Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Aplikace Outlook Express

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003?

Režim prostého textu

Podrobný popis

Režim prostého textu aplikace Outlook Express poskytuje uživatelům možnost zobrazit příchozí e-mailové zprávy ve formě prostého textu a nikoli v jazyce HTML (Hypertext Markup Language). Pokud je aplikace Outlook Express spuštěna v režimu prostého textu, je místo ovládacího prvku MSHTML použit ovládací prvek RTF. Použitím ovládacího prvku RTF předejdete některým problémům se zabezpečením vyplývajícím z používání ovládacího prvku MSHTML.

Proč je tato změna důležitá?

Použití ovládacího prvku RTF vytváří další překážku pro nebezpečné kódy šířené prostřednictvím e-mailů. Počítače s některou z předchozích verzí systému Windows XP jsou zranitelné vůči nebezpečnému kódu, protože aplikace Outlook Express zpracovává skripty hlavičky HTML v obsahu HTML. Ovládací prvek MSHTML tyto skripty spouští automaticky. Ovládací prvek RTF nespouští skripty jazyka HTML a zmírňuje tak případné nebezpečí. Protože e-mail ve formě prostého textu nevyžaduje ke správnému zobrazení zpracování hlavičky HTML, je u standardních formátů zpráv viditelný jen velmi malý rozdíl vyplývající z této změny zpracování. Části e-mailových zpráv, které nejsou správně zobrazeny, využívají k zobrazení jazyk HTML a mohly by proto představovat nebezpečí pro systém.

Co funguje jinak?

Při práci v režimu prostého textu nejsou následující funkce aplikace Outlook Express k dispozici:

 • zvětšení nebo zmenšení velikosti písma textu,
 • fulltextové vyhledávání v textu e-mailové zprávy.

Režim prostého textu lze konfigurovat několika způsoby:

 • Při čtení zprávy:
  V aplikaci Outlook Express klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom na kartu Čtení. Zaškrtněte políčko Číst všechny zprávy jako prostý text.
 • Při psaní zprávy:
  V aplikaci Outlook Express klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom na kartu Odesílání. V části Formát odesílání pošty klepněte na přepínač Prostý text.
 • Pomocí nové možnosti nabídky:
  V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Zpráva ve formátu HTML.
  Tato nová položka nabídky přepne zobrazení aktuální zprávy z prostého textu (pokud je aktuálně nastaveno) na formát HTML v podokně náhledu i ve vlastním okně zprávy.

Jak tyto problémy vyřešit?

Pokud jste si jisti, že zdroj e-mailové zprávy lze považovat za důvěryhodný, a chcete využívat všechny funkce ovládacího prvku MSHTML podporující e-maily ve formátu HTML při čtení nebo psaní zpráv, můžete pomocí příkazu v nabídce Zobrazit uvedeného v části Pomocí nové možnosti nabídky přepnout do režimu HTML.

Omezení stahování externího obsahu HTML

Podrobný popis

Tato funkce aplikace Outlook Express pomůže uživatelům vyhnout se přijetí opakovaných nevyžádaných zpráv tím, že zabrání uživateli nevědomky potvrdit svou e-mailovou adresu původcům nevyžádaných zpráv. Firmy využívající nevyžádanou poštu jako marketingový nástroj obvykle vkládají do textu e-mailových zpráv odkazy na obrázky umístěné na svých webových serverech. Některé z těchto nevyžádaných e-mailových zpráv obsahují obrázky o velikosti jediného pixelu, které jsou pro příjemce e-mailu neviditelné, a příjemce si proto nebude vědom toho, že zpráva obsahuje nebezpečný obsah. Pokud uživatel otevřel e-mail obsahující obrázek, předchozí verze aplikace Outlook Express automaticky navázaly spojení s webovým serverem za účelem stažení a zobrazení tohoto obrázku. Pokud byl z webového serveru vyžádán obrázek, server zjistil, že e-mailovou zprávu přijal aktivní e-mailový účet, a emailová adresa byla ověřena na seznamu příjemců původce nevyžádané pošty. Nyní je však povoleno nastavení Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML, které změní výchozí chování aplikace Outlook Express tak, že tato aplikace nenaváže spojení s webovým serverem za účelem stažení externího obsahu, čímž zabrání ověření e-mailové adresy u původce nevyžádané pošty. Toto chování při stahování pošty je při instalaci aktualizace Service Pack 1 systému Windows Server 2003 nastaveno jako výchozí a lze je konfigurovat.

Tato funkce také pomáhá minimalizovat obvyklý problém, se kterým se setkávají lidé, jejichž počítače využívají telefonické připojení k síti. Pokud si uživatel před implementací této funkce stáhl e-mailové zprávy a poté se odpojil od sítě, při pokusu o zobrazení zpráv ve formátu HTML, které obsahovaly obrázky nebo jiný externí obsah sítě Internet, modem automaticky zahájil vytáčení, aby stáhl externí obsah.

Proč je tato změna důležitá?

Tato funkce posiluje ochranu osobních údajů uživatelů aplikace Outlook Express. Při otevření nevyžádané e-mailové zprávy nedojde bez jejich vědomí k automatickému ověření jejich e-mailové adresy webovým serverem odesílatelů nevyžádané pošty. Použití této funkce může vést k následujícím výhodám:

 • uživatel obdrží méně nevyžádané pošty,
 • uživatel bude méně rozptylován přijetím nevyžádané pošty,
 • po obdržení e-mailu ve formátu HTML se bude modem uživatele méně častěji automaticky pokoušet o opětovné připojení k Internetu.

Co funguje jinak?

Implementace této funkce do aplikace Outlook Express zabraňuje zobrazování obrázků v e-mailech ve formátu HTML v případech, kdy je třeba načíst obrázky ze serverů patřících do zón obsahu Internet nebo Servery s omezeným přístupem. Díky tomuto novému výchozímu chování nebude jméno uživatele ověřeno webovým serverem, na kterém se nacházejí obrázky, a e-mailová adresa uživatele tak bude odesílatelům nevyžádané pošty méně užitečná. To může způsobit, že uživatel bude časem dostávat stále méně nevyžádané pošty.

Oznámení o chybějících obrázcích jsou nyní sdělována prostřednictvím informačního panelu pro externí zprávy, který se zobrazuje v aplikaci Outlook Express v okně se zprávou i v podokně náhledu. Informační panel pro externí zprávy se zobrazí, jakmile zpráva obsahuje odkazy na externí obsah sítě Internet, například obrázky nebo skript, a bude nastaveno zobrazení zprávy ve formátu HTML.

Pokud aplikace Outlook Express zablokuje obsah, bude příslušný obrázek v textu e-mailové zprávy nahrazen standardním zástupným symbolem pro zablokovaný obrázek. Obrázky představují jediné blokované prvky, které znázorňují ve vizuální podobě, že část obsahu není zobrazena. U zvuků, sekcí IFrame a dalšího obsahu vizuální znázornění v textu e-mailové zprávy chybí. Při tisku e-mailu ve formátu HTML se zablokovaným obsahem vytiskne aplikace Outlook Express e-mail přesně v té podobě, v jaké je zobrazen na monitoru, se zástupným symbolem místo zablokovaných obrázků. Ke stažení externího obsahu nedojde.

Další výhodou této funkce je minimalizace obvyklého problému uživatele s telefonickým připojením: pokusy o nežádoucí automatické telefonické připojení k síti. Předchozí verze aplikace Outlook Express se při prohlížení e-mailových zpráv ve formátu HTML v režimu offline automaticky připojovaly k Internetu a načítaly obrázky v odkazech. Protože však téměř všechny externí odkazy HTML v e-mailových zprávách odkazují na prostředky v síti Internet, které jsou součástí zóny Internet, není obsah ve výchozím nastavení zobrazen a není proto vyžadováno telefonické připojení k síti.

Jak tyto problémy vyřešit?

Chcete-li vypnout blokování externího obsahu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a poté na kartu Zabezpečení. Zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML. Od této chvíle nebude blokován žádný obsah, aplikace Outlook Express se vrátí k předchozímu chování a bude automaticky stahovat externí obsah.

Chcete-li explicitně stáhnout externí obsah e-mailové zprávy, klepněte na informační panel pro externí zprávy.

Integrace rozhraní API Správce příloh

Popis

Do aplikace Outlook Express je nyní integrována nová sada rozhraní API (Application Programming Interface) označovaná jako Správce příloh, která kontroluje přílohy e-mailů. To umožňuje aplikacím vypustit vlastní kód provádějící podobné kontroly zabezpečení a místo toho spoléhat na centrálně spravovanou sadu rozhraní API. Správce příloh poskytuje uživateli jednotný pracovní postup u všech aplikací kontrolujících zabezpečení příloh.

Proč je tato změna důležitá?

Je důležité, aby u všech aplikací systému Windows existoval jednotný přístup k zabezpečení příloh. To pomůže zajistit, aby uživatelé získali jednotné pracovní návyky týkající se kontroly zabezpečení příloh.

Co funguje jinak?

Kromě jednotného pracovního postupu nedošlo u této funkce z pohledu uživatele k žádné viditelné změně.

Je nutné změnit kód, aby bylo možné pracovat se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1?

Vývojáři by si měli uvědomit několik rozdílů ve funkčnosti.

Pokud jsou uvedeny názvy rozhraní API, jedná se o rozhraní API Správce příloh. Pokud je zakázáno nastavení Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus, zavolá aplikace Outlook Express funkci SetReferer() a předá jako parametr adresu http://URL. Tento postup je proveden proto, aby následné volání funkce CheckPolicy() považovalo aplikaci Outlook Express za součást zóny Internet. Správce příloh používá různé omezení v závislosti na tom, zda se volající nachází v kontextu zóny Internet nebo zóny Servery s omezeným přístupem. Následující části obsahují přehled různých druhů chování podporovaných rozhraním API Správce příloh.

Chování při prohlížení zprávy s přílohou v podokně náhledu

Před zobrazením podokna náhledu je volána funkce CheckPolicy(), která určí stav možností nabídky spojených s ikonou přílohy v záhlaví podokna náhledu a příslušných akcí podle následujících kroků:

 • Pokud funkce CheckPolicy() vrátí hodnotu E_Fail (nebezpečná příloha), S_OK nebo S_False (bezpečná příloha), předchozí funkčnost aplikace Outlook Express zůstane nezměněna.
 • Při otevření přílohy se soubor uloží jako dočasný soubor a poté se ke spuštění souboru zavolá funkce Execute() namísto aktuálně používaného volání ShellExecute().
 • Pokud se funkce Execute() nezdaří, následující akce uživatele budou obslouženy Správcem příloh.
 • Při otevření dialogového okna Uložit přílohy bude seznam příloh obsahovat položky, které jsou v nabídce povoleny. Zablokované přílohy nebudou v dialogovém okně Uložit přílohy zobrazeny. Pokud uživatel zvolí cílovou složku a klepne na tlačítko Uložit, aplikace Outlook Express uloží soubory do určené složky a poté zavolá funkci Save() pro jednotlivé ukládané soubory.

Při zobrazení zpráv s více přílohami v podokně náhledu bude pro každou z příloh zavolána funkce CheckPolicy(). V závislosti na tom, zda bude vrácena hodnota E_Fail, S_OK nebo S_False, aplikace Outlook Express zakáže nebo povolí název přílohy v nabídce.

V budoucích implementacích by funkce Save() mohla selhat, pokud funkce CheckPolicy() nevrátí hodnotu S_OK. V tomto případě aplikace Outlook Express zobrazí chybové hlášení Následující přílohy nebyly uloženy, protože nemohly být ověřeny jako bezpečné spolu se seznamem neuložených souborů.

Chování při čtení zprávy s přílohou

Před zobrazením okna se zprávou v aplikaci Outlook Express je pro jednotlivé přílohy volána funkce CheckPolicy(), která určí, jaké přílohy budou zobrazeny a k jakým bude mít uživatel zablokován přístup.

 • Pokud funkce CheckPolicy() vrátí hodnotu E_Fail (nebezpečná příloha), S_OK nebo S_False (bezpečná příloha), bude se aplikace Outlook Express chovat stejně jako dříve. Při poklepání na přílohy zobrazené v podokně příloh okna se zprávou jsou provedeny stejné kroky, jako při dříve popsaném otevírání příloh v podokně náhledu.
 • Pokud uživatel klepne na tlačítko Uložit jako, zvolí cílovou složku a název souboru a poté klepne na tlačítko Uložit, aplikace Outlook Express uloží přílohu do určené složky a poté zavolá funkci Save() k synchronizaci.
 • Klepnutí na tlačítko Tisk má podobný účinek jako spuštění přílohy, s tou výjimkou, že místo volání funkce Execute() bez parametrů bude aplikace Outlook Express volat funkci Execute("print"). Všechny ostatní kroky, například uložení souboru do dočasného souboru, zůstávají stejné jako při otevření přílohy.
 • Pokud je zakázáno nastavení Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus, zavolá aplikace Outlook Express funkci SetReferer() a předá jako parametr adresu http://URL. Následné volání funkce CheckPolicy() bude poté považovat aplikaci Outlook Express za součást zóny obsahu Internet.

Chování při přesunu zprávy s přílohou

Pokud uživatel přesune položku mimo aplikaci Outlook Express (například přetáhne zprávu s přílohou na plochu), provede aplikace Outlook Express následující akce:

 • vytvoří dočasný soubor pomocí funkce HDROP,
 • uloží dočasný soubor,
 • zavolá funkci Save() na dočasný soubor.

Pokud bude akce úspěšná, bude zpřístupněna funkce HDROP.

Pokud akce nebude úspěšná, nebude zpřístupněna funkce HDROP a přetažený cíl bude zakázán.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft