Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Datová sada určuje data, která chcete z datového připojení použít. Datová sada je založena na datovém připojení, které bylo v sestavě uloženo jako vložený zdroj dat nebo jako odkaz na sdílený zdroj dat na serveru sestav. Datová sada obsahuje dotaz, který určuje sadu polí. Přetažením těchto polí na návrhovou plochu vytváříte výrazy, které budou při spuštění sestavy vyhodnoceny na skutečná data.

Existují dva typy datových sad:

 • Sdílená datová sada.   Sdílená datová sada je definována na serveru sestav. Můžete přejít na server a vytvořit sdílenou datovou sadu nebo vybrat předdefinovanou datovou sadu, kterou přidáte do sestavy.

 • Vložená datová sada.   Vložená datová sada je definována v sestavě, do které je vložena, a je používána pouze pro ni.

Datová sada také obsahuje parametry, filtry a možnosti dat, které určují nastavení rozlišování znaků, jako například rozlišování velkých a malých písmen, typů písma kana, šířky, diakritiky a řazení.

Vytváření datových sad z externích zdrojů dat
 1. Datové sady v podokně Data sestavy   Datová sada se zobrazí v podokně Data sestavy poté, co vytvoříte vloženou datovou sadu nebo přidáte sdílenou datovou sadu. Datová sada je založena na zdroji dat.

 2. Návrhář dotazů   Pokud navrhujete dotaz pro datovou sadu, otevře se návrhář dotazů přidružený k danému typu zdroje dat.

 3. Příkaz dotazu    Návrhář dotazů usnadňuje vytváření příkazů dotazu. Syntaxi příkazů určuje poskytovatel dat.

 4. Rozšíření dat/Poskytovatel dat   K datům se lze připojit prostřednictvím několika vrstev přístupu k datům.

 5. Externí zdroje dat   Data lze načíst z relačních databází, multidimenzionálních databází, seznamů služby SharePoint, webových služeb nebo modelů sestav.

 6. Výsledky dotazů    Můžete spustit dotaz a zobrazit sadu vzorových výsledků. Chcete-li spustit dotaz, je nutné mít pověření v době návrhu.

 7. Metadata ze schématu   Poskytovatel dat spustí příkaz schématu dotazu oddělený od samotného dotazu za účelem načtení metadat pro kolekci polí datové sady. Příkaz Transact-SQLSELECT například vrátí názvy sloupců pro tabulku databáze. Chcete-li zobrazit kolekci polí datové sady, rozbalte datovou sadu v podokně Data sestavy.

Do sestavy lze data zahrnout také tím, že použijete předdefinované sdílené datové sady a součásti sestav. Tyto položky již mají potřebné informace datových připojení. Další informace naleznete v tématech Získání dat (Tvůrce sestav 3.0) a Publikování částí sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Další informace o předdefinovaných typech zdrojů dat a rozšíření dat naleznete v tématu Získání dat z externích zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Datová sada sestavy obsahuje příkaz dotazu, který se spouští na externí zdroj dat a určuje, která data je třeba načíst. Příkaz dotazu vytvoříte pomocí návrháře dotazů, který je přidružený k rozšíření dat pro daný externí zdroj dat. V návrháři dotazů lze spustit příkaz dotazu a zobrazit sadu výsledků. Sada výsledků je obdélníková sada řádků, která obsahuje názvy sloupců a řádky se stejným počtem hodnot v každém řádku. Hierarchická data, také známá pod názvem nepravidelné hierarchie, nejsou podporována. Názvy sloupců jsou uloženy v definici sestavy jako seznam polí datové sady.

Po přidání datové sady do své sestavy můžete přetáhnout pole z kolekcí polí v podokně Data sestavy do tabulek, grafů a dalších položek sestavy, které jste použili při vytváření rozložení sestavy. Další informace o práci s poli naleznete v tématu Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Princip dat z datové sady sestavy

V závislosti na rozšíření dat se může datová sada sestavy skládat z následujících typů dat:

 • Sada výsledků z relační databáze, která může být výsledkem spuštění databázových příkazů, uložených procedur nebo funkcí definovaných uživatelem. Pokud je jedním dotazem načteno více sad výsledků, bude zpracována jen první sada výsledků (zbývající sady budou ignorovány). Když například v textovém návrháři dotazů spustíte následující dotaz, v podokně výsledků se zobrazí sada výsledků pouze pro Production.Product.

  SELECT ProductID FROM Production.Product
  GO
  SELECT ContactID FROM Person.Contact
  
 • Zjednodušená sada řádků z multidimenzionálních zdrojů dat používajících protokol XMLA (XML for Analysis). Někteří zprostředkovatelé dat nabízejí další vlastnosti buňky a dimenze ze zdroje dat, které nelze zobrazit v sadě výsledků, ale které jsou k dispozici v sestavě.

 • Zjednodušená sada výsledků ze zdrojů dat XML obsahujících elementy XML, příslušné atributy a podřízené elementy.

 • Sada výsledků z jakéhokoli registrovaného nebo konfigurovaného zprostředkovatele dat .NET Framework.

 • Data z modelu sestavy, který byl navržen pro určitý zdroj dat a který obsahuje předdefinované entity, relace mezi entitami a pole. Další informace naleznete v části „Používání modelů sestav jako zdrojů dat“ v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server – Knihy online (pouze v angličtině).

Při zpracování sestavy při spuštění může vrácená sada výsledků obsahovat jeden nebo více řádků (případně žádný řádek). Také se může stát, že sloupce definované v dotazu budou ve zdroji dat chybět. Hodnoty null ze zdroje dat jsou mapovány na hodnotu .NET FrameworkSystem.DBNull.Value.

Další informace o polích datových sad naleznete v tématu Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz datové sady

Když spustíte dotaz datové sady v návrháři dotazu v době vytváření návrhu, zobrazí se sada řádků ze zdroje dat, která obsahuje ukázku dat. Když uživatel zobrazí sestavu za běhu, dotaz datové sady může vyprodukovat odlišné hodnoty, protože byla data ve zdroji dat změněna. Při každém zpracování sestavy se mohou zobrazit nová data.

Když definujete jednotlivé datové sady, Tvůrce sestav spustí návrháře dotazů, který odpovídá typu zdroje dat, aby vám usnadnil tvorbu dotazů. Chcete-li například definovat dotaz na data z relační databáze systému SQL Server, průvodci pro tabulku/matici, graf a mapu spustí jednoduché grafické rozhraní usnadňující tvorbu dotazů. Stačí jen vybrat pole, která chcete zahrnout do datové sady.

V návrháři dotazů lze provádět následující činnosti:

 • Přepínat mezi grafickým a textovým zobrazením dotazu. Pomocí grafického zobrazení můžete prohlížet schémata, tabulky, zobrazení a uložené procedury ve zdroji dat. Pomocí textového zobrazení můžete zadat, vložit nebo zobrazit existující dotaz. Obvykle se toto zobrazení používá pro složité dotazy, které nelze zobrazit v grafickém návrháři dotazů. Můžete například importovat dotaz ze souboru Transact-SQL (SQL), tedy z jiné sestavy na serveru sestav, nebo ze souboru definice sestavy (RDL) ve sdílené složce.

 • Spustit dotaz a zobrazit tak data. Dotaz vrací sadu výsledků. Sloupce v sadě výsledků budou tvořit kolekci polí datové sady. Řádky výsledků tvoří data pro datovou sadu. S dotazem můžete dále pracovat, dokud nezískáte požadované sloupce.

 • Přidat parametry dotazu, které vám pomohou načíst do sestavy pouze požadovaná data. Parametry dotazu automaticky vytvoří odpovídající parametry sestavy. Pokud je zdrojem dat model sestavy, zadaný filtr automaticky vygeneruje odpovídající parametr sestavy. Parametry sestavy umožňují uživatelům určit data sestavy, která se mají při spuštění sestavy zobrazit. Příklad: Uživatel vybere kategorie produktů, jejichž data chce zobrazit. Po spuštění sestavy se v ní zobrazí pouze data těchto kategorií produktů.

 • Importovat existující dotaz z jiné sestavy.

Návrháři dotazů mohou poskytovat grafický nebo textový režim v závislosti na typu zdroje dat. Pokud zvolíte textový režim, je potřeba pro zdroj dat použít odpovídající syntaxi dotazu.

Při definování datové sady sestavy můžete v dotazu nastavit vlastnosti dat nebo přijmout výchozí nastavení od zprostředkovatele dat. Můžete změnit datový typ jedním z následujících způsobů:

 • Můžete přepsat dotaz datové sady pro převod určitého pole na jiný datový typ.

 • Můžete upravit pole v datové sadě a zadat vlastní formát.

 • Můžete vytvořit nové vlastní pole na základě pole databáze a zadat vlastní formát.

Další informace naleznete v tématu Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Import existujících dotazů pro datovou sadu

Při vytváření datové sady můžete vytvořit nový dotaz nebo můžete importovat existující dotaz ze souboru nebo z jiné sestavy. Pokud importujete dotaz z jiné sestavy, můžete požadovaný dotaz vybrat ze seznamu datových sad v sestavě.

Jsou podporovány jen typy souborů SQL a RDL. Dotazy MDX (Multidimensional Expression), dotazy DMX (Data Mining Prediction) a modelové dotazy (SMQL) lze vytvořit pouze pomocí přidruženého návrháře dotazů.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Vložená datová sada je definována v sestavě nebo v publikované části sestavy. Změny provedené ve vložené datové sadě ovlivňují pouze danou sestavu nebo část sestavy.

Sdílená datová sada je definována na serveru sestav nebo webu služby SharePoint a je založena na sdíleném zdroji dat. Může být použita ve více sestavách nebo částech sestavy. Změny provedené ve sdílené datové sadě na serveru sestav mají vliv na všechny sestavy a části sestavy, které používají danou datovou sadu.

Když přidáte do sestavy sdílenou datovou sadu, je kolekce polí datové sady aktualizována na aktuální definici nacházející se na serveru sestav. Když na serveru sestav dojde ke změnám, neobdržíte oznámení o aktualizaci. Chcete-li synchronizovat místní kopii kolekce polí se změnami provedenými v rámci definice sdílené datové sady na serveru sestav, je třeba aktualizovat místní kolekci polí. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání, úprava a obnovení polí v podokně Data sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Publikované položky sestavy obsahují vložené a sdílené datové sady, na kterých závisí. Další informace naleznete v tématu Práce s částmi sestavy a datovými sadami (Tvůrce sestav 3.0).

Další informace o vytváření datových sad naleznete v tématu Postup: Vytvoření sdílené nebo vložené datové sady (Tvůrce sestav 3.0). Další informace o správě sdílených datových sad po jejich uložení na server sestav naleznete v tématu Managing Shared Datasets v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server – Knihy online (pouze v angličtině).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Data v datové sadě pochází ze spuštění příkazu dotazu na externím zdroji dat. Syntaxe příkazu dotazu pro rozšíření dat určuje, zda lze data seřadit nebo seskupit. Řazení a seskupování je prováděno v rámci dotazu před načtením dat pro sestavu. Filtrování se provádí až po načtení dat pro sestavu.

Další informace naleznete v tématu Filtrování, seskupování a řazení dat (Tvůrce sestav 3.0).

Filtrování dat v datové sadě

Filtry jsou součástí definice datové sady v sestavě. Pomocí filtrů datových sad můžete určit, která data z datové sady chcete zahrnout do sestavy. Když pro datovou sadu zadáte filtry, všechny oblasti dat založené na dané datové sadě zobrazí pouze data, která projdou filtry datové sady.

Filtry jsou součástí definice sdílené datové sady. Filtry sdílené datové sady ovlivňují všechny sestavy, které obsahují danou sdílenou datovou sadu. Po přidání sdílené datové sady do sestavy nebo po přidání komponenty závislé na sdílené datové sadě můžete vytvořit další filtry datové sady. Filtry, které vytvoříte, budou použity pouze ve vaší sestavě. Nejsou součástí definice sdílené datové sady na serveru sestav.

Můžete nastavit další filtry pro oblast dat nebo skupinu oblastí dat. Můžete také použít kombinaci parametrů a filtrů, a umožnit tak uživatelům zvolit data, která se mají zobrazit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Řazení dat v datové sadě

Data jsou v datové sadě uspořádána ve stejném pořadí, v jakém byla načtena z externího zdroje dat. Jedná se o stejné pořadí, jaké se zobrazí při spuštění dotazu v návrháři dotazů. Pokud syntaxe příkazu dotazu podporuje řazení, můžete dotaz upravit tak, aby seřadil data u zdroje ještě před tím, než je vrátí jako data sestavy. V případě dotazu Transact-SQL je pořadí řazení například ovládáno příkazem ORDER BY.

Chcete-li seřadit data po jejich načtení do sestavy, definujte řadící výrazy v oblastech dat a ve skupinách oblastí dat. Další informace naleznete v tématu týkajícím se konkrétní oblasti dat, například Tabulky, matice a seznamy (Tvůrce sestav 3.0).

Můžete také použít kombinaci parametrů a řadících výrazů, a umožnit tak uživatelům zvolit pořadí řazení dat v sestavě. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Seskupení dat v datové sadě

Data v datové sadě nelze seskupit. Chcete-li agregovat data v datové sadě, můžete upravit příkaz dotazu tak, aby k výpočtu agregací došlo před načtením dat do sestavy. Tento jev je také znám pod názvem serverové agregace. Abyste tyto hodnoty ve výrazech identifikovali jako předem vypočítané agregace, použijte funkci Agregace. Další informace naleznete v tématu Agregační funkce (Tvůrce sestav 3.0).

V případě dotazu vložené datové sady, která obsahuje proměnné dotazu, jsou parametry dotazu a odpovídající parametry sestavy vytvořeny automaticky. Při spuštění sestavy je hodnota parametru sestavy propojena s parametrem dotazu datové sady. Příkaz dotazu spuštěného v externím zdroji dat tak zahrnuje hodnoty zadané pro parametry sestavy. Parametry sestavy usnadňují uživateli volbu dat, která se mají v sestavě zobrazit. Způsob, jakým jsou propojeny parametry dotazu a parametry sestavy, můžete zobrazit na stránce Dialogové okno Vlastnosti datové sady, Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

V případě sdílené datové sady jsou parametry dotazu součástí definice sdílené datové sady, kterou lze spravovat na serveru sestav nezávisle na konkrétní sestavě. Následující seznam popisuje podporu hodnot parametrů dotazů:

 • Může být založeno na výrazu.

 • Může zahrnovat výchozí hodnoty.

 • Lze nastavit jako pouze pro čtení. Parametry pouze pro čtení nelze změnit v instanci sdílené datové sady v sestavě.

 • Nesmí obsahovat odkazy na předdefinovanou kolekci Parametry, která představuje parametry sestavy.

Chcete-li nakonfigurovat hodnoty parametrů pro sdílenou datovou sadu, v režimu návrhu datové sady přejděte k dané datové sadě na serveru sestav a otevřete ji. Na stránce Dialogové okno Vlastnosti datové sady, Parametry (Tvůrce sestav 3.0) nastavte požadované možnosti. Další informace naleznete v tématu Postup: Vytvoření sdílené nebo vložené datové sady (Tvůrce sestav 3.0).

Pro některé multidimenzionální zdroje dat, jako je Analysis Services, umožňuje grafický návrhář dotazů určit filtry dotazu a vybrat možnost pro vytvoření odpovídajícího parametru dotazu. Když vyberete tuto možnost parametru, rozšíření dat automaticky vytvoří samostatnou datovou sadu sestavy za účelem poskytnutí seznamu dostupných hodnot pro rozevírací seznam tohoto parametru. Ve výchozím nastavení se tyto skryté datové sady nezobrazí v podokně Data sestavy.

Parametry sestavy propojené s parametry dotazu pomáhají při filtrování dat před jejich načtením z externího zdroje dat. Data v sestavě můžete také filtrovat vytvořením filtrů, které jsou součástí definice sestavy. Další informace naleznete v tématu Filtrování, seskupování a řazení dat (Tvůrce sestav 3.0).

Zobrazení skrytých datových sad

Když vytvoříte parametrizovaný dotaz pro některé multidimenzionální zdroje dat, jsou automaticky vytvořeny datové sady poskytující platné hodnoty pro daný parametr. V některých návrhářích dotazů se tato akce provádí zadáním filtrů a následným výběrem možnosti vytváření parametrů. Ve výchozím nastavení se tyto datové sady nezobrazí v podokně Data sestavy. Lze je však zobrazit. Další informace naleznete v tématu Postup: Zobrazení skrytých datových sad pro multidimenzionální zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Modely sestav umožňují vybírat data pro sestavu, aniž by bylo třeba mít podrobné znalosti o struktuře dat v podkladovém zdroji dat. Než bude možné použít model sestavy jako zdroj dat, musí jej některý uživatel se zkušenostmi s navrhováním modelů vytvořit a publikovat.

Modely sestav obsahují předdefinovaná pole a relace dat nazývané entity a role, které se zobrazí v podokně Data. Tyto položky můžete použít stejným způsobem jako pole datové sady: přetažením na návrhovou plochu při navrhování sestavy. Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů modelu sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Další informace o postupu vytváření modelů sestav naleznete v části „Práce s Návrhářem modelů“ v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu SQL Server – Knihy online (pouze v angličtině). Další informace o tvorbě sestav ad hoc naleznete v článku Návrh a implementace sestav pomocí Tvůrce sestav 1.0 na webu msdn.microsoft.com (pouze v angličtině).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pokud do sestavy zahrnujete mapu, je třeba poskytnout prostorová data. Prostorová data mohou pocházet z datové sady sestavy, z mapy v galerii map nebo ze souborů tvaru ESRI. Prostorová data pocházející ze sestavy nebo ze souboru tvaru ESRI se nezobrazí jako datová sada v podokně Data sestavy. Další informace naleznete v tématu Mapy (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Sestava obvykle obsahuje více datových sad. Následující seznam znázorňuje způsob použití datových sad v sestavě:

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Při zpracování sestavy (při spuštění dotazu pro datovou sadu) nemusí sada výsledků obsahovat žádné řádky. V generované sestavě se oblast dat propojená na prázdnou datovou sadu zobrazí jako prázdná oblast dat. Můžete zadat text, který se zobrazí v generované sestavě namísto této prázdné oblasti dat. Můžete také zadat zprávu pro podsestavy pro případy, kdy dotazy na všechny datové sady nevygenerují při spuštění žádná data. Další informace naleznete v tématu Postup: Nastavení nezobrazování zprávy v oblasti dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

V případě zdrojů dat, které podporují mezinárodní data, může být třeba upravit vlastnosti datové sady, které ovlivňují pořadí řazení, vlastnosti mezinárodních znaků a vlastnosti rozlišování velkých a malých písmen. Mezi tyto vlastnosti patří malá a velká písmena, typy písem kana, šířka, diakritika a řazení. Další informace naleznete v tématu „International Considerations for Databases and Database Engine Applications“ (Mezinárodní pravidla pro databáze a aplikace databázových systémů) a „Working with Collations“ (Použití řazení) na serveru SQL Server – Knihy online. Další informace o nastavení těchto vlastností najdete v tématu Dialogové okno Vlastnosti datové sady, Možnosti (Report Builder 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: