Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Podrobný průvodce pro možnost instalace jádra serveru Windows Server 2008

Aktualizováno: říjen 2009

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Tento podrobný průvodce obsahuje pokyny pro vytvoření serveru, který je založený na možnosti instalace jádra serveru operačního systému Windows Server® 2008, v testovací laboratoři. Obsahuje informace o instalaci, počáteční konfiguraci a správě serveru, na kterém je spuštěna instalace jádra serveru.

Instalace jádra serveru je nová možnost, kterou lze použít k instalaci systému Windows Server 2008. Instalace jádra serveru poskytuje minimální prostředí pro spuštění konkrétních rolí serveru, čímž snižuje požadavky na údržbu a správu a omezuje možnost případného napadení těchto rolí serveru. Server se spuštěnou instalací jádra serveru podporuje následující role serveru:

 • služba AD DS (Active Directory Domain Services),

 • služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services),

 • server DHCP,

 • server DNS,

 • souborová služba,

 • tiskové služby,

 • služba multimediálních datových proudů,

 • webový server (IIS).

Pro tyto účely nainstaluje možnost instalace jádra serveru pouze podmnožinu binárních souborů, které jsou vyžadovány podporovanými rolemi serveru. Jako součást instalace jádra serveru není například nainstalováno prostředí Průzkumníka. Namísto toho je výchozím uživatelským rozhraním pro server se spuštěnou instalací jádra serveru příkazový řádek.

Možnost instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 vyžaduje počáteční konfiguraci na příkazovém řádku. Instalace jádra serveru nezahrnuje tradiční úplné grafické uživatelské rozhraní. Server můžete po konfiguraci spravovat místně z příkazového řádku nebo vzdáleně pomocí připojení Terminálového serveru. Server můžete spravovat také vzdáleně pomocí konzoly MMC nebo nástrojů příkazového řádku, které podporují vzdálené použití.

Do cílové skupiny pro možnost instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 patří:

 • plánovači IT a analytici, kteří hodnotí tento produkt po technické stránce,

 • podnikoví plánovači a návrháři informačních technologií pro organizace,

 • odborníci na informační technologie, kteří spravují role služby AD DS, AD LDS, serveru DHCP, serveru DNS, souborových služeb, tiskových služeb, služby multimediálních datových proudů a webového serveru (IIS).

Možnost instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 má následující výhody:

 • Menší potřeba údržby: Protože možnost instalace jádra serveru instaluje pouze funkce nutné pro potřeby správy serveru pro role služby AD DS, AD LDS, serveru DHCP, serveru DNS, souborových služeb, tiskových služeb a služeb multimediálních datových proudů, je nutná menší údržba než u plné instalace systému Windows Server 2008.

 • Snížené riziko útoku: Protože instalace jádra serveru jsou minimální, je na serveru spuštěno méně aplikací, čímž se snižuje riziko útoku.

 • Redukovaná správa: Protože je na serveru s instalací jádra serveru nainstalováno méně aplikací a služeb, není nutné spravovat tolik položek.

 • Je požadováno méně místa na disku. Instalace serverového jádra vyžaduje pouze 1 GB místa na disku pro instalaci a přibližně 2 GB pro provoz po instalaci.

V tomto scénáři vytvoříte server s instalací jádra serveru. Neexistují žádná speciální nastavení ani rozdíly mezi instalací systému Windows Server 2008 a jádra serveru.

K dokončení této úlohy budete potřebovat:

 • instalační médium systému Windows Server 2008,

 • platný kód Product Key,

 • počítač, ve kterém je možné provést čistou instalaci jádra serveru.

 • Neexistuje žádný způsob, jak provést upgrade z předchozí verze operačního systému Windows Server na instalaci jádra serveru. Podporována je pouze čistá instalace.

 • Neexistuje žádný způsob, jak provést upgrade z plné instalace systému Windows Server 2008 na instalaci jádra serveru. Podporována je pouze čistá instalace.

 • Neexistuje žádný způsob, jak provést upgrade z plné instalace systému Windows Server 2008 na instalaci jádra serveru. Pokud potřebujete rozhraní uživatele systému Windows® nebo serverovou roli, která není podporována v instalaci jádra serveru, budete muset provést úplnou instalaci systému Windows Server 2008.

Při instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008 postupujte podle těchto pokynů.

 1. Vložte příslušné instalační médium systému Windows Server 2008 do jednotky DVD.

 2. Když se zobrazí dialogové okno automatického spuštění, klepněte na možnost Nainstalovat.

 3. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

 4. Po dokončení instalace stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE, klepněte na možnost Jiný uživatel, zadejte účet Administrator s prázdným heslem a potom stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se výzva k nastavení hesla pro účet Administrator.

Použití souboru bezobslužné instalace k instalaci jádra serveru umožňuje provádět většinu úloh počáteční konfigurace během instalace. Provedení bezobslužné instalace jádra serveru má následující výhody:

 • Není nutné provádět počáteční konfiguraci pomocí nástrojů příkazového řádku.

 • Do nastavení v souboru bezobslužné instalace můžete zahrnout povolení vzdálené správy (po dokončení instalace).

 • Můžete konfigurovat nastavení, které nelze snadno upravit z příkazového řádku, například rozlišení zobrazení.

 1. V textovém editoru nebo pomocí Správce bitových kopií systému Windows vytvořte soubor XML s názvem Unattend.xml.

 2. Soubor Unattend.xml zkopírujte na místní jednotku nebo do sdíleného síťového prostředku.

 3. Spusťte počítač v prostředí Windows PE, Windows Server 2003 nebo Windows XP.

 4. Vložte disk s instalací jádra serveru systému Windows Server 2008 do disketové jednotky. Pokud se zobrazí okno automatického spuštění, klepněte na možnost Storno.

 5. Na příkazovém řádku přejděte na jednotku, která obsahuje instalační médium.

 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  setup /unattend: <cesta>\unattend.xml

  kde cesta je cesta k souboru Unattend.xml.

 7. Povolte dokončení instalace.

  notePoznámka
  Dodatek A k tomuto dokumentu obsahuje vzorový soubor bezobslužné instalace s poznámkami, které vysvětlují nastavení ve vzorové konfiguraci. Tento vzor je možné upravit pro použití ve vašem prostředí.

Protože instalace jádra serveru neobsahuje uživatelské rozhraní systému Windows, neexistuje žádné prostředí prvního spuštění počítače, které by vám pomohlo provést konfiguraci serveru. Namísto toho je nutné provést konfiguraci ručně pomocí nástrojů příkazového řádku tak, jak je uvedeno v následujícím postupu.

notePoznámka
Ke konfiguraci tohoto nastavení během instalace můžete použít bezobslužnou instalaci. Další informace o bezobslužné instalaci naleznete v sadě Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81030) (stránka může být v angličtině).

Pokud chcete připojit server s instalací jádra serveru k existující doméně systému Windows, potřebujete uživatelské jméno a heslo pro účet, který má pověření správce pro připojení počítače k doméně.

 • Pokud zavřete všechny příkazové řádky, nebude existovat žádná možnost správy instalace jádra serveru. Zobrazení obnovíte stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE, klepnutím na možnost Spustit Správce úloh, klepnutím na možnost Soubor, klepnutím na příkaz Spustit a zadáním příkazu cmd.exe. Také se můžete odhlásit a znovu přihlásit.

 • Protože není k dispozici žádný webový prohlížeč, nemůžete aktivovat instalaci jádra serveru ani získat přístup k Internetu prostřednictvím brány firewall, která vyžaduje přihlášení uživatelů.

V následujících postupech je vysvětleno, jak konfigurovat počítač s instalací jádra serveru. Postup zahrnuje následující činnosti:

 • nastavení hesla správce;

 • nastavení statické adresy IP;

notePoznámka
adresa DHCP je zadána ve výchozím nastavení; tento postup byste měli provádět pouze tehdy, pokud potřebujete nastavit statickou adresu IP;

 • připojení k doméně;

 • aktivace serveru;

 • konfigurace brány firewall.

 1. Při prvním spuštění počítače po dokončení instalace stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE. Zadejte uživatelské jméno Administrator a pole pro heslo ponechejte prázdné.

 2. Systém zobrazí informace o tom, že platnost hesla skončila, a výzvu k zadání nového hesla.

 3. Zadejte příslušné heslo.

 1. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  netsh interface ipv4 show interfaces

 2. Poznačte si číslo, které se zobrazí ve sloupci Idx výstupu pro síťový adaptér. Pokud má váš počítač více síťových adaptérů, poznačte si číslo odpovídající síťovému adaptéru, pro který chcete nastavit statickou adresu IP.

 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=static address=<statická_adresa_IP> mask=<maska_podsítě> gateway=<výchozí_brána>

  Kde:

  ID je číslo z kroku 2 výše.

  statická_adresa_IP je statická adresa IP, kterou nastavujete.

  maska_podsítě je maska podsítě pro adresu IP.

  výchozí_brána je výchozí brána.

 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name="<ID>" address=<DNSIP>index=1

  Kde:

  ID je číslo z kroku 2 výše.

  DNSIP je adresa IP serveru DNS.

 5. Krok 4 opakujte pro každý server DNS, který chcete nastavit, a pokaždé zvyšte číslo index=.

notePoznámka
Pokud nastavíte statickou adresu IP na nesprávném síťovém adaptéru, můžete tuto akci vrátit zpět pomocí adresy DHCP zadané pomocí následujícího příkazu:

netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=dhcp

kde ID je číslo síťového adaptéru z kroku 2.

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  netdom join <název_počítače> /domain:<název_domény> /userd:<jméno_uživatele> /password:*

  Kde:

  název_počítače je název serveru, ve kterém je spuštěna instalace jádra serveru.

  název_domény je název domény pro připojení.

  jméno_uživatele je doménový uživatelský účet s oprávněním pro připojení k doméně.

 2. Když se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte heslo pro doménový uživatelský účet zadaný jako jméno_uživatele.

 3. Jestliže potřebujete přidat doménový uživatelský účet k místní skupině Administrators, zadejte následující příkaz:

  net localgroup administrators /add <název_domény>\<jméno_uživatele>

 4. Restartujte počítač. Můžete to udělat tak, že do příkazového řádku zadáte:

  shutdown /r /t 0

 1. Pomocí příkazu hostname nebo ipconfig zjistěte aktuální název serveru.

 2. Do příkazového řádku zadejte:

  netdom renamecomputer <název_počítače> /NewName:<nový_název_počítače>

 3. Restartujte počítač.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  slmgr.vbs -ato

Pokud je aktivace úspěšná, nevrátí se na příkazovém řádku žádná zpráva.

notePoznámka
Aktivaci je možné provést také telefonicky pomocí serveru Služby správy klíčů nebo vzdáleně zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008:

cscript windows\system32\slmgr.vbs <název_serveru> <jméno_uživatele> <heslo>:-ato

 • Použijte příkaz netsh advfirewall. Chcete-li například povolit vzdálenou správu z libovolného modulu snap-in konzoly MMC, zadejte:

  netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Administration" new enable=yes

notePoznámka
Ke vzdálené správě brány firewall na serveru s instalací jádra serveru můžete použít také modul snap-in brány Windows Firewall z počítače se systémem Windows Vista neboWindows Server 2008. K tomu je nejprve nutné povolit vzdálenou správu brány firewall spuštěním následujícího příkazu v počítači s instalací jádra serveru:

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable

Po dokončení instalace jádra serveru a konfiguraci serveru můžete nainstalovat jednu nebo více rolí serveru. Instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 podporuje následující role serveru:

 • služba AD DS (Active Directory Domain Services),

 • služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services),

 • server DHCP,

 • server DNS,

 • souborová služba,

 • tiskové služby,

 • služba multimediálních datových proudů,

 • webový server (IIS).

Další informace o nástrojích příkazového řádku pro konfiguraci serverových rolí jsou k dispozici v části Další odkazy na konci tohoto průvodce.

notePoznámka
Tato část obsahuje postup pro jednotlivé role serveru v předchozím seznamu. Tyto postupy je potřeba provést pouze pro role serveru, které chcete nainstalovat.

K dokončení této úlohy potřebujete:

 • Počítač, ve kterém je nainstalovaná a konfigurovaná instalace jádra serveru systému Windows Server 2008.

 • Uživatelský účet správce a heslo pro server s instalací jádra serveru.

 • V případě instalace a konfigurace tiskového serveru další počítač se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, na kterém je možné spustit konzolu pro správu tisku pro vzdálenou konfiguraci tiskového serveru.

 • Při instalaci a konfiguraci serveru DHCP informace potřebné ke konfiguraci oboru DHCP.

 • Při instalaci a konfiguraci serveru DHCP je nutné nakonfigurovat server s instalací jádra serveru pro použití statické IP adresy.

 • Při instalaci a konfiguraci serveru DNS informace potřebné ke konfiguraci zóny DNS.

 • Pokud instalujete a konfigurujete prostředí služby Active Directory, informace nutné k připojení ke stávající doméně nebo k vytvoření nové domény.

 • Pokud se chystáte zvýšit úroveň serveru s instalací jádra serveru na řadič domény v doméně služby Active Directory, uživatelské jméno a heslo správce domény.

 • Na serveru s instalací jádra serveru nelze použít průvodce instalací řadiče domény služby Active Directory (Dcpromo.exe). K instalaci a odebrání role řadiče domény je potřeba použít soubor bezobslužné instalace s programem Dcpromo.exe.

  Alternativně lze spustit program Dcpromo.exe v jiném počítači se systémem Windows Server 2008 a použít průvodce k uložení souboru bezobslužné instalace, který potom můžete použít na serveru s instalací jádra serveru.

 • Program Dcpromo.exe restartuje počítač ihned po dokončení instalace nebo když je odebrána služba Active Directory, pokud není součástí souboru odpovědí možnost RebootOnCompletion=No.

 • Role webového serveru (IIS) nepodporuje v instalacích jádra serveru platformu ASP.NET. Protože není k dispozici podpora spravovaného kódu, nebudou v instalacích jádra serveru k dispozici následující funkce služby IIS.

  • IIS-ASPNET,

  • IIS-NetFxExtensibility,

  • IIS-ManagementConsole,

  • IIS-ManagementService,

  • IIS-LegacySnapIn,

  • IIS-FTPManagement,

  • WAS-NetFxEnvironment,

  • WAS-ConfigurationAPI.

Chcete-li nainstalovat roli serveru do instalace jádra serveru systému Windows Server 2008, proveďte postup pro žádanou roli následujícím způsobem.

notePoznámka
Syntaxe nástroje Ocsetup.exe rozlišuje velká a malá písmena, takže je třeba přesně dodržet uvedené příklady.

Chcete-li zjistit dostupné role serveru, otevřete příkazový řádek a zadejte:

oclist

Tento příkaz zobrazí seznam rolí serveru a volitelných funkcí, které jsou k dispozici pro použití s nástrojem Ocsetup.exe. Také zobrazí seznam rolí serveru a volitelných funkcí, které jsou aktuálně nainstalované.

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role

  notePoznámka
  Použitím přepínače /w zabráníte tomu, aby se příkazový řádek znovu zobrazil, dokud není dokončena instalace. Bez přepínače /w neexistuje žádná indikace, že byla instalace dokončena.

 2. Konfigurujte zónu DNS na příkazovém řádku zadáním příkazu dnscmd nebo vzdáleně pomocí modulu snap-in služby DNS v konzole MMC.

notePoznámka
Zadáním příkazu start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role /uninstall na příkazový řádek roli serveru DNS odinstalujete.

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  start /w ocsetup DHCPServerCore

 2. V příkazovém řádku konfigurujte obor DHCP pomocí příkazu netsh nebo vzdáleně pomocí modulu snap-in DHCP ze systému Windows Server 2008.

 3. Pokud je nainstalován server DHCP v doméně služby Active Directory, musíte ho autorizovat ve službě Active Directory.

Služba serveru DHCP se ve výchozím nastavení nespouští automaticky. Pomocí následujícího postupu nakonfigurujte její automatické spouštění a první spuštění.

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  sc config dhcpserver start= auto

 2. Službu spustíte zadáním příkazu:

  net start dhcpserver

notePoznámka
Zadáním příkazu start /w ocsetup DHCPServerCore /uninstall do příkazového řádku odinstalujete roli serveru DHCP.

Serverová služba je nainstalovaná ve výchozím nastavení pro účely podpory sdílené složky pro správu pro nástroje pro správu. K instalaci dalších funkcí souborového serveru použijte následující příkazy:

 • Pro službu replikace souborů zadejte do příkazového řádku následující příkaz:

  start /w ocsetup FRS-Infrastructure

 • Pro službu systému souborů DFS zadejte:

  start /w ocsetup DFSN-Server

 • Pro službu replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) zadejte:

  start /w ocsetup DFSR-Infrastructure-ServerEdition

 • Pro Službu pro systém souborů NFS (Network File System) zadejte:

  start /w ocsetup ServerForNFS-Base

  start /w ocsetup ClientForNFS-Base

notePoznámka
Všechny možnosti rolí souborového serveru odinstalujete pomocí těchto příkazů s přepínačem /uninstall.

 • Pro funkci tiskového serveru zadejte na příkazový řádek následující příkaz:

  start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role

 • Pro službu LPD zadejte:

  start /w ocsetup Printing-LPDPrintService

 1. Určuje adresu IP nebo název hostitele tiskárny. Může se nacházet na testovací nebo konfigurační stránce tiskárny nebo možná budete muset příslušné pokyny vyhledat v dokumentaci výrobce.

 2. Příkazem ping z tiskového serveru do tiskárny ověřte, že tiskový server může komunikovat s tiskárnou prostřednictvím sítě.

 3. V jiném počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 otevřete konzolu pro správu tisku a přidejte server s instalací jádra serveru.

 4. Rozbalte položku pro tiskový server s instalací jádra serveru, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Ovladače a klepněte na příkaz Přidat ovladač. Spustí se Průvodce přidáním ovladače tiskárny.

 5. Dokončením průvodce nainstalujte ovladač tiskárny.

 6. V konzole pro správu tisku klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tiskárny a potom klepněte na příkaz Přidat tiskárnu. Spustí se Průvodce instalací síťové tiskárny.

 7. Klepněte na možnost Přidat novou tiskárnu TCP/IP nebo tiskárnu webových služeb zadáním adresy IP nebo hostitelského názvu a potom na tlačítko Další.

 8. Zadejte název hostitele tiskárny nebo adresu IP (název portu bude ve výchozím nastavení stejný) a potom klepněte na tlačítko Další.

 9. Proveďte všechny potřebné změny názvu tiskárny, kontaktních informací nebo stavu sdílení a klepněte na tlačítko Další.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore

notePoznámka
Roli služby AD LDS odinstalujete zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku:

start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore /uninstall

Tento příkaz nainstaluje roli služby Active Directory Domain Services a zvýší úroveň serveru na řadič domény pomocí nastavení v souboru bezobslužné instalace.

Odkazy na informace o použití souboru bezobslužné instalace s nástrojem Dcpromo.exe naleznete v části Další odkazy na konci tohoto dokumentu.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  dcpromo /unattend:<soubor_bezobslužné_instalace>

  Kde soubor_bezobslužné_instalace je název souboru bezobslužné instalace Dcpromo.exe.

notePoznámka
Nástroj Dcpromo.exe lze použít také k snížení úrovně řadiče domény na server.

 1. V jiném počítači stáhněte instalační soubor role služeb multimediálních datových proudů z článku 934518 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=88046) (stránka může být v angličtině).

 2. Zkopírujte příslušný samostatný balíček služby Microsoft Update (soubor MSU) do instalace jádra serveru.

 3. Spusťte soubor MSU.

 4. Do příkazového řádku zadejte:

  start /w ocsetup MediaServer

 5. V jiném počítači použijte modul snap-in konzoly MMC služeb multimediálních datových proudů ke vzdálené konfiguraci služeb multimediálních datových proudů.

 1. Při výchozí instalaci zadejte do příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

 2. Pro instalaci, která zahrnuje všechny možnosti, zadejte do příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

notePoznámka
Chcete-li roli webového serveru (IIS) odinstalovat, použijte následující příkaz:

start /w pkgmgr /uu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

Po dokončení instalace jádra serveru a konfiguraci serveru můžete nainstalovat jednu nebo více volitelných funkcí. Instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 podporuje následující volitelné funkce:

 • clustering s podporou převzetí služeb při selhání,

 • vyrovnávání zatížení sítě,

 • subsystém pro unixové aplikace,

 • zálohování,

 • Multipath IO,

 • vyměnitelné úložiště,

 • nástroj Bitlocker Drive Encryption,

 • protokol SNMP (Simple Network Management Protocol),

 • služba WINS (Windows Internet Name Service),

 • klient služby Telnet.

V následujícím postupu je popsáno, jak nainstalovat tyto funkce na server s instalací jádra serveru.

notePoznámka
Clustering s podporou převzetí služeb při selhání není k dispozici v systému Windows Server 2008 Standard Edition.

Následující volitelné funkce vyžadují odpovídající hardware:

 • clustering s podporou převzetí služeb při selhání,

 • vyrovnávání zatížení sítě,

 • Multipath IO,

 • vyměnitelné úložiště,

 • nástroj Bitlocker Drive Encryption.

notePoznámka
Další informace o hardwaru, který je nutný pro volitelné funkce, naleznete v části Další odkazy na konci tohoto dokumentu.

Následující volitelné funkce nemají žádné předběžné požadavky:

 • subsystém pro unixové aplikace,

 • zálohování,

 • protokol SNMP (Simple Network Management Protocol),

 • služba WINS (Windows Internet Name Service),

 • klient služby Telnet.

U instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 neexistují žádné známé problémy.

Chcete-li nainstalovat volitelné funkce u instalace jádra serveru systému Windows Server 2008, postupujte následujícím způsobem.

notePoznámka
Syntaxe nástroje Ocsetup.exe rozlišuje velká a malá písmena, takže je třeba přesně dodržet uvedené příklady.

Chcete-li zjistit dostupné volitelné funkce, otevřete příkazový řádek a zadejte:

Oclist

Tento příkaz zobrazí seznam serverových rolí a volitelných funkcí, které jsou k dispozici pro použití s nástrojem Ocsetup.exe. Také zobrazí seznam rolí serveru a volitelných funkcí, které jsou aktuálně nainstalované.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  start /w ocsetup <název_funkce>

  Kde název_funkce je název funkce z následujícího seznamu:

  • Clustering s podporou převzetí služeb při selhání: FailoverCluster-Core

  • Vyrovnávání zatížení sítě: NetworkLoadBalancingHeadlessServer

  • Podsystém pro aplikace systému UNIX: SUACore

  • Multipath IO: MultipathIo

  • Vyměnitelné úložiště: Microsoft-Windows-RemovableStorageManagementCore

  • Nástroj BitLocker Drive Encryption: BitLocker

  notePoznámka
  Chcete-li nainstalovat nástroj vzdálené správy pro nástroj BitLocker, zadejte do příkazového řádku:

  start /w ocsetup BitLocker-RemoteAdminTool

  • Zálohování: WindowsServerBackup

  • Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol): SNMP-SC

  • Služba WINS (Windows Internet Name Service): WINS-SC

  • Klient služby Telnet: TelnetClient

notePoznámka
Chcete-li odebrat volitelnou funkci, použijte příkaz start /w ocsetup s příslušným názvem role a přepínačem /uninstall.

Server s instalací jádra serveru je možné spravovat následujícími způsoby:

 • Místně a vzdáleně pomocí příkazového řádku: Servery s instalací jádra serveru můžete spravovat z příkazového řádku pomocí nástrojů příkazového řádku systému Windows.

 • Vzdáleně pomocí aplikace Terminálový server: Pomocí dalšího počítače se systémem Windows lze použít klienta Terminálové služby k připojení k serveru s instalací jádra serveru a vzdálené správě. Prostředí v relaci Terminálové služby bude příkazový řádek.

 • Vzdáleně pomocí Vzdáleného prostředí systému Windows: Pomocí jiného počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 můžete použít Vzdálené prostředí systému Windows k spuštění nástrojů a skriptů příkazového řádku na serveru s instalací jádra serveru.

 • Vzdáleně pomocí modulu snap-in konzoly MMC. Pomocí modulu snap-in konzoly MMC z počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 se můžete připojit k serveru s instalací jádra serveru stejně, jako byste se připojili k libovolnému počítači se systémem Windows.

Chcete-li spravovat server s instalací jádra serveru, potřebujete:

 • Počítač, který má nainstalovanou a konfigurovanou instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008.

 • Uživatelský účet správce a heslo pro server s instalací jádra serveru.

 • Ne všechny úlohy je možné provést z příkazového řádku nebo vzdáleně prostřednictvím modulu snap-in konzoly MMC. Součástí instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 je skript, který je možné použít ke konfiguraci následujícího nastavení:

  • povolení automatických aktualizací,

  • povolení vzdálené plochy pro správu,

  • povolení klientů terminálového serveru v předchozích verzích systému Windows pro připojení k serveru s instalací jádra serveru,

  • konfigurace důležitosti a priority záznamu DNS služby SRV,

  • vzdálená správa modulu Sledování IPsec.

  Skript je umístěný ve složce \Windows\System32 serveru s instalací jádra serveru. Z příkazového řádku otevřete tuto složku a potom pomocí následujícího příkazu zobrazte pokyny k použití předchozích možností:

  cscript scregedit.wsf /?

notePoznámka
Tento příkaz je možné použít s přepínačem /cli, který zobrazí seznam běžných nástrojů příkazového řádku a jejich použití.

 • Pokud zavřete všechna okna příkazového řádku, můžete nové okno otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE, klepnutím na možnost Spustit Správce úloh, klepnutím na možnost Soubor a na možnost Spustit a zadáním příkazu cmd.exe. Také se můžete odhlásit a znovu přihlásit.

 • Nebude fungovat žádný příkaz ani nástroj, které se pokusí o spuštění aplikace Průzkumník Windows. Nebude například fungovat příkaz start . z příkazového řádku.

 • V instalacích jádra serveru není podporována funkce Runonce.

 • V instalacích jádra serveru neexistuje podpora pro zobrazení stránek HTML ani nápovědu.

 • Instalace jádra serveru nepodporují spuštění spravovaného kódu. Všechny nástroje a obslužné programy pro správu spuštěné místně na serveru s instalací jádra serveru musí být napsány v nativním kódu Win32.

 • Instalace jádra serveru negenerují žádná upozornění týkající se aktivace, nových aktualizací ani ukončení platnosti hesla, protože tato upozornění vyžadují prostředí Průzkumníka Windows, které není součástí instalace jádra serveru.

 • Pokud potřebujete napsat skript pro správu serveru s instalací jádra serveru, který vyžaduje zabezpečené zahrnutí hesla pro správu, podívejte se do sloupku o skriptování na webu Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56421) (stránka může být v angličtině).

 • Instalace jádra serveru podporují instalační službu systému Windows v tichém režimu, takže můžete nainstalovat nástroje a obslužné programy ze souborů instalační služby systému Windows.

 • Bránu Windows Firewall je možné konfigurovat z příkazového řádku pomocí příkazu netsh advfirewall.

 • Když instalujete balíčky instalační služby systému Windows na server s instalací jádra serveru, použijte k zobrazení základního uživatelského rozhraní přepínač /qb

 • Chcete-li změnit časové pásmo v počítači s instalací jádra serveru systému Windows Server 2008, spusťte příkaz control timedate.cpl.

 • Chcete-li změnit mezinárodní nastavení v počítači s instalací jádra serveru systému Windows Server 2008, spusťte příkaz control intl.cpl.

 • Chcete-li použít modul snap-in konzoly MMC programu Správa disků, spusťte Virtuální diskovou službu na serveru s instalací jádra serveru. Můžete to provést zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku:

  net start VDS

 • Nástroj Control.exe nebude možné spustit samostatně. Musíte ho spustit s nástrojem Timedate.cpl nebo Intl.cpl.

 • Nástroj Winver.exe není u instalací jádra serveru k dispozici. Chcete-li získat informace o verzi, použijte nástroj Systeminfo.exe.

V následujících postupech jsou vysvětleny metody správy serveru s instalací jádra serveru, včetně následujících:

 • správa serveru s instalací jádra serveru místně z příkazového řádku,

 • správa serveru s instalací jádra serveru vzdáleně z příkazového řádku,

 • správa serveru s instalací jádra serveru pomocí Vzdáleného prostředí systému Windows,

 • správa serveru s instalací jádra serveru pomocí konzoly MMC,

 • přidání hardwaru k serveru s instalací jádra serveru,

 • zobrazení seznamu ovladačů nainstalovaných na server s instalací jádra serveru,

 • instalace role serveru DNS,

 1. spuštění serveru s instalací jádra serveru.

 2. Přihlášení pomocí účtu správce

 3. Z příkazového řádku použijte příslušný nástroj příkazového řádku pro úlohu, kterou chcete dokončit.

notePoznámka
Další informace o nástrojích příkazového řádku naleznete v tématu Postup pro správu instalace jádra serveru dále v tomto dokumentu.

Další informace naleznete v tématu Reference k příkazovému řádku A–Z ().

 1. Na serveru s instalací jádra serveru zadejte do příkazového řádku následující příkaz:

  cscript C:\Windows\System32\ Scregedit.wsf /ar 0

  Umožňuje přijmout připojení v režimu Vzdálené plochy pro správu připojení.

 2. V jiném počítači klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mstsc a klepněte na tlačítko OK.

 3. Do pole Počítač zadejte název serveru s instalací jádra serveru a klepněte na možnost Připojit.

 4. Přihlášení pomocí účtu správce

 5. Když se zobrazí příkazový řádek, můžete spravovat počítač pomocí nástrojů příkazového řádku systému Windows.

 6. Po dokončení vzdálené správy počítače ukončete relaci terminálového serveru zadáním příkazu logoff do příkazového řádku.

notePoznámka
Pokud máte spuštěného klienta terminálové služby v předchozí verzi systému Windows, musíte vypnout vyšší úroveň zabezpečení, která je nastavená ve výchozím nastavení systému Windows Server 2008. Provedete to po kroku 1 tak, že do příkazového řádku zadáte následující příkaz:

cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /cs 0

notePoznámka
Další informace o nástrojích příkazového řádku naleznete v tématu Postup pro správu instalace jádra serveru dále v tomto dokumentu.

Další informace naleznete v tématu Reference k příkazovému řádku A–Z ().

Často je vhodnější spustit v okně příkazového řádku v místním počítači nástroj Cmd.exe a nikoli klienta Terminálové služby. Potřebujete k tomu standardní instalaci systému Windows Server 2008 a nejnovějšího klienta Terminálové služby.

 1. Přidejte do počítače roli Terminálové služby spuštěním systému Windows Server 2008 pomocí Správce serverů.

 2. Spusťte v počítači se systémem Windows Server 2008 konzolu MMC, přidejte modul snap-in Správce vzdálených aplikací RemoteApp TS a potom tento modul snap-in připojte k serveru s instalací jádra serveru.

 3. V podokně výsledků modulu snap-in klepněte na možnost Aplikace RemoteApp a přejděte do složky \\<název_serveru>\c$\windows\system32\cmd.exe (kde název_serveru je název serveru s instalací jádra serveru).

 4. V seznamu Povolit klepněte na položku Remote cmd.exe a potom na volbu Vytvořit balíček RDP.

 5. Připojte se k serveru s instalací jádra serveru pomocí balíčku RDP.

 1. Chcete-li povolit Vzdálené prostředí systému Windows na serveru s instalací jádra serveru, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:

  WinRM quickconfig

 2. V jiném počítači použijte z příkazového řádku k spuštění příkazů na serveru s instalací jádra serveru nástroj WinRS.exe. Chcete-li například vytvořit seznam adresářů složky systému Windows, zadejte:

  winrs -r:<název_serveru> dir c:\windows

  Kde:

  název_serveru je název serveru s instalací jádra serveru.

notePoznámka
Nastavení WinRM quickconfig umožňuje, aby server s instalací jádra serveru přijal připojení Vzdáleného prostředí systému Windows. Toto nastavení je možné nastavit také v souboru bezobslužné instalace. Podívejte se na příklad v Dodatku A na konci tohoto dokumentu.

ImportantDůležité
Další informace o použití různých pověření zabezpečení pro spouštění příkazů naleznete v nápovědě k příkazovému řádku pro nástroj WinRS.exe po zadání příkazu winrs -? na příkazový řádek.

 1. Spusťte modul snap-in konzoly MMC, například Správa počítače.

 2. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na horní položku ve stromu a klepněte na příkaz Připojit k jinému počítači. (V příkladu Správa počítače byste klepli pravým tlačítkem myši na položku Správa počítače (místní).)

 3. Do pole Jiný počítač zadejte název počítače serveru s instalací jádra serveru a klepněte na možnost Připojit.

 4. Nyní můžete použít modul snap-in konzoly MMC ke správě serveru s instalací jádra serveru stejně jako jakýkoli jiný počítač s operačním systémem Windows Server.

 1. Pokud není server s instalací jádra serveru členem domény, určete alternativní pověření, která budou použita pro připojení k instalaci jádra serveru, zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku ve vašem klientském počítači.

  cmdkey /add:<název_serveru> /user:<jméno_uživatele> /pass:<heslo>

  Kde:

  název_serveru je název serveru s instalací jádra serveru.

  jméno_uživatele je název účtu správce.

  Má-li se zobrazit výzva k zadání hesla, vynechejte přepínač /pass.

 2. Po zobrazení výzvy zadejte heslo pro jméno uživatele zadané v předchozím kroku.

 3. Pokud není brána firewall v počítači s instalací jádra serveru ještě nakonfigurována tak, aby umožňovala připojování modulů snap-in konzoly MMC, postupujte podle kroků uvedených v části Konfigurace brány Windows Firewall pro povolení připojování modulů snap-in konzoly MMC. Potom se vraťte k tomuto postupu.

 4. V jiném počítači spusťte nějaký modul snap-in konzoly MMC, například Správa počítače.

 5. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku stromu na nejvyšší úrovni a potom klepněte na příkaz Připojit k jinému počítači. (V příkladu Správa počítače byste klepli pravým tlačítkem myši na položku Správa počítače (místní).)

 6. Do pole Jiný počítač zadejte název počítače serveru s instalací jádra serveru a klepněte na tlačítko OK.

 7. Nyní můžete pomocí modulu snap-in konzoly MMC spravovat server s instalací jádra serveru stejně jako jakýkoli jiný počítač s operačním systémem Windows Server.

 • Chcete-li povolit připojování všech modulů snap-in konzoly MMC, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

  Netsh advfirewall firewall set rule group=“Vzdálená správa” new enable=yes

 • Chcete-li povolit připojování pouze určitých modulů snap-in konzoly MMC, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

  Netsh advfirewall firewall set rule group=“<skupina_pravidel>” new enable=yes

  Kde:

  skupina_pravidel je jedna z hodnot z následující tabulky (v závislosti na tom, ke kterému modulu snap-in se chcete připojit).

 

Modul snap-in konzoly MMC Skupina pravidel

Prohlížeč událostí

Vzdálená správa protokolu událostí

Služby

Vzdálená správa služeb

Sdílené složky

Sdílení souborů a tiskáren

Plánovač úloh

Vzdálená správa naplánovaných úloh

Spolehlivost a výkon

 • Výstrahy a protokolování výkonu

 • Sdílení souborů a tiskáren

Správa disků

Vzdálená správa svazků

Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením

Vzdálená správa brány Windows Firewall

notePoznámka
Pro některé moduly snap-in konzoly MMC neexistuje odpovídající skupina pravidel, která umožňuje jejich připojení prostřednictvím brány firewall. Povolením skupin pravidel pro moduly snap-in Prohlížeč událostí, Služby nebo Sdílené složky však povolíte připojení většiny ostatních modulů snap-in.

Některé moduly snap-in navíc před připojením prostřednictvím brány firewall vyžadují další konfiguraci:

 • Správce zařízení: Je nutné nejdříve povolit nastavení zásady Povolit vzdálený přístup k rozhraní PnP. Chcete-li to provést, spusťte v počítači se systémem Windows Vista nebo úplnou instalací systému Windows Server 2008 modul snap-in Editor místních zásad skupiny konzoly MMC, připojte se k počítači s instalací jádra serveru, přejděte do složky Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Instalace zařízení a povolte zásadu Povolit vzdálený přístup k rozhraní PnP. Restartujte počítač s instalací jádra serveru.

  Pokud je Správce zařízení používán vzdáleně, je určen jen pro čtení.

 • Správa disků: V počítači s instalací jádra serveru je nutné nejdříve spustit virtuální diskovou službu (VDS).

 • Sledování zabezpečení protokolu IP: Je nutné nejdříve povolit vzdálenou správu tohoto modulu snap-in. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

  Cscript \windows\system32\scregedit.wsf /im 1

 • Spolehlivost a výkon: Daný modul snap-in nevyžaduje žádnou další konfiguraci, ale při jeho použití ke sledování počítače s instalací jádra serveru budete moci sledovat pouze údaje o výkonu. Údaje o spolehlivosti nebudou k dispozici.

 1. Postupujte podle pokynů dodavatele hardwaru pro instalaci nového hardwaru:

  • Pokud je ovladač hardwaru součástí systému Windows Server 2008, spustí se technologie Plug and Play a nainstaluje ovladač.

  • Pokud ovladač hardwaru není zahrnutý, pokračujte krokem 2 a 3.

 2. Zkopírujte soubory ovladače do dočasné složky na serveru s instalací jádra serveru.

 3. Z příkazového řádku otevřete složku, kde jsou umístěné soubory ovladače a spusťte následující příkaz:

  pnputil -i -a <driverinf>

  Kde:

  driverinf je název souboru INF pro ovladač.

 4. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  sc query type= driver

notePoznámka
Aby se příkaz mohl úspěšně dokončit, musí po znaménku rovná se následovat mezera.

 • Do příkazového řádku zadejte:

  sc delete <název_služby>

  Kde:

  název_služby je název služby získané spuštěním příkazu sc query type= driver.

V této části se zaměříme na běžné úlohy správy prováděné místně nebo vzdáleně z příkazového řádku. Příkazy jsou seskupeny do následujících oddílů:

 • Konfigurace a instalace

 • Práce v síti a brána firewall

 • Aktualizace a hlášení chyb

 • Služby, procesy a výkon

 • Protokoly událostí

 • Disk a systém souborů

 • Hardware

 • Vzdálená správa

K dokončení této úlohy potřebujete:

 • počítač, ve kterém je nainstalovaná a konfigurovaná instalace jádra serveru systému Windows Server 2008,

 • uživatelský účet správce a heslo pro server s instalací jádra serveru.

 • Instalace jádra serveru podporují instalační službu systému Windows v tichém režimu, takže můžete nainstalovat nástroje a obslužné programy ze souborů instalační služby systému Windows.

 • Chcete-li použít modul snap-in konzoly MMC programu Správa disků, spusťte Virtuální diskovou službu na serveru s instalací jádra serveru. Můžete to provést zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku:

  net start VDS

 • Pokud potřebujete napsat skript pro správu serveru s instalací jádra serveru, který vyžaduje zabezpečené zahrnutí hesla pro správu, podívejte se do sloupku o skriptování na webu Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56421) (stránka může být v angličtině).

V následujících postupech jsou shrnuty běžné úlohy správy pro server s instalací jádra serveru.

 

Úloha Postup

Nastavení místního hesla pro správu

Do příkazového řádku zadejte:

net user administrator *

Připojení počítače do domény

 1. Do příkazového řádku zadejte na jeden řádek:

  netdom join %computername% /domain:<doména> /userd:<doména>\jméno_uživatele> /password:*

 2. Restartujte počítač.

Potvrzení změny domény

Do příkazového řádku zadejte:

set

Odebrání počítače z domény

Do příkazového řádku zadejte:

netdom remove

Přidání uživatele do místní skupiny Administrators

Do příkazového řádku zadejte:

net localgroup Administrators /add <doména>\<jméno_uživatele>

Odebrání uživatele z místní skupiny Administrators

Do příkazového řádku zadejte:

net localgroup Administrators /delete <doména\jméno_uživatele>

Přidání uživatele k místnímu počítači

Do příkazového řádku zadejte:

net user <doména\jméno_uživatele> /add *

Přidání skupiny k místnímu počítači

Do příkazového řádku zadejte:

net localgroup <název_skupiny> /add

Změna názvu počítače připojeného k doméně

Do příkazového řádku zadejte:

netdom renamecomputer %computername% /NewName:<nový_název_počítače> /userd:<doména\jméno_uživatele> /password:*

Potvrzení nového názvu počítače

Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

set

Změna názvu počítače v pracovní skupině

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  netdom renamecomputer <aktuální_název_počítače> /NewName:<nový_název_počítače>

 2. Restartujte počítač.

Zakázání správy stránkovacího souboru

Do příkazového řádku zadejte:

wmic computersystem where name="<název_počítače>" set AutomaticManagedPagefile=False

Konfigurace stránkovacího souboru

Do příkazového řádku zadejte:

wmic pagefileset where name=”<cesta/název_souboru>” set InitialSize=<počáteční_velikost>,MaximumSize=<maximální_velikost>

Kde:

cesta/název_souboru je cesta a název stránkovacího souboru.

počáteční_velikost je počáteční velikost stránkovacího souboru v bajtech.

maximální_velikost je maximální velikost stránkovacího souboru v bajtech.

Změna statické adresy IP

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  ipconfig /all

 2. Poznamenejte si relevantní informace nebo je přesměrujte do textového souboru (ipconfig /all >ipconfig.txt).

 3. Do příkazového řádku zadejte:

  netsh interface ipv4 show interfaces

 4. Ověření, že se zobrazil seznam rozhraní

 5. Do příkazového řádku zadejte:

  netsh interface ipv4 set address name <ID_ze_seznamu_rozhraní> source=static address=<preferovaná_adresa_IP> gateway=<adresa_brány>

 6. Proveďte ověření zadáním příkazu ipconfig /all do příkazového řádku a kontrolou, že je možnost povolení služby DHCP nastavena na hodnotu Ne.

Nastavení statické adresy DNS

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name=<název_primárního_serveru_DNS> address=<adresa_IP_primárního_serveru_DNS> index=1

 2. Do příkazového řádku zadejte:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name=<název_sekundárního_serveru_DNS> address=<adresa_IP_sekundárního_serveru_DNS> index=2

 3. Podle potřeby postup zopakujte a přidejte tak další servery.

 4. Proveďte ověření zadáním příkazu ipconfig /all a kontrolou správnosti všech adres.

Změňte adresu IP ze statické adresy IP na adresu poskytnutou serverem DHCP.

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  netsh interface ipv4 set address name=<adresa_IP_místního_systému> source=DHCP

 2. Ověření proveďte zadáním příkazu Ipconfig /all a kontrolou, že je u možnosti povolení serveru DHCP nastaveno Ano.

Místní aktivace serveru

Do příkazového řádku zadejte:

slmgr.vbs -ato

Vzdálená aktivace serveru

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  cscript slmgr.vbs -ato <název_serveru> <jméno_uživatele> <heslo>

 2. Načtěte identifikátor GUID počítače zadáním příkazu cscript slmgr.vbs -did.

 3. Zadejte cscript slmgr.vbs -dli <GUID>.

 4. Ověřte, že je stav licence nastaven na možnost Licencováno (aktivováno).

notePoznámka
Pokud se aktivace počítače pomocí skriptu Slmgr.vbs nezdaří, bude ve výsledné chybové zprávě kromě kódu chyby zobrazeno doporučení, abyste za účelem získání dalších informací spustili soubor Slui.exe. Soubor Slui.exe není součástí instalací jádra serveru. Je k dispozici v systému Windows Vista a v úplných instalacích systému Windows Server 2008.

 

Úloha Postup

Konfigurujte u serveru použití serveru proxy.

Do příkazového řádku zadejte:

netsh Winhttp set proxy <název_serveru>:<číslo_portu>

notePoznámka
Instalace jádra serveru nemohou získat přístup k Internetu prostřednictvím proxy serveru, který k povolení připojení vyžaduje heslo.

Konfigurujte u serveru, aby byl server proxy u internetových adres vynechán.

Do příkazového řádku zadejte:

netsh winttp set proxy <název_serveru>:<číslo_portu>bypass-list="<místní>"

Zobrazení nebo úprava konfigurace protokolu IPsec

Do příkazového řádku zadejte:

netsh ipsec

Zobrazení nebo úprava konfigurace architektury NAP

Do příkazového řádku zadejte:

netsh nap

Zobrazení nebo úprava adresy IP na překlad fyzických adres

Do příkazového řádku zadejte:

arp

Zobrazení nebo konfigurace místní směrovací tabulky

Do příkazového řádku zadejte:

route

Zobrazení nebo konfigurace nastavení serveru DNS

Do příkazového řádku zadejte:

nslookup

Zobrazení statistiky protokolu a aktuálních síťových připojení protokolu TCP/IP

Do příkazového řádku zadejte:

netstat

Zobrazení statistiky protokolu a aktuální připojení protokolu TCP/IP pomocí rozhraní NetBIOS přes protokol TCP/IP (NBT)

Do příkazového řádku zadejte:

nbtstat

Zobrazení směrování pro síťová připojení

Do příkazového řádku zadejte:

pathping

Sledování směrování pro síťová připojení

Do příkazového řádku zadejte:

tracert

Zobrazení konfigurace směrovače vícesměrového vysílání

Do příkazového řádku zadejte:

mrinfo

Povolení vzdálené správy brány firewall

Do příkazového řádku zadejte:

netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Firewall Remote Management” new enable=yes

 

Úloha Postup

Instalace aktualizace

Do příkazového řádku zadejte:

wusa <aktualizace>.msu /quiet

Zobrazení seznamu nainstalovaných aktualizací

Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

systeminfo

Odebrání aktualizace

 1. Do příkazového řádku zadejte:

  expand /f:* <aktualizace>.msu c:\test

 2. Přejděte do složky c:\test\ a v textovém editoru otevřete soubor <aktualizace>.xml.

 3. V souboru <aktualizace>.xml nahraďte příkaz Install příkazem Remove a soubor uložte.

 4. Do příkazového řádku zadejte:

  pkgmgr /n:<aktualizace>.xml

Konfigurace automatických aktualizací

Do příkazového řádku zadejte:

 • Chcete-li ověřit aktuální nastavení:

  cscript scregedit.wsf /AU /v

 • Chcete-li povolit automatické aktualizace:

  cscript scregedit.wsf /AU /4

 • Chcete-li zakázat automatické aktualizace:

  cscript scregedit.wsf /AU /1

Povolení zasílání zpráv o chybách

Do příkazového řádku zadejte:

 • Chcete-li ověřit aktuální nastavení: serverWerOptin /query

 • Chcete-li automaticky odesílat podrobné zprávy:

  serverWerOptin /detailed

 • Chcete-li automaticky odesílat souhrnné zprávy:

  serverWerOptin /summary

 • Zakázání zasílání zpráv o chybách: serverWerOptin /disable

Účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP)

Do příkazového řádku zadejte:

 • Chcete-li ověřit aktuální nastavení:

  serverCEIPOptin /query

 • Chcete-li aktivovat program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP):

  serverCEIPOptin /enable

 • Chcete-li deaktivovat program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP):

  serverCEIPOptin /disable

 

Úloha Postup

Seznam spuštěných služeb

Do příkazového řádku zadejte některý z následujících příkazů:

 • sc query

 • net start

Umožňuje spustit službu.

Do příkazového řádku zadejte některý z následujících příkazů:

 • sc start <název_služby>

 • net start <název_služb>

Ukončení služby

Do příkazového řádku zadejte některý z následujících příkazů:

 • sc stop <název_služby>

 • net stop <název_služby>

Načtení seznamu spuštěných aplikací a souvisejících procesů

Do příkazového řádku zadejte:

tasklist

Vynucené ukončení služby

 1. Použití příkazu tasklist k načtení ID procesu (PID).

 2. Do příkazového řádku zadejte:

  taskkill /PID <ID procesu>

Spuštění nástroje Správce autorizací

Do příkazového řádku zadejte:

taskmgr

Správa čítačů výkonu a protokolování pomocí příkazů, jako jsou typeperf, logman, relog, tracerprt.

Viz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84872 (stránky mohou být v angličtině)

 

Úloha Postup

Seznam protokolů událostí

Do příkazového řádku zadejte:

wevtutil el

Dotazy na události v zadaném protokolu

Do příkazového řádku zadejte:

wevtutil qe /f:text <název_protokolu>

Export protokolu událostí

Do příkazového řádku zadejte:

wevtutil epl <název_protokolu>

Vymazání protokolu událostí

Do příkazového řádku zadejte:

wevtutil cl <název_protokolu>

 

Úloha Postup

Správa oddílů disku

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

diskpart /?

Správa softwarového systému RAID

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

diskraid /?

Správa připojovacích bodů svazků

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

mountvol /?

Defragmentace svazku

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

defrag /?

Převedení svazku na systém souborů NTFS

Do příkazového řádku zadejte:

convert <písmeno_svazku> /FS:NTFS

Vytvoření kompaktního souboru

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

compact /?

Správa otevřených souborů

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

openfiles /?

Správa složek VSS

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

vssadmin /?

Správa systému souborů

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

fsutil /?

Ověření podpisu souboru

Do příkazového řádku zadejte:

sigverif /?

Převzetí vlastnictví souboru nebo složky

Chcete-li získat úplný seznam příkazů, zadejte do příkazového řádku:

icacls /?

 

Úloha Postup

Přidání ovladače pro nové zařízení hardwaru

 1. Zkopírování ovladače do složky ve složce %homedrive%\<složka_ovladače>.

 2. Do příkazového řádku zadejte:

  pnputil -i -a %homedrive%\<složka_ovladače>\<ovladač>.inf

Odebrání ovladače pro zařízení hardwaru

 1. Chcete-li získat seznam načtených ovladačů, zadejte do příkazového řádku:

  sc query type= driver

 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  sc delete <název_služby>

Vaše názory jsou důležité, protože nám pomáhají zdokonalit možnost instalace jádra serveru systému Windows Server 2008 v budoucích verzích systému Windows Server 2008. Uvítáme vaše názory týkající se následujících záležitostí:

 • Vaše zkušenosti s instalací jádra serveru systému Windows Server 2008, včetně problémů, se kterými jste se setkali, a informací o tom, zda byl tento dokument užitečný.

 • Žádosti o funkce a obecné názory na instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008.

 • Názory na tohoto podrobného průvodce. Chcete-li zadat svůj názor na tohoto průvodce, postupujte podle pokynů na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55105) (stránka může být v angličtině). Nezapomeňte do oblasti pro poznámky na tomto webu zadat název podrobného průvodce.

V následujících zdrojích naleznete další informace o instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008:

 • Pokud potřebujete podporu k produktu, informace naleznete na webu Microsoft Connect (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49779) (stránka může být v angličtině).

 • Jestliže chcete získat přístup k diskusním skupinám pro instalace jádra serveru, postupujte podle pokynů na webu Microsoft Connect (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50067) (stránka může být v angličtině).

 • Pokud pracujete jako tester pro verze beta a jste zapojení do programu TAP (Technology Adoption Program), můžete požádat o pomoc určeného člena týmu vývoje ve společnosti Microsoft.

V následujících zdrojích naleznete další informace o některých příkazech, které se používají k instalaci a konfiguraci instalací jádra serveru a serverových rolí:

Windows Server 2003 Active Directory

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=19802) (stránka může být v angličtině)

Zálohování a obnovení dat

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=22347) (stránka může být v angličtině)

Přehled šifrování jednotky nástrojem BitLocker

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62724) (stránka může být v angličtině)

Provádění bezobslužné instalace služby Active Directory

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49661) (stránka může být v angličtině)

Protokol DHCP (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56423) (stránka může být v angličtině)

Příkaz Dfscmd – přehled

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49658) (stránka může být v angličtině)

Systém souborů DFS (Distributed File System)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=58131) (stránka může být v angličtině)

Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62725) (stránka může být v angličtině)

Windows Server 2003 – server DNS (Domain Name System)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56422) (stránka může být v angličtině)

Dnscmd – přehled

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49656) (stránka může být v angličtině)

Dnscmd – syntaxe

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49659) (stránka může být v angličtině)

Dnscmd – příklady

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49660) (stránka může být v angličtině)

Co je FRS?

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62725) (stránka může být v angličtině)

Služby souborů a úložišť

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=26716) (stránka může být v angličtině)

Technologie společnosti Microsoft pro ukládání dat: Multipath I/O

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50521) (stránka může být v angličtině)

Přehled nástroje Netsh

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49654) (stránka může být v angličtině)

Pokyny pro ladění výkonu pro Službu pro systém souborů NFS

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62727) (stránka může být v angličtině)

Vyměnitelné úložiště

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62728) (stránka může být v angličtině)

Vítá vás podsystém pro aplikace systému UNIX

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=57768) (stránka může být v angličtině)

Tento ukázkový kód zkopírujte do textového editoru a uložte jako soubor Unattend.xml.

notePoznámka
Další informace o nastavení souboru bezobslužné instalace naleznete v dokumentaci k tomuto souboru. Program Správce bitových kopií systému Windows, který je součástí sady Windows Automated Installation Kit, obsahuje skvělé prostředí pro vytváření souborů bezobslužné instalace.

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend" xmlns:ms="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">

<!-- Do not have empty elements. Delete such elements instead. Values should be assumed to be case sensitive. Boolean types have valid values as true,false,0,1 and are case sensitive. Other examples of case sensitive values are Drive Letters (only upper case C-Z supported), Format, Type. -->

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<!-- Optional FullName, Organization. WillShowUI for ComputerName, ProductKey default to OnError -->

<FullName>MyFullName</FullName>

<Organization>MyOrganizationName</Organization>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>Sensitive*Data*Deleted</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<ImageInstall>

<OSImage>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>1</PartitionID>

</InstallTo>

<InstallFrom>

<MetaData>

<Key>/IMAGE/Name</Key>

<!—Specify that this is a Server Core installation. To install server, the value is Windows Longhorn Server%SKU%core. This example is for the Standard edition -->

<Value>Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- ComputerName can contain no more than 15 characters -->

<ComputerName>MyCompName</ComputerName>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-TerminalServices-RDP-WinStationExtensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable support for pre-Windows Vista or Windows Server 2008 Terminal Services clients -->

<UserAuthentication>0</UserAuthentication>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable Terminal Services Remote Admin Mode -->

<fDenyTSConnections>false</fDenyTSConnections>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Web-Services-for-Management-Core" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable Windows Remote Shell Listener -->

<ConfigureWindowsRemoteManagement>true</ConfigureWindowsRemoteManagement>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<Identification>

<Credentials>

<Domain>UserDomain</Domain>

<Username>UserName</Username>

<Password>UserPassword</Password>

</Credentials>

<JoinDomain>DomainToBeJoined</JoinDomain>

<!-- You can either have JoinDomain or JoinWorkgroup but not both.

<JoinWorkgroup>work</JoinWorkgroup>

-->

</Identification>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<Display>

<HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>

<VerticalResolution>768</VerticalResolution>

<ColorDepth>16</ColorDepth>

</Display>

<UserAccounts>

<DomainAccounts>

<DomainAccountList>

<Domain>DOMAIN</Domain>

<DomainAccount>

<Name>TestAccount1</Name>

<Group>Administrators</Group>

</DomainAccount>

</DomainAccountList>

</DomainAccounts>

</UserAccounts>

</component>

</settings>

</unattend>

notePoznámka
Pokud použijete pro <název_počítače> *, bude jeho název náhodně vygenerován.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft