Získání dat ze zdroje dat typu Hyperion Essbase (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data z externího zdroje dat Hyperion Essbase, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu Hyperion Essbase. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat pro Hyperion Essbase, které umožňuje načíst multidimenzionální data z externího zdroje dat Hyperion Essbase.

Následující příklad připojovacího řetězce používá zdroj dat Hyperion Essbase na serveru, který používá port 13080 a XML pro službu Analysis Services (XMLA) přes Internet pomocí protokolu SOAP, pro připojení k ukázkovému katalogu:

Data Source=http://localhost:13080/aps/XMLA; Initial Catalog=Sample

Další informace o příkladech připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby při spuštění sestavy na serveru sestav byla platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz můžete zadat následujícími způsoby:

  • Vytvořte dotaz interaktivně. Pomocí grafického návrháře dotazů v režimu návrhu nebo režimu dotazu procházejte metadata v externím zdroji dat a vygenerujte dotaz se syntaxí MDX (Multidimensional Expression).

    • Zobrazení návrhu:   Vytvořte dotaz MDX přetažením dimenzí, členů, členských vlastností, měr a ukazatelů KPI z prohlížeče metadat do podokna Data. Chcete-li definovat další pole datové sady, přetáhněte vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Data.

    • Zobrazení dotazu:   Vytvořte dotaz MDX přetažením dimenzí, členů, členských vlastností, měr a ukazatelů KPI z prohlížeče metadat do podokna Dotaz. Text MDX lze upravit přímo v podokně Dotaz. Chcete-li definovat další pole datové sady, přetáhněte vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Dotaz.

    Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů Hyperion Essbase (Tvůrce sestav 3.0).

  • Importujte existující dotaz MDX ze sestavy. Klikněte na tlačítko Importovat dotaz, vyhledejte soubor RDL a importujte dotaz. Můžete importovat dotaz ze sestavy, která obsahuje vloženou datovou sadu založenou na zdroji dat Hyperion Essbase. Import dotazu MDX přímo ze souboru MDX není podporován.

V rámci návrhu spusťte dotaz a prohlédněte si sadu výsledků. Po vytvoření dotazu můžete k zobrazení kolekce polí pro datovou sadu vygenerované z metadat použít podokno Data sestavy. Při spuštění sestavy jsou z externího zdroje dat vrácena skutečná data.

Rozšíření zpracování dat Hyperion Essbase podporuje rozšířené vlastnosti polí datové sady. To jsou hodnoty, které jsou k dispozici z externího zdroje dat, ale nezobrazují se v podokně Data sestavy. Další informace naleznete v části Rozšířené vlastnosti polí dále v tomto tématu.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Chcete-li zahrnout parametry dotazu, v návrháři dotazů v oblasti filtrů vytvořte filtr a označte jej jako parametr. Pro každý filtr je automaticky vytvořena datová sada, která bude poskytovat dostupné hodnoty. Ve výchozím nastavení se tyto datové sady nezobrazují v podokně Data sestavy. Další informace naleznete v tématu Postup: Zobrazení skrytých datových sad pro multidimenzionální zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text. Po vytvoření parametrů sestavy může být nutné výchozí hodnoty změnit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Rozšíření zpracování dat Hyperion Essbase podporuje rozšířené vlastnosti polí. Rozšířené vlastnosti polí jsou vlastnosti, které jsou k dispozici navíc k vlastnostem Value a IsMissing definovaným pro pole datové sady pomocí rozšíření zpracování dat. Rozšířené vlastnosti zahrnují předdefinované nebo vlastní vlastnosti. Předdefinované vlastnosti jsou vlastnosti společné pro více zdrojů dat. Vlastní vlastnosti jsou jedinečné pro každý zdroj dat.

Rozšířené vlastnosti polí se nezobrazují v podokně Data sestavy jako položky, které lze přetáhnout do rozložení sestavy. Místo toho můžete do sestavy přetáhnout nadřazené pole vlastnosti a potom změnit výchozí vlastnost Value na požadovanou vlastnost.

Název rozšířené vlastnosti pole se zobrazí v popisu tlačítka, jestliže umístíte kurzor myši na pole v podokně Metadata v návrháři dotazů. Další informace o použití návrháře dotazů k prohlížení podkladových dat naleznete v tématu Hyperion Essbase Query Designer User Interface.

Poznámka Poznámka

Hodnoty pro rozšířené vlastnosti polí existují, jen pokud jsou zahrnuty do výrazu MDX a pokud zdroj dat poskytuje tyto hodnoty, když se sestava spustí a načte data pro příslušné datové sady. Potom můžete odkazovat na tyto hodnoty vlastnosti Field z jakéhokoli výrazu pomocí syntaxe popsané v následující části. Jelikož jsou ale tato pole specifická pro tohoto zprostředkovatele dat a nejsou součástí jazyka RDL, provedené změny hodnot nebudou uloženy v definici sestavy.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Předdefinované vlastnosti polí

Předdefinované vlastnosti polí, které jsou obvykle podporovány více zprostředkovateli dat a které se zobrazí v podkladovém dotazu MDX pro datovou sadu sestavy. Například vlastnost dimenze MDX MEMBER_UNIQUE_NAME je mapována na předdefinovanou vlastnost UniqueName pole datové sady sestavy. Chcete-li zahrnout jedinečný název do textového pole, použijte výraz =Fields!<FieldName>.UniqueName.

Následující tabulka obsahuje seznam předdefinovaných vlastností polí, které lze použít pro zdroj dat Hyperion Essbase.

Vlastnost

Typ

Popis nebo očekávaná hodnota

Value

Object

Určuje hodnotu dat pole.

V případě vlastnosti dimenze je použito mapování na MEMBER_CAPTION. V případě míry je použito mapování na hodnotu dat.

IsMissing

Boolean

Určuje, že pole bylo nalezeno ve výsledné datové sadě.

FormattedValue

String

Vrátí formátovanou hodnotu pro klíčový prvek.

Mapováno z hodnoty FORMATTED_VALUE ve výrazu MDX.

BackgroundColor

String

Vrátí barvu pozadí definovanou v databázi pro pole.

Mapováno z hodnoty BACK_COLOR ve výrazu MDX.

Color

String

Vrátí barvu popředí definovanou v databázi pro položku.

Mapováno z hodnoty FORE_COLOR ve výrazu MDX.

UniqueName

String

Vrátí plně kvalifikovaný název úrovně.

Mapováno z hodnoty MEMBER_UNIQUE_NAME ve výrazu MDX.

Další informace o použití polí a vlastností polí ve výrazu naleznete v tématu Using Global Collections in Expressions (Reporting Services).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Vlastní vlastnosti

Vlastní vlastnosti pole, které jsou podporovány zprostředkovatelem dat a které se zobrazují v podkladovém dotazu MDX pro datovou sadu sestavy, ale které se nezobrazují v podokně Datové sady jako pole pod touto datovou sadou. Například položka Dlouhé názvy je vlastností členu definované pro úroveň dimenze. Chcete-li zahrnout hodnotu do textového pole, použijte výraz =Fields!<FieldName>("Long Names"). V názvech polí ve výrazu jsou rozlišována malá a velká písmena.

Následující syntaxi použijte k vytvoření odkazu na vlastní rozšířené vlastnosti ve výrazu:

  • Fields!FieldName("PropertyName")

Následující tabulka obsahuje vlastní vlastnost pole, kterou lze použít pro zdroj dat Hyperion Essbase.

Vlastnost

Typ

Popis nebo očekávaná hodnota

FORMAT_STRING

String

V případě definování pro míru se jedná o hodnotu FormattedValue dostupnou jako řetězec.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tento zprostředkovatel dat nepodporuje všechny režimy doručování sestav. Doručování sestav pomocí odběrů podle dat není pro toto rozšíření zpracování dat podporováno. Další informace naleznete v tématu Using an External Data Source for Subscriber Data v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Další informace naleznete na stránce Použití služby SQL Server 2005 Reporting Services se serverem Hyperion Essbase.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí, která je generována dotazem datové sady.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Použití služby SQL Server 2005 Reporting Services se serverem Hyperion Essbase

Podrobné informace o práci s tímto rozšířením dat

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: