Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Technický přehled Správce serveru: Dodatek

Aktualizováno: říjen 2007

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Toto téma obsahuje následující referenční informace:

Následující část kódu je schéma XML příkazového řádku Správce serveru.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <xs:schema targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Kořenový prvek pro vstupní XML pro instalaci nebo odebrání. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfiguration"> - <xs:complexType> - <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Role" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:element name="RoleService" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Action" type="InstallationActionType" use="required" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Kořenový prvek pro výsledky instalace nebo odebrání. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfigurationResult"> - <xs:complexType> - <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Role" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="RoleService" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Action" type="InstallationActionType" use="required" /> <xs:attribute name="RequiresReboot" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="Success" type="xs:boolean" /> <xs:attributeGroup ref="CommonOutputAttributes" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Kořenový prvek pro kladení dotazů na instalované role a funkce. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfigurationQuery"> - <xs:complexType> - <xs:sequence> <xs:element name="Role" type="RoleQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="CommonOutputAttributes" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Podpůrné typy pro instalaci (nebo odebrání) vstupního XML. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Definice rolí, služeb rolí a funkcí --> - <xs:complexType name="FeatureType"> - <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Setting" type="SettingType" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" /> - <!-- Možnost InstallAllSubFeatures je ignorována u funkcí bez podřízených funkcí a během odebrání. --> <xs:attribute name="InstallAllSubFeatures" type="xs:boolean" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> - <!-- Definice nastavení --> - <xs:complexType name="SettingType"> - <xs:simpleContent> - <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="Name" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> - <!-- Akce Install (instalace) nebo Remove (odebrání) --> - <xs:simpleType name="InstallationActionType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Install" /> <xs:enumeration value="Remove" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Podpůrné typy pro výstup výsledků instalace nebo odebrání. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:complexType name="FeatureResultType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="Success" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="RootParent" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" /> <xs:attribute name="RequiresReboot" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="Skipped" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="RequestedBy" type="RequestedByType" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="MessageType"> - <xs:simpleContent> - <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="Level" use="required" type="LevelType" /> <xs:attribute name="Code" type="xs:integer" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> - <xs:simpleType name="LevelType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Error" /> <xs:enumeration value="Warning" /> <xs:enumeration value="Information" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <xs:simpleType name="RequestedByType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="UserSpecified" /> <xs:enumeration value="Default" /> <xs:enumeration value="AllChildren" /> <xs:enumeration value="Dependency" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <xs:attributeGroup name="CommonOutputAttributes"> <xs:attribute name="Time" type="xs:dateTime" /> <xs:attribute name="Sku" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Language" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Architecture" type="xs:string" /> </xs:attributeGroup> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Podpůrné typy pro kladení dotazů na instalované role a funkce. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:complexType name="RoleQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="RoleService" type="RoleServiceQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Setting" type="SettingQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="RoleServiceQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="RoleService" type="RoleServiceQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="FeatureQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Feature" type="FeatureQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="SettingQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Value" type="ValueQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Description" type="xs:string" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="ValueQueryType"> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Description" type="xs:string" /> </xs:complexType> - <xs:attributeGroup name="FeatureQueryAttributes"> <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="Installed" type="xs:boolean" use="required" /> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Default" type="xs:boolean" /> </xs:attributeGroup> </xs:schema>

Následující části obsahují syntaxi, parametry a volitelné parametry nástroje ServerManagerCmd.exe.

ServerManagerCmd.exe -query [<dotaz.xml>] [-logPath <protokol.txt>]

ServerManagerCmd.exe -inputPath <odpověď.xml> [-resultPath <výsledek.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <protokol.txt>]

ServerManagerCmd.exe -install <ID> [-allSubFeatures] [-resultPath <výsledek.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <protokol.txt>]

ServerManagerCmd.exe -remove <ID> [-resultPath <výsledek.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <protokol.txt>]

ServerManagerCmd.exe [-help | -?]

ServerManagerCmd.exe -version

 

Parametr Popis

-query [<dotaz.xml>]

Zobrazí seznam všech položek typu Role, služby rolí a funkce, a to jak nainstalovaných, tak dostupných k instalaci na server. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -q.

Chcete-li, aby se výsledky dotazu uložily do souboru XML, zadejte místo zástupného názvu dotaz.xml skutečný název souboru XML.

-inputPath <odpověď.xml>

Nainstaluje nebo odebere Role, služby rolí a funkce zadané v souboru odpovědí, neboli v souboru XML reprezentovaném zástupným názvem odpověď.xml. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -p.

-install <ID>

Nainstaluje položku typu Role, služba role a funkce určenou pomocí ID. Úplný seznam identifikátorů položek typu Role, služba role a funkce, ze kterých můžete vybírat při určování ID, naleznete v tomto tématu v části Identifikátory příkazů rolí, služeb rolí a funkcí. U identifikátorů se nerozlišují velká a malá písmena.

S parametrem -install se používají následující volitelné parametry.

 

Parametr Popis

-allSubFeatures

Určuje instalaci všech podřízených služeb a funkcí spolu s nadřízenou položkou typu Role, služba role a funkce, která je v příkazu zadána jako ID příkazu u parametru -install.

Některé kontejnery rolí nemají identifikátor příkazového řádku umožňující instalaci všech služeb rolí. Jedná se o případ, kdy služby rolí nelze instalovat pomocí stejné instance příkazu Správce serveru. Například službu „Federation Service“ role „Služba AD FS (Active Directory Federation Services)“ a službu „Server proxy služby Federation Service“ nelze instalovat pomocí stejné instance příkazu Správce serveru.

-resultPath <výsledek.xml>

Uloží výsledky instalace do souboru XML reprezentovaného zástupným názvem výsledek.xml. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -r. Ve stejné instanci příkazu ServerManagerCmd.exe nelze použít současně parametr -resultPath a parametr -whatIf.

-restart

Pokud instalované role nebo funkce vyžadují automatické restartování počítače po dokončení instalace, přidejte k parametru -install parametr -restart.

-whatIf

Parametr -whatIf umožňuje zobrazit všechny operace zadané v příkazu s parametrem -install. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -w. Ve stejné instanci příkazu ServerManagerCmd.exe nelze použít současně parametr -resultPath a parametr -whatIf.

-logPath <protokol.txt>

Parametr -logPath slouží k zadání názvu a umístění souboru protokolu odlišného od výchozího (%windir%\temp\servermanager.log).

-remove <ID>

Odebere položku typu Role, služba role a funkce určenou pomocí ID. Úplný seznam identifikátorů rolí, služeb rolí a funkcí, ze kterých můžete vybírat při určování ID, naleznete v tomto tématu v části Identifikátory příkazů rolí, služeb rolí a funkcí. U identifikátorů se nerozlišují velká a malá písmena.

S parametrem -remove se používají následující volitelné parametry.

 

Parametr Popis

-resultPath <výsledek.xml>

Uloží výsledky odebrání do souboru XML reprezentovaného zástupným názvem výsledek.xml. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -r. Ve stejné instanci příkazu ServerManagerCmd.exe nelze použít současně parametr -resultPath a parametr -whatIf.

-restart

Pokud budou zbývající role nebo funkce vyžadovat automatické restartování počítače po dokončení odebrání, přidejte k parametru -remove parametr -restart.

-whatIf

Parametr -whatIf umožňuje zobrazit všechny operace zadané v příkazu s parametrem -remove. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -w. Ve stejné instanci příkazu ServerManagerCmd.exe nelze použít současně parametr -resultPath a parametr -whatIf.

-logPath <protokol.txt>

Parametr -logPath slouží k zadání názvu a umístění souboru protokolu odlišného od výchozího (%windir%\temp\servermanager.log).

-help

Zobrazí v příkazovém okně nápovědu k nástroji ServerManagerCmd.exe. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -?.

-version

Zobrazí číslo verze Správce serveru. Také je možné použít krátký tvar tohoto parametru: -v.

V tabulkách v této části jsou k položkám typu Role, služby rolí a funkce dostupným v systému Windows Server 2008 uvedeny příslušné identifikátory příkazů, které je třeba použít v nástroji příkazového řádku ServerManagerCmd.exe, chcete-li tyto položky instalovat nebo odebrat.

 

Identifikátory příkazů rolí a služeb rolí Hodnota příkazu Poznámky

Server DHCP

DHCP

Role Server DHCP by měla být nainstalována s výchozím nastavením.

 

Tiskové služby

Tiskový server

Tisk přes Internet

Služba LPD

 

Print-Server

Print-Services

Print-Internet

Print-LPD-Service

Při odebírání této role pomocí uživatelského rozhraní Správce serveru se zobrazí dotaz, zda chcete odstranit instance tiskáren nakonfigurovaných na serveru. Tyto instance jsou při výchozím nastavení zachovány, což je standardní nastavení při odebírání role Tiskové služby pomocí příkazového řádku.

 

Terminálová služba

Terminálový server

Služba Licencování TS

Služba Brána TS

Program TS Web Access

Služba Zprostředkovatel relací TS

 

Terminal-Services

TS-Terminal-Server

TS-Licensing

TS-Gateway

TS-Web-Access

TS-Session-Broker

Protože je možné konfigurovat nastavení role Terminálová služba po instalaci této role, není třeba zadávat nastavení role Terminálová služba v souboru odpovědí příkazového řádku.

 

Active Directory Domain Services

Řadič domény služby Active Directory

Služba Správa identit pro systém UNIX

Server pro službu NIS (Network Information Service)

Synchronizace hesel

 

(Žádný příkaz)

ADDS-Domain-Controller

ADDS-Identity-Management

ADDS-NIS

ADDS-Password-Sync

Po instalaci role Active Directory Domain Services (AD DS) je nutné spustit příkaz dcpromo a povýšit tak server na řadič domény.

Odebrání role AD DS v době, kdy počítač pracuje jako řadič domény, se nezdaří. Nejprve je nutné převést řadič domény zpět na standardního člena domény.

Server DNS

DNS

Žádný

 

Souborové služby

Systém souborů DFS (Distributed File System)

Obor názvů DFS

Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Služba Správce prostředků souborového serveru

Služba pro systém souborů NFS

Služba Windows Search

Souborová služba systému Windows Server 2003

Služba replikace souborů

Služba indexování

 

(Žádný příkaz)

FS-DFS

FS-DFS-Namespace

FS-DFS-Replication

FS-Resource-Manager

FS-NFS-Services

FS-Search-Service

FS-Win2003-Services

FS-Replication

FS-Indexing-Service

Kontejner Souborové služby nelze instalovat ani odebrat pomocí příkazového řádku Správce serveru. Kontejner Souborové služby můžete instalovat nebo odebrat pouze pomocí uživatelského rozhraní Správce serveru. Z tohoto důvodu není k dispozici ID příkazu reprezentující kontejner Souborové služby.

Protože je možné konfigurovat nastavení role Souborové služby po instalaci této role, není třeba zadávat nastavení role Souborové služby v souboru odpovědí příkazového řádku Správce serveru.

Služba pro systém souborů NFS není součástí role Souborové služby u počítačů s verzí IA64 systému Windows Server 2008. Je k dispozici jako funkce u 64bitové verze systému Windows Server 2008.

 

Web Server (IIS)

Internetová informační služba

Společné funkce protokolu HTTP

Statický obsah

Výchozí dokument

Procházení adresářů

Chyby protokolu HTTP

Přesměrování protokolu HTTP

Vývoj aplikací

Technologie ASP.NET

Rozšiřitelnost rozhraní .NET

ASP

CGI

Rozšíření ISAPI

Filtry ISAPI

Součást Začlenění na straně serveru

Stav a diagnostika

Protokolování HTTP

Nástroje protokolování

Sledování požadavků

Trasování

Vlastní protokolování

Protokolování pomocí rozhraní ODBC

Zabezpečení

Základní ověřování

Ověřování systému Windows

Ověřování algoritmem Digest

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta služby IIS

Autorizace adres URL

Filtrování požadavků

Omezení podle IP adresy nebo domény

Výkon

Komprese statického obsahu

Komprese dynamického obsahu

Nástroje pro správu

Konzola pro správu služby IIS

Skripty a nástroje správy služby IIS

Služba správy

Kompatibilita správy služby IIS 6

Kompatibilita metabáze služby IIS 6

Kompatibilita rozhraní WMI služby IIS 6

Nástroje pro skriptování služby IIS 6

Konzola pro správu služby IIS 6

Služba Publikování FTP

Server FTP

Konzola pro správu protokolu FTP

 

Web-Server

Web-WebServer

Web-Common-Http

Web-Static-Content

Web-Default-Doc

Web-Dir-Browsing

Web-Http-Errors

Web-Http-Redirect

Web-App-Development

Web-Asp-Net

Web-Net-Ext

Web-ASP

Web-CGI

Web-ISAPI-Ext

Web-ISAPI-Filter

Web-Includes

Web-Health

Web-Http-Logging

Web-Log-Libraries

Web-Request-Monitor

Web-Http-Tracing

Web-Custom-Logging

Web-ODBC-Logging

Web-Security

Web-Basic-Auth

Web-Windows-Auth

Web-Digest-Auth

Web-Client-Auth

Web-Cert-Auth

Web-Url-Auth

Web-Filtering

Web-IP-Security

Web-Performance

Web-Stat-Compression

Web-Dyn-Compression

Web-Mgmt-Tools

Web-Mgmt-Console

Web-Scripting-Tools

Web-Mgmt-Service

Web-Mgmt-Compat

Web-Metabase

Web-WMI

Web-Lgcy-Scripting

Web-Lgcy-Mgmt-Console

Web-Ftp-Publishing

Web-Ftp-Server

Web-Ftp-Mgmt-Console

Žádný

 

Služba ADFS (Active Directory Federation Services)

Služba Federation Service

Služba FSP (Federation Service Proxy)

Weboví agenti

Agent pracující s deklaracemi

Agent pracující s tokeny systému Windows

 

(Žádný příkaz)

ADFS-Federation

ADFS-Proxy

ADFS-Web-Agents

ADFS-Claims

ADFS-Windows-Token

Roli Služba AD FS (Active Directory Federation Services) je třeba instalovat s výchozím nastavením.

Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

ADLDS

Žádný

 

Aplikační server

Jádro aplikačního serveru

Podpora webového serveru

Přístup k síti modelu COM+

Sdílení portu TCP

Podpora služby WAS (Windows Process Activation Service)

Aktivace protokolem HTTP

Aktivace službou Řízení front zpráv

Aktivace protokolem TCP

Aktivace pojmenovanými kanály

Podpora distribuovaných transakcí

Příchozí vzdálené transakce

Odchozí vzdálené transakce

Podpora protokolu WS-AT (WS-Atomic Transactions)

 

Application-Server

AS-AppServer-Core

AS-Web-Support

AS-Ent-Services

AS-TCP-Port-Sharing

AS-WAS-Support

AS-HTTP-Activation

AS-MSMQ-Activation

AS-TCP-Activation

AS-Named-Pipes

AS-Dist-Transaction

AS-Incoming-Trans

AS-Outgoing-Trans

AS-WS-Atomic

Nainstalujete-li službu role Podpora protokolu WS-AT (WS-Atomic Transactions), měli byste ji také nakonfigurovat tak, aby používala certifikát podepsaný svým držitelem.

 

Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)

Certifikační autorita

Webový zápis k certifikační autoritě (nelze instalovat pomocí příkazového řádku)

Protokol Online Certificate Status Protocol

Protokol Microsoft Simple Certificate Enrollment Protocol (nelze instalovat pomocí příkazového řádku)

 

(Žádný příkaz)

ADCS-Cert-Authority

AD-Certificate

ADCS-Online-Cert

Služby rolí Certifikační autorita a Protokol Online Certificate Status Protocol lze instalovat pomocí rozhraní příkazového řádku Správce serveru. Jiné služby rolí pro Službu AD CS (Active Directory Certificate Services) nelze instalovat pomocí rozhraní příkazového řádku Správce serveru.

Faxový server

Fax

Roli Faxový server je třeba instalovat s výchozím nastavením.

 

Služba Síťové zásady a přístup

Server NPS (Network Policy Server)

Služba Směrování a vzdálený přístup

Služba vzdáleného přístupu

Směrování

Autorita pro registraci stavu

 

NPAS

NPAS-Policy-Server

NPAS-RRAS-Services

NPAS-RRAS

NPAS-Routing

NPAS-Health

Nastavení role Síťové zásady a přístup není třeba zadávat v souboru odpovědí příkazového řádku, protože lze nastavení role Síťové zásady a přístup konfigurovat po instalaci této role.

 

Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS)

Server RMS (Rights Management Server)

Roli Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS) nelze instalovat pomocí příkazového řádku Správce serveru.

Žádný

 

Služba UDDI

Webová aplikace služby UDDI

Databáze služby UDDI

Roli Služba UDDI nelze instalovat pomocí příkazového řádku Správce serveru.

Roli Služba UDDI nelze instalovat pomocí příkazového řádku Správce serveru, protože je při instalaci Služby UDDI nutné složitě nastavovat databázi.

Služba pro nasazení systému Windows

WDS

Žádný

Hyper-V

Hyper-V

Žádný

 

Funkce Hodnota příkazu Poznámky

Clustering s podporou převzetí služeb při selhání

Failover-Clustering

 

Vyrovnávání zatížení sítě

NLB

 

Možnosti práce s počítačem

Desktop-Experience

 

 

Funkce rozhraní .NET Framework 3.0

Rozhraní .NET Framework 3.0

Prohlížeč XPS

Součásti aktivace pomocí technologie WCF (Windows Communication Foundation)

Aktivace protokolem HTTP

Aktivace jiným protokolem než HTTP

 

NET-Framework

NET-Framework-Core

NET-XPS-Viewer

NET-Win-CFAC

NET-HTTP-Activation

NET-Non-HTTP-Activ

Všimněte si, že syntaxe příkazového řádku pro Funkce rozhraní .NET Framework 3.0 neobsahuje před slovem NET znak . (tečka).

Správce systémových prostředků

WSRM

 

Bezdrátové připojení k síti

Wireless-Networking

 

Zálohování serveru

Backup

 

Server WINS

WINS-Server

 

Vzdálená pomoc

Remote-Assistance

 

Jednoduché služby TCP/IP

Simple-TCPIP

 

Klient Telnet

Telnet-Client

 

Server Telnet

Telnet-Server

 

Subsystém pro unixové aplikace

Subsystem-UNIX-Apps

 

Služba Vzdálené volání procedur prostřednictvím serveru HTTP Proxy

RPC-over-HTTP-Proxy

 

Server SMTP

SMTP-Server

 

Sledování portu LPR

LPR-Port-Monitor

 

Správce úložiště pro sítě SAN

Storage-Mgr-SANS

 

Rozšíření serveru BITS

BITS

 

 

Řízení front zpráv

Služba Řízení front zpráv

Server služby Řízení front zpráv

Integrace Adresářové služby

Služba Aktivace řízení front zpráv

Podpora protokolu HTTP

Podpora vícesměrového vysílání

Služba Směrování

Podpora klienta systému Windows 2000

MSMQ – server proxy DCOM

 

MSMQ

MSMQ-Services

MSMQ-Server

MSMQ-Directory

MSMQ-Triggers

MSMQ-HTTP-Support

MSMQ-Multicasting

MSMQ-Routing

MSMQ-Win2000

MSMQ-DCOM

 

 

Služba WAS (Windows Process Activation Service)

Model procesu

Prostředí .NET

Rozhraní API konfigurace

 

WAS

WAS-Process-Model

WAS-NET-Environment

WAS-Config-APIs

 

Interní databáze systému Windows

Windows-Internal-DB

 

Nástroj BitLocker Drive Encryption

BitLocker

 

Multipath I/O

Multipath-IO

 

Server iSNS (Internet Storage Naming Server)

ISNS

 

Správce Vyměnitelného úložiště

Removable-Storage

 

Klient TFTP

TFTP-Client

 

 

Služba SNMP

Služba SNMP

Zprostředkovatel rozhraní WMI protokolu SNMP

 

SNMP-Services

SNMP-Service

SNMP-WMI-Provider

 

Služba pro systém souborů NFS

NFS-Services

Služba pro systém souborů NFS je dostupná jako funkce pouze u systému Windows Server 2008 verze IA64. U jiných verzí systému Windows Server 2008 je k dispozici jako služba role Souborové služby.

Klient tisku přes Internet

Internet-Print-Client

 

Protokol PNRP

PNRP

 

Sada pro správu Správce připojení (CMAK)

CMAK

 

 

Nástroje pro vzdálenou správu serveru

Nástroje pro správu rolí

Nástroje služby AD CS (Active Directory Certificate Services)

Nástroje služby Active Directory Domain Services

Nástroje řadiče domény služby Active Directory

Nástroje serveru pro službu NIS

Nástroje služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Nástroje služby Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS)

Nástroje pro server DHCP

Nástroje serveru DNS

Nástroje služby Faxový server

Nástroje konzoly pro správu systému souborů DFS

Nástroje konzoly pro správu Správce prostředků souborového serveru

Nástroje služby Hyper-V

Nástroje služby pro systém souborů NFS

Nástroje souborové služby

Nástroje služby Síťové zásady a přístup

Nástroje autority pro registraci stavu

Nástroje serveru NPS (Network Policy Server)

Nástroje služby vzdáleného přístupu

Nástroje Tiskové služby

Nástroje služby Web Server (IIS)

Nástroje služby Terminálová služba

Nástroje aplikace RemoteApp Terminálové služby

Nástroje brány Terminálové služby

Nástroje licencování TS

Nástroje služby UDDI

Nástroje pro správu funkcí

Nástroje BitLocker Drive Encryption

Nástroje rozšíření serveru BITS

Nástroje clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání

Nástroje služby Vyrovnávání zatížení sítě

Nástroje serveru SMTP

Nástroje služby pro nasazení systému Windows

Nástroje serveru WINS

Nástroje služby Hyper-V

 

RSAT

RSAT-Role-Tools

RSAT-ADCS

RSAT-ADDS

RSAT-ADDC

RSAT-SNIS

RSAT-ADLDS

RSAT-RMS

RSAT-DHCP

RSAT-DNS

RSAT-Fax

RSAT-DFS-Mgnt-Con

RSAT-FSRM-Mgnt

RSAT-Hyper-V

RSAT-NFS-Admin

RSAT-File-Services

RSAT-NPAS

RSAT-HRA

RSAT-NPS

RSAT-Print-Services

RSAT-Web-Server

RSAT-TS

RSAT-TS-RemoteApp

RSAT-TS-Gateway

RSAT-TS-Licensing

RSAT-UDDI

RSAT-Feature-Tools

RSAT-BitLocker

RSAT-BITS-Server

RSAT-Clustering

RSAT-NLB

RSAT-SMTP

RSAT-WDS

RSAT-WINS

RSAT-Hyper-V

 

Prostředí Windows PowerShell

PowerShell

 

Správa zásad skupiny

GPMC

 

Služba qWave (Quality Windows Audio Video Experience)

Qwave

 

Hlavní stránka Technický přehled Správce serveru (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85101) (stránka může být v angličtině).

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft