunikační porty služby KMS

Klientský počítač, či server se spojuje se službou KMS serveru pomocí TCP spojení na portu 1688. Pokud tedy máte například pobočkové sítě, ze kterých se aktivují klientské počítače se systémem Windows, je nutné tuto komunikaci povolit. Tento port je výchozí a lze v případě potřeby změnit.

Požadavky na aktivaci pomocí KMS

KMS server začíná aktivovat počítače požadující aktivaci až po dosažení minimálního počtu aktivačních požadavků. Musíte mít ve vaší síti alespoň 25 fyzických počítačů s Windows Vista, či 5 fyzických počítačů s Windows Server 2008. V případě, že máte v síti kombinaci obou operačních systémů požadujících aktivaci, počet požadavků je součtem obou. Požadavky na aktivaci virtuálních počítačů počet požadavků nenavyšují, aktivace je však provedena běžným způsobem jako u fyzických počítačů. Rovněž aktivace samotného serveru KMS počet požadavků nenavyšuje.

Následující tabulka ukazuje příklady dosažení potřebného počtu aktivací:

Windows Server 2008

Windows Vista

KMS server

Součet požadavků

Stav služby KMS

4

1

1

5

Aktivuje

1

4

1

5

Aktivuje

1

1

1

2

Neaktivuje

4

22

1

26

Aktivuje

Pro úplnost zbývá dodat, že server KMS musí být sám aktivován pomocí licenčního klíče KMS, více informací najdete v sekci aktivace serveru KMS.


 

Metoda aktivace pomocí MAK

Na rozdíl od metody KMS je třeba aktivovat každý počítač zvlášť. Aktivace má trvalou platnost, nevýhodou ale je nutnost znalosti licenčního klíče v době provádění aktivace. Aktivace probíhá oproti serverům společnosti Microsoft dostupné přes síť Internet. Pro zjednodušení správy MAK klientů a zjištění aktuálního stavu aktivací počítačů v síti společnosti je možné použít software VAMT (Volume Activation Management Tool), který také napomůže s automatickým poskytnutím MAK klíče počítačům a dovoluje i aktivaci pro počítače bez přístupu k síti Internet. 

Schéma komunikace pro aktivaci typu MAK

Nástroj Volume Activation Management Tool (VAMT) pomáhá aktivovat větší množství počítačů pomocí metody (a klíče) typu MAK. Přehledná grafická konzole poskytuje přehled o stavu aktivace jednotlivých počítačů s možností získat informace o počtu již aktivovaných počítačů pomocí hostovaných aktivačních serverů společnosti Microsoft.

Seznam počítačů je získáván prohledáváním místní sítě a získáním informací z doménové služby Active Directory. Počítače lze také manuálně přidávat a řadit do skupin.

Stažení nástroje VAMT: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12044dd8-1b2c-4da4-a530-80f26f0f9a99&displaylang=en

Aktivace počítačů mimo prostředí sítě

Počítače mimo dostupnost serveru KMS, případně bez možnosti přístupu na síť Internet, lze aktivovat dvojím způsobem. 

Bud´offline s pomocí průvodce a aktivační linky společnosti Microsoft, či s pomocí nástroje VAMT a možnosti MAK proxy.

Aktivace pomocí MAK proxy (VAMT)

Použitelné pro více počítačů, typicky například učebny bez přístupu všech počítačů do sítě Internet. Služba MAK proxy (součást software VAMT) nainstalovaná na jednom z počítačů zprostředkuje aktivaci pomocí vlastního připojení na Internet ostatním počítačům v síti. Stojí tedy mezi aktivovanými počítači a hostovanými aktivačními servery společnosti Microsoft. Pro aktivace je použit předdefinovaný MAK licenční klíč. Služba MAK proxy vyžádá od aktivovaných počítačů instalační ID kopie systému Windows, které zašle aktivačním serverům společnosti Microsoft. Aktivovanému počítači poté zašle potvrzení o aktivaci (tzv. confirmation ID, CID).

Poznámka

Aktivaci pomocí MAK proxy je možné provést i offline, bez přímého přístupu počítače na Internet. V takovém případě je třeba vyexportovat požadavky na aktivaci na přenosné medium a provést aktivaci pomocí jiného počítače s instalovaným software VAMT s přístupem na Internet.

Před použitím funkce MAK proxy se ujistěte, zda počítač se software VAMT splňuje tyto požadavky:

 • Počítač s VAMT má přístup na síť Internet
 • V konzole VAMT jsou přidány všechny počítače pro aktivaci
 • Na aktivovaných počítačích má nástroj VAMT oprávnění správce a Windows Firewall povoluje vzdálené volání pomocí rozhraní WMI. Potřeba povolit tyto pravidla ve všech profilech:
  o   Windows Management Instrumentation (ASync-In)
  o   Windows Management Instrumentation (DCOM-In)
  o   Windows Management Instrumentation (WMI-In)
 • Na počítačích mimo doménu Active Directory, je navíc nutné upravit registry pro povolení ověření vzdáleného WMI. Vytvořte tento klíč v registrech:
  o   Pomocí nástroje regedit.exe přejděte do této větve registry: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system
  o   Vytvořte klíč typu DWORD:
  jméno: LocalAccountTokenFilterPolicy
  hodnota: 1

Poznámka

Pro možnost automatického vyhledání počítačů se systémem Windows Vista je také třeba zapnout vyhledání sítě v Centru sítí a sdílení.

Řešení problémů

Pro řešení problémů je podstatné rozumět aktivačnímu procesu. Jak klienti aktivačního procesu, tedy pracovní stanice
a Windows servery, tak aktivační server KMS zapisují události spojené s aktivací do log souborů Windows. V prohlížeči událostí je tedy možné najít celou řadu informací o aktivitách aktivačního procesu a jejich úspěšnosti.

Nejčastější problémy, na které si dát pozor:

 • pozor na různé typu licenčních klíčů pro Windows Server 2008
 • nepoužívejte klíč typu KMS pro aktivaci klientských počítačů
 • pro aktivaci pomocí služby KMS je třeba mít v síti minimálně 25 stanic s Windows Vista, či 5 Windows Serverů 2008
 • vytvořte DNS záznam pro službu KMS serveru, či ručně nakonfigurujte klientské stanice pro použití určitého KMS serveru
 • ponechte si možnost prodloužení aktivační lhůty pomocí parametru rearm pro případ nouze
 • plánujte nasazení více KMS serverů pro účely zastupitelnosti
 • použijte KMS Management Pack pro Microsoft Operations Manager 2005 pro sledování služby KMS serveru


 

Prodloužení lhůty pro aktivaci – stav mimo toleranci

Pokud máte čerstvě nainstalovaný systém Windows, máte 30 dní na provedení aktivace. Stejnou lhůtu máte pokud došlo k významnější změně hardware počítače, či pokud váš počítač nebyl schopen obnovit aktivaci během 180-ti dní komunikací se serverem KMS. V případě, že tato lhůta není dostatečná, je možné použít příkaz slmgr.vbs –rearm pro obnovení celého času lhůty pro aktivaci. Budete tedy mít dalších 30 dní pro dokončení aktivace.

Příkaz lze použít pouze 3x (5x pro edici Windows Vista Enterprise), mělo by být použito jako záložní řešení. Příkaz slmgr je třeba spouštět v režimu spustit jako správce na počítačích se zapnutým řízením uživatelských účtů.

Použití nástroje slmgr

Nástroj příkazové řádky slmgr.vbs umožňuje operace s aktivacemi z příkazové řádky. Použitím tohoto nástroje lze automatizovat aktivační proces, vyžádat informace o aktivaci na daném počítači, či změnit aktivační metodu počítače z MAK na KMS a obráceně. Nástroj také umožňuje specifikovat jméno počítače a veškeré operace tak lze provádět vzdáleně (je třeba povolit vzdálené volání pomocí rozhraní WMI, stejně jako při použití nástroj VAMT).

Parametripk

Tento parametr umožňuje změnit stávající metodu aktivace a změnu použitého aktivačního klíče.

Parametrrearm

Příkaz s tímto parametrem lze použít jako záložní řešení pro počítače bez momentální možnosti obnovy aktivace pomocí KMS serveru v interní síti.Tento parametr vynuluje čítač výchozí lhůty 30-ti dnů pro aktivaci do výchozí hodnoty po instalaci systému Windows. Umožní tedy získat dalších 30 dní pro dokončení aktivace. Tento proces lze opakovat maximálně 3x, u edice Enterprise lze tento postup opakovat 5x.

Parametrdli

Příkaz poskytne informace o aktivační metodě použité pro aktivaci (MAK či KMS), informace o vypršení platnosti aktivace a případně informace o použitém KMS serveru pro aktivaci.Pro více informací o aktivaci a licenci použijte parametr dlv.

Parametrxpr

Příkaz poskytne informace o vypršení aktivace počítače. Pro KMS klienty, zobrazí datum platnosti aktivace poskytnuté KMS serverem.  

Parametrdti

Zobrazí ID instalace systému Windows pro offline aktivaci.

Parametrskms

Umožňuje manuální nastavení KMS serveru použitého pro aktivaci.