Získání dat ze zdroje dat typu SQL Server (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do sestavy zahrnout data z databázeSQL Server, potřebujete mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu MicrosoftSQL Server. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat MicrosoftSQL Server . Pomocí tohoto typu zdroje dat se můžete připojit k a načítat data z aktuální a předchozích verzí databází SQL Server.

Toto rozšíření dat podporuje parametry s více hodnotami, serverové agregace a pověření spravovaná odděleně od připojovacího řetězce.

Když se připojujete k databázi SQL Server, připojujete se k objektu databáze v instanci služby SQL Server na serveru. Databáze může mít více schémat, která mají více tabulek, zobrazení a uložených procedur. Objekt databáze, který chcete použít, zadáte v návrháři dotazů. Pokud v připojovacím řetězci nezadáte databázi, připojíte se k výchozí databázi, kterou vám přiřadil správce databáze.

Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce určuje ukázkovou databázi v místním klientském počítači:

Data Source=<server>;Initial Catalog=AdventureWorks

Další informace o příkladech připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby při spuštění sestavy na serveru sestav byla platná oprávnění pro načtení dat.

V klientském systému pro vytváření sestav jsou při zadávání pověření k dispozici následující možnosti:

 • Aktuální uživatel systému Windows (také se používá označení integrované zabezpečení).

 • Použití uloženého uživatelského jména a hesla.

 • Výzva uživateli k zadání pověření. Tato možnost podporuje pouze integrované zabezpečení systému Windows.

 • Pověření nejsou požadována. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nakonfigurovat na serveru sestav účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz určuje, která data mají být načtena z databáze pro datovou sadu sestavy. Kolekce polí pro datovou sadu bude naplněna ze sloupců v sadě výsledků pro dotaz. Sestava zpracuje pouze první sadu výsledků načtenou jakýmkoli dotazem.

Pokud ve výchozím nastavení vytvoříte nový dotaz nebo otevřete existující dotaz, který lze vyjádřit v grafickém návrháři dotazů, bude k dispozici návrhář relačních dotazů. Dotaz můžete zadat následujícími způsoby:

 • Vytvořte dotaz interaktivně. Použijte návrháře relačních dotazů zobrazujícího hierarchické zobrazení tabulek, zobrazení, uložených procedur a dalších databázových položek uspořádaných podle schématu databáze. Vyberte sloupce z tabulek či zobrazení nebo zadejte uložené procedury či funkce s tabulkovými hodnotami. Počet řádků dat k načtení můžete omezit zadáním kritérií filtru. Nastavením možnosti parametru můžete přizpůsobit filtr při spuštění sestavy.

 • Zadejte nebo zkopírujte a vložte dotaz. Pomocí textového návrháře dotazů zadejte text dotazu Transact-SQL přímo, vložte text dotazu z jiného zdroje, zadejte složité dotazy, které nelze vytvořit pomocí návrháře relačních dotazů nebo zadejte výrazy založené na dotazech.

 • Importujte existující dotaz ze souboru nebo sestavy. V kterémkoli návrháři dotazů můžete kliknout na tlačítko Importovat dotaz, vyhledat soubor SQL nebo RDL a naimportovat dotaz.

Další informace naleznete v tématech Uživatelské rozhraní Návrháře relačních dotazů (Tvůrce sestav 3.0) a Uživatelské rozhraní textového Návrháře dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

Jsou podporovány následující režimy dotazu:

Použití textového typu dotazu

V textovém návrháři dotazů můžete pomocí příkazů Transact-SQL definovat data v datové sadě. Následující dotaz Transact-SQL například vybere jména všech zaměstnanců, kteří pracují na pozici asistentů pro marketing (Marketing Assistant):

SELECT
 HumanResources.Employee.BusinessEntityID
 ,HumanResources.Employee.JobTitle
 ,Person.Person.FirstName
 ,Person.Person.LastName
FROM
 Person.Person
 INNER JOIN HumanResources.Employee
  ON Person.Person.BusinessEntityID = HumanResources.Employee.BusinessEntityID
WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = 'Marketing Assistant' 

Kliknutím na tlačítko Spustit (!) na panelu nástrojů spustíte dotaz a zobrazíte sadu výsledků.

Pro dotaz můžete zadat parametry. Klauzuli WHERE můžete například změnit takto:

WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = (@JobTitle)

Jakmile spustíte dotaz, vytvoří se automaticky parametry sestavy odpovídající daným parametrům dotazu. Další informace naleznete v části Parametry dotazu dále v tomto tématu.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Použití dotazu typu StoredProcedure (Uložená procedura)

Uloženou proceduru pro dotaz datové sady můžete zadat jedním z následujících způsobů:

 • V dialogovém okně Vlastnosti datové sady nastavte možnost Uložená procedura. Zvolte z rozevíracího seznamu uložených procedur a funkcí hodnot tabulky.

 • V relačním návrháři dotazů vyberte v podokně Zobrazení databáze uloženou proceduru nebo funkci s tabulkovými hodnotami.

 • V textovém návrháři dotazů vyberte na panelu nástrojů možnost StoredProcedure.

Po výběru uložené procedury nebo funkce s tabulkovými hodnotami můžete spustit dotaz. Zobrazí se výzva k zadání hodnot vstupních parametrů. Jakmile spustíte dotaz, vytvoří se automaticky parametry sestavy odpovídající vstupním parametrům. Další informace naleznete v části Parametry dotazu dále v tomto tématu.

Podporována je pouze první sada výsledků načtená pro uloženou proceduru. Jestliže uložená procedura vrátí více sad výsledků, bude použita pouze první z nich.

Pokud má uložená procedura parametr s výchozí hodnotou, můžete získat přístup k dané hodnotě použitím klíčového slova DEFAULT (VÝCHOZÍ) jako hodnoty parametru. Jestliže je parametr dotazu propojen na parametr sestavy, může uživatel zadat nebo vybrat slovo DEFAULT v poli pro zadání parametru sestavy.

Další informace o uložených procedurách naleznete v části „Uložené procedury (databázový stroj)“ na webu SQL Server – Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pokud text dotazu obsahuje proměnné dotazu nebo uložené procedury se vstupními parametry, jsou automaticky vygenerovány odpovídající parametry dotazu pro danou datovou sadu a parametry sestavy pro danou sestavu. Text dotazu nesmí obsahovat příkaz DECLARE pro každou proměnnou dotazu.

Následující dotaz SQL například vytvoří parametr sestavy s názvem EmpID:

SELECT FirstName, LastName FROM HumanResources.Employee E INNER JOIN
    Person.Contact C ON E.ContactID=C.ContactID 
WHERE EmployeeID = (@EmpID)

Parametry sestavy jsou vytvořeny s výchozími hodnotami vlastností, které může být třeba změnit. Příklad:

 • Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text. Pokud jsou podkladová data jiného datového typu, je nutné změnit datový typ parametru.

 • Pokud vyberete možnost pro parametry s více hodnotami, musíte dotaz ručně upravit tak, aby pomocí operátoru IN testoval, zda hodnoty jsou součástí sady, například: WHERE EmployeeID IN (@EmpID).

Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Data z databáze SQL Server lze také načíst pomocí zdroje dat typu OLE DB nebo ODBC. Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu OLE DB (Tvůrce sestav 3.0) nebo Získání dat ze zdroje dat typu ODBC (Tvůrce sestav 3.0).

Informace o platformě a verzi

Další informace o podpoře platforem a verzí naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře pro jednotlivé platformy a verze pro každé rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: