Principy procesu migrace do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Chcete-li provést migraci nastavení mnoha typů prostředků do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2, můžete použít průvodce. Na třetí stránce průvodce migrací můžete zobrazit zprávu o stavu před migrací, ve které je uvedeno, zda je každý prostředek vhodný k migraci, a jsou zde popsány další kroky, které je třeba provést po spuštění průvodce. Po dokončení zobrazí průvodce zprávu s popisem dalších kroků potřebných k dokončení migrace. Průvodce podporuje migraci nastavení do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2 z clusteru s některým z těchto operačních systémů:

 • Windows Server 2003

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 R2

Informace o konkrétních krocích týkajících se spuštění Průvodce migrací clusteru naleznete v tématu Migrace skupin prostředků do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2.

CautionUpozornění
Pokud se použije nové úložiště, je nutné během migrace zajistit zkopírování nebo přesunutí dat a složek na sdílených svazcích. Průvodce pro migraci skupin prostředků clusteru neprovádí kopírování dat z jednoho umístění do jiného.

Toto téma obsahuje následující podčásti:

Identifikace aplikací či služeb provozovaných v clusteru, které lze migrovat do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2

V této části je uveden seznam aplikací nebo služeb provozovaných v clusteru (prostředků clusteru), které lze migrovat do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2.

ImportantDůležité informace
Pomocí Průvodce migrací clusteru nelze migrovat nastavení virtualizovaných serverů, poštovních serverů, databázových serverů, tiskových serverů ani žádných jiných prostředků, které nejsou uvedeny v následujících podčástech. Pro některé z těchto aplikací existují jiné nástroje migrace. Informace o migraci aplikací poštovního serveru naleznete na adresách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91732 a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91733 (stránky mohou být v angličtině).

Prostředky, pro které Průvodce migrací clusteru provádí většinu či všechny kroky migrace

Po migraci nastavení následujících prostředků do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2 pomocí Průvodce migrací clusteru je nebo není třeba před uvedením prostředků do online režimu provést několik dalších kroků.

CautionUpozornění
Pokud se použije nové úložiště, je nutné během migrace zajistit zkopírování nebo přesunutí dat a složek ze sdílených svazků. Průvodce pro migraci nastavení skupin prostředků clusteru neprovádí kopírování dat z jednoho umístění do jiného.

 • Prostředky typů Souborový server a Sdílená složka: Je možné migrovat nastavení clusterového souborového serveru (nebo skupinu prostředků Sdílená složka - z clusteru se systémem Windows Server 2003) a přidružených prostředků typů Fyzický disk, IP adresa a Síťový název.

  Průvodce migrací clusteru při migraci z clusteru se systémem Windows Server 2003 automaticky převede skupiny prostředků Sdílená složka na jeden clusterový souborový server (obsahující více prostředků typu Sdílená složka) v systému Windows Server 2008 R2. Některé prostředky proto mohou po migraci vypadat jinak. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

   

  Prostředek v serverovém clusteru se systémem Windows Server 2003Migrovaný prostředek v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2

  Jeden prostředek sdílené složky

  Jeden prostředek souborového serveru

  Více prostředků sdílené složky

  Více prostředků sdílené složky v rámci jednoho clusterového souborového serveru (skupina prostředků)

  Prostředek sdílené složky s kořenovým adresářem systému souborů DFS

  Prostředek distribuovaného systému souborů a prostředek sdílené složky (oba v rámci clusterového serveru DFS)

 • Fyzický disk: Je možné provést migraci nastavení prostředků fyzického disku jiných, než je prostředek kvora.

  Migraci prostředku kvora není potřeba provádět. Software clusteru při spuštění Průvodce vytvořením clusteru automaticky vyberte konfiguraci kvora, která zajistí maximální dostupnost nového clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Nastavení konfigurace kvora můžete v případě potřeby změnit tak, aby vyhovovalo konkrétnímu prostředí. Informace o změně nastavení (včetně nastavení konfigurace kvora) pro cluster s podporou převzetí služeb při selhání naleznete v tématu Změna nastavení pro cluster s podporou převzetí služeb při selhání.

 • IP adresa: Je možné provést migraci nastavení IP adresy jiné, než je IP adresa clusteru. Migraci IP adres je možné provádět pouze v rámci stejné podsítě.

 • Síťový název: Je možné provést migraci nastavení síťového názvu jiného, než je název clusteru. Pokud je pro prostředek síťového názvu povoleno ověřování pomocí protokolu Kerberos, vyzve vás průvodce k zadání hesla pro účet Clusterové služby používaný původním clusterem.

Prostředky, pro které Průvodce migrací clusteru nemusí provádět všechny kroky migrace

Po migraci nastavení následujících skupin prostředků do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2 pomocí Průvodce migrací clusteru může být třeba (v závislosti na původní konfiguraci) před uvedením prostředků do online režimu provést některé další kroky. Ve zprávě o migraci se zobrazí, které případné kroky jsou zapotřebí pro tyto skupiny prostředků:

 • Služba DHCP

 • Služba DFS-N (Distributed File System Namespace)

 • Služba DTC (Distributed Transaction Coordinator)

 • Protokol iSNS (Internet Storage Name Service)

 • Služba Řízení front zpráv

 • Služba NFS

 • Služba WINS

 • Obecná aplikace

 • Obecný skript

 • Obecná služba

Původce zobrazí zprávu s popisem dalších potřebných kroků. Obvykle je nutné provést následující kroky:

 • Nainstalovat do nového clusteru (do všech uzlů) potřebné role nebo funkce serveru

 • Zkopírovat nebo nainstalovat do nového clusteru (do všech uzlů) všechny přidružené aplikace, služby nebo skripty

 • Zajistit zkopírování všech dat

 • Pokud je nový cluster v jiné podsíti, poskytnout statické IP adresy

 • Pokud nový cluster používá jiné písmeno jednotky, aktualizovat umístění cest jednotek

Migrace nastavení prostředků je provedena pro prostředky IP adresy a síťového názvu, které jsou ve skupině prostředků. Pokud je ve skupině prostředků prostředek fyzického disku, je provedena také migrace nastavení prostředku fyzického disku.

Scénář migrace A: Migrace clusteru s více uzly do clusteru s novým hardwarem

Tento scénář migrace probíhá ve třech fázích:

 1. Instalace dvou či více nových serverů, spuštění ověření a vytvoření nového clusteru: V této fázi ponechte spuštěný původní cluster a nainstalujte alespoň na dva servery systém Windows Server 2008 R2 a funkci Clustering s podporou převzetí služeb při selhání. Vytvořte sítě, které budou servery používat, a připojte úložiště. Dále spusťte úplnou sadu testů pro ověření clusteru, pomocí nichž ověříte, zda může být cluster s podporou převzetí služeb při selhání daným hardwarem a nastavením hardwaru podporován. Nakonec vytvořte nový cluster. V tomto okamžiku existují dva clustery.

  Další informace o připojení úložiště: Pokud je nový cluster připojen k původnímu úložišti, zajistěte serverům přístup alespoň ke dvěma logickým jednotkám (LUN) nebo diskům, ke kterým nebudou mít přístup žádné jiné servery. (Tyto logické jednotky nebo disky jsou potřebné k ověření a pro disk s kopií clusteru, který je podobný, nikoli však stejný, jako prostředek kvora v systému Windows Server 2003.) Jestliže je nový cluster připojen k novému úložišti, zajistěte mu přístup k tolika diskům či logickým jednotkám, kolik si myslíte, že bude potřebovat.

  Kroky týkající se vytvoření clusteru jsou uvedeny v tématu Kontrolní seznam: Vytvoření clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.

 2. Migrace nastavení do nového clusteru a určení způsobu zpřístupnění existujících dat novému clusteru: Po dokončení Průvodce migrací clusteru budou všechny migrované prostředky v offline režimu. V této fázi je v offline režimu ponechte. Nový cluster zůstane v online režimu a bude pokračovat v obsluhování klientů. Pokud bude nový cluster používat opět původní úložiště, naplánujte, jakým způsobem mu úložiště zpřístupníte, ale dokud nebudete připraveni na přechod, ponechte k úložišti připojený původní cluster. Jestliže bude nový cluster používat nové úložiště, zkopírujte do úložiště příslušné složky a data.

 3. Přechod z původního clusteru k novému: Prvním krokem přechodu je převedení služeb a aplikací provozovaných v původním clusteru do offline režimu. Pokud nový cluster používá původní úložiště, postupujte podle plánu znemožnění přístupu k logickým jednotkám nebo diskům původnímu clusteru a jejich zpřístupnění novému clusteru. Potom bez ohledu na to, které úložiště nový cluster používá, uveďte do online režimu služby a aplikace v novém clusteru.

Scénář migrace B: Migrace clusteru se dvěma uzly do clusteru se stejným hardwarem

Tento scénář migrace probíhá ve čtyřech fázích:

 1. Instalace nového serveru a spuštění vybraných ověřovacích testů: V této fázi umožněte, aby byl při zahájení procesu migrace na jednom existujícím serveru stále spuštěn systém Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 a Clusterová služba. Odeberte druhý server z původního clusteru a nainstalujte na něj systém Windows Server 2008 R2 a funkci Clustering s podporou převzetí služeb při selhání. Spusťte na tomto serveru všechny testy prováděné Průvodcem ověřením konfigurace. Průvodce rozpozná, že se jedná o jeden uzel bez úložiště, a omezí rozsah prováděných testů. Testy vyžadované v případě dvou uzlů (například testy porovnávající uzly nebo simulující převzetí služeb při selhání) spuštěny nebudou.

  Testy spuštěné v této fázi neposkytnou úplné informace o tom, zda bude úložiště v clusteru se systémem Windows Server 2008 R2 fungovat. Průvodce ověřením konfigurace se všemi testy spustíte později (jak je popsáno dále v této části).

 2. Změna nového serveru na cluster s jedním uzlem a migrace nastavení do tohoto clusteru: Vytvořte nový cluster s jedním uzlem a pomocí Průvodce migrací do něj migrujte nastavení. Prostředky nového clusteru však ponechte v offline režimu.

 3. Převedení nového clusteru do online režimu a zpřístupnění existujících dat tomuto clusteru: Uveďte služby a aplikace v původním clusteru do offline režimu. Pokud bude nový cluster používat původní úložiště, ponechte data v původním úložišti a umožněte novému clusteru přístup k diskům nebo logickým jednotkám. Jestliže bude nový cluster používat nové úložiště, zkopírujte složky a data na příslušné disky nebo logické jednotky v novém úložišti a ujistěte se, zda jsou tyto disky nebo logické jednotky viditelné pro nový cluster (a nejsou viditelné pro jiné servery). Ověřte, zda je nastavení migrovaných služeb a aplikací správné. Uveďte služby a aplikace v novém clusteru do online režimu a ujistěte se, zda prostředky fungují a mají přístup k úložišti.

 4. Přidání druhého uzlu do nového clusteru: Zrušte původní cluster a na daný server nainstalujte systém Windows Server 2008 R2 a funkci Clustering s podporou převzetí služeb při selhání. Připojte server k sítím a úložišti, jež používá nový cluster. Pokud nejsou příslušné disky nebo logické jednotky dosud přístupné oběma serverům, zpřístupněte je. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace se zadáním obou serverů a ověřte úspěšné provedení všech testů. Nakonec přidejte druhý serveru do nového clusteru.

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: