TechNet
Knihovna TechNet

Zálohování a obnovování serverových clusterů

 

Zálohování a obnovování serverových clusterů

Chcete-li dosáhnout vysoké dostupnosti, je nutné provádět pravidelná zálohování serverového clusteru. V tomto tématu je vysvětleno, jak pomocí Průvodce zálohováním a obnovením zálohovat uzly clusteru, je zde popis deseti scénářů, kdy v clusteru dojde k chybě, a nabídka řešení obnovení dat pro každý scénář pomocí Průvodce zálohováním a obnovením a nástrojů pro obnovení ze sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit.

Další informace o postupech při zálohování a obnovování naleznete v tématu Zálohování a obnovení dat.

Zálohování dat clusteru

V serverovém clusteru existují čtyři skupiny dat zásadně důležitých pro správnou funkci clusteru: podpisy a oddíly disků clusteru, data kvora clusteru, data na discích clusteru a data v jednotlivých uzlech clusteru.

Podpisy a oddíly disků clusteru

Než začnete zálohovat data v uzlech serverových clusterů, přesvědčte se, zda zálohujete podpisy a oddíly disků clusteru pomocí funkce automatického obnovení systému v Průvodci zálohováním. Tento krok je nutný pro případ, jestliže později dojde například k úplnému selhání systému, přičemž podpis disku kvora byl po posledním zálohování změněn, a bude nutné obnovit podpis disku kvora.

Poznámka

 • Členové skupiny Backup Operators nemají ve výchozím nastavení uživatelská práva k vytvoření zálohy automatického obnovení systému (ASR) v uzlu clusteru. Po přidání této skupiny do popisovače zabezpečení pro Clusterovou službu však tento postup mohou provádět. Přidání lze provést pomocí Správce clusteru nebo programu cluster.exe. Další informace naleznete v tématech Přidělení oprávnění ke správě clusteru uživateli a Příkaz cluster.

Další informace najdete v tématu Zálohování podpisů disku clusteru a rozložení oddílů.

Data kvora clusteru

Jestliže zálohujete data na uzlu serverového clusteru, nezapomeňte zálohovat také kvorum clusteru. Kvorum clusteru je důležité, protože obsahuje aktuální konfiguraci clusteru, kontrolní body registru aplikací a protokol obnovení clusteru.

Pokud zálohujete stav systému z libovolného uzlu, můžete za předpokladu, že je na tomto uzlu spuštěna Clusterová služba, zálohovat data kvora clusteru pomocí Průvodce zálohováním.

Další informace najdete v tématu Zálohování kvora clusteru.

Data na discích clusteru

Chcete-li zálohovat všechny disky clusteru vlastněné uzlem, proveďte úplné zálohování z tohoto uzlu.

Tato data můžete také zálohovat prostřednictvím síťového připojení do skryté položky sdílení souborů správy. Pomocí Průvodce vytvořením prostředku můžete například vytvořit položky sdílení souborů ZálohaF$, ZálohaG$ a ZálohaH$ pro kořenové adresáře jednotek F, G a H. Tyto položky sdílení se neobjeví v seznamu procházení a bude je možné nakonfigurovat na povolení přístupu pouze členům skupiny Backup Operators.

Informace o zálohování dat na clusterových discích najdete v tématu Zálohování dat v uzlech clusteru.

Důležité informace

 • Pokud v průběhu zálohování dojde u disku clusteru vlastněného právě zálohovaným uzlem k převzetí služeb při selhání jiným uzlem, nebude do zálohovacího skladu uložena úplná záloha disku.

Důležité informace

 • Clusterový disk lze zálohovat pouze na místním uzlu. Clusterový disk nelze zálohovat ve vzdáleném počítači.

Data v jednotlivých uzlech clusteru

Po zálohování clusterového disku kvora na jednom uzlu je nutné zálohovat kvorum na zbývajících uzlech clusteru. Můžete se však rozhodnout zálohovat na zbývajících uzlech software pro práci s clustery, software pro správu clusterů, data stavu systému a data aplikací.

Důležité informace

 • Jestliže zálohujete stav systému pro uzel, zálohujete za předpokladu, že je na tomto uzlu spuštěna Clusterová služba, také automaticky data kvora.

Informace o zálohování dat na jednotlivých uzlech clusteru najdete v tématu Zálohování dat v uzlech clusteru.

Scénáře selhání a obnovení clusteru

Tato část popisuje deset scénářů selhání, které budou vyžadovat obnovení clusteru. Chyba, ke které dojde, určuje kroky, jež je nutné podniknout.

Scénář 1 – Ztráta dat na clusterovém disku

Pokud došlo ke ztrátě souborů a složek na jednom z clusterových disků, ale nikoli na disku obsahujícím kvorum clusteru, můžete data obnovit pomocí Průvodce zálohováním a obnovením.

Důležité informace

 • Je nutné obnovit data clusterového disku z uzlu, který clusterový disk vlastní.

Informace najdete v tématu Obnovení souborů ze souboru nebo z pásky.

Scénář 2 – Poškození kvora clusteru

Příznaky: Uzly clusteru lze spustit, ale nelze spustit Clusterovou službu, protože prostředek kvora nelze uvést do režimu online.

Pokud jsou příčinou těchto potíží poškozené soubory na disku kvora, pokuste se spustit Clusterovou službu otevřením příkazového řádku a zadáním příkazu net start clussvc /resetquorumlog. S pomocí informací uložených v databázi clusteru se tak na místním uzlu vytvoří nový soubor protokolu kvora. Další informace o obnovení z poškozeného protokolu kvora najdete v tématu Obnovení poškozeného protokolu nebo disku kvora. Je-li nutné clusterový disk kvora vyměnit, přejděte ke Scénáři 5 níže. Jde-li o cluster majoritní sady uzlů, přejděte ke Scénáři 9.

Scénář 3 – Ztráta kontrolních bodů aplikace v kvoru clusteru

Příznaky: Některé prostředky nelze uvést do režimu online a kontrolní body aplikace jsou zastaralé.

Jestliže jste obnovili poškozené kvorum vytvořením nového protokolu kvora podle popisu ve Scénáři 2 výše, bude možná nutné obnovit odpovídající kontrolní body, jinak nebude prostředek kvora pracovat v režimu online.

Použití nástrojů sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit

 • Použijte nástroj ClusterRecovery. Další informace naleznete v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit a v nápovědě pro nástroj ClusterRecovery.

Použití nástrojů systémů řady Windows Server 2003

Scénář 4 – Poškození nebo chyba clusterového disku

Příznaky: Clusterový disk nelze uvést do režimu online. Prostředky, které závisejí na tomto clusterovém disku, nebudou moci pracovat v režimu online.

Nejdříve zjistěte, jestli můžete spustit diagnostický nástroj výrobce disku a zjistit tak stav disku. Je-li clusterový disk poškozený nebo dojde k chybě hardwaru disku, můžete disk obnovit rychleji s použitím nástrojů v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit. Jestliže tyto nástroje nemáte k dispozici, můžete clusterový disk přesto obnovit nástroji pro zálohování a obnovení, které jsou součástí operačních systémů řady Windows Server 2003.

Použití nástrojů sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit

 • Použijte nástroj ClusterRecovery. Další informace naleznete v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit a v nápovědě pro nástroj ClusterRecovery.
 • K obnovení dat na clusterovém disku použijte nástroj NTBackup a nástroj Confdisk (ze sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit). Další informace najdete v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit.

Použití nástrojů systému Windows Server 2003

 • Pokud je to nutné, vyměňte clusterový disk. Informace najdete v tématu Instalace místní sběrnice úložiště a zařízení úložiště.
 • Zastavte Clusterovou službu ve všech uzlech clusteru.
 • Vyhledejte zálohovací sklad dat pro uzel, který vlastní příslušný clusterový disk. Také vyhledejte zálohovací sklad funkce Automatické obnovení systému (ASR) pro tento uzel (je-li k dispozici). Na uzlu proveďte zálohování pomocí funkce automatického obnovení systému. Nástroj ASR používejte pouze jako poslední možnost obnovení systému, pokud jste vyčerpali ostatní možnosti. Další informace najdete v tématu Obnovení poškozeného uzlu clusteru pomocí automatického obnovení systému (ASR).
 • Až obnovený uzel přejde do režimu online, restartujte Clusterovou službu na zbývajících uzlech.

Scénář 5 – Chyba clusterového disku kvora

Příznaky: Uzly clusteru lze spustit, ale nelze spustit Clusterovou službu, protože prostředek kvora nelze uvést do režimu online. Záznamy v protokolu událostí indikují chyby hardwaru.

Nejprve se pokuste spustit Clusterovou službu otevřením příkazového řádku a zadáním net start clussvc /fixquorum. Spustí se Clusterová služba, ale všechny prostředky, včetně prostředku kvora, zůstanou v režimu offline. Potom se můžete pokusit o přepnutí na nový prostředek kvora, pomocí nástroje ClusterRecovery v sadě Windows Server 2003 Resource Kit nebo bez něj. Další informace naleznete v tématu Příkaz fixquorum.

Pokud dojde k chybě disku kvora clusteru (disku, který obsahuje prostředek kvora), můžete disk obnovit rychleji s použitím nástrojů v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit. Jestliže tyto nástroje nemáte k dispozici, můžete disk kvora clusteru přesto obnovit nástroji pro zálohování a obnovení, které jsou součástí operačních systémů řady Windows Server 2003.

Použití nástrojů sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit

 • K obnovení dat na clusterovém disku použijte nástroj NTBackup a nástroj Confdisk (ze sady Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit).
 • Použijte nástroj ClusterRecovery. Další informace naleznete v sadě Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit a v nápovědě pro nástroj ClusterRecovery.

Použití nástrojů systémů řady Windows Server 2003

Scénář 6 – Poškození nebo chyba jednoho clusterového uzlu

Příznaky: Uzel nelze připojit ke clusteru.

Pokud protokol událostí indikuje, že je clusterová databáze v místním uzlu poškozena, můžete v tomto uzlu provést obnovení stavu systému a nahradit místní clusterovou databázi. Informace naleznete v tématu Obnovení databáze clusteru v místním uzlu. Druhou možností je zkopírovat poslední soubor kontrolních bodů (CHKxxx.TMP) z disku kvora do adresáře %kořenová_složka_systému%\Cluster\, přejmenovat jej na CLUSDB a restartovat Clusterovou službu v tomto uzlu.

Pokud dojde k chybě na jednom uzlu v clusteru z důvodu chyby systémového disku nebo jiného hardwaru, vytvořte uzel znovu a připojte cluster znovu podle následujících kroků:

Scénář 7 – Vrácení změn kvora clusteru

Pokud nejnovější změny clusteru způsobily, že cluster nepracuje podle očekávání, můžete jej pomocí Průvodce zálohováním a obnovením vrátit do předchozí konfigurace. Například pokud byly nějaké prostředky omylem odebrány z konfigurace clusteru, můžete je vrátit zpět pomocí zálohy, která obsahuje tyto prostředky.

Informace najdete v tématu Obnovení obsahu disku kvora clusteru ve všech uzlech clusteru.

Scénář 8 – Úplné selhání clusteru

Příznaky: Nelze spustit žádný uzel.

Pokud dojde k chybě ve všech uzlech v clusteru a disk kvora nelze opravit, postupujte následovně:

Důležité informace

Scénář 9 – Chyba clusteru majoritní sady uzlů

Metody pro obnovení clusteru majoritní sady uzlů jsou stejné jako pro obnovení ostatních clusterů. Pokud však dojde k chybě v některých uzlech clusteru s majoritní sadou uzlů a dojde ke ztrátě kvora clusteru, můžete zbývajícím uzlům zadat, aby zformovaly kvorum, a cluster restartovat. Další informace naleznete v tématu Vynucení kvora v serverovém clusteru majoritní sady uzlů.

Poznámka

 • Na clusteru majoritní sady uzlů není clusterová databáze uložena na clusterovém disku, který je centrální pro všechny uzly, ale je uložena místně v každém uzlu v adresáři %kořenová_složka_systému%\Cluster\MNS.%ResourceGUID%$\%ResourceGUID%$\MSCS\.

Scénář 10 – Ztráta dat aplikací na serverovém clusteru

Pokud obnovujete data aplikace na serverovém clusteru, postupujte podle pokynů v dokumentaci dodané s aplikací.

Důležité informace

 • Jestliže zálohujete Microsoft Exchange Server, může být k dispozici novější verze programu NTBackup.exe v části Exchange Server na webovém serveru společnosti Microsoft. Jinak je možné použít verzi nástroje NTBackup.exe, který je součástí operačních systémů řady Windows Server 2003.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft