Získání dat ze zdroje dat typu XML (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data ze zdroje dat XML, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu XML. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat XML. Tento typ zdroje dat slouží k připojení a načtení dat z dokumentů XML, webových služeb nebo kódu XML vloženého do dotazu.

Toto rozšíření dat podporuje parametry a pověření uložená a spravovaná odděleně od připojovacího řetězce.

Připojovací řetězec musí být adresa URL, která ukazuje na webovou službu, webovou aplikaci nebo dokument XML přístupný prostřednictvím protokolu HTTP. Dokumenty XML musí mít rozšíření XML. Můžete rovněž použít prázdný připojovací řetězec pro data XML vložená do dotazu datové sady.

Následující příklady představují syntaxi připojovacích řetězců pro webové služby a dokumenty XML (v uvedeném pořadí). Protokol file:// není podporován.

Typ dokumentu XML

Příklad připojovacího řetězce

Webová služba

http://adventure-works.com/results.aspx

Dokument XML

http://localhost/XML/Customers.xml

Vložený dokument XML

Prázdný

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby při spuštění sestavy na serveru sestav byla platná oprávnění pro načtení dat.

V klientském systému pro vytváření sestav jsou při zadávání pověření k dispozici následující možnosti:

  • Aktuální uživatel systému Windows (také se používá označení integrované zabezpečení).

  • Pověření nejsou vyžadována. Nevyberete-li žádná pověření, bude použit anonymní přístup. Zkontrolujte, zda byl definován účet pro bezobslužné zpracování pro připojení serveru sestav k externímu zdroji dat. Rozšíření zpracování dat XML nepředává pověření cílové adrese URL ani webové službě; připojení se nezdaří, pokud není definován účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci produktu Reporting Services v dokumentu SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Uložená pověření nebo pověření zadaná na výzvu nejsou podporována. Pokud zakážete integrované zabezpečení systému Windows, nemůžete je k načítání dat použít. Určíte-li uložená nebo zadávaná pověření, dojde při spuštění k chybě.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz určuje, která data mají být načtena z databáze pro datovou sadu sestavy. Kolekce polí pro datovou sadu bude naplněna ze sloupců v sadě výsledků pro dotaz. Sestava zpracuje pouze první sadu výsledků načtenou dotazem.

K vytvoření dotazu je nutné použít textový návrhář dotazů. Dotaz musí vrátit data XML.

Další informace o textovém návrháři dotazů naleznete v tématu Uživatelské rozhraní textového Návrháře dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

Možné hodnoty dotazu datové sady u zdroje dat, který je typu XML, jsou zobrazeny v následující tabulce.

Dotaz datové sady

Popis

Prázdný

Prázdný dotaz slouží k vytvoření výchozí sady výsledků. Výchozí dotaz je vytvořen přečtením zdroje dat a přenesením hierarchie uzlů XML na kolekci prvního listu. Výsledná sada obsahuje všechny uzly s textovými hodnotami a všechny atributy uzlů na této cestě. Sloupce v sadě výsledků jsou mapovány na pole pro datovou sadu.

Cesta elementu

Určuje posloupnost uzlů, které budou použity při načítání dat XML ze zdroje dat.

Element dotazu XML

Specifikace dotazu XML s následujícími volitelnými elementy.

Zdroj dat XML Povinné elementy XML Volitelné elementy XML
Pro webovou službu <Method Namespace= „obor názvů“ Name="MethodName" /> -- or -- <SoapAction> akce SOAP </SoapAction> <ElementPath> cesta elementu </ElementPath> <Method Namespace= „obor názvů“ Name="MethodName" /> -- or -- <SoapAction> akce SOAP </SoapAction>
Pro dokument XML <ElementPath> cesta elementu </ElementPath>
Pro vložený dokument XML <XmlData> vnitřní XML </XmlData> <ElementPath> cesta elementu </ElementPath> -- or -- <ElementPath IgnoreNamespaces="true"> cesta elementu </ElementPath>

Další informace o syntaxi dotazů naleznete v tématu XML Query Syntax for Retrieving XML Data in a Report v dokumentaci produktu Reporting Services v dokumentu SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Příklady naleznete v tématu Reporting Services: Using XML and Web Service Data Sources (Reporting Services: Použití zdrojů dat XML a webové služby).

Požadavky na načítání dat webové služby XML

Rozšíření zpracování dat XML neprovádí zjišťování schématu. Proto je nutné používat nějaký způsob zjišťování metod SOAP, které načítají požadovaná data. Je rovněž nutné porozumět schématu adresování nebo oboru názvů, které webová služba pro data používá.

Pro webovou službu lze zadat element <Query>, který určuje metodu volání akce SOAP. Dotaz můžete ponechat prázdný a použít výchozí dotaz, pokud má zdroj dat XML hierarchickou strukturu, která poskytuje data, která chcete v sestavě použít. Hodnoty a atributy uzlu elementu XML načtené při spuštění dotazu jsou mapována na pole datové sady použití v sestavě.

Požadavky na načítání dat dokumentů XML

Při použití protokolu http musí server vrátit data XML nebo musí být data XML vložena do elementu XML Query. Odkazujete-li na dokument XML přímo pomocí protokolu http, použijte příponu .xml.

Musíte znát způsob vytváření dotazu XML, který načítá všechna požadovaná data. Nezadáte-li cestu elementu, bude výchozí chování pro analýzu dokumentu XML představovat výběr první dostupné cesty ke kolekci uzlu na úrovni listu v dokumentu XML. Pokud dokument XML obsahuje další cesty k dalším příbuzným kolekcím uzlu na úrovni listu, budou tyto uzly ignorovány, nezadáte-li v dotazu cestu.

Cestu elementu můžete zadat pomocí syntaxe XML podobné typu XQuery.

Další informace naleznete v tématu ElementPath Syntax for XML Queries v dokumentaci produktu Reporting Services v dokumentu SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Dotaz není analyzován za účelem identifikace parametrů.

Chcete-li přidat parametry, je nutné je vytvořit ručně na stránce Parametry dialogového okna Vlastnosti datové sady.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Rozšíření dat XML podporuje vytváření sestav z dat XML, která jsou tabulková a nejsou hierarchická. Další informace naleznete v tématu Získání dat z externích zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Není k dispozici integrovaná podpora načítání dokumentů XML z databáze SQL Server.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: