Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů modelu sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Tvůrce sestav 3.0 poskytuje dva návrháře dotazů pro určení dat z modelu sestavy, která chcete použít v sestavě. Pomocí grafického návrháře dotazů si prohlédněte entity modelů a pole entit a vyberte požadované entity. Pomocí textového návrháře dotazů můžete pracovat přímo v jazyce SMDL ve formátu XML.

Poznámka k zabezpečení Poznámka k zabezpečení

Uživatelé při vytváření a spouštění dotazů přistupují ke zdrojům dat. Doporučujeme ke zdrojům dat přidělit minimální oprávnění, jako například oprávnění jen ke čtení.

Poznámka k zabezpečení Poznámka k zabezpečení

V sestavách Tvůrce sestav 3.0 nelze použít model publikované sestavy, ve kterých je datový zdroj nastaven vyzvat k zadání pověření. Chcete-li použít modely sestavy, musí být nakonfigurovány tak, aby používaly uložená pověření nebo pověření systému Windows.

Tvůrce sestav poskytuje grafického návrháře dotazů pro vytváření a spouštění dotazů SMDL, které během zpracování sestavy vyplní kolekci polí pro datovou sadu sestavy. Grafický návrhář dotazů je rozdělen do tří oblastí neboli podoken.

Následující tabulka obsahuje popis každého podokna.

Uživatelské rozhraní Návrháře dotazu sémantického modelu

Následující tabulka popisuje funkce každého podokna.

Podokno

Funkce

Podokno Průzkumník

Graficky zobrazuje entity a pole entit v modelu. Slouží k prohlížení entit, sousivejících entit a polí.

Oblast návrhu

Zobrazuje seznam polí v modelu. Toto podokno slouží k uspořádání rozložení vybraných polí.

Podokno Výsledky

Zobrazuje výsledky dotazu. Chcete-li dotaz spustit, klikněte pravým tlačítkem do libovolného podokna a potom klikněte na příkaz Spustit nebo klikněte na tlačítko Spustit (Spuštění dotazu) na panelu nástrojů.

Změna informací v podoknech Průzkumník nebo Oblast návrhu ovlivní obsah podokna Výsledky, když kliknete na položku Spustit.

Chcete-li v některém z podoken provést určitou akci, jako například odstranění sloupce v oblasti návrhu, klikněte pravým tlačítkem na sloupec a potom klikněte na příkaz v nabídce.

Panel nástrojů grafického návrháře dotazů

Pro vytváření návrhu lze použít také tlačítka na panelu nástrojů. V následující tabulce jsou uvedena tlačítka na panelu nástrojů a popis jejich funkcí.

Tlačítko

Popis

Upravit jako text

Přepíná mezi textovým a grafickým návrhářem dotazů. Dotaz pro zdroj dat modelu serveru sestav je v jazyce SMQL ve formátu XML. Další informace naleznete v tématu „Vlastnosti dotazů návrháře modelů“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Import

Importuje existující dotaz ze souboru definice sestavy (RDL) do systému souborů.

Vrátit akci Zpět

Vrátí zpět poslední akci.

Provést akci znovu

Znovu provede poslední akci.

Spuštění dotazu

Spustí dotaz a zobrazí sadu výsledků v podokně Výsledek.

Obrázek filtru vedle vybraného sloupce filtru

Otevře dialogové okno Filtrovat data pro volbu dat, která chcete filtrovat. Filtry můžete zadat nezávisle na datech aktuálně zobrazených v oblasti návrhu.

Pokud vyberete model publikované sestavy jako zdroj dat a vytvoříte dotaz, standardně se otevře grafický návrhář dotazů. Chcete-li aktivovat textového návrháře dotazů, klikněte na panelu nástrojů na přepínač Upravit jako text.

Textový návrhář dotazů obsahuje dvě podokna – podokno s dotazem SMQL a podokno Výsledek. Zobrazení tohoto návrháře dotazů je obzvláště užitečné, pokud již máte specifikaci dotazu SMQL z jiného zdroje a chcete ji vložit do podokna dotazu. Textový návrhář dotazů na rozdíl od grafického návrháře dotazů nekontroluje syntaxi dotazu ani nemění jeho strukturu. Po kliknutí na tlačítko Spustit na panelu nástrojů se dotaz spustí s použitím vybraného zdroje dat a výsledky se zobrazí v podokně Výsledek.

Následující tabulka obsahuje popis každého podokna.

Obecný sémantický model – Návrhář jazykových dotazů

Následující tabulka popisuje funkce každého podokna.

Podokno

Funkce

Podokno Dotaz

Zobrazuje text specifikace SMQL. Další informace naleznete v tématu „Vlastnosti dotazů návrháře modelů“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Podokno Výsledek

Zobrazuje výsledky dotazu. Chcete-li dotaz spustit, klikněte pravým tlačítkem do libovolného podokna a potom klikněte na příkaz Spustit nebo klikněte na tlačítko Spustit na panelu nástrojů.

Panel nástrojů textového návrháře dotazů

Pro vytváření návrhu lze použít také tlačítka na panelu nástrojů. V následující tabulce jsou uvedena tlačítka na panelu nástrojů a popis jejich funkcí.

Tlačítko

Popis

Upravit jako text

Přepíná mezi textovým a grafickým návrhářem dotazů.

Import

Importuje dotaz ze stávající sestavy.

Spuštění dotazu

Spustí dotaz a zobrazí výslednou sadu řádků v podokně Výsledek.

Zobrazit: