Použití parametrů k připojení k ostatním sestavám (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Pomocí parametrů lze vytvořit relaci mezi hlavními sestavami a sestavami podrobností, podsestavami a propojenými sestavami. Můžete také zadat adresu URL na sestavu obsahující hodnoty parametrů pro parametry sestavy a pro parametry adresy URL.

Při vytváření návrhu sady sestav můžete každou sestavu navrhnout tak, aby poskytovala odpovědi na určité otázky. Každá sestava může nabízet jiný pohled nebo jinou úroveň podrobností pro související informace. Chcete-li zadat sadu vzájemně souvisejících sestav, vytvořte parametry pro související data v cílových sestavách.

Akce zobrazení podrobností jsou nastaveny na stránkách vlastností pro jakékoli textové pole pro položku sestavy nebo na částech grafu nebo měřidla. To, jak nastavíte název cílové sestavy pro akci zobrazení podrobností, závisí na tom, zda máte aktivní připojení k serveru sestav. Další informace naleznete v tématu Zadání cest k externím položkám (Tvůrce sestav 3.0).

Pro sestavy adresovatelné na adresy URL můžete také použít funkci přístupu prostřednictvím adresy URL a zahrnout hodnoty parametrů sestav jako součást syntaxe adresy URL. Další informace naleznete v tématu URL Access v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Chcete-li nastavit parametry pro podsestavu, použijte stránku Parametry dialogového okna Vlastnosti podsestavy. To, jak nastavíte název cílové sestavy pro akci zobrazení podrobností, závisí na tom, zda máte aktivní připojení k serveru sestav. Další informace naleznete v tématu Zadání cest k externím položkám (Tvůrce sestav 3.0).

Poznámka Poznámka

Pokud použijete podsestavu v oblasti dat tablix, bude podsestava i s parametry zpracována pro každý řádek. V případě příliš velkého počtu řádků zvažte, zda nebude vhodnější použít sestavu podrobností.

Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání podsestavy a parametrů (Tvůrce sestav 3.0).

Po publikování sestavy můžete z publikované sestavy vytvořit propojenou sestavu. Propojenou sestavu si můžete představit jako ukazatel na hlavní sestavu, ale se samostatnou sadou parametrů. Vytvořenou propojenou sestavu otevřete ve Správci sestav a upravte její parametry. Další informace naleznete v tématu Setting Parameter Properties for a Published Report v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Vzhledem k tomu, že jsou parametry na serveru spravovány nezávisle, nedojde opětovným publikováním hlavní sestavy s novým nastavením parametrů k přepsání existujícího nastavení parametrů pro hlavní nebo propojenou sestavu. Další informace naleznete v tématu Postup: Vytvoření propojené sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0).

U sestav generovaných ve formátu HTML můžete otevřít sestavu na konkrétní stránce, a to předáním hodnoty parametru URL v adrese URL při otevření sestavy prostřednictvím této adresy. Následující příklad otevře ukázkovou sestavu katalogu produktů Product Catalog 2008 využívající ukázkovou databázi AdventureWorks2008R2 na stránce 30:

http://localhost/reportserver?%2fAdventureWorks2008R2+Sample+Reports%2fProduct+Catalog+2008&rs:Command=Render&rc:Section=30

Další informace naleznete v následujících tématech v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Zobrazit: