Skip to main content

Oprava adresára v Outlooku po migrácií nastavení.

Pri migrácií nastavení Outlooku pomocou Windows Easy Transfer (WET) sa môže poškodiť funkcionalita adresára (Address Book). Toto poškodenie sa prejavuje tak, že nie je možné pri písaní novej správy využívať tlačidlá Komu, Kópia, Skrytá kópia na vkladanie adries z kontaktov. Okno adresára sa síce zobrazí, ale nie je možné vybrať žiadne kontakty v rozbaľovacom zozname Adresár. Všetky dostupné riešenia odporúčajú tento problém riešiť vytvorením nového Outlook profilu kde je adresár funkčný a následným vytvorením, kopírovaním a konfigurovaním všetkých nastavení. Toto riešenie je funkčné ale zároveň ruší výhodu migrácie, pretože je potrebné všetky nastavenia konfigurovať postupne ručne znovu. Hlavne ak využívate viac e-mailových účtov, rôzne e-mailové podpisy a pod. sú tieto odporúčania s novým profilom a opätovnou konfiguráciou zdĺhavé. Obr. 1

Obr. 1: Výber kontaktu (Select names): po kliknutí na tlačidlá Komu, Kópia pri písaní novej správy je okno prázdne a nie je možné vybrať žiadny adresár ani kontakty.

Jednou z možností ako adresár opraviť je aj zásah do systémových registrov. Vzhľadom na to, že sa mi nepodarilo nikde nájsť dokumentáciu ku konkrétnej vetve a kľúčom registra je postup trochu neštandardný. Preto si predtým urobte zálohu, ubezpečte sa, že viete čo robíte a zvážte riziká, ktoré môžu vzniknúť pri takejto modifikácii registra. Robíte to na vlastné riziko!

Po migrovaní nastavení zo starého Outlooku pomocou WET je najprv potrebné vytvoriť ďalší Outlook profil, ktorý neskôr vymažete. Tento profil obsahuje určité nastavenia, ktorých je menej ako v už migrovaných nastaveniach. Pri ťažko dostupnej verejnej dokumentácii nie je jasné, ktorá hodnota  a kľúč sa týkajú adresára, preto je jednoduchšie importovať všetky hodnoty a kľúče z nového dočasného profilu do toho pôvodného migrovaného, v ktorom nefunguje adresár.

Nový Outlook profil vytvoríte v ovládacích paneloch kliknutím na ikonu Pošta, ktorá otvorí okno Nastavenie pošty – Outlook, kde kliknete na tlačidlo Zobraziť profily. V ďalšom okne Pošta kliknite na Pridať a zadajte názov dočasného profilu, napr. test. Následne sa zobrazí okno v ktorom by ste mali vytvoriť nový účet. Vzhľadom na to, že e-mailový účet nepotrebujete potvrdíte v okne s upozornením a kliknutím na OK, že chcete pokračovať bez e-mailovej podpory. Následne by ste mali v okne pošta vidieť aj pôvodný migrovaný profil zo starého počítača a tiež novo vytvorený. Pri 64 bitových Windows Vista je potrebné zobraziť položky 32 bitových ovládacích panelov aby ste sa dostali k pošte. Nájdete to ako ďalší ovládací panel s názvom Zobraziť položky 32 bitových ovládacích panelov. Spustite Outlook s novým profilom a skontrolujte či je adresár funkčný a zobrazuje predvolené položky kontaktov. Pri prvom spustení nového profilu sa zobrazí sprievodca pridaním účtu, ktorý môžete zrušiť a spustiť Outlook bez podpory e-mailu. Aby ste spustili Outlook s novým profilom, nezabudnite v okne pošta zakliknúť položku na zobrazenie výberu profilu. Obr. 2

Obr. 2: Nový profil: po vytvorení nového profilu je treba zakliknúť možnosť výberu profilu, aby ste sa do toho nového dostali. Pri jeho vytváraní je potrebné prejsť sprievodcom vytvorenia účtu, kde stačí zakliknúť možnosť bez podpory pošty.

Spustite nástroj na úpravu registra Regedit a vyhľadajte nasledovný kľúč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\ v ňom by ste mali vidieť migrovaný profil ako aj novo vytvorený dočasný s názvom test. Všimnite si počet položiek v každom profile. Ak by sa dala vyhľadať verejne dostupná dokumentácia, stačilo by skopírovať len jeden kľúč príp. položku. Hľadať tú správnu čo spravuje adresár ručne by bolo dosť zdĺhavé. Takto je rýchlejšie zlúčiť všetky položky z dočasného profilu test do pôvodného. Zálohujte si oba profily samostatne kliknutím v ponuke Súbor > Exportovať. Zadajte vhodné názvy pre každú zálohu a následne ich otvorte v textovom editore. Všimnite si položky a cesty, ktoré sú tam uvedené. Aby ste mohli importovať položky z testovacieho profilu, je potrebné upraviť cesty tak, aby sa názov zhodoval s primárnym profilom. Urobiť to môžete hromadným nahradením (Ctrl + H) v textovom editore. V tomto prípade je treba nahradiť názov test vo všetkých cestách názvom profilu Outlook (resp. názvom aký používate), aby sa nastavenia neskôr dostali na správne miesto registra. Po tejto úprave skopírujte v textovom editore všetky vetvy a kľúče registrov okrem Windows Registry Editor Version 5.00 a [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook]. Skopírované položky vložte na koniec zálohovaného súboru registrov z pôvodného profilu a uložte zmeny pod novým názvom (aby sa zachovala aj pôvodná verzia v prípade potreby obnovenia). Obr. 3

Obr. 3: Register: po vytvorení nového profilu je vidieť v registroch aj jeho kľúče a hodnoty. Obidva profily treba zálohovať a následne upraviť a zlúčiť do toho pôvodného.

Po takejto úprave zálohy registra pre Outlook je potrebné dvojklikom, alebo pravým klikom a príkazom zlúčiť importovať upravený súbor registra (*.reg). Na základe druhej položky súboru sa všetky ostatné importujú do správnej vetvy. Týmto úkonom ste pridali položku funkčného adresára do pôvodného profilu. Vhodné je reštartovať počítač a potom spustiť Outlook. Predtým môžete preventívne skontrolovať cez ovládací panel pošta, či je použitý správny *.pst súbor s údajmi. Prvé spustenie Outlooku môže trvať trochu dlhšie kým sa spracujú jednotlivé položky po migrácii. Následne je treba skontrolovať či je všetko správne funkčné – nastavenie e-mailových účtov, podpisov, kalendára, ale aj automatické dokončovanie. Toto ak by nefungovalo je potrebné skopírovať z pôvodného počítača súbor *.nk2, ktorý obsahuje položky použitých adries. Tiež bude treba zadať k jednotlivým účtom heslá.

Upozornenie: tento postup je skúšaný len na *.pst súboroch, pri špecifických nastaveniach môže zlúčenie registra spôsobiť zmenu do predvolených nastavení, preto si zálohujte pôvodný register, aby ste sa mohli k nemu vrátiť v prípade, že takáto úprava nebude pre Vás vyhovujúca. Problémy môžu vzniknúť aj pri migrácii z lokalizovanej verzie do anglickej a následnom zlúčení dočasného profilu v registroch, kde sa nastavia predvolené položky podľa jazyka aplikácie a dočasného profilu. Takže sa napr. nemusia zobrazovať udalosti kalendára v To-Do bare, nakoľko bude použitý predvolený prázdny kalendár a vlastný sa pridať do tohto panela nedá. Postup som testoval z Visty a Office 2007 Pro Cz/Sk na Windows 7 a Office 2010 Pro En v 32 bitovej verzii na Virtual PC a tiež v 64 bitovej verzii Visty a Windows 7 s Office 2010 Pro En 32 bit na reálnom HW.

Ak všetko správne funguje, tak dočasný Outlook profil  môžete vymazať cez ovládacie panely > Pošta. Odstránením profilu sa vymaže z registrov aj jeho kľúč. Celý vyššie popísaný postup využijete po migrácií nastavení Outlook z verzie 2007 do 2010. Výhodu má oproti vytváraniu nového profilu a následnej ručnej migrácií a konfigurácii v tom, že ušetríte čas. Ak by tento postup nepomohol tak môžete kľúč registra obnoviť zo zálohy. V tomto prípade sa ale nevyhnete ručnej migrácii a konfigurácii do nového profilu ak by ste chceli mať funkčný adresár. Nezabudnite, že pri manipulácii s registrom je veľmi dôležité zálohovanie. Obr. 4

Obr. 4: Adresár: po reštarte a správnom výbere *.pst súboru budú dostupné kontakty a adresáre aj pri písaní novej správy aj v možnostiach účtov na záložke Address Books.

Pri ručnej migrácii je nutné skopírovať *.pst súbory (štandardne z C:\Users\<<username>>\AppData\Local\Microsoft\Outlook), ako aj ďalšie súbory z umiestnenia C:\Users\<<username>>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook  (hlavne *.nk2). Nezabudnite ani na e-mailové podpisy vo formátoch txt, rtf a html (C:\Users\<<username>>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures) a nastavenia povolených/blokovaných adries nevyžiadanej pošty, ktoré môžete samostatne exportovať do *.txt súborov a tie v novom Outlooku importovať. Ak používate vlastné motívy, tak skopírujte aj tie (C:\Users\<<username>>\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Document Themes). RSS kanály môžete exportovať pomocou sprievodcu v ponuke Súbor > Importovať a exportovať. Na škodu nebude ani použitie nástroja na kontrolu pst súborov Microsoft Outlook Inbox Repair Tool (scanpst.exe). Nájdete ho v Program Files kde je inštalovaný Office. Po spustení sa zobrazí jednoduché okno kde zadáte cestu k *.pst súboru, ktorý chcete kontrolovať. Tiež môžete zapnúť možnosť vytvorenia zálohy ak sa nájdu chyby a spustíte opravu.  Podobný nástroj je aj pre *.ost súbory Microsoft Office Outlook OST Integrity Check ak používate Outlook ako klienta pre Exchange. Nájdete ho tiež v program files pod názvom scanost.exe. Obr. 5

Obr. 5: Oprava pst súboru:týmto doplnkovým nástrojom, ktorý je súčasťou inštalácie môžete skontrolovať integritu *.pst súborov. Podobný nástroj je aj na kontrolu *.ost súborov.

V prípade, že ručné kopírovanie všetkých položiek je zdĺhavé, tak je možné využiť aj zálohovacie nástroje iných výrobcov. Vyššie popísaný postup môžete vyskúšať aj pri inom poškodení adresára ako je po migrácii. V prípade, že nastavenia si chcete konfigurovať znovu ručne a potrebujete prenášať len položky uložené v *.pst súboroch, tak netreba využívať sprievodcu importom a exportom, ale len bežne tento súbor skopírujte do nového počítača.

Šablóny GPO pre Office 2010 a OCT

Správcovia, ktorí chcú cez GPO ovplyvňovať nastavenia Office 2010 na klientskych PC v sieti si môžu stiahnuť z  Microsoft download centra ADM, ADMX/ADML šablóny. Dostupné sú pre 32 aj 64 bitové edície. Archív obsahuje aj nástroj na úpravu inštalačných konfiguračných súborov Office Customization Tool (OCT). Tento je bežne dostupný v multilicenčných Office. V iných edíciách je potrebné nakopírovať ho po rozbalení do adresára \admin v lokálnom zdroji inštalácie, ktorý chcete prispôsobovať. Pre 32 alebo 64 bitovú edíciu je potrebné použiť príslušný nástroj. Tu je veľmi dôležité, aby ste použili Office produkt, ktorý takúto väčšinou hromadnú prispôsobenú inštaláciu licenčne povoľuje. Ak sú súbory OCT skopírované v inštalačnom zdroji, tak nástroj spustíte prepínačom setup.exe /admin. Po jeho spustení sa zobrazí okno s možnosťou výberu predvoleného typu súborov Office Open XML, alebo Open Document. Obr. 6

Obr. 6: Microsoft Office Customization Tool: slúži na vytváranie a úpravu konfiguračného *.msp súboru, ktorý ovplyvňuje proces inštalácie a konfigurácie pri prvom spustení. Je dostupný samostatne pre 32 a 64 bitovú verziu.

Tieto nastavenia môžete samozrejme meniť aj dodatočne cez GPO. Nástroj OCT umožňuje vytvoriť *.MSP súbor, ktorý bude obsahovať upravené nastavenia. Tie sa týkajú možností samotnej inštalácie (spôsob aktivácie, produkty, ktoré sa budú inštalovať a pod.), ale aj následnej konfigurácie, ktorú chcete používať ako predvolenú pri prvom spustení. To môže byť napr. iný počet listov v novom Excel zošite ako je štandardný, nastavenie zástupcov v ponuke štart a iné. Všetky možnosti sú uvedené v zošite Office2010GroupPolicyAndOCTSettings.xls, ktorý nájdete po rozbalení stiahnutého archívu so šablónami. Detaily tohto nástroja popíšem v inom článku. Vytvorený súbor *.msp je potrebné skopírovať do umiestnenia \updates zdroja inštalácie, alebo s použitím prepínača setup.exe /adminfile aj do iného umiestenia.

Peter Belko