Export do souboru aplikace Microsoft Excel (Tvůrce sestavy 3.0)

Rozšíření vykreslování pro aplikaci Excel vykreslí sestavu, která je kompatibilní s aplikací Microsoft Excel 97 a novější. Sestava se uloží do tabulky aplikace Excel s některými vynechanými elementy rozložení a původního návrhu, popsáno v tomto tématu. Sestavy generované jako soubory aplikace Microsoft Excel mají formát BIFF (Binary Interchange File Format). Typ obsahu souborů generovaných tímto vykreslovačem: application/vnd.ms-excel. Přípona názvu souboru vytvořeného tímto vykreslovačem: XLS.

Poznámka k zabezpečení Poznámka k zabezpečení

Pokud určíte parametr typu String, uživateli se zobrazí textové pole, do kterého lze zadat jakoukoli hodnotu. Není-li parametr sestavy svázán s parametrem dotazu a hodnoty parametru jsou obsaženy v sestavě, uživatel sestavy může do hodnoty parametru zadat syntax výrazu, skript nebo adresu URL a vygenerovat sestavu ve formátu Excel. Pokud pak jiný uživatel zobrazí sestavu a klikne na obsah generovaného parametru, může nechtěně spustit škodlivý skript nebo odkaz.

V zájmu snížení rizika nechtěného spuštění škodlivých skriptů, otevírejte pouze sestavy od důvěryhodných zdrojů. Další informace o zabezpečení sestav naleznete v tématu Securing Reports and Resources v dokumentaci SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Obdélníky, podsestavy, hlavní část sestavy a oblasti dat se vykreslují jako oblast buněk aplikace Excel. Textová pole, obrázky, grafy, pruhy dat, křivky, mapy, měřidla a indikátory je nutné vykreslit v jedné buňce aplikace Excel, která může být sloučena podle rozložení zbytku sestavy.

Obrázky, grafy, křivky, pruhy dat, mapy, měřidla, indikátory a čáry jsou umístěny v jedné buňce aplikace Excel, ale nacházejí se v horní části mřížky buněk. Čáry jsou vykresleny jako ohraničení buněk.

Grafy, křivky, pruhy dat, mapy, měřidla a indikátory jsou exportovány jako obrázky. Data, která znázorňují, jako například popisky hodnot a čísel v grafu, s nimi nejsou exportována a nejsou k dispozici v sešitě aplikace Excel, pokud nejsou zahrnuta ve sloupci nebo řádku v oblasti dat sestavy.

Chcete-li pracovat s daty grafu, křivky, pruhu dat, map, měřidla a indikátoru, exportujte sestavu do souboru CSV nebo ze sestavy vygenerujte informační kanály dat odpovídající standardu Atom. Další informace naleznete v tématech Export do souboru CSV (Tvůrce sestav 3.0) a Generating Data Feeds from Report Data.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tento vykreslovač podporuje pouze logická zalomení stránek. Pro každé explicitně definované logické zalomení stránky se vytvoří nová karta listu aplikace Excel.

Pojmenování stránky

Pokud je  v sešitě kromě rozvržení dokumentu pouze jeden list, název listu se shoduje s názvem sestavy.

Pokud je v sešitu kromě rozvržení dokumentu více listů, pracovní listy se nazvou ListX. X je číslo listu v sešitu, např. pátý list se nazývá List5.

Formátování stránky

Rozšíření generování aplikace Excel používá nastavení výšky a čířky stránky pro určení, jaké nastavení papíru určit v listu aplikace Excel. Excel se pokusí o shodu nastavení vlastnosti PageHeight a PageWidth na jednu z nejobvyklejších velikostí papíru.

Pokud nejsou nalezeny žádné shody, Excel používá výchozí velikost stránky pro tiskárnu. Pokud je šířka menší než výška, je nastavena orientace na výšku; v opačném případě je nastavena orientace na šířku.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Při exportu sestavy do aplikace Excel se stránky, které byly vytvořeny pomocí konců stránek, exportují do samostatných listů. Pokud jste poskytli název úvodní stránky sestavy, bude mít každý list v sešitu aplikace Excel ve výchozím nastavení tento název. Název se zobrazí na kartě listu. Každý list v sešitu však musí mít jedinečný název. Proto je k názvu úvodní stránky na každém dalším listu přidáno číslo. Používají se celá čísla od jedné výše. Příklad: Je-li název úvodní stránky Sestava prodeje podle fiskálního roku, bude název druhého listu Sestava prodeje podle fiskálního roku1, třetího listu Sestava prodeje podle fiskálního roku2 atd.

Pokud každá stránka sestavy vytvořená pomocí zalomení stránek uvádí nový název stránky, bude mít každý list název příslušné stránky. Názvy stránek však nemusí být jedinečné. Nejsou-li názvy stránek jedinečné, budou příslušným listům přiřazovány názvy stejně jako v případě, kdy je zadán pouze název úvodní stránky. Mají-li například dvě skupiny název Prodej pro NW, bude mít jedna karta listu název Prodej pro NW a druhá Prodej pro NW1.

Pokud sestava neuvádí ani název úvodní stránky, ani názvy stránek pro každé zalomení stránky, budou názvy karet listů List1, List2 atd.

Služba Reporting Services poskytuje možnosti pro nastavení sestav, oblastí dat, skupin nebo obdélníků. Usnadňuje tak vytváření sestav, které lze do aplikace Excel exportovat v požadovaném rozložení. Další informace naleznete v tématu Princip stránkování ve službě Reporting Services (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazovací jednotka aplikace Excel zapíše do souboru aplikace Excel následující metadata.

Vlastnosti elementu sestavy

Opis

Vytvořeno

Datum a čas provedení sestavy jako hodnota ISO datum/čas.

Autor

Autor sestavy

Opis

Popis sestavy

Naposledy uloženo

Datum a čas provedení sestavy jako hodnota ISO datum/čas.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Záhlaví stránky lze podle nastavení Device Information SimplePageHeaders vykreslit dvěma způsoby: záhlaví stránky lze vykreslit v horní části mřížky buněk sešitu nebo v části záhlaví aktuálního sešitu Excel. Standardně je záhlaví vykresleno do mřížky buněk v listu aplikace Excel.

Zápatí stránky se vždy vykreslí v části zápatí aktuálního listu aplikace Excel bez ohledu na hodnotu nastavení SimplePageHeaders.

Části záhlaví a zápatí aplikace Excel podporují maximálně 256 znaků včetně značky. Při překročení tohoto limitu vykreslovač aplikace Excel odebere znaky značky od konce řetězce záhlaví a/nebo zápatí pro snížení celkového počtu znaků. Pokud jsou všechny znaky značky odstraněny a délka přesto překračuje maximum, řetězec se zkrátí z pravé strany.

Nastavení SimplePageHeader

Standardně je nastavení Device Information SimplePageHeaders nastaveno na False; proto jsou záhlaví stránky v sestavě na ploše listu aplikace Excel vykreslena jako řádky. Řádky listu, které obsahují záhlaví, se zamknou. Podokno v aplikaci Excel můžete zmrazit nebo odmrazit. Při volbě možnosti Tisknout názvy se záhlaví automaticky nastaví na tisk na každou stranu listu.

Při výběru možnosti Tisk názvů na kartě Rozložení stránky v aplikaci Excel se záhlaví stránky opakuje v horní části všech listů v sešitu kromě přebalového listu rozvržení dokumentu. Pokud není v dialogových oknech vlastnosti záhlaví sestavy nebo vlastností zápatí sestavy zvolena možnost Vytisknout na první stránku nebo Vytisknout na poslední stránku, záhlaví nebude na první nebo poslední stránku přidáno.

Zápatí stránky se vykreslí v části zápatí aplikace Excel.

Kvůli omezením aplikace Excel jsou textová pole jediným typem položky sestavy, kterou lze vykreslit v části záhlaví/zápatí aplikace Excel.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Některé interaktivní elementy jsou ve formátu Excel podporovány. Následuje popis specifického chování.

Zobrazit a skrýt

Microsoft Excel má omezení ohledně správy skrytých a zobrazených položek sestavy při jejich exportu. Skupiny, řádky a sloupce, které obsahují položky sestavy, které lze přepínat, jsou vykresleny v osnovách aplikace Excel. Excel vytvoří osnovy, které rozbalují a sbalují řádky a sloupce v celém řádku nebo sloupci, což může mít za následek sbalení položek sestavy, pro které jste to nezamýšleli. Dále se symboly osnovy Excel mohou překrývat osnovami. Pro vyřešení těchto problémů se pro používání rozšíření vykreslení aplikace Excel použijí tyto pravidla:

 • Položku sestavy v horním levém rohu, kterou lze přepínat, lze přepínat i v aplikaci Excel. Položky sestavy, které nelze přepínat a které sdílejí vertikální nebo horizontální prostor s položkou sestavy, kterou lze přepínat v horním levém rohu, nelze přepínat v aplikaci Excel.

 • Pro určení, zda oblast dat bude sbalitelná podle řádků nebo sloupců, je určena poloha položky sestavy, která ovládá přepínání a poloha položky sestavy, která je přepínána. Pokud se před přepínanou položkou objeví položka ovládající přepínání, položka je sbalitelná po řádcích. Jinak je položka sbalitelná po sloupcích. Pokud se vedle a nad přepínanou oblastí objeví položka ovládající přepínání, položka je vykreslená s řádkem sbalitelným po řádcích.

 • Pro určení, kam jsou mezisoučty vloženy ve vykreslené zprávě, rozšíření vykreslení zkoumá první instanci dynamického členu. Pokud se nad ním okamžitě objeví partnerský statický člen, dynamický člen je považován za mezisoučty. Osnovy jsou nastaveny, aby označily, že se jedná o data součtu. Pokud nejsou žádné statické podřízené dynamického členu, první instance instance je mezisoučet.

 • Kvůli omezením aplikace Excle lze osnovy vnořit pouze do 7 úrovní.

Rozvržení dokumentu

Pokud v sestavě existují popisky rozvržení dokumentu, rozvržení dokumentu se vykreslí. Rozvržení dokumentu se vykreslí jako vrchní list aplikace Excel vložený v poloze první karty v sešitu. Sešit se jmenuje Rozvržení dokumentu.

Text zobrazený v rozvržení dokumentu je určen položkami sestavy nebo vlastností skupin DocumentMapLabel. Popisky rozvržení dokumentu jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se objevují v sestavě od prvního řádku v prvním sloupci. Každá buňka popisku rozvržení dokumentu je odsazená v takovém počtu úrovní, ve kterém se objevuje v sestavě. Každá úroveň odsazení je zastoupená vložením popisku v následujícím sloupci. Excel podporuje až 256 úrovní vnoření osnovy.

Osnova rozvržení dokumentu je vykreslena jako sbalitelná osnova Excel. Struktura osnovy odpovídá vnořené struktuře rozvržení dokumentu. Stav rozbalení a sbalení osnovy začíná na druhé úrovni.

Kořenovým uzlem mapy je název sestavy, <reportname>.rdl, není interaktivní. Písmo odkazů na rozvržení dokumentu je Arial, 10 bodů.

Odkazy na sestavy podrobností

Odkazy na sestavy podrobností, které se zobrazují v textových polích, jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v buňce, v níž je text vykreslen. Odkazy na sestavy podrobností pro obrázky a grafy jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v obrázku při vykreslení. Po kliknutí odkaz na sestavu podrobné analýzy otevře standardní prohlížeč klienta a přejde na zobrazení HTML cíle.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy, které se zobrazují v textových polích, jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v buňce, v níž je text vykreslen. Hypertextové odkazy pro obrázky a grafy jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v obrázku při vykreslení. Po kliknutí hypertextový odkaz otevře otevře standardní prohlížeč klienta a přejde na zobrazení cílové URL.

Interaktivní řazení

Excel nepodporuje interaktivní řazení.

Záložky

Odkazy záložek, které se zobrazují v textových polích, jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v buňce, v níž je text vykreslen. Odkazy záložek pro obrázky a grafy jsou vykresleny jako hypertextové odkazy Excel v obrázku při vykreslení. Po kliknutí záložka přejde na buňku Excel, ve které se vykreslí položka sestavy opatřená záložkou.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Toto je stručný popis vykreslování položek v aplikaci Excel.

Barevná paleta

Excel podporuje paletu až 56 barev. Prvních 56 jedinečných barev použitých v sestavě je definováno ve vlastní paletě. Pokud je v sestavě použito více než 56 barev, rozšíření vykreslení přiřadí požadovanou barvu k jedné z 56 barev, které jsou již dostupné v paletě. Algoritmus přiřazení barev aplikaci Excel se používá pro přiřazení barev k těm, které již v paletě jsou.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Aplikace Excel používá omezení exportovaných sestav kvůli možnostem formátu BIFF. Nejvýznamnější jsou:

 • Maximální počet řádků v listu je omezen na 65 536. Pokud se překročí, vykreslovač zobrazí chybovou zprávu.

 • Maximální počet sloupců v listu je omezen na 256. Pokud se překročí, vykreslovač zobrazí chybovou zprávu.

 • Maximální šířka sloupce v aplikaci Excel je omezena na 255 znaků nebo 1 726,5 bodů. Vykreslovač neověřuje, zda je šířka sloupce menší než omezení.

 • Maximální výška řádku je 409 bodů. Pokud se kvůli obsahu řádku výška zvýší nad 409 bodů, obsah se rozdělí a přidá do dalšího řádku.

 • Maximální počet znaků v buňce je omezen na 32 767. Pokud se překročí, vykreslovač zobrazí chybovou zprávu.

  Poznámka Poznámka

  V buňce Excel listu se zobrazí přibližně 1000 znaků, ale maximální počet znaků lze upravit v řádku vzorců.

 • Maximální počet listů není v aplikaci Excel definován, ale omezení mohou způsobit externí faktory, např. paměť a prostor na disku.

 • V osnovách aplikace Excel povoluje maximálně pouze sedm vnořených úrovní.

 • Pokud položka sestavy, která řídí přepnutí jiné položky, není v předchozím nebo dalším řádku nebo sloupci před/za přepínanou položkou, je zakázána i osnova.

Velikosti souborů aplikace Excel

Když jsou sestavy poprvé exportovány a uloženy do aplikace Excel, nepoužije se na ně optimalizace souborů, kterou aplikace Excel automaticky používá na soubory sešitů XLS. Větší soubory mohou způsobit problémy v e-mailových zprávách a přílohách. Chcete-li snížit velikost souborů XLS exportovaných sestav, otevřete soubory XLS a znovu uložte sešity. Opětovným uložením se velikost souborů sníží zpravidla o 40 až 50 procent.

Textová pole a text

Platí následující omezení pro textová pole a text:

 • Hodnoty textových polí, které jsou výrazy, nejsou převáděny na vzorce aplikace Excel. Hodnota každého textového pole je vyhodnocována během zpracování sestavy. Vyhodnocený výraz je exportován jako obsah každé buňky aplikace Excel.

 • Textová pole se vykreslují v jedné buňce Excel. Velikost písma, typ písma, zdobení a styl písma jsou jediným formátováním, které je podporováno v jednotlivém textu v buňce aplikace Excel.

 • Textový efekt „Nadtržení“ aplikace Excel nepodporuje.

 • Excel přidá standardní odsazení přibližně 3,75 bodu k levé a pravé straně buňky. Pokud jsou nastavení odsazení textových polí menší než 3,75 bodu a je sotva široké tak, aby se text vešel, text se může zalomit v aplikaci Excel.

  Poznámka Poznámka

  Tomuto problému předejdete rozšířením textového pole v sestavě.

Obrázky

Platí následující omezení pro obrázky:

 • Obrázky na pozadí pro položky sestavy se ignorují, protože aplikace Excel nepodporuje obrázky pozadí pro jednotlivé buňky.

 • Rozšíření vykreslování aplikace Excel podporuje pouze obrázek pozadí pro hlavní části sestavy. Pokud hlavní část sestavy obsahuje obrázek pozadí, vykreslí se jako obrázek pozadí listu.

Obdélníky

Platí následující omezení pro obdélníky:

 • Obdélníky v zápatí sestav se do aplikace Excel neexportují. Nicméně obdélníky v hlavní části sestavy, buňkách oblasti dat tablix a podobně se vykreslují jako oblast buněk aplikace Excel.

Záhlaví a zápatí sestavy

Platí následující omezení pro záhlaví a zápatí sestavy:

 • Záhlaví a zápatí aplikace Excel podporují maximálně 256 znaků včetně značek. Rozšíření vykreslování zkrátí řetězec na 256 znaků.

 • Reporting Services. nepodporuje okraje u záhlaví a zápatí sestavy. Při exportu do aplikace Excel jsou hodnoty okrajů nastaveny na hodnotu nula. Záhlaví a zápatí, která obsahují více řádků dat, nemusí vytisknout více řádků – záleží na nastavení tiskárny.

 • Formátování textových polí je při exportu do aplikace Excel zachováno. To ale neplatí pro zarovnání. K tomu dochází proto, že při vykreslování sestavy do aplikace Excel dochází k oříznutí mezer na začátku a na konci.

Sloučení buněk

Platí následující omezení pro slučování buněk:

 • Při sloučení buněk nefunguje správně zalamování řádků. Pokud existují sloučené buňky na řádku, kde je vykresleno textové pole s vlastností AutoSize, automatické přizpůsobení velikosti nebude fungovat.

Zobrazovací jednotka aplikace Excel vykresluje především rozložení. Jeho cílem je co nejvěrněji replikovat rozložení vykreslované sestavy v rámci možností listu aplikace Excel. Z důvodu zachování rozložení sestavy může na listu dojít ke sloučení buněk. Sloučené buňky mohou způsobit problémy a řazením. Pokud má řazení v aplikaci Excel fungovat správně, musí být buňky sloučeny velmi specifickým způsobem. Aplikace Excel například požaduje, aby oblasti sloučených buněk měly stejnou velikost. Jinak je nebude možné řadit.

Chcete-li sestavy exportované do listů aplikace Excel řadit, následující tip vám pomůže snížit počet sloučených buněk (které jsou častou příčinou potíží s řazením) v listech aplikace Excel.

 • Nezarovnávání položek vlevo a vpravo je nejčastější příčinou sloučení buněk. Ujistěte se, že levé a pravé okraje všech položek sestavy jsou srovnány v řadě. Zarovnání položek a sjednocení jejich šířek ve většině případů vyřeší problém.

 • Ve výjimečných případech se může stát, že dojde ke sloučení sloupců i přesto, že všechny položky byly pečlivě zarovnány. To může být způsobeno interním převodem jednotek a zaokrouhlením při vykreslování listu aplikace Excel. V souboru RDL (Report Definition Language) můžete zadat pozici a velikost v různých měrných jednotkách, například v palcích, pixelech, centimetrech a bodech. Interně používá aplikace Excel body. Chcete-li předejít potenciálním nepřesnostem při zaokrouhlování během převodu palců a centimetrů na body, zkuste zadávat všechny rozměry v bodech. 1 palec = 72 bodů.

Skupiny řádků a skupiny sloupců sestavy

Sestavy, které zahrnují skupiny řádků nebo sloupců, obsahují při exportu do aplikace Excel prázdné buňky. Představte si sestavu, která seskupuje řádky podle prodejního kanálu a PSČ. Každý kanál obsahuje mnoho PSČ a každý seznam PSČ mnoho názvů obchodů. Na následujícím obrázku je taková sestava znázorněna.

Je-li sestava exportována do aplikace Excel, PSČ se zobrazí pouze v jedné buňce sloupce PSČ. V závislosti na zarovnání textu v sestavě (nahoru, na střed, dolů) je hodnota uložena v první, prostřední nebo poslední buňce. Ostatní buňky jsou prázdné. Ve sloupci obsahujícím názvy obchodů není prázdná žádná buňka. Na následujícím obrázku je znázorněna taková sestava po exportu do aplikace Excel. Červená ohraničení buněk byla přidána kvůli zvýraznění. Nejsou součástí exportované sestavy.

To znamená, že sestavy se skupinami řádků nebo sloupců vyžadují úpravu po exportu do aplikace Excel a před zobrazením exportovaných dat v kontingenční tabulce. Je třeba přidat hodnotu skupiny do buněk, ve kterých chybí, aby se sešit změnil na „plochou“ tabulku s hodnotami ve všech buňkách. Na následujícím obrázku je znázorněn aktualizovaný sešit.

Pokud vytvoříte sestavu, která má sloužit výhradně k exportu do aplikace Excel a další analýze dat sestavy, neměli byste do sestavy zahrnovat skupiny řádků ani sloupců.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Je-li třeba sestavu vykreslovat do více formátů a není možné vytvořit takové rozložení sestavy, které by se vykreslovalo ve všech formátech požadovaným způsobem, můžete použít hodnotou globální proměnné RenderFormat k podmíněným úpravám vzhledu sestavy při jejím spuštění. Tímto způsobem můžete dosáhnout nejlepších výsledků v každém formátu. Můžete skrýt nebo zobrazit položky sestavy v závislosti na použité zobrazovací jednotce. Další informace naleznete v tématu Použití předdefinovaných globálních a uživatelských odkazů na pole ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Aktualizován obsah

Přidány informace o exportu sestav, které obsahují skupiny řádků nebo sloupců.

Zobrazit: