Získání sad ze zdroje dat typu SAP NetWeaver BI (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data z externího zdroje dat SAP NetWeaver® Business Intelligence, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu SAP NetWeaver Business Intelligence. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření zpracování dat Microsoft .NET Framework Data Provider 1.0 for SAP NetWeaver Business Intelligence.

Toto rozšíření dat načítá multidimenzionální data z datových krychlí InfoCubes, od více zprostředkovatelů MultiProviders (z virtuálních datových krychlí InfoCubes) a z webových dotazů definovaných na externí zdroj dat SAP NetWeaver Business Intelligence.

Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce používá zdroj dat SAP NetWeaver Business Intelligence na serveru pomocí portu 8000 a protokolu XMLA (XML for Analysis Services) přes Internet pomocí protokolu SOAP:

DataSource=http://mySAPNetWeaverBIServer:8000/sap/bw/xml/soap/xmla

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Grafický návrhář dotazů lze použít v režimu návrhu nebo v režimu dotazu k vytváření dotazů MDX procházením podkladové struktury dat ve zdroji dat. Při navrhování můžete zobrazit výsledky tak, že interaktivně spustíte dotaz z návrháře dotazů. Vytvořený dotaz definuje pole v datové sadě. V době spuštění jsou ze zdroje dat vrácena vlastní data. Grafického návrháře dotazů lze použít pro následující činnosti:

  • V režimu návrhu můžete přetahovat dimenze, členy, vlastnosti členů a klíčové prvky ze zdroje dat do podokna Data a vytvářet dotazy MDX. Můžete přetahovat vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Data a definovat další pole datové sady.

  • V režimu pro dotazy můžete přetahovat dimenze, členy, vlastnosti členů a klíčové prvky do podokna Dotaz nebo zadávat text MDX do panelu Dotaz přímo. Můžete přetahovat vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Data a definovat další pole datové sady.

Při vytváření dotazů přidává návrhář dotazů do dotazu MDX automaticky výchozí vlastnosti. Chcete-li zahrnout jiné než výchozí vlastnosti, musíte ručně upravit dotaz MDX.

Další informace o práci s tímto návrhářem dotazů naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů SAP NetWeaver BI (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zdroj dat SAP NetWeaver Business Intelligence podporuje rozšířené vlastnosti polí. Rozšířené vlastnosti polí jsou vlastnosti, které jsou k dispozici navíc k vlastnostem polí Value a IsMissing definovaným pro pole datové sady pomocí rozšíření pro zpracování dat. Rozšířené vlastnosti zahrnují předdefinované nebo vlastní vlastnosti. Předdefinované vlastnosti jsou vlastnosti společné pro více zdrojů dat. Vlastní vlastnosti jsou jedinečné pro každý zdroj dat.

Práce s vlastnostmi polí

Rozšířené vlastnosti polí se nezobrazí v podokně Data sestavy jako položky, které lze přetáhnout do rozložení sestavy. Místo toho můžete do sestavy přetáhnout nadřazené pole vlastnosti a potom změnit výchozí vlastnost Value na požadovanou vlastnost. Pokud například vytvoříte název pole Úroveň 01 kalendářního roku/měsíce v návrháři dotazů MDX tak, že přetáhnete úroveň z podokna Metadata do podokna Dotaz, vytvoříte odkaz na vlastní rozšířenou vlastnost Dlouhý název ve výrazu pomocí následující syntaxe:

=Fields!Calendar_Year_Month_Level_01("Long Name")

Název rozšířené vlastnosti pole se zobrazí v popisu tlačítka, jestliže umístíte kurzor myši na pole v podokně Metadata. Další informace o použití návrháře dotazů k prohlížení podkladových dat naleznete v tématu SAP NetWeaver BI Query Designer User Interface.

Poznámka Poznámka

Hodnoty pro rozšířené vlastnosti polí existují, jen pokud zdroj dat poskytuje tyto hodnoty, když se sestava spustí a načte data pro příslušné datové sady. Potom můžete odkazovat na tyto hodnoty vlastnosti Field z jakéhokoli výrazu pomocí syntaxe popsané níže. Jelikož jsou ale tato pole specifická pro tohoto zprostředkovatele dat a nejsou součástí jazyka RDL, provedené změny hodnot nebudou uloženy v definici sestavy.

Kteroukoli z následujících syntaxí lze použít k vytvoření odkazu na předdefinované rozšířené vlastnosti ve výrazu:

  • Fields!FieldName.PropertyName

  • Fields!FieldName("PropertyName")

Následující syntaxi použijte k vytvoření odkazu na vlastní rozšířené vlastnosti ve výrazu:

  • Fields!FieldName("PropertyName")

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Předdefinované vlastnosti polí

Následující tabulka obsahuje seznam předdefinovaných vlastností polí, které lze použít pro zdroj dat SAP NetWeaver Business Intelligence.

Vlastnost

Typ

Popis nebo očekávaná hodnota

Value

Object

Určuje hodnotu dat pole.

IsMissing

Boolean

Určuje, že pole bylo nalezeno ve výsledné datové sadě.

FormattedValue

String

Vrátí formátovanou hodnotu pro klíčový prvek.

BackgroundColor

String

Vrátí barvu pozadí definovanou v databázi pro pole.

Color

String

Vrátí barvu popředí definovanou v databázi pro položku.

Key

Object

Vrátí klíč pro danou úroveň.

LevelNumber

Integer

V případě hierarchií nadřazených a podřízených položek vrátí číslo úrovně nebo dimenze.

ParentUniqueName

String

V případě hierarchií nadřazených a podřízených položek vrátí plně kvalifikovaný název nadřazené úrovně.

UniqueName

String

Vrátí plně kvalifikovaný název úrovně. Například hodnota UniqueName pro zaměstnance by mohla být [0D_Company].[10D_Department].[11].

Další informace o použití polí a vlastností polí ve výrazu naleznete v tématu Using Global Collections in Expressions (Reporting Services).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tento zprostředkovatel dat nepodporuje všechny režimy doručování sestav. Doručování sestav pomocí odběrů podle dat není pro toto rozšíření zpracování dat podporováno. Další informace naleznete v tématu Using an External Data Source for Subscriber Data v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online..

Další informace naleznete na stránce Použití služby SQL Server 2008 Reporting Services s doplňkem SAP NetWeaver Business Intelligence.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: