Princip stránkování ve službě Reporting Services (Tvůrce sestav 3.0)

Stránkování se týká počtu stránek v sestavě a uspořádání položek sestavy na těchto stránkách. Stránkování ve službě Reporting Services se liší v závislosti na rozšíření pro vykreslování, které používáte k zobrazení a dodání sestavy. Při spuštění sestavy na serveru sestavy sestava použije generátor HTML. Formát HTML se řídí specifickou sadou pravidel stránkování. Exportujete-li stejnou sestavu například do formátu PDF, použije se generátor PDF s jinou sadou pravidel; proto je sestava stránkována odlišně. Abyste mohli úspěšně navrhnout snadno čitelnou sestavu pro uživatele, která bude optimalizována pro generátor, který chcete použít k dodání sestavy, je třeba znát pravidla používaná pro řízení stránkování ve službě Reporting Services.

Toto téma se zabývá vlivem fyzické velikosti stránky a rozložení sestavy na to, jak generátor s pevnými konci stránek generuje sestavu.

Poznámka Poznámka

Pokud jste navrhli sestavu, která má být široká na jednu stránku, ale je vygenerována na více stránek, zkontrolujte, zda šířka textu sestavy včetně okrajů není větší než šířka fyzické stránky. Abyste předešli přidání prázdných stránek do sestavy, můžete snížit velikost kontejneru přetažením rohu kontejneru doleva.

Text sestavy je obdélníkový kontejner zobrazený jako bílé místo na ploše návrhu. Může se zvětšovat nebo zmenšovat tak, aby pojmul položky sestavy v něm obsažené. Text sestavy nezohledňuje fyzickou velikost stránky. Ve skutečnosti se text sestavy může zvětšit tak, že přesáhne hranice fyzické stránky a pokryje stránek více. Některé generátory, jako Microsoft Excel, Word, HTML a MHTML, generují sestavy, které se zvětšují či zmenšují v závislosti na obsahu stránky. Sestavy generované v těchto formátech jsou optimalizovány pro prohlížení na obrazovce, například v internetovém prohlížeči. Tyto generátory přidávají svislé konce stránek, když je třeba.

Text sestavy můžete naformátovat, aby obsahoval barvu ohraničení, styl ohraničení a šířku ohraničení. Můžete také pidat barvu pozadí a obrázek pozadí.

Fyzická velikost stránky je velikost papíru. Velikost papíru, kterou zadáte pro sestavu, řídí, jak je sestava generována. Sestavy generované ve formátu s pevným koncem stránky vkládají konce stránky svisle a vodorovně v závislosti na fyzické velikosti stránky, aby byla zajištěna optimální čitelnost při tisku nebo zobrazení ve formátu s pevným koncem stránky. Sestavy generované ve formátu s měkkým koncem stránky vkládají konec stránky vodorovně v závislosti na fyzické velikosti stránky, aby byla zajištěna optimální čitelnost při zobrazení v internetovém prohlížeči.

Ve výchozím nastavení je velikost stránky 8,5 x 11 palců, můžte však tuto velikost změnit pomocí dialogového okna Vlastnosti sestavy, Vzhled stránky nebo změnou vlastností PageHeight a PageWidth v podokně Vlastnosti. Velikost stránky se za účelem pojmutí obsahu textu sestavy nemění. Chcete-li, aby se sestava zobrazila na jedné stránce, je třeba, aby se veškerý obsah textu sestavy vešel na fyzickou stránku. Pokud tomu tak není a používáte formát s pevnými koncem stránky, sestava bude vyžadovat více stránek. Pokud text sestavy přesáhne pravý okraj fyzické stránky, bude konec stránky vložen vodorovně. Pokud text sestavy přesáhne spodní okraj fyzické stránky, bude konec stránky vložen svisle.

Chcete-li potlačit fyzickou velikost stránky, která je nastavena v sestavě, můžete upřesnit fyzickou velikost stránky pomocí nastavení Informace zařízení pro generátor, který používáte k exportu sestavy. Další informace naleznete v tématu Nastavení informací zařízení služby Vytváření sestav.

Okraje

Okraje jsou nakresleny od okraje fyzické stránky směrem dovnitř k určenému nastavení okraje. Pokud položka sestavy přesáhne do oblasti okraje, je useknuta, aby nezasahovala do oblasti, která není generována. Pokud zadáte velikosti okrajů, které způsobí, že se vodorovná nebo svislá šířka stránky bude rovnat nule, nastavení okraje bude nula. Okraje lze zadat pomocí dialogového okna Vlastnosti sestavy, Vzhled stránky nebo změnou vlastností TopMargin, BottomMargin, LeftMargin a RightMargin v podokně Vlastnosti. Chcete-li potlačit velikost okrajů, která je nastavena v sestavě, můžete upřesnit velikost okrajů pomocí nastavení Informace zařízení pro generátor, který používáte k exportu sestavy.

Oblast fyzické stránky, která zůstane po určení místa pro okraje, mezery mezi sloupci a záhlaví a zápatí stránkyse nazývá využitelná oblast stránky. Okraje jsou použity pouze při generování tisknutelných sestav ve formátech s pevnými konci stránek. Následující obrázek ukazuje okraje a využitelnou oblast stránky fyzické stránky.

Fyzická stránka s okraji a použitelnou oblastí

Sloupce ve stylu newsletteru

Vaši sestavu lze rozdělit do sloupců jako v novinách, které jsou brány jako logické stránky generované na stejnou fyzickou stránku. Jsou uspořádány zleva doprava, shora dolů, a jsou odděleny bílým místem mezi každým sloupcem. Je-li sestava rozdělena do více než jednoho sloupce, každá fyzická stránka je rozdělena svisle do sloupců, které jsou považovány za logické stránky. Například, předpokládejme, že máte na fyzické stránce dva sloupce. Obsah vaší sestavy vyplní první sloupec a poté druhý sloupec. Pokud se sestava nevejde zcela do prvních dvou sloupců, sestavat vyplní první a poté druhý sloupec na další stránce. Sloupce budou vyplňovány zleva doprava, shora dolů, dokud nebudou vygenerovány všechny položky sestavy. Pokud zadáte velikosti sloupce, která způsobí, že se vodorovná nebo svislá šířka stránky bude rovnat nule, mezera mezi sloupci bude nula.

Sloupce lze zadat pomocí dialogového okna Vlastnosti sestavy, Vzhled stránky nebo změnou vlastností TopMargin, BottomMargin, LeftMargin a RightMargin v podokně Vlastnosti. Chcete-li použít velikost okrajů, která není nastavena, můžete upřesnit velikost okrajů pomocí nastavení Informace zařízení pro generátor, který používáte k exportu sestavy. Sloupce jsou použity pouze při generování tisknutelných sestav ve formátech PDF nebo Image. Následující obrázek ukazuje využitelnou oblast stránky obsahující sloupce.

Fyzická stránka se zobrazenými sloupci

Sestava může být přehlednější a její data lze snáze auditovat a exportovat, mají-li stránky v sestavě názvy. Služba Reporting Services zajišťuje vlastnosti pro sestavy a oblasti dat tablix (tabulka, matice nebo seznam) a pro skupiny a obdélníky v sestavě. Zajišťuje tak řízení stránkování a obnovení číslování stránek a vytváří nové názvy stránek sestavy při nalezení konce stránky. Tyto funkce mohou zlepšit sestavy bez ohledu na formát, ve kterém jsou sestavy vykreslovány. Obzvláště užitečné jsou při exportu sestav do sešitů aplikace Excel.

Vlastnost InitialPageName určuje název úvodní stránky sestavy. Pokud sestava neobsahuje názvy stránek pro konce stránek, všechny nové stránky vytvořené pomocí konců stránek budou používat název úvodní stránky. Použití názvu úvodní stránky je nepovinné.

Vykreslovaná sestava může vytvořit název nové stránky, která vznikla pomocí konce stránky. Chcete-li zadat název stránky, nastavte vlastnost PageName pro tabulku, matici, seznam, skupinu či obdélník. Zadání názvu stránky pro použití s konci stránek je nepovinné. Pokud tyto názvy nezadáte, bude místo toho použita hodnota vlastnosti InitialPageName. Je-li hodnota vlastnosti InitialPageName také prázdná, nová stránka bude bez názvu.

Konce stránek jsou podporovány v oblastech dat tablix (tabulka, matice nebo seznam), ve skupinách a v obdélnících.

Konec stránky zahrnuje tyto vlastnosti:

  • Vlastnost BreakLocation určuje umístění konce stránky pro element sestavy s povolenými konci stránky: na začátku, na konci nebo na začátku a na konci. U skupin může vlastnost BreakLocation umísťovat konec mezi skupiny.

  • Vlastnost Disabled určuje, zda je pro element sestavy použit konec stránky. Je-li tato vlastnost vyhodnocena jako pravda (True), konec stránky bude ignorován. Tuto vlastnost lze použít k dynamickému zakázání konců stránek na základě výrazů při spuštění sestavy.

  • Vlastnost ResetPageNumberurčuje, zda má být číslo stránky vráceno na hodnotu 1, když se vyskytne se konec stránky. Je-li tato vlastnost vyhodnocena jako pravda (True), číslo stránky bude vráceno.

Vlastnost BreakLocation lze nastavit v dialogových oknech Vlastnosti objektu tablix, Vlastnosti obdélníku nebo Vlastnosti skupiny, ale vlastnosti Disabled, ResetPageNumber a PageName je nutné nastavit v podokně Vlastnosti v nástroji Tvůrce sestav 3.0. Pokud jsou vlastnosti v podokně Vlastnosti uspořádány podle kategorie, naleznete výše uvedené vlastnosti v kategorii PageBreak. Pro skupiny je kategorie PageBreak umístěná v kategorii Group.

Chcete-li nastavit vlastnosti Disabled a ResetPageNumber, můžete použít konstanty a jednoduché nebo komplexní výrazy. Výraz však nelze použít pro vlastnost BreakLocation. Další informace o psaní a používání výrazů naleznete v tématu Výrazy (Tvůrce sestav 3.0).

Pomocí kolekce Globals můžete v sestavě vytvořit výrazy, které se odkazují na názvy aktuálních stránek nebo na čísla stránek. Další informace naleznete v tématu Použití předdefinovaných globálních a uživatelských odkazů na pole ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Pojmenování karet listů aplikace Excel

Tyto vlastnosti jsou užitečné při exportu sestav do sešitů aplikace Excel. Chcete-li při exportu sestavy zadat výchozí název karty listu, použijte vlastnost InitialPage. Chcete-li pro jednotlivé listy zadat odlišné názvy, použijte konce stránek a vlastnost PageName. Každá nová stránka sestavy (definovaná koncem stránky) je exportována do jiného listu pojmenovaného pomocí hodnoty vlastnosti PageName. Je-li hodnota vlastnosti PageName prázdná, ale úvodní stránka sestavy má název, všechny listy v sešitě aplikace Excel používají stejný název jako úvodní stránka.

Další informace o tom, jak tyto vlastnosti fungují při exportu sestav do aplikace Excel, naleznete v tématu Export do souboru aplikace Microsoft Excel (Tvůrce sestavy 3.0).

Zobrazit: