Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Pole datových sad představují data z datového připojení. Pole mohou představovat číselná nebo nečíselná data. Příklady obsahují prodejní čísla, celkové prodeje, jména zákazníků, identifikátory databáze, adresy URL, obrázky, prostorová data a e-mailové adresy. Na pracovní ploše se pole zobrazí jako výrazy v položkách sestav, jako jsou textová pole, tabulky a grafy.

Sestava má tři typy polí a zobrazuje je v podokně Data sestavy: pole datových sad, vypočítaná pole datových sad a předdefinovaná pole.

 • Pole datových sad. Metadata představují kolekci vrácených polí, pokud je dotaz datové sady spuštěn na zdroj dat.

 • Vypočítaná pole datových sad. Další pole vytvořené v datové sadě. Každé vypočítané pole je vytvořeno vyhodnocením definovaného výrazu.

 • Předdefinovaná pole. Metadata představují kolekci polí obsažených v Tvůrci sestav, která nabízejí informace o sestavě, jako je název sestavy nebo datum a čas zpracování sestavy. Další informace naleznete v tématu Použití předdefinovaných globálních a uživatelských odkazů na pole ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Názvy polí datových sad jsou uložena jako část definice datové sady sestavy. Další informace naleznete v tématu Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0).

Pole datových sad jsou určena příkazem dotazu datové sady a vypočtenými poli, která definujete. Kolekce polí zobrazených v sestavě závisí na typu datové sestavy:

 • Sdílená datová sada. Kolekce polí je seznam polí pro dotaz v definici sdílené datové sady v okamžiku, kdy jste přímo přidali sdílenou datové sady do sestavy nebo kdy jste přidali část sestavy obsažené ve sdílené datové sadě. Místní kolekce polí se nezmění při změně definice sdílené datové sady na serveru sestav. Pokud chcete aktualizovat místní kolekci polí, je nutné aktualizovat místní seznam sdílených datových sad.

 • Vložená datová sada. Kolekce polí je seznam vrácených polí z aktuálního dotazu spuštěného na zdroji dat.

Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání, úprava a obnovení polí v podokně Data sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

V případě neočekávaných výsledků v kolekci polí datové sady naleznete další informace v části „Řešení potíží se sestavami“ v dokumentaci ke službě Reporting Services na serveru SQL Server Books Online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Vypočítaná pole

Vypočítané pole zadáte ručně vytvořením výrazu. Vypočítaná pole lze používat k vytváření nových hodnot, které neexistují ve zdroji dat. Vypočítané pole může například představovat novou hodnotu, vlastní pořadí řazení pro sadu hodnot pole nebo existující pole převedené na jiný datový typ.

Vypočítaná pole jsou místní vzhledem k sestavě a nelze je uložit jako součást sdílené datové sady.

Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání, úprava a obnovení polí v podokně Data sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Entity a pole entit

Pokud pracujete se zdrojem dat modelu sestavy, určete entity a pole entit jako data sestavy. V návrháři dotazů modelu sestav můžete interaktivně prohlížet a vybírat související entity a zvolit pole, které chcete do datové sady sestavy zahrnout. Po dokončení návrhu dotazu se kolekce identifikátorů entit a polí entit zobrazí v podokně Data sestavy. Identifikátory entit jsou automaticky generovány modelem sestavy a obvykle se nezobrazí koncovému uživateli. Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů modelu sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Použití rozšířených vlastnosti polí

Zdroje dat, které podporují multidimenzionální dotazy, například SQL ServerAnalysis Services, podporují vlastnosti polí. Vlastnosti pole se zobrazí v sadě výsledků pro dotaz, ale nejsou viditelné v podokně Data sestavy. Jsou však stále k dispozici pro použití v sestavě. Chcete-li odkazovat na vlastnost pro pole, přetáhněte pole do sestavy a změňte výchozí vlastnost Value na název pole požadované vlastnosti. Například v datové krychli Analysis Services můžete definovat formáty pro hodnoty v buňkách datových krychlí. Naformátovaná hodnota je k dispozici za použití vlastnosti pole FormattedValue. Chcete-li použít hodnotu přímo místo použití hodnoty a nastavení vlastnosti formátu textového pole, přetáhněte pole do textového pole a změňte výchozí výraz =Fields!FieldName.Value na =Fields!FieldName.FormattedValue.

Poznámka Poznámka

Ne všechny vlastnosti Field lze použít pro všechny zdroje dat. Vlastnosti Value a IsMissing jsou definovány pro všechny zdroje dat. Další předdefinované vlastnosti (například Key, UniqueName a ParentUniqueName pro multidimenzionální zdroje dat) jsou podporovány pouze v případě, že zdroj dat tyto vlastnosti poskytuje. Někteří zprostředkovatelé dat podporují vlastní vlastnosti. Potřebujete-li další informace, projděte si konkrétní témata o rozšířených vlastnostech polí pro typ zdroje dat v tématu Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0). Například pro zdroj dat SQL ServerAnalysis Services naleznete další informace v tématu Použití rozšířených vlastnosti polí pro databázi služby Analysis Services (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Textové pole může být položka sestavy textového pole v hlavní části sestavy nebo textové pole v buňce v oblasti dat tablix. Když propojíte pole na textové pole, umístění textového pole určuje výchozí výraz pro odkaz na pole. V hlavní části sestavy musí výraz hodnoty textového pole specifikovat agregaci a datovou sadu. Jestliže v sestavě existuje pouze jedna datová sada, je automaticky vytvořen tento výchozí výraz. Pro pole představující číselnou hodnotu je výchozí agregační funkcí funkce Sum. Pro pole představující nečíselnou hodnotu je výchozí funkcí agregace funkce First.

V oblasti dat tablix závisí výchozí výraz pole na členství řádku a skupiny textového pole, do kterého pole přidáváte. Výraz pole pro pole Sales po přidání do textového pole v řádku podrobností tabulky je [Sales]. Pokud přidáte stejné pole do textového pole v záhlaví skupiny, je výchozí výraz (Sum[Sales]), protože v záhlaví skupiny se zobrazují souhrnné hodnoty pro skupinu, nikoli hodnoty podrobností. Při spuštění sestavy procesor sestavy vyhodnotí každý výraz a nahradí výsledek v sestavě.

Další informace o výrazech získáte v tématu Výrazy (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Když vytvoříte datovou sadu, mohou se datové typy polí pro zdroj dat mírně lišit od datových typů používaných v sestavě. Datové typy mohou procházet několika vrstvami mapování. Rozšíření zpracování dat nebo zprostředkovatel dat může namapovat datové typy ze zdroje dat na datové typy CLR (common language runtime). Datové typy vrácené rozšířeními pro zpracování dat jsou namapovány na podmnožinu datových typů CLR (common language runtime) z .NET Framework.

Data ve zdroji dat jsou ukládána v datových typech podporovaných zdrojem dat. Například datový typ v databázi SQL Server musí být jedním z podporovaných datových typů SQL Server, jako například nvarchar nebo datetime. Při načítání dat ze zdroje dat prochází data rozšířením zpracování dat nebo zprostředkovatelem dat, který je přidružen k danému typu zdroje dat. Podle rozšíření zpracování dat mohou být data převedena z datových typů používaných zdrojem dat na datové typy podporované rozšířením zpracování dat. Služba Reporting Services používá datové typy podporované prostředím CLR, které je instalováno s aplikací Business Intelligence Development Studio. Zprostředkovatel dat mapuje každý sloupec v sadě výsledků z nativního datového typu na datový typ .NET Framework CLR.

Data jsou v každé fázi reprezentována datovými typy tak, jak je popsáno v následujícím seznamu:

 • Zdroj dat   Datové typy podporované verzí typu zdroje dat, ke kterému se připojujete.

  Například mezi typická data pro zdroj dat SQL Server patří int, datetime a varchar. Aplikace SQL Server 2008 přidala podporu pro datové typy date, time, datetimetz a datetime2. Další informace najdete v tématu Data Types (Transact-SQL) (Datové typy /Transact-SQL/).

 • Zprostředkovatel dat nebo rozšíření zpracování dat   Datové typy podporované verzí zprostředkovatele dat rozšíření zpracování dat vybrané při připojování ke zdroji dat. Zprostředkovatelé dat založení na prostředí .NET Framework používají datové typy podporované prostředím CLR. Další informace o datových typech zprostředkovatele dat .NET Framework najdete v tématu Data Type Mappings (ADO.NET) (Mapování datových typů /ADO.NET/) a Working with Base Types (Práce se základními typy) na webu MSDN.

  Například mezi typické datové typy podporované prostředím .NET Framework patří typy Int32 a String. Kalendářní data a časy jsou podporovány strukturou DateTime. Prostředí .NET Framework 2.0 Service Pack 1 představilo podporu struktury DateTimeOffset pro data s posunem podle časového pásma.

  Poznámka Poznámka

  Server sestav používá zprostředkovatele dat nainstalované a konfigurované na serveru sestav. Klientské systémy pro vytváření sestav používají v režimu náhledu rozšíření zpracování dat nainstalovaná a konfigurovaná na klientském počítači. Sestavu musíte otestovat v prostředí klienta sestav i na serveru sestav.

 • Procesor sestav   Datové typy jsou založené na verzi prostředí CLR nainstalovaném při instalaci služby Reporting Services. Služba SQL Server 2008Reporting Services instaluje prostředí CLR podle prostředí .NET Framework 3.5.

  V následující tabulce jsou například uvedeny datové typy, které používá procesor sestav pro nové typy data a času představené aplikací SQL Server 2008:

  Datový typ SQL

  Datový typ CLR

  Popis

  Date

  DateTime

  Jen datum

  Time

  TimeSpan

  Jen čas

  DateTimeTZ

  DateTimeOffset

  Datum a čas s posunem podle časového pásma

  DateTime2

  DateTime

  Datum a čas se zlomky milisekund

Více informací o typech databází SQL Servernaleznete v tématu Data Types (Database Engine) (Datové typy (Databázový systém)) a Date and Time Data Types and Functions (Transact-SQL) (Typy data a času a jejich funkce (Transact-SQL)).

Další informace o zahrnování odkazů na pole datové sady do výrazu naleznete v tématu Práce s datovými typy ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Při zpracování sestavy nemusí sada výsledků pro datovou sadu obsahovat hodnoty pro všechny zadané sloupce, protože daný sloupec již neexistuje ve zdroji dat. Pomocí vlastnosti polí IsMissing můžete zjistit, zda při spuštění byly vráceny hodnoty pro určité pole. Další informace naleznete v tématu Použití odkazů na kolekce polí datových sad ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: