Máte nějaké návrhy? Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Technický přehled Správce serveru systému Windows Server 2008

Aktualizováno: říjen 2007

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Správce serveru představuje novou funkci systému Windows Server 2008, která má správce IT vést procesem instalace, konfigurace a správy rolí serveru a funkcí, které jsou součástí systému Windows Server 2008. Nástroj Správce serveru se spustí automaticky poté, co správce dokončí úlohy uvedené v seznamu Úlohy počáteční konfigurace. Pokud bylo okno Úlohy při úvodní konfiguraci vypnuto, spustí se nástroj Správce serveru automaticky při přihlášení správce k serveru.

Nástroj Správce serveru může být užitečný pro následující uživatele:

 • správce, plánovače, návrháře informačních technologií a analytiky, kteří hodnotí systém Windows Server 2008,

 • plánovače a návrháře informačních technologií v podnicích,

 • uživatele s hlubším zájmem o systém Windows Server 2008,

 • architekty informačních technologií odpovědné za správu a zabezpečení počítačů v organizaci,

 • provozní techniky informačních technologií odpovědné za běžnou správu sítí, serverů, operačních systémů a aplikací a za odstraňování potíží,

 • provozní manažery informačních technologií odpovědné za správu sítí a serverů, za rozpočty na hardware a software a za technická rozhodnutí.

Správce serveru je modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console), který nabízí celkový pohled na server, včetně informací o jeho konfiguraci, stavu nainstalovaných rolí a odkazů pro přidávání a odebírání rolí a funkcí. Správce serveru nahrazuje řadu funkcí systému Microsoft Windows® Server® 2003, například funkce Správa serveru, Konfigurace serveru a Přidat nebo odebrat součásti systému Windows. Skládá se z následujících prvků:

 • Úlohy počáteční konfigurace: Nová funkce systému Windows Server 2008, která se automaticky spustí po dokončení instalace. Funkce Úlohy při úvodní konfiguraci pomáhá správci dokončit instalaci a počáteční konfiguraci nového serveru. Zahrnuje takové úlohy, jako je připojení serveru do existující domény, povolení systému Windows Update a konfigurace připomínek uživatelů posílaných společnosti Microsoft.

 • Průvodce přidáním rolí: Tento průvodce slouží k přidání jedné či více rolí na server. Průvodce přidáním rolí automaticky kontroluje závislosti mezi rolemi a zajišťuje, aby se nainstalovaly všechny požadované role a funkce vybrané uživatelem. Pro některé role, například Terminálová služba a Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), také Průvodce přidáním rolí poskytuje konfigurační stránky, které během procesu instalace umožňují uživateli zadat, jak by role měla být nakonfigurována.

 • Průvodce přidáním služeb rolí: Některé role, například Souborové služby, Terminálová služba a Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), se skládají z více dílčích prvků, které jsou v rozhraní Správce serveru označovány jako Služby rolí. Po instalaci role můžete pomocí Průvodce přidáním služeb rolí přidat další služby role.

 • Průvodce přidáním funkcí: Tento průvodce se podobá Průvodci přidáním rolí, ale slouží k instalací funkcí na server.

 • Průvodce odebráním rolí: Tento průvodce umožňuje odebírat role, které nejsou v počítači nadále zapotřebí.

 • Průvodce odebráním služeb rolí: Tento průvodce umožňuje odebírat služby rolí, které nejsou v počítači nadále zapotřebí.

 • Průvodce odebráním funkcí: Tento průvodce umožňuje odebírat funkce, které nejsou v počítači nadále zapotřebí.

 • Domovské stránky správy rolí: Správce serveru při spuštění zjišťuje, které role jsou nainstalovány. Pro každou nainstalovanou roli je do nástroje Správce serveru přidána domovská stránka správy role. Domovské stránky rolí nabízejí vynikající zobrazení stavu jednotlivých rolí (například přehled spuštěných služeb a chyb zapsaných do protokolu událostí) a odkazy na nástroje specifické pro dané role a na obsah nápovědy. Nástroje na domovské stránce správy role umožňují filtrovat události zobrazované v oblasti Souhrn a nastavovat předvolby služeb systému Windows požadovaných danou rolí.

 • Nástroje příkazového řádku: Nová funkce příkazového řádku v nástroji Správce serveru umožňuje bezobslužnou instalaci a odebírání technologií systému Windows Server 2008. Nástroj příkazového řádku ServerManagerCmd.exe umožňuje provádět klíčové úkoly Správce serveru, jako je instalace a odebírání rolí, služeb rolí a funkcí, ověřování a zjišťování aktuálního stavu počítače. Umožňuje rovněž instalaci a odebírání více položek typu Role, služby rolí a funkce v jediné instanci příkazu pomocí souborů odpovědí XML. Úplné schéma XML pro soubory odpovědí nástroje příkazového řádku ServerManagerCmd.exe naleznete v tématu Technický přehled Správce serveru: Dodatek.

Nástroj Správce serveru rozděluje nasazení serveru do tří základních jednotek konfigurace: role, služby rolí a funkce.

Co jsou role serveru?

Co jsou funkce?

Role serveru popisuje primární funkci serveru. Správci mohou buď zcela vyhradit server pro jednu roli, nebo do jednoho počítače nainstalovat více rolí serveru. Každá role může zahrnovat jednu nebo více služeb rolí, neboli volitelně instalovatelných prvků role. V systému Windows Server 2008 jsou k dispozici následující role, které lze instalovat a spravovat pomocí nástroje Správce serveru:

 

Název role Popis

Služba AD CS (Active Directory® Certificate Services)

Služba AD CS poskytuje přizpůsobitelné služby pro vytváření a správu certifikátů veřejných klíčů, které se používají v systémech softwarového zabezpečení založených na technologii veřejných klíčů. Organizace mohou používat službu AD CS ke zvýšení zabezpečení tak, že identitu osoby, zařízení nebo služby svážou s odpovídajícím privátním klíčem. Služba AD CS rovněž zahrnuje funkce, které umožňují spravovat zápis a odvolání certifikátu v různých škálovatelných prostředích.

Mezi aplikace podporované službou AD CS patří standard S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions), zabezpečené bezdrátové sítě, virtuální privátní sítě (VPN), zabezpečení protokolu IP (IPsec), systém souborů EFS (Encrypting File System), přihlašování pomocí čipové karty, protokoly SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) a digitální podpisy.

Služba AD DS (Active Directory Domain Services)

Služba Active Directory Domain Services (AD DS) uchovává informace o uživatelích, počítačích a dalších síťových zařízeních. Služba AD DS pomáhá správcům bezpečně spravovat tyto informace a usnadňuje sdílení prostředků a spolupráci uživatelů. Službu AD DS je dále nutné mít nainstalovanou na síti, pokud chcete instalovat aplikace pro práci s adresáři, jako je Microsoft Exchange Server, a pro použití ostatních technologií Windows Server, jako jsou Zásady skupiny.

Služba AD FS (Active Directory Federation Services)

Služba AD FS poskytuje technologie jednotného přihlášení k webu (SSO) pro ověření uživatele ve více webových aplikacích pomocí jediného uživatelského účtu. Služba AD FS toho dosahuje zabezpečeným federováním (sdílením) identit uživatelů a přístupových práv ve formě digitálních požadavků mezi partnerskými organizacemi.

Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Organizace, které provozují aplikace vyžadující adresář k ukládání dat aplikací, mohou jako úložiště dat použít službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Služba AD LDS není spuštěna jako služba operačního systému, a proto nevyžaduje nasazení na řadiči domény. Protože tato služba není spuštěna jako služba operačního systému, lze na jednom serveru současně spustit několik instancí služby AD LDS. K obsluze více aplikací může být každá instance nakonfigurována nezávisle.

Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS)

Služba Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS) (AD RMS) je technologií na ochranu informací, která pracuje s aplikacemi podporujícími službu AD RMS. Pomáhá chránit digitální informace před neoprávněným použitím. Vlastníci obsahu mohou přesně definovat způsob, jakým může příjemce informace použít, například kdo může informace otevřít, upravit, tisknout, předat dál nebo provést jinou akci. Organizace mohou vytvořit vlastní šablony oprávnění k použití, například šablonu „Důvěrné – pouze ke čtení“, kterou lze přímo použít pro informace, jako jsou finanční výkazy, specifikace produktů, zákaznická data nebo e-mailové zprávy.

Aplikační server

Aplikační server poskytuje úplné řešení hostování a správy vysoce výkonných distribuovaných podnikových aplikací. Integrované služby, jako jsou rozhraní .NET Framework, podpora webového serveru, služba Řízení front zpráv, model COM+, služba Windows Communication Foundation a možnost clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání, zvyšují produktivitu po dobu celého životního cyklu aplikací od návrhu a vývoje po nasazení a provoz.

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokol DHCP umožňuje serverům přiřadit nebo pronajmout IP adresy počítačům a ostatním zařízením připojeným jako klienti DHCP. Nasazení serverů DHCP v síti automaticky umožňuje počítačům a dalším zařízením založeným na protokolu TCP/IP s platnou IP adresou a dalšími konfiguračními parametry potřebnými pro tato zařízení (označovanými jako možnosti DHCP) připojení k ostatním síťovým prostředkům, jako jsou servery DNS, servery WINS a směrovače.

Server DNS

Služba DNS (Domain Name System) poskytuje standardní způsob přidružení názvů k číselným internetovým adresám. To umožňuje uživatelům odkazovat se na počítače v síti pomocí snadno zapamatovatelných názvů místo dlouhých sérií čísel. Služby DNS systému Windows mohou být integrovány se službami DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) systému Windows. Při přidávání počítačů do sítě pak není třeba přidávat záznamy DNS.

Faxový server

Služba Faxový server odesílá a přijímá faxy. Dále umožňuje spravovat faxové prostředky, jako jsou úlohy, nastavení, hlášení a faxová zařízení v tomto počítači nebo v síti.

Souborové služby

Souborové služby poskytuje technologie pro správu úložišť, replikaci souborů, distribuovanou správu oborů názvů, rychlé vyhledávání souborů a jednodušší klientský přístup k souborům.

Služba Síťové zásady a přístup

Služba Síťové zásady a přístup nabízí řadu způsobů, jak se mohou uživatelé připojovat k místní i vzdálené síti nebo jak připojovat síťové segmenty. Služba dále umožňuje správcům sítě centrálně spravovat síťový přístup a zásady stavu klientů. Pomocí služby Síťové zásady a přístup můžete nasadit servery VPN, servery pro telefonické připojení, směrovače a bezdrátový přístup chráněný protokolem 802.11. Můžete rovněž nasazovat servery a proxy servery RADIUS nebo pomocí sady Connection Manager Administration Kit vytvářet profily vzdáleného přístupu, které umožňují klientským počítačům připojení k síti.

Tiskové služby

Tiskové služby umožňuje správu tiskových serverů a tiskáren. Tiskový server snižuje pracovní zatížení spojené se správou a řízením tím, že centralizuje úlohy správy tisku.

Terminálová služba

Terminálová služba poskytuje technologie, které umožňují uživatelům přistupovat k programům pro systém Windows nainstalovaným na terminálový server nebo mít přístup na samotnou plochu systému Windows z téměř libovolného počítačového zařízení. Uživatelé se mohou připojit k terminálovému serveru a spouštět programy nebo používat síťové prostředky daného serveru.

Služba UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

Služba UDDI poskytuje univerzální popisné, zjišťovací a integrační funkce pro sdílení informací o webových službách v rámci podnikové sítě intranet, mezi obchodními partnery v síti extranet nebo v Internetu. Služba UDDI může pomoci zlepšit produktivitu vývojářů a odborníků v oblasti IT prostřednictvím spolehlivějších aplikací s možností správy. Služba UDDI umožňuje předcházet opakovanému vynaložení práce, neboť podporuje opětovné využití stávající práce vývojářů.

Služba Web Server (IIS)

Služba Web Server (IIS) umožňuje sdílení informací v sítích Internet, intranet nebo extranet. Jedná se o jednotnou webovou platformu integrující služby IIS 7.0, ASP.NET a Windows Communication Foundation. Služba IIS 7.0 dále přináší vyšší úroveň zabezpečení, zjednodušenou diagnostiku a delegovanou správu.

Služba pro nasazení systému Windows

Službu pro nasazení systému Windows lze využít ke vzdálené instalaci a konfiguraci operačních systémů Microsoft® Windows v počítačích se spouštěcí pamětí ROM PXE (Pre-Boot eXecution Environment). Režie spojená se správou je snížena díky implementaci modulu snap-in WdsMgmt konzoly MMC (Microsoft Management Console), s jehož pomocí lze spravovat všechny aspekty Služby pro nasazení systému Windows. Služba pro nasazení systému Windows dále nabízí koncovým uživatelům shodné uživatelské rozhraní jako instalační program systému Windows.

Hyper-V

Hyper-V poskytuje služby pro vytváření a správu virtuálních počítačů a jejich prostředků. Každý virtuální počítač je virtualizovaný počítačový systém, který pracuje v izolovaném prostředí spouštění. To umožňuje spustit několik operačních systémů současně.

Funkce obecně nepopisuje primární funkci serveru. Místo toho popisuje pomocnou nebo podpůrnou funkci serveru. Správce obvykle instaluje funkci nikoli jako primární funkci serveru, ale s cílem rozšířit funkčnost nainstalované role. Například Clustering s podporou převzetí služeb při selhání je funkce, kterou mohou správci instalovat po instalaci určitých rolí (kupříkladu role Souborové služby) kvůli tomu, aby dosáhli větší redundance role Souborové služby. V systému Windows Server 2008 jsou k dispozici následující funkce, které lze instalovat pomocí nástroje Správce serveru.

 

Funkce Popis

Funkce rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0

Rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 kombinuje výkon rozhraní API .NET Framework 2.0 s novými technologiemi pro tvorbu aplikací, které nabízejí přitažlivá uživatelská rozhraní, chrání informace týkající se osobní totožnosti zákazníků, umožňují bezproblémovou a bezpečnou komunikaci a nabízejí možnost modelování řady obchodních procesů.

Nástroj BitLocker Drive Encryption

Nástroj BitLocker Drive Encryption pomáhá zašifrováním celého svazku a kontrolou integrity součástí pro počáteční fázi spouštění systému chránit data ve ztracených, odcizených nebo nevhodně vyřazených počítačích. Data jsou dešifrována pouze tehdy, pokud jsou tyto součásti úspěšně ověřeny a zašifrovaná jednotka je umístěna v původním počítači. Kontrola integrity vyžaduje kompatibilní čip TPM (Trusted Platform Module).

Rozšíření serveru BITS

Rozšíření serveru Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) umožňují serveru přijímat soubory odesílané klienty pomocí služby BITS. Služba BITS umožňuje klientským počítačům přenášet soubory asynchronně na pozadí nebo v popředí, zachovat dobu odezvy ostatních síťových aplikací a pokračovat v přenosech souborů po výpadcích sítě a restartováních počítače.

Sada pro správu Správce připojení (CMAK)

Sada pro správu Správce připojení (CMAK) generuje profily Správce připojení.

Možnosti práce s počítačem

Možnosti práce s počítačem zahrnují funkce systému Windows Vista®, jako je program Windows Media Player, motivy plochy a správa fotografií. Možnosti práce s počítačem nepovolují žádnou funkci systému Windows Vista automaticky. Musíte je povolit ručně.

Správa zásad skupiny

Správa zásad skupiny usnadňuje pochopení, nasazení a správu zásad skupiny a odstraňování potíží s jejich implementacemi. Standardním nástrojem je Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC). Jedná se o skriptovatelný modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) představující komplexní nástroj pro správu zásad skupiny v celém podniku.

Klient tisku přes Internet

Klient tisku přes Internet umožňuje využívat protokol HTTP k připojení a používat tiskárny umístěné na webových tiskových serverech. Tisk přes Internet umožňuje vzájemné připojení uživatelů a tiskáren v různých doménách a sítích. Příkladem použití je zaměstnanec na služební cestě, který je ve vzdálené lokalitě nebo v internetové kavárně vybavené přístupem Wi-Fi.

Server iSNS (Internet Storage Name Server)

Server iSNS poskytuje služby zjišťování pro sítě SAN (Storage Area Network) s rozhraním iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Server iSNS zpracovává žádosti o registraci, žádosti o zrušení registrace a dotazy klientů iSNS.

Sledování portu LPR

Sledování portu LPR (Line Printer Remote) umožňuje uživatelům, kteří mají přístup k počítačům založeným na systému UNIX, tisknout na připojených zařízeních.

Služba Řízení front zpráv

Služba Řízení front zpráv garantuje doručení zpráv, efektivní směrování, zabezpečení a zasílání zpráv mezi aplikacemi na základě priorit. Služba Řízení front zpráv rovněž umožňuje doručování zpráv mezi aplikacemi, které jsou spuštěny v různých operačních systémech, používají odlišné infrastruktury sítě, jsou dočasně v režimu offline nebo jsou spuštěné v různých časech.

Multipath I/O

Funkce Microsoft MPIO (Multipath I/O) spolu se Specifickým modulem zařízení (DSM) společnosti Microsoft nebo s modulem DSM jiného výrobce podporuje použití více datových cest k úložnému zařízení v systému Microsoft Windows.

Protokol PNRP

Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol) umožňuje aplikacím registraci v počítači a překlad názvů z počítače, aby jiné počítače mohly s těmito aplikacemi komunikovat.

qWave

Sada qWave (Quality Windows Audio Video Experience) je síťovou platformou pro aplikace datových proudů zvuku a videa v domácích sítích IP. Sada qWave zdokonaluje výkon audiovizuálních (AV) datových proudů a zvyšuje spolehlivost zajištěním kvalitních síťových služeb pro audiovizuální aplikace. Nabízí kontrolu přístupu, sledování a vynucení za běhu, zpětnou vazbu aplikací a řízení přenosu na základě priorit. U platforem Windows Server poskytuje sada qWave pouze služby průchodnosti a stanovení priorit.

Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc umožňuje vám nebo pracovníkovi podpory poskytovat pomoc uživatelům, kteří mají potíže s počítačem nebo se chtějí na něco zeptat. Vzdálená pomoc umožňuje zobrazit a sdílet kontrolu nad uživatelskou plochou za účelem odstranění potíží a opravy problémů. Uživatelé také mohou požádat o pomoc přátele nebo spolupracovníky.

Nástroje pro vzdálenou správu serveru

Nástroje pro vzdálenou správu serveru umožňují vzdálenou správu systémů Windows Server 2003 a Windows Server 2008 z počítače se systémem Windows Server 2008, neboť dovolují spustit ve vzdáleném počítači některé úlohy pro správu položek typu Role, služby rolí a funkce.

Správce Vyměnitelného úložiště

Správce Vyměnitelného úložiště (RSM) spravuje a katalogizuje vyměnitelná média a obsluhuje zařízení s automaticky vyměnitelnými médii.

Služba Vzdálené volání procedur prostřednictvím serveru HTTP Proxy

Služba Vzdálené volání procedur prostřednictvím serveru HTTP Proxy je proxy server používaný objekty, které přijímají vzdálená volání procedur (RPC) prostřednictvím protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Tento proxy server umožňuje klientům zjistit uvedené objekty, i když dojde k jejich přesunutí na jiný server nebo když jsou (většinou z bezpečnostních důvodů) umístěny v neveřejných oblastech sítě.

Služba pro systém souborů NFS

Služba pro systém souborů NFS (Network File System) představuje protokol, který pracuje jako systém souborů DFS (Distributed File System). Tento protokol umožňuje počítači získávat přístup k souborům prostřednictvím sítě stejně snadno, jako by byly uloženy na místních discích. Tuto funkci je možné nainstalovat pouze v 64bitových verzích systému Windows Server 2008. V ostatních verzích systému Windows Server 2008 jsou služby NFS k dispozici jako služba role Souborové služby.

Server SMTP

Server SMTP podporuje přenos e-mailových zpráv mezi e-mailovými systémy.

Správce úložiště pro sítě SAN

Modul Správce úložiště pro sítě SAN usnadňuje vytváření a správu logických jednotek (LUN) v podsystémech diskových jednotek Fibre Channel a iSCSI, které podporují Virtuální diskovou službu (VDS), v síti SAN (Storage Area Network).

Jednoduché služby TCP/IP

Jednoduché služby TCP/IP podporují následující služby TCP/IP: Character Generator, Daytime, Discard, Echo a Quote of the Day. Jednoduché služby TCP/IP jsou poskytovány kvůli zpětné kompatibilitě a neměly by být instalovány, pokud to není nutné.

Služba SNMP

Služba SNMP (Simple Network Management Protocol) je internetový standardní protokol pro výměnu informací o řízení mezi aplikacemi (konzolami) pro správu, jako jsou HP Openview, Novell NMS, IBM NetView nebo Sun Net Manager, a spravovanými entitami. Spravované entity mohou zahrnovat hostitele, směrovače, přemostění a rozbočovače.

Subsystém pro unixové aplikace

Subsystém pro unixové aplikace (SUA) spolu s balíčkem podpůrných nástrojů, který je k dispozici ke stažení z webu společnosti Microsoft, umožňuje spouštění unixových programů a kompilaci a spouštění vlastních unixových aplikací v prostředí systému Windows.

Klient Telnet

Služba Klient Telnet používá protokol Telnet pro připojení ke vzdálenému serveru služby Telnet a pro spouštění aplikací na tomto serveru.

Server Telnet

Služba Server Telnet umožňuje vzdáleným uživatelům včetně těch, kteří používají unixové operační systémy, provádět úlohy správy pomocí příkazového řádku a spouštět programy pomocí klienta služby Telnet.

Klient TFTP

Klient TFTP (Trivial File Transfer Protocol) slouží ke čtení souborů ze vzdáleného serveru TFTP a k zápisu souborů na tento server. Protokol TFTP je primárně používán integrovanými zařízeními nebo systémy, které během procesu spouštění načítají ze serveru TFTP firmware, informace o konfiguraci nebo bitovou kopii systému.

Clustering s podporou převzetí služeb při selhání

Funkce Clustering s podporou převzetí služeb při selhání umožňuje spolupráci více serverů, aby byla zajištěna vysoká dostupnost služeb a aplikací. Funkce Clustering s podporou převzetí služeb při selhání se často používá pro souborové a tiskové služby, databázové a poštovní aplikace.

Vyrovnávání zatížení sítě

Služba Vyrovnávání zatížení sítě (NLB) rozděluje přenášená data mezi několik serverů pomocí síťového protokolu TCP/IP. Služba NLB je zvlášť užitečná k tomu, aby bezstavové aplikace, například webový server se spuštěnou Internetovou informační službou (IIS), podporovaly při zvyšujícím se zatížení přidávání dalších serverů.

Zálohování serveru

Program Zálohování serveru umožňuje zálohovat a obnovovat operační systém, aplikace a data. Vytváření záloh můžete naplánovat jednou denně nebo častěji. Lze tak chránit celý server nebo určité svazky.

Správce systémových prostředků

Správce systémových prostředků (WSRM) je nástroj pro správu operačního systému Windows Server, který umožňuje řídit přidělování prostředků procesoru a paměti. Správa přidělování prostředků zlepšuje výkon systému a snižuje riziko vzájemného rušení aplikací, služeb či procesů, jež vede ke snížení efektivity serveru a zhoršení odezvy systému.

Server WINS

Server WINS (Windows Internet Name Service) poskytuje distribuovanou databázi k registraci a zjišťování dynamického přiřazení názvů NetBIOS pro počítače a skupiny používané v síti. Služba WINS přiřazuje názvy NetBIOS k IP adresám a řeší problémy vzniklé při rozpoznávání názvů NetBIOS ve směrovaných prostředích.

Služba bezdrátové sítě LAN

Služba bezdrátové sítě LAN (WLAN) konfiguruje a spouští službu automatické konfigurace sítě WLAN bez ohledu na to, zda je počítač vybaven bezdrátovými adaptéry. Služba automatické konfigurace sítě WLAN vytváří výčet bezdrátových adaptérů a spravuje bezdrátová připojení a profily obsahující nastavení nutná pro konfiguraci připojení bezdrátového klienta k síti.

Interní databáze systému Windows

Interní databáze systému Windows představuje relační datové úložiště, které mohou využívat pouze role a funkce systému Windows, jako jsou služba UDDI, služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services), služba Windows Server Update Services a Správce systémových prostředků.

Prostředí Windows PowerShell

Prostředí Windows PowerShell je prostředí příkazového řádku a skriptovací jazyk, které pomáhají odborníkům v oblasti IT zvyšovat produktivitu. Toto prostředí poskytuje nový skriptovací jazyk zaměřený na správce a více než 130 standardních nástrojů příkazového řádku, které umožňují snadnější správu systému a rychlejší automatizaci.

Služba WAS (Windows Process Activation Service)

Služba WAS (Windows Process Activation Service) zobecňuje procesní model služby IIS odebráním závislosti na protokolu HTTP. Všechny funkce služby IIS, které byly předtím dostupné jen pro aplikace HTTP, jsou nyní k dispozici pro aplikace poskytující hostitelské služby pro služby Windows Communication Foundation (WCF) pomocí jiných protokolů než HTTP. Služba IIS 7.0 rovněž používá službu WAS k aktivaci založené na zprávách prostřednictvím protokolu HTTP.

Správce serveru se spustí automaticky při přihlášení správce k počítači se systémem Windows Server 2008. Pokud Správce serveru ukončíte a chcete ho spustit znovu, můžete to provést v těchto místech:

 • V nabídce Start:

 • V nabídce Start klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klepněte na příkaz Spravovat.

 • V nabídce Start přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klepněte na položku Správce serveru.

 • Na panelu nástrojů Snadné spuštění dostupném na hlavním panelu systému.

Pokud nechcete, aby se okna Správce serveru nebo Úlohy při úvodní konfiguraci automaticky otevřela, když se člen skupiny Administrators přihlásí k počítači nebo když zavřete okno Úlohy při úvodní konfiguraci, můžete úpravou následujících nastavení registru změnit výchozí chování otvírání oken Správce serveru a Úlohy při úvodní konfiguraci.

 

Název nastavení Umístění Výchozí hodnota Možné hodnoty

Při přihlášení neotevírat automaticky konzolu Správce serveru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Správce serveru

0

Hodnota 0 nastavení zakáže a okno bude normálně otevřeno. Hodnota 1 nastavení povolí a zabrání otevření okna.

Při přihlášení neotevírat automaticky konzolu Úlohy při úvodní konfiguraci

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Správce serveru\Úlohy při úvodní konfiguraci

0

Hodnota 0 nastavení zakáže a okno bude normálně otevřeno. Hodnota 1 nastavení povolí a zabrání otevření okna.

Správce serveru je ve výchozím nastavení nainstalován při instalaci systému Windows Server 2008. Chcete-li Správce serveru používat, musíte být k počítači přihlášeni jako správce.

notePoznámka
Pokud se k počítači přihlásíte pomocí jiného účtu než předdefinovaného účtu Administrator, může se zobrazit dialogové okno podobné následujícímu s žádostí o povolení spuštění Správce serveru. Pokud se toto dialogové okno otevře, klepnutím na tlačítko Pokračovat spustíte Správce serveru.

Dialogové okno Oprávnění správce serveru

Úkoly, které lze v nástroji Správce serveru provádět, jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Úkol Popis

Přidání role

Průvodce přidáním rolí vám nabídne úplný seznam rolí, které lze nainstalovat do počítače. Podle vašich výběrů vás povede procesem instalace role a jejím zprovozněním.

Některé role vyžadují, aby byly ve stejném počítači nainstalovány další role nebo funkce. Například role AD RMS vyžaduje, aby byla v tomtéž počítači nainstalována služba Web Server (IIS). Během instalace role AD RMS upozorní Správce serveru uživatele na tuto závislost a zajistí splnění tohoto požadavku. Některé role mají více závislostí. Například role Služba ADFS (Active Directory Federation Services) závisí na službě Web Server (IIS) a také na funkci Služba WAS (Windows Process Activation Service).

Povšimněte si navigačního podokna na levém okraji stránek Průvodce přidáním rolí. Toto podokno je dynamicky aktualizováno podle toho, jaké role jste vybrali v průvodci. Můžete experimentovat a procházet pomocí tohoto podokna stránkami průvodce dozadu či dopředu. Toto navigační podokno je součástí i dalších průvodců Správce serveru, například Průvodce přidáním funkcí a Průvodce odebráním rolí.

Přidání více rolí najednou

Průvodce přidáním rolí může instalovat během jedné relace více rolí.

Přidání služby role (po přidání role)

Některé role, například Souborové služby, Terminálová služba a Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), se skládají z více dílčích prvků, neboli služeb rolí. Jakmile přidáte roli, která zahrnuje služby role, spusťte Správce serveru, přejděte na příslušnou domovskou stránku správy role a pomocí Průvodce přidáním služeb rolí přidejte potřebné služby role.

Odebrání role

Pokud není určitá role na serveru nadále zapotřebí, můžete ji odebrat, aby nepoužívala zdroje a nevyžadovala aktualizace.

Až na server nainstalujete několik rolí, doporučujeme, abyste zkusili jednu z nich odebrat pomocí Průvodce odebráním rolí. Odkaz umožňující spuštění Průvodce odebráním rolí naleznete v části Souhrn rolí v hlavním okně nástroje Správce serveru.

Odebrání služby role

Pokud není některá služba role nadále zapotřebí, můžete ji odebrat. Postupujte takto: Otevřete domovskou stránku role a pomocí Průvodce odebráním služeb rolí odeberte nepotřebné služby role.

Povšimněte si, že pokud jsou nainstalovány další služby přidružené k této roli, zůstanou nainstalovány i po odebrání vybrané služby role.

Přidání funkce

Podobně jako role je možné na server přidávat funkce. Slouží k tomu Průvodce přidáním funkcí. Příkazy umožňující spuštění Průvodce přidáním funkcí naleznete v okně Úlohy při úvodní konfiguraci a v části Souhrn funkcí v hlavním okně Správce serveru.

Odebrání funkce

Podobně jako role je možné ze serveru odebírat nepotřebné funkce. Odkaz umožňující spuštění Průvodce odebráním funkcí naleznete v části Souhrn funkcí v hlavním okně nástroje Správce serveru.

Bezobslužná instalace a odebírání rolí pomocí rozhraní příkazového řádku nástroje Správce serveru

Chcete-li se naučit používat nástroj příkazového řádku, použijte příkaz ServerManagerCmd.exe -help nebo pouze příkaz ServerManagerCmd.exe bez parametrů.

Přidejte parametr –query nebo se v tématu Technický přehled Správce serveru: Dodatek podívejte na seznam identifikátorů příkazů pro role a funkce, které se používají v nástroji příkazového řádku ServerManagerCmd.exe.

Služby rolí můžete instalovat jednotlivě nebo můžete použít parametr –allSubFeatures a instalovat všechny podřízené prvky role nebo funkce. Správce serveru automaticky vynechá prvky, které již jsou v počítači nainstalovány.

Další informace o systému Windows Server 2008 a nástroji Správce serveru naleznete v následujících zdrojích:

 • Další informace o nástroji Správce serveru naleznete v článku Nástroj Správce serveru na webu Microsoft Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541) (článek může být v angličtině).

 • Další informace o zabezpečení naleznete na webu Microsoft Security (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=8357) (stránka může být v angličtině).

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2016 Microsoft