TechNet
Knihovna TechNet

Data Stav systému

Data Stav systému

Pomocí programu Backup můžete zálohováním a obnovením následujících systémových součástí zálohovat data Stav systému:

 

Součást Kdy je tato součást zahrnuta do dat Stav systému?

Registr

Vždy

Registrační databáze tříd modelu COM+

Vždy

Spouštěcí soubory včetně systémových souborů

Vždy

Databáze Certifikační služby

Pokud se jedná o server Certifikační služby.

Adresářová služba Active Directory

Pokud se jedná o doménu.

Adresář SYSVOL

Pouze, pokud se jedná o řadič domény.

Informace o Clusterové službě

Pokud je součástí clusteru.

Adresář s metadaty služby IIS

Pokud je nainstalovaná.

Systémové soubory, které jsou chráněny systémem Windows.

Vždy

V programu Backup jsou tyto systémové součásti označeny jako data Stav systému. Přesné systémové součásti, ze kterých se skládají data Stav systému, závisejí na operačním systému počítače a na konfiguraci.

Operační systém Windows XP Professional

Data Stav systému obsahují pouze registr, registrační databázi tříd modelu COM+, soubory chráněné systémem Windows a spouštěcí soubory.

Operační systémy řady Windows Server 2003

Data Stav systému obsahují pouze registr, registrační databázi tříd modelu COM+, soubory chráněné systémem Windows a spouštěcí soubory. V závislosti na konfiguraci serveru mohou být v datech Stav systému obsažena také další data. Pokud se například jedná o certifikační server, budou data Stav systému obsahovat také databázi Certifikační služby. Jestliže je server řadičem domény, je v datech Stav systému obsažen také adresář služby Active Directory a adresář SYSVOL.

Zálohování dat Stav systému

Chcete-li data Stav systému zálohovat nebo obnovit, budou zálohována nebo obnovena všechna data Stav systému vztahující se k danému počítači; jednotlivé součásti těchto dat zálohovat nebo obnovit nelze. Důvodem jsou závislé položky mezi součástmi Stavu systému. Data Stav systému však můžete obnovit do alternativního umístění. V takovém případě budou do alternativního umístění obnoveny pouze soubory registru, soubory adresáře SYSVOL, soubory s informacemi o databázi programu Cluster a spouštěcí systémové soubory. Jestliže při obnovení dat Stav systému stanovíte alternativní umístění, nebudou obnoveny databáze adresářové služby Active Directory, databáze Certifikační služby a registrační databáze tříd modelu COM+.

Obnovení služby Active Directory

V případě, že je v dané organizaci více než jeden řadič domény a adresářová služba Active Directory je replikována na některý z těchto dalších serverů, bude pravděpodobně nutné použít pro data služby Active Directory, která chcete obnovit, autoritativní obnovení. K autoritativnímu obnovení je třeba spustit nástroj Ntdsutil po obnovení dat Stav systému, ale před restartováním serveru v síti. Tento nástroj spusťte, pouze pokud je server v Režimu obnovení adresářových služeb. Pomocí nástroje Ntdsutil můžete označit objekty služby Active Directory určené k autoritativnímu obnovení. Tento nástroj zajistí, že všechna replikovaná nebo distribuovaná data, která obnovíte, budou v organizaci správně replikována nebo distribuována.

Jestliže například neúmyslně odstraníte nebo změníte objekty uložené v adresářové službě Active Directory a tyto objekty jsou replikovány nebo distribuovány na jiné servery, bude třeba tyto objekty autoritativně obnovit, aby mohly být replikovány nebo distribuovány na ostatní servery. Pokud pro dané objekty nepoužijete autoritativní obnovení, nebudou nikdy na jiné servery replikovány nebo distribuovány, protože se budou jevit starší než objekty, které se v současnosti na jiných serverech nacházejí. Označením objektů pomocí nástroje Ntdsutil k autoritativnímu obnovení zajistíte, že data, která chcete obnovit, budou replikována nebo distribuována v celé organizaci. Na druhé straně, pokud selhal systémový disk nebo je poškozena databáze služby Active Directory, můžete data obnovit neautoritativně bez nástroje Ntdsutil.

Nástroj Ntdsutil lze spustit z příkazového řádku. Nápovědu k nástroji Ntdsutil naleznete také na příkazovém řádku po zadání příkazu ntdsutil /?.

Poznámky

  • Data stavu systému obsahují většinu prvků konfigurace systému, pravděpodobně však nebudou obsahovat veškeré informace potřebné pro obnovení systému při chybě. Při zálohování počítače se proto doporučuje zálohovat všechny spouštěcí a systémové jednotky, včetně informací o stavu systému.
  • Ačkoli není možné změnit, které součásti Stavu systému budou zálohovány, můžete pomocí nastavení upřesňujících možností zálohování zálohovat spolu s daty Stav systému i všechny chráněné systémové soubory.
  • Chcete-li obnovit data Stav systému v řadiči domény, je třeba nejprve spustit počítač v režimu Obnovení adresářových služeb. Pak bude možné obnovit adresář SYSVOL a adresář služby Active Directory.
  • Data Stav systému lze zálohovat a obnovit pouze v místním počítači. Nelze je zálohovat ani obnovit ve vzdáleném počítači.

Další informace naleznete v tématu Zálohování dat Stav systému.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft