Použití výrazů (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V rámci služby Reporting Services se v definicích sestav používají výrazy k zadání nebo výpočtu hodnot pro parametry, dotazy, filtry, vlastnosti položek sestavy, definice skupin a řazení, vlastnosti textových polí, záložky, mapy dokumentů, dynamický obsah záhlaví a zápatí stránky, obrázky a definice dynamických zdrojů dat. V tomto tématu jsou uvedeny příklady mnoha míst, na nichž můžete výrazy použít ke změně obsahu či vzhledu sestavy. Tento seznam není vyčerpávající. Výraz můžete nastavit pro libovolnou vlastnost v dialogovém okně, v němž je zobrazeno tlačítko výrazu (fx), nebo v rozevíracím seznamu, v němž je zobrazena položka <Výraz...>.

Výrazy mohou být jednoduché nebo složité. Jednoduché výrazy obsahují odkaz na jedno pole datové sady, parametr nebo integrované pole. Komplexní výrazy mohou obsahovat více integrovaných odkazů, operátorů a volání funkcí. Součástí komplexního výrazu může být například funkce Sum použitá na pole Sales.

Výrazy jsou zapsány v jazyce MicrosoftVisual Basic. Výraz začíná rovnítkem (=), které je následováno kombinací odkazů na integrované kolekce, jako jsou pole a parametry datové sady, konstanty, funkce a operátory.

Jednoduché výrazy se zobrazují na návrhové ploše a v dialogových oknech v závorkách, např. pole datové sady se zobrazuje jako [ProductID]. Jednoduché výrazy se vytváří automaticky, když přetáhnete pole z datové sady do textového pole. Vytvoří se zástupný symbol a podkladová hodnota je definována výrazem. Výrazy můžete také zapisovat přímo do buňky oblasti dat nebo do textového pole, a to jak na návrhové ploše, tak v dialogovém okně (např. [ProductID]).

V následující tabulce jsou uvedeny příklady použití jednoduchých výrazů. V tabulce je popsána funkcionalita, nastavovaná vlastnost, dialogové okno použité pro nastavení vlastnosti a hodnota vlastnosti. Jednoduchý výraz můžete zadat přímo na návrhové ploše, v dialogovém okně nebo v podokně Vlastnosti. Rovněž jej můžete upravit v dialogovém okně Výraz jako v případě jakéhokoli jiného výrazu.

Funkcionalita

Vlastnost, kontext a dialogové okno

Hodnota vlastnosti

Zadání pole datové sady, které má být zobrazeno v textovém poli.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli. Použijte dialogové okno Vlastnosti zástupného textu, karta Obecné.

[Sales]

Agregace hodnot pro skupinu.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v řádku přiřazeném ke skupině tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole.

[Sum(Sales)]

Zahrnutí čísla stránky.

Vlastnost Value pro zástupný symbol, který je umístěn v textovém poli v záhlaví stránky. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Obecné.

[&PageNumber]

Zobrazení hodnoty vybrané parametru.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli na návrhové ploše. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Obecné.

[@SalesThreshold]

Zadání definice skupiny pro oblast dat.

Výraz skupiny pro skupinu tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti skupiny kategorií, karta Obecné.

[Category]

Vyloučení určité hodnoty pole z tabulky.

Vzorec filtru pro oblast tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, karta Filtry.

Jako datový typ vyberte Integer.

[Quantity]

>

100

Přidání pouze určité hodnoty do filtru skupiny.

Vzorec filtru pro skupinu tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti skupiny objektu tablix, karta Filtry.

[Category]

=

Clothing

Vyloučení určitých hodnot pro více než jedno pole z datové sady.

Výraz filtru pro skupinu v oblasti tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, karta Filtry.

=[Color]

<>

Red

=[Color]

<>

Blue

Zadání pořadí řazení založeného na existujícím poli v tabulce.

Výraz řazení pro oblast tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, karta Řazení.

[SizeSortOrder]

Připojení parametru dotazu k parametru sestavy.

Kolekce parametrů v datové sadě. Použijte dialogové okno Vlastnosti datové sady, karta Parametry.

[@Category]

[@Category]

Předání parametru z hlavní sestavy do podsestavy.

Kolekce parametrů v podsestavě. Použijte dialogové okno Vlastnosti podsestavy, karta Parametry.

[@Category]

[@Category]

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Komplexní výrazy mohou obsahovat více integrovaných odkazů, operátorů a volání funkcí a na pracovní ploše návrhu se zobrazují jako <<Expr>>. Chcete-li zobrazit nebo změnit text výrazu, musíte otevřít dialogové okno Výraz nebo výraz zadat přímo v podokně Vlastnosti. V následující tabulce jsou uvedeny typické způsoby, jak lze použít komplexní výrazy k zobrazení či organizaci dat nebo ke změně vzhledu sestavy, a to včetně nastavované vlastnosti, dialogového okno použitého k nastavení vlastnosti a hodnoty vlastnosti. Výraz můžete zadat přímo v dialogovém okně, na návrhové ploše nebo v podokně Vlastnosti.

Funkcionalita

Vlastnost, kontext a dialogové okno

Hodnota vlastnosti

Výpočet hodnot agregace pro datovou sadu.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli. Použijte dialogové okno Vlastnosti zástupného textu, karta Obecné.

=First(Fields!Sales.Value,"DataSet1")

Zřetězení textu a výrazu ve stejném textovém poli.

Vlastnost Value jako zástupný symbol v textovém poli, které je umístěno v záhlaví či zápatí stránky. Použijte dialogové okno Vlastnosti zástupného textu, karta Obecné.

="This report began processing at " & Globals!ExecutionTime

Výpočet hodnoty agregace pro datovou sadu v jiném oboru.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli, které je umístěno ve skupině tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti zástupného textu, karta Obecné.

=Max(Fields!Total.Value,"DataSet2)

Formátovaní dat v textovém poli v závislosti na hodnotě.

Vlastnost Color pro zástupný symbol v textovém poli v řádku podrobností oblasti tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Písmo.

=IIF(Fields!TotalDue.Value < 10000,"Red","Black")

Jednorázový výpočet hodnoty, na niž budou v sestavě odkazy.

Vlastnost Value pro proměnnou sestavy. Použijte dialogové okno Vlastnosti sestavy, karta Proměnné.

=Variables!MyCalculation.Value

Zahrnutí určitých hodnot pro více než jedno pole z datové sady.

Výraz filtru pro skupinu v oblasti tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, karta Filtry.

Jako datový typ vyberte Boolean.

=IIF(InStr(Fields!Subcat.Value,"Shorts")=0 AND (Fields!Size.Value="M" OR Fields!Size.Value="S"),TRUE, FALSE)

=

TRUE

Skrytí textového pole na návrhové ploše, jehož viditelnost může být přepínána uživatelem pomocí logického parametru Show.

Hidden Vlastnost textového pole. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Viditelnost.

=Not Parameters! Show<boolean parameter> .Value

Zadání dynamického obsahu záhlaví či zápatí stránky.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli, které je umístěno v záhlaví či zápatí stránky.

="Page " & Globals!PageNumber & " of " & Globals!TotalPages

Zadání zdroje dat dynamicky pomocí parametru.

Připojovací řetězec pro zdroj dat. Použijte dialogové okno Vlastnosti zdroje dat, karta Obecné.

="Data Source=" & Parameters!ServerName.Value & ";initial catalog=AdventureWorks2008R2"

Identifikování všech hodnot pro vícehodnotový parametr vybraný uživatelem.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, karta Filtry.

=Join(Parameters!MyMultivalueParameter.Value,", ")

Zadání konce stránky na každém 20. řádku v oblasti tablix bez dalších skupin.

Výraz skupiny pro skupinu v oblasti tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti skupiny, Konce stránek. Vyberte množnost Mezi každými dvěma instancemi skupiny.

=Ceiling(RowNumber(Nothing)/20)

Zadání podmíněné viditelnosti založené na parametru.

Vlastnost Hidden pro oblast tablix. Použijte dialogové okno Vlastnosti objektu tablix, Viditelnost.

=Not Parameters!< boolean parameter >.Value

Zadání data ve formátu určitého národního prostředí.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli v oblasti dat. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Obecné.

=Fields!OrderDate.Value.ToString(System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE"))

Zřetězení řetězce a čísla formátovaného jako procento s přesností na dvě desetinná místa.

Vlastnost Value pro zástupný symbol v textovém poli v oblasti dat. Použijte dialogové okno Vlastnosti textového pole, karta Obecné.

="Growth Percent: " & Format(Fields!Growth.Value,"p2")

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: