Příklady výrazů skupiny (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V oblasti dat můžete data seskupovat podle jednoho pole nebo tvořit složitější výrazy, které určují data, podle kterých má být vytvořeno seskupení. Komplexní výrazy obsahují odkazy na více polí nebo parametrů, podmíněné příkazy nebo vlastní kód. Při definici skupiny pro oblast dat přidáváte tyto výrazy k vlastnostem Skupiny. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání, nebo odstranění skupiny v oblasti dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pro sloučení dvou nebo více skupin, které jsou založeny na jednoduchých výrazů v poli, přidejte jednotlivá pole do  seznamu výrazů skupiny v definici skupiny.

V následující tabulce najdete příklady výrazů skupiny, které se můžete použít pro definici skupiny.

Opis

Výraz

Seskupte podle pole Region.

=Fields!Region.Value

Seskupte podle příjmení a jména.

=Fields!LastName.Value

=Fields!FirstName.Value

Seskupte podle prvního písmena příjmení.

=Fields!LastName.Value.Substring(0,1)

Seskupte podle parametru podle výběru uživatele.

V tomto příkladu parametr GroupBy musí být na základě seznamu dostupných hodnot, který poskytuje platnou volbu pro skupinu.

=Fields(Parameters!GroupBy.Value).Value

Seskupte podle třech oddělených věkových rozsahů:

„Do 21“, „21 až 50“ a „Nad 50“

=IIF(First(Fields!Age.Value)<21,"Under 21",(IIF(First(Fields!Age.Value)>=21 AND First(Fields!Age.Value)<=50,"Between 21 and 50","Over 50")))

Seskupte podle mnoha věkových rozsahů. V tomto příkladu najdete vlastní kód napsaný v Visual Basic .NET, který vrací řetězec pro následující rozsahy:

25 nebo mladší

26 až 50

51 až 75

Nad 75

=Code.GetRangeValueByAge(Fields!Age.Value)

Vlastní kód:

Function GetRangeValueByAge(ByVal age As Integer) As String

Select Case age

Case 0 To 25

GetRangeValueByByAge = "25 or Under"

Case 26 To 50

GetRangeValueByByAge = "26 to 50"

Case 51 to 75

GetRangeValueByByAge = "51 to 75"

Case Else

GetRangeValueByByAge = "Over 75"

End Select

Return GetRangeValueByByAge

End Function

Další informace o vlastním kódu najdete v tématu Používání vlastních odkazů na kód ve výrazu (Tvůrce sestav 3.0).

Zobrazit: