Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Co je nového ve převzetí služeb při selhání řízení clusterů v systému Windows Server

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje funkce převzetí služeb při selhání, které jsou nové nebo změněné vWindows Server 2012 R2.

Clustery s podporou převzetí služeb při selhání zajišťují vysokou dostupnost a škálovatelnost mnoha úloh serverů. Patří mezi ně serverové aplikace, například Microsoft Exchange Server, technologie Hyper-V, Microsoft SQL Server a souborových serverů. Serverové aplikace se dají spustit na fyzických serverech nebo virtuálních počítačích. V clusteru převzetí služeb při selhání Pokud jeden nebo více serverů clusteru (uzly) selže, ostatní uzly začít poskytovat služby. Tento proces se nazývá převzetí služeb při selhání.

V tomto tématu:

VWindows Server 2012 R2převzetí služeb při selhání nabízí Rozšířená podpora v těchto oblastech.

Funkce/funkčnost

Nové nebo vylepšené

Popis

Sdílené virtuální pevný disk (pro clustery hosta)

Nový

Umožňuje použít .vhdx soubory jako sdílené úložiště v clusteru hosta.

Vyprázdnění virtuálního počítače při vypnutí systému

Nový

Umožňuje hostitele technologie Hyper-V do automaticky migraci běžících virtuálních počítačů Pokud dojde k vypnutí počítače.

Detekce stavu síťového virtuálního počítače

Nový

Umožňuje hostitele technologie Hyper-V do automaticky migraci virtuálních počítačů je-li u chráněné virtuální sítě dochází k odpojení od sítě.

Optimalizované zásady umístění CSV

Vylepšené

Rovnoměrně rozděluje CSV vlastnictví na uzlech clusteru převzetí služeb při selhání.

Zvýšená odolnost CSV

Vylepšené

Více instancí služby serveru každý uzel clusteru a CSV monitorování služby Server poskytují větší odolnost.

Přidělení mezipaměti CSV

Vylepšené

Zvyšuje množství paměti RAM, která lze přidělit jako mezipaměť CSV.

CSV diagnosibility

Vylepšené

Umožňuje zobrazit stav soubor CSV na základě za uzel a důvod pro přesměrování vstupu a výstupu.

Interoperabilita CSV

Vylepšené

Přidá podporu CSV pro jinéWindows Server 2012 R2funkce.

Nasazení clusteru služby Active Directory odpojena

Nový

Umožňuje nasadit clusteru převzetí služeb při selhání se méně závislost na službě Active Directory Domain Services.

Dynamické s kopií clusteru

Nový

Dynamicky upraví s kopií clusteru hlasování na základě počtu hlasování uzly v aktuálním členství v clusteru.

Vylepšení kvora uživatelského rozhraní

Vylepšené

Umožňuje snadné zobrazení hlasovat přiřazená kvora a aktuální kvora hlasovat pro každý uzel ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání.

Platnost kvora resiliency

Nový

Umožňuje automatické obnovení v případě clusteru rozdělený převzetí služeb při selhání.

Rozdělit zkrácené pro uzel 50 %

Nový

Umožňuje jedné straně i nadále možné provozovat v případě rozdělení clusteru, kde by mají ani straně za normálních okolností kvora clusteru.

Konfigurovat režim globální správce aktualizací

Nový

Pomáhá i nadále fungovat, pokud dojde ke zpoždění pomocí jednoho či více uzlů clusteru.

Detekce stavu uzlu clusteru

Vylepšené

Zvyšuje odolnost na dočasnou síť selhání pro virtuální počítače, které jsou spuštěny v clusteru technologie Hyper-V.

Vypnout šifrování IPsec pro komunikaci mezi uzlu clusteru

Nový

Pomáhá zabránit clusteru ovlivnění vysokou latencí, které aktualizace zásad skupiny.

Řídicí panel clusteru

Nový

Poskytuje vhodný způsob pro zkontrolujte stav všech spravovaných převzetí služeb při selhání clusterů ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání.

V následující části jsou uvedeny souhrnné informace o nové funkce vysokou dostupnost pro virtuální počítače vWindows Server 2012 R2.

Nyní můžete sdílet souboru virtuálního pevného disku (ve formátu souboru .vhdx) mezi více virtuálních počítačů. Můžete použít tyto soubory .vhdx jako sdílené úložiště pro cluster převzetí služeb při selhání virtuálního počítače, také označován jakohostující cluster. Můžete například vytvořit sdílené .vhdx soubory pro datové disky a pro disk s kopií clusteru. (Pro operační systém virtuálního pevného disku by použít soubor sdílené .vhdx.)

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

VWindows Server 2012může nasazení clusterů hosta pomocí sdílené úložiště, který byl poskytnut virtual Fibre Channel nebo iSCSI na hostovaném operačním systému. V těchto konfiguracích podkladové úložiště byl vystaven uživatele virtuálního počítače. V privátním nebo veřejném cloudu nasazení je často potřeba skrýt podrobnosti o základní topologie fabric z uživatel nebo správce klienta. Úložiště sdílené .vhdx poskytuje tuto vrstvu abstrakce.

Tato změna také umožňuje snazší nasazení konfigurace clusteru hosta. Soubor konfigurace sdílené .vhdx je snadněji nasadit než řešení jako virtuální Fibre Channel nebo iSCSI. Při konfiguraci virtuálního počítače na používání sdílené .vhdx souboru, není třeba provádět změny konfigurace úložiště, jako je například zón a maskování logické jednotky.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012sdílené virtuální pevné disky nejsou k dispozici.Windows Server 2012 R2Přidá této funkce.

VWindows Server 2012 R2virtuální disky SCSI nyní zobrazí jako virtuální disky SAS při přidávání pevný disk SCSI k virtuálnímu počítači. To zahrnuje i soubory sdílených a nesdílený virtuální pevný disk. Například je-li zobrazit na disku ve Správci serveru, je uveden typ sběrnice jako SAS.

Další informace o sdílené virtuálních pevných disků, naleznete v částiPřehled sdílení virtuálních pevných diskůaNasazení hostovaného clusteru pomocí sdíleného virtuálního pevného disku.

VWindows Server 2012 R2je-li vypnutí uzlu clusteru převzetí služeb při selhání technologie Hyper-V bez nejprve uvedení uzel do režimu údržby, chcete-li vyprázdnit všechny spuštěné clusterovaný rolí, clusteru nyní automaticky živé migruje všechny běžící virtuální počítače do jiného hostitele před vypnutí počítače.

System_CAPS_notePoznámka

Ujistěte se, že není více než jednoho virtuálního počítače v roli clusterovaný virtuální počítač. PočínajeWindows Server 2012tato konfigurace není podporována. Příkladem tento scénář je, přičemž více virtuálních počítačů mají souborů v běžných fyzický disk, který není součástí sdílené svazky clusteru. Jeden virtuální počítač na clusterovaný role vylepšuje možnosti správy a funkce virtuálních počítačů v prostředí clusterů, jako je nastavení mobilních zařízení virtuálního počítače.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato změna poskytuje mechanismus bezpečnost, aby bylo zajištěno, že vypnutí serveru (nebo jakoukoliv akci, která ukončí Clusterová služba) nezpůsobí neplánované výpadku pro běžící virtuální počítače. Tím se zvyšuje dostupnost aplikací, které jsou spuštěny v hostovaném operačním systému.

System_CAPS_importantDůležité

Doporučujeme stále uveďte uzel do režimu údržby nebo přesuňte všechny virtuální počítače do jiných uzlů před vypnutí uzlu clusteru. Toto je nejbezpečnější způsob, jak vyprázdnit všechny spuštěné clusterovaný role.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012pokud vypnutí uzlu clusteru bez první vyprázdnění uzlu virtuální počítače jsou vložena do uloženého stavu přesunuty do jiných uzlů a obnovení. To znamená, že je přerušení dostupnosti virtuálních počítačů. Pokud trvá příliš dlouho uložit stav virtuální počítače, jejich může být vypnuto a potom znovu spustit na jiném uzlu. VWindows Server 2012 R2automaticky živé clusteru migruje všechny běžící virtuální počítače před vypnutím.

Chcete-li povolit nebo zakázat tuto funkci, nakonfigurujteDrainOnShutdownclusteru běžné vlastnosti. Ve výchozím nastavení je tato vlastnost povolena (nastavena na hodnotu 1.).

Chcete-li zobrazit hodnotu vlastnosti, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz:

(Get-Cluster).DrainOnShutdown

Zjištění stavu sítě a obnovení je nyní k dispozici na úrovni virtuálního počítače pro hostitelský cluster technologie Hyper-V. V případě odpojení od sítě na chráněný virtuální síť clusteru live migraci ovlivněných virtuální počítače na hostitele, kde je k dispozici této externí virtuální sítě. Pro tuto funkci používat musí být více cest k síti mezi uzly clusteru.

System_CAPS_notePoznámka

Pokud nejsou žádné dostupné sítě, které jsou připojeny ke ostatní uzly clusteru, cluster odebere uzel z členství v clusteru, převede vlastnictví soubory virtuálního počítače a restartuje virtuální počítače v jiném uzlu.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato změna zvyšuje dostupnost virtuální počítače při potíže se sítí. Pokud dojde k migrace za provozu, nejsou žádné výpadku, protože migrace za provozu udržuje stav relace virtuálního počítače.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012pokud je odpojení od sítě na úrovni virtuálního počítače, virtuální počítač nadále v tomto počítači spustit i v případě, že virtuální počítač nemusí být k dispozici pro uživatele.

VWindows Server 2012 R2je nyníchráněné sítězaškrtnutí políčka v nastavení virtuálního počítače. Toto nastavení je k dispozici v pokročilých funkcí síťového adaptéru. Ve výchozím nastavení je povolena. Toto nastavení lze konfigurovat na základě za sítě pro každý virtuální počítač. Proto pokud je síť s nižší prioritou, jako jsou například použít pro testování nebo pro zálohování, můžete se migraci virtuálního počítače, je-li tyto sítě vyzkoušet odpojení od sítě.

Protected network setting for a virtual machine

Obrázek 1.  Chráněný nastavení sítě

V následující části jsou uvedeny souhrnné informace o nových funkcích CSV vWindows Server 2012 R2.

CSV vlastnictví je nyní automaticky distribuované a znovu vyrovnána v rámci uzly clusteru převzetí služeb při selhání.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

V clusteru převzetí služeb při selhání, jeden uzel považován za vlastníka nebo "Koordinátor uzel" pro soubor CSV. Koordinátor uzel vlastní prostředek fyzického disku, který je přidružený logické jednotky (LUN). Všechny vstupně-výstupních operací, které jsou specifické pro systém souborů jsou prostřednictvím koordinátor uzlu. Distribuované vlastnictví CSV zvyšuje výkon disku, protože pomáhá vstup/výstup disku vyrovnávat zatížení.

Vzhledem k tomu, že vlastnictví CSV je nyní rovnoměrně rozdělen mezi uzly clusteru, nebude jeden uzel vlastní neúměrný počet CSVs. Pokud uzel selže, přechod na vlastnictví CSV do jiného uzlu tedy potenciálně efektivnější.

Tato funkce je užitečná pro škálování souborovém serveru, který používá mezery úložiště, protože zajišťuje, že je distribuován úložiště mezery vlastnictví.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012neexistuje žádné automatické nové posouzení koordinátor uzel přiřazení. Všechny logické jednotky LUN například může být vlastní stejné uzel. VWindows Server 2012 R2CSV vlastnictví rozloženy rovnoměrně mezi uzly clusteru převzetí služeb při selhání na základě počtu CSVs, které vlastní každém uzlu.

Dále vWindows Server 2012 R2vlastnictví automaticky znovu vyrovnána při platí podmínky, jako je například selhání CSV, připojí uzel clusteru, přidat nový uzel do clusteru, restartujte uzel clusteru nebo spustit převzetí služeb při selhání clusteru poté, co byl vypnut.

Windows Server 2012 R2obsahuje následující vylepšení ke zvýšení odolnosti CSV:

 • Více instancí služby serveru na uzel clusteru převzetí služeb při selhání. Je výchozí instance, která zpracovává příchozí tok dat od klientů zprávy bloku SMB (Server), které přistupují k běžné sdílené složky a druhou instanci CSV, který zpracovává pouze mezi uzel CSV provoz. Tento přenos mezi uzlu se skládá z metadat přístupu a přesměrovaná vstupně-výstupní provoz.

 • CSV monitorování stavu služby serveru

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Soubor CSV používá protokolu SMB jako přenos pro vstupně-výstupní předávání dat mezi uzly v clusteru a orchestration aktualizací metadat. Je-li službu Server se změní na není v pořádku, může ovlivnit výkon vstupu a výstupu a umožňuje získat přístup k úložišti. Uzel clusteru nyní obsahuje více instancí služby serveru, a proto to umožňuje větší resiliency soubor CSV je-li se vyskytl problém s výchozí instanci. Kromě toho tato změna zlepšuje škálovatelnost komunikaci mezi uzel SMB mezi uzly CSV.

Je-li službu Server se změní na není v pořádku, může ovlivnit možnost uzlu koordinátor CSV pro příjem vstupně-výstupní požadavky z jiných uzlů a provést orchestration aktualizací metadat. VWindows Server 2012 R2je-li službu Server se změní na není v pořádku na uzlu, CSV vlastnictví automaticky přechází do jiného uzlu k zajištění vyšší odolnosti.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012došlo pouze jednu instanci služby Server na uzel. Také nebyl žádný monitorování služby Server.

VWindows Server 2012 R2můžete nyní přidělit vyšší podíl celkové velikosti fyzické paměti do mezipaměti CSV. CSV mezipaměti umožňuje použít systémové paměti jako zápisu prostřednictvím mezipaměti serveru.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Zvýšení limit mezipaměti CSV je obzvláště užitečný pro scénáře škálování souborového serveru. Vzhledem k tomu, že souborové servery se škálováním na víc systémů nejsou obvykle omezené pamětí, můžete využít extra paměť pro mezipaměť sdíleného svazku clusteru a provádět operace náročné na výkon.

System_CAPS_tipTip

Doporučujeme vám povolit CSV mezipaměti pro všechna clusterovaný nasazení technologie Hyper-V a škálovatelnou souborový Server s větší přidělení pro nasazení Scale-Out souborového serveru.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012by mohl přidělit pouze 20 % celkové fyzické paměti RAM do mezipaměti CSV. Nyní můžete přidělit až 80 %.

VWindows Server 2012CSV mezipaměti byla ve výchozím nastavení zakázáno. VWindows Server 2012 R2je ve výchozím nastavení povoleno. Také název soukromé vlastnosti clusteru prostředek fyzického disku se změnila zCsvEnableBlockCachenaEnableBlockCache.

Stále musíte přidělit velikost mezipaměti bloku můžete vyhradit. Chcete-li to provést, nastavte hodnotuBlockCacheSizeclusteru běžné vlastnosti. (Název této vlastnosti byl změněn zSharedVolumeBlockCacheSizeInMBvWindows Server 2012.) Další informace naleznete v tématuPovolit CSV mezipaměť pro čtení velkými nároky na výkon zatížení.

Nyní můžete zobrazit stav soubor CSV na základě za uzlu. Uvidíte například, zda se jedná o přímé nebo přesměrovaná vstupně-výstupní nebo zda není k dispozici CSV. Pokud soubor CSV je v režimu přesměrovaná vstupně-výstupní, můžete také zobrazit důvod.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato změna umožňuje optimalizaci konfiguraci clusteru, protože můžete snadno určit stav soubor CSV.

Co funguje jinak?

Můžete použít rutiny prostředí Windows PowerShell novýGet-ClusterSharedVolumeStateChcete-li zobrazit informace o stavu (například přímé nebo přesměrován) a důvod přesměrování. Informace o stavu, nalezneteStateInfovlastnost. Z důvodu vstupně-výstupní přesměrování, nalezneteFileSystemRedirectedIOReasonvlastnost aBlockRedirectedIOReasonvlastnost.

VWindows Server 2012 R2CSV funkce byla vylepšena, aby zahrnuje podporu pro následující funkce:

 • Systém souborů pružné (odkazy)

 • Odstranění duplicitních

 • Parity úložiště mezery

 • Vrstvené úložiště mezery

 • Úložiště mezery zpětný zápis, ukládání do mezipaměti

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Toto byla přidána podpora rozbalí scénáře, ve kterých můžete použít CSVs a umožňuje využít výhod efektivity, které jsou součástí těchto funkcí.

Co funguje jinak?

Odkazy, odstranění duplicitních a parity úložiště mezery nebyly podporovaných CSVs vWindows Server 2012. Vrstvené úložiště mezery a ukládání do mezipaměti úložiště mezery zpětný zápis jsou v novéWindows Server 2012 R2.

VWindows Server 2012 R2je možné nasadit převzetí služeb při selhání clusteru bez závislosti v Active Directory Domain Services (AD DS) pro síťový názvy. Toto je označována jakoslužby Active Directory odpojit clusteru. Když nasadíte clusteru pomocí této metody síťový název clusteru (také označované jakopro správu přístupový bod) a síťový názvy pro libovolné clusterovaný role s klienta přístupové body jsou registrovány v systému DNS (Domain Name). Však počítače nejsou vytvořeny žádné pro cluster ve službě AD DS. Jedná se o objekt počítače pro samotného (také označované jako objekt názvu clusteru nebo CNO) clusteru i objekty počítačů pro libovolné clusterovaný role, které by měly mít klientský přístupové body ve službě AD DS (také označované jako virtuální počítač objekty nebo VCOs).

System_CAPS_notePoznámka

Uzly clusteru musí být stále připojen k doméně služby Active Directory.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Pomocí této metody nasazení můžete vytvořit cluster převzetí služeb při selhání bez dříve požadovaná oprávnění k vytvoření objektů počítače ve službě AD DS nebo nutné požádat správce služby Active Directory předem fáze objekty počítače ve službě AD DS. Navíc nemáte ke správě a údržbě objektů počítače clusteru pro cluster. Můžete například vyhnout možný problém, kde správce služby Active Directory nechtěně odstraní objekt počítače s clusteru, který má dopad na dostupnost zatížení clusteru.

Co funguje jinak?

Možnost pro vytvoření clusteru služby Active Directory odpojit není k dispozici vWindows Server 2012. VWindows Server 2012je možné nasadit pouze převzetí služeb při selhání clusteru, kde jsou názvy sítě pro cluster v DNS a služby AD DS.

Clusteru služby Active Directory odpojit používá ověřování pomocí protokolu Kerberos pro komunikaci mezi clustery. Při ověřování proti síťový název clusteru je požadováno, ale clusteru používá ověřování NTLM.

System_CAPS_importantDůležité

Společnost Microsoft nedoporučuje tuto metodu nasazení pro všechny scénáře, který vyžaduje ověření protokolem Kerberos.

Chcete-li nasadit tento typ clusteru, je nutné použít prostředí Windows PowerShell. Informace o nasazení a podrobnosti o co je podporován a není podporován při použití této metody nasazení, naleznete na adreseNasazení clusteru odpojeného od Active Directory.

Následující části jsou uvedeny souhrnné informace o vylepšení funkce kvora clusteru vWindows Server 2012 R2.

VWindows Server 2012 R2pokud je cluster konfigurován pro použití dynamické kvora (výchozí), hlasování s kopií clusteru je upraveno také dynamicky záviset na počtu hlasování uzlů v aktuálním členství v clusteru. Pokud existuje lichý počet hlasů, nemá kvora, čímž hlasování. Pokud je sudý počet hlasů, má kvora, čímž hlasování.

Hlasování kvora s kopií clusteru se přizpůsobuje také dynamicky v závislosti na stavu prostředku s kopií clusteru. Pokud je zdroj s kopií clusteru v režimu offline nebo se nezdařila, nastaví clusteru s kopií clusteru hlasování na hodnotu "0".

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Dynamické s kopií clusteru významně snižuje riziko, který clusteru vám umožní přejít z důvodu selhání s kopií clusteru. Cluster rozhodne, zda se má použít s kopií clusteru hlasování na základě počtu hlasování uzly, které jsou k dispozici v clusteru.

Tato změna také výrazně zjednodušuje konfiguraci kvora s kopií clusteru. Určí, zda ke konfiguraci kvora, protože již máte doporučení vWindows Server 2012 R2je vždy konfigurace kvora. Cluster automaticky určuje, kdy ji použít.

System_CAPS_importantDůležité

VWindows Server 2012 R2doporučujeme, abyste vždy konfigurace kvora.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012jste k určení, kdy konfigurace kopií clusteru a musel ručně upravit konfiguraci kvora, je-li změnit členství uzlu udržet celkový počet hlasů na liché číslo. To zahrnuta při každém přidání nebo vyloučení uzly clusteru.

Nyní je již třeba ručně upravit konfiguraci kvora, pokud se změní členství uzlu. Ve výchozím nastavení clusteru určuje možnosti řízení kvora, včetně kvora, čímž.

Windows Server 2012 R2také obsahuje novéWitnessDynamicWeightclusteru společnou vlastnost, která slouží k zobrazení hlasování kvora s kopií clusteru.

Chcete-li zobrazit hodnotu vlastnosti, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz:

(Get-Cluster).WitnessDynamicWeight

Hodnota 0. značí, že monitorovací nemá hlasování. Hodnota "1" značí, že monitorovací má hlasování.

VWindows Server 2012 R2nyní můžete zobrazit hlasovat přiřazená kvora a aktuální kvora hlasovat pro každý uzel clusteru v uživatelském rozhraní Správce clusteru převzetí služeb při selhání (UI). Také byla zjednodušena terminologie Režim kvora.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Můžete nyní snadno určit, v uživatelském rozhraní uzlů, které mají hlasování a zda který hlasovat, že je aktivní. Když kliknete na tlačítkouzlyve převzetí služeb při selhání Správce clusteru, můžete zobrazit přiřazení hlasování.

Node vote assignment in the UI

Obrázek 2. Přiřazení hlasu uzlu

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012bylo nutné spustit sestavu ověření ověřit konfiguraci kvora nebo pomocí prostředí Windows PowerShell můžete zobrazit stav hlasování. Můžete nadále používat tyto metody vWindows Server 2012 R2.

VWindows Server 2012 R2zpráva ověření konfigurace kvora a parametry proSet-ClusterQuorumrutiny prostředí Windows PowerShell je zjednodušená již použití režimu terminologie kvora Většina uzlů (žádné s kopií clusteru), Většina uzlů s kopií clusteru (disku nebo ve sdílené složce) nebo bez většiny (disk s kopií clusteru pouze).

VWindows Server 2012 R2poté, co se vyskytl problém kde ručně vynucení kvora ke spuštění clusteru, například použijete/fqpřepínače při spuštění Clusterové služby, clusteru automaticky zjistí žádnými oddíly, jakmile bude obnovena konektivita. Oddíl, který jste začali s vynucení kvora je nyní považována za směrodatné. Při komunikaci v rámci převzetí služeb při selhání clusteru obnovena, rozdělených uzly automaticky restartujte Clusterovou službu a znovu připojit ke clusteru. Cluster se přenesou zpět do jediného zobrazení členství.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato změna umožňuje automatické obnovení v případě, kde bylo zahájeno vynucení kvora podmnožinu uzly clusteru rozdělený převzetí služeb při selhání. Cluster rozdělený převzetí služeb při selhání je také označována jako rozdělení clusteru nebo "split-brain" clusteru.

System_CAPS_notePoznámka

Rozdělený cluster nastane při clusteru dělí do podskupin, které nejsou vzájemně vědět. Například, že máte více webů clusteru s tři uzly v jedné síti a dva uzly v druhém. Potíže se sítí ničí komunikaci v clusteru. Web s tři uzly zůstane spuštěna, protože má kvora. Ukončí webu dvě uzel bez kvora. Můžete určit, web s tři uzly během dvou uzel webu nemá externí připojení. Proto obnovit služby pro uživatele, můžete použít/fqpřepínače ke spuštění webu dvě uzlu. Jakmile bude obnovena konektivita sítě, máte více oddíly clusteru.

Co funguje jinak?

Pokud existuje více oddíly clusteru vWindows Server 2012po obnovení připojení je nutné ručně restartovat žádné oddíly uzly, které nejsou součástí podmnožinu vynuceným kvora s/pqpřepínače, aby se zabránilo kvora. Ideálně bude třeba provést nejkratší možné době.

VWindows Server 2012 R2obou stranách mít přehled členství v clusteru a bude automaticky sloučit Jakmile bude obnovena konektivita. Na straně, který jste začali s vynucení kvora je považována za autoritativní a rozdělený uzly, které automaticky restartuje s/pqpřepínače, aby se zabránilo kvora.

Jako rozšíření funkce dynamické kvora clusteru můžete nyní dynamicky upravit spuštěném uzlu hlasovat pro zachování celkový počet hlasů na liché číslo. Tato funkce funguje bez problémů s kopií clusteru dynamické. Pokud chcete zachovat lichý počet hlasů, budou upraveny clusteru nejprve hlasování kvora s kopií clusteru prostřednictvím dynamické s kopií clusteru. Pokud kvora není k dispozici, můžete upravit clusteru však hlasovat uzlu. Příklad:

 1. Máte šesti uzly clusteru s složku s kopií. Cluster roztahovány napříč dvěma weby s tři uzly v každé síti. Cluster má celkem 7 hlasů.

 2. Monitorovací sdílené složky souborů dojde k chybě. Vzhledem k tomu, že cluster používá dynamické s kopií clusteru, cluster automaticky odstraní hlasovat s kopií clusteru. Cluster nyní obsahuje celkem šesti hlasů.

 3. Pokud chcete zachovat lichý počet hlasů, clusteru náhodně vybere uzel k odebrání jeho hlasovat kvora. Jeden web má nyní dvě hlasů a jiné sítě, má tři.

 4. Potíže se sítí ničí komunikaci mezi těmito dvěma weby. Proto clusteru je rovnoměrně rozdělen do dvou sad tři uzly. Oddíl v lokalitě s 2 hlasy místo. Oddíl v lokalitě s tři hlasů nadále fungovat.

Kromě této funkce automatického je nové běžné vlastnosti clusteru, která slouží k určení, který server odolává Pokud není rozdělení uzlu 50 %, kde ani web nemá kvora. Namísto clusteru náhodně vybrat uzel, chcete-li odebrat jeho kvora hlasovat, můžete nastavitLowerQuorumPriorityNodeIDvlastnost určit, který uzel bude mít jeho hlasovat odebrána.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Pomocí této funkce i nadále spouštět v případě rozdělení uzlu 50 %, kde by mají ani straně za normálních okolností kvora jedné straně clusteru.

Volitelně můžete nastavenímLowerQuorumPriorityNodeIDvlastnost, můžete určit, které straně zůstává nahoru v tomto případě. Například můžete zadat spuštěna zůstává primárního webu a zda lokalita pro obnovení po havárii vypnout.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012pokud je 50 % rozdělení kde ani web nemá kvora, obou stranách přejde.

VWindows Server 2012 R2můžete přiřaditLowerQuorumPriorityNodeIDclusteru běžné vlastnosti do uzlu clusteru v sekundární lokalitě, aby primární lokalita stále spuštěna. Nastavte tuto vlastnost na pouze jeden uzel v lokalitě.

Chcete nastavit vlastnost, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz, kde "1" je ID uzlu příklad pro uzel na webu, který považujete za méně důležité:

(Get-Cluster).LowerQuorumPriorityNodeID = 1
System_CAPS_tipTip

Chcete určit ID uzlu, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz, kde "Uzel1" představuje název uzlu clusteru:

(Get-ClusterNode –Name "Node1").Id

Pomocí následujícího příkazu můžete také vrátit všechny názvy uzlu clusteru, ID uzlu a stav uzlu:

Get-ClusterNode | ft

Pokud dojde ke změně stavu, jako je například prostředek clusteru je převeden do režimu offline, uzly v clusteru převzetí služeb při selhání musí být oznámení o změně a potvrdí ji před clusteru potvrzení změny do databáze. Globální správce aktualizací je zodpovědný za správu tyto aktualizace databáze clusteru. VWindows Server 2012 R2můžete konfigurovat způsob, jakým cluster spravuje globální aktualizace. Ve výchozím nastavení používá globální správce aktualizací následující režimy pro zatížení clusteru převzetí služeb při selhání vWindows Server 2012 R2:

 • Všechny (zápis) a místní (přečíst). V tomto režimu musí všechny uzly clusteru přijímat a zpracovat aktualizaci před clusteru považovat změny potvrzeny. Při čtení databáze dojde k požadavku, clusteru čtení dat z databáze clusteru v místním uzlu. V takovém případě místní čtení očekává se, chcete-li být nekonzistentní, protože všechny uzly přijímat a zpracovat aktualizace. Toto je výchozí nastavení pro všechny zatížení kromě technologie Hyper-V.

  System_CAPS_notePoznámka

  Toto je jak globální aktualizace pracovní pro všechny zatížení vWindows Server 2012.

 • Většinou (čtení a zápisu). V tomto režimu nové musí většinou spuštěné uzly clusteru přijímat a zpracovat aktualizaci před clusteru potvrzení změny do databáze. Při čtení databáze požadavku dojde k, porovná nejnovější časové razítko z většinou spuštěné uzly clusteru a používá data s nejnovější časové razítko. Toto je výchozí nastavení pro cluster technologie Hyper-V převzetí služeb při selhání.

System_CAPS_notePoznámka

Je zde také nový režim "Většinou (zápis) a místní (přečíst)". V tomto režimu však není ve výchozím nastavení používá pro všechny zatížení. V části "Co funguje jinak" Další informace.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Režim nové konfigurace pro globální správce aktualizací výrazně zlepšit výkon databáze clusteru ve scénářích je latence významné sítě mezi uzly clusteru, například k roztažení clusteru více webů. Přidružením tím se zvyšuje výkon zatížení clusteru například SQL Server nebo Exchange Server v těchto scénářích. Bez této funkce databáze clusteru provede tempem nejpomalejší uzlu.

Nové konfigurace režimů také může pomoci, pokud existují zpoždění, které jsou přidruženy k softwaru nebo hardwaru problémy. Například může být zpožděna místního registru aktualizace na uzlu, který obsahuje problém s hardwarem. Pomocí režimu globální správce aktualizací, který provádí aktualizace, které jsou založeny na většinu uzly clusteru nemá čekání na všechny uzly být upozorněni a potvrzení změny stavu, než je připraven ke zpracování další transakci.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012nelze nakonfigurovat režim globální správce aktualizací. Pro všechny clusteru zátěží vWindows Server 2012musí být všechny uzly clusteru a proces aktualizace před clusteru považuje změny potvrzeny. VWindows Server 2012 R2můžete konfigurovat režim globální správce aktualizací pomocí tří možných hodnot. VWindows Server 2012 R2většinou (čtení a zápisu), režim je nyní výchozí režim pro převzetí služeb při selhání cluster technologie Hyper-V.

Režim globální správce aktualizací můžete nakonfigurovat pomocí novéhoDatabaseReadWriteModeclusteru běžné vlastnosti. Chcete-li zobrazit režim globální správce aktualizací, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz:

(Get-Cluster).DatabaseReadWriteMode

V následující tabulce jsou uvedeny možné hodnoty.

Hodnota

Popis

0= Vše (zápis) a místní (přečíst)

 • Výchozí nastaveníWindows Server 2012 R2pro všechny zatížení kromě technologie Hyper-V.

 • Všechny uzly clusteru musí přijímat a zpracovat aktualizaci před clusteru potvrzením změn do databáze.

 • Čtení databáze dojít v místním uzlu. Vzhledem k tomu, že databáze je konzistentní ve všech uzlech, neexistuje žádné riziko dat zastaralá nebo "zastaralé".

1= Většinou (čtení a zápis)

 • Výchozí nastaveníWindows Server 2012 R2pro převzetí služeb při selhání Clustery Hyper-V.

 • Většina uzly clusteru musí přijímat a zpracovat aktualizaci před clusteru potvrzení změny do databáze.

 • U databáze pro čtení clusteru porovnává nejnovější časové razítko z většinou spuštěné uzlů a používá data s nejnovější časové razítko.

2= Většinou (zápis) a místní (přečíst)

 • Většina uzly clusteru musí přijímat a zpracovat aktualizaci před clusteru potvrzení změny do databáze.

 • Čtení databáze dojít v místním uzlu. Vzhledem k tomu, že clusteru nelze použít k porovnání nejnovější časového razítka v většinou uzly, data mohou být zastaralá nebo "zastaralé."

System_CAPS_warningUpozornění

Nepoužívejte buď většinou režimy (1 nebo 2) pro scénáře, které vyžadují silné konzistence záruky z databáze clusteru. Nepoužívejte například tyto režimy pro cluster převzetí služeb při selhání serveru Microsoft SQL Server, který používá skupiny dostupnosti AlwaysOn nebo pro Microsoft Exchange Server.

Ve výchozím nastavení exchange uzly clusteru prezenčních signálů za jednu sekundu. Počet prezenčních signálů, které mohou být načteni předtím, než dojde k převzetí služeb při selhání se označuje jakoprahová hodnota prezenčního signálu. VWindows Server 2012 R2zvýšila prezenčního signálu výchozí prahová hodnota pro převzetí služeb při selhání Clustery Hyper-V.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato změna poskytuje vyšší odolnosti na dočasnou síť selhání pro virtuální počítače, které jsou spuštěny v clusteru technologie Hyper-V. Můžete například nechcete clusteru k provedení akcí obnovení, pokud v síti často vyskytne krátkodobé přerušení sítě. Pro aplikaci, která je spuštěna ve virtuálním počítači, selhání krátké sítě je často dosti plynulé z důvodu TCP znovu připojit okna.

Co funguje jinak?

Ve výchozím nastavení vWindows Server 2012uzlu je považován za vypnutý, pokud neodpovídá během pěti sekund. VWindows Server 2012 R2zvýšila výchozí prahová hodnota pro převzetí služeb při selhání cluster technologie Hyper-V na 10 sekund pro uzly clusteru ve stejné podsíti a 20 sekund pro uzly v různých podsítí clusteru.

V následující tabulce jsou uvedeny výchozí hodnoty vWindows Server 2012 R2.

Běžné vlastnosti clusteru

Výchozí nastavení pro všechny role clusteru s výjimkou technologie Hyper-V

Výchozí nastavení pro clusterovaný Role Hyper-V

SameSubnetThreshold

5 sekund

10 sekund

CrossSubnetThreshold

5 sekund

20 sekund

System_CAPS_importantDůležité

Doporučujeme následující:

 • Nenastavujte prezenčního signálu prahová hodnota, která je větší než 20 sekund, protože je větší než okno TCP vypršení časového limitu. Hodnotu větší než 20 sekund nezvyšuje dostupnost a má dopad na doby trvání ostatní uzly clusteru, chcete-li zjistit, že uzel dolů.

 • Se nezvyšují prezenčního signálu prahovou hodnotu z jeho výchozí hodnotu pro škálování souborového serveru. Souborový Server škálovatelnou již poskytuje plynulé obnovení. Pokud uzel považován za vypnutý, uzlu při selhání a obnoví relací protokolu SMB v jiném uzlu. Tato akce obnovení musí nastat v časovém limitu relace protokolu SMB. Pokud zvýšíte prezenčního signálu prahovou hodnotu, bude trvat déle zjišťování uzlu. Pokud překročí hodnoty časového limitu relace protokolu SMB, může být obnovení již plynulé.

VWindows Server 2012 R2lze nyní vypnout Internet Protocol security (IPsec) šifrování pro komunikaci mezi uzlu clusteru, jako je například prezenčního signálu clusteru.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Zpracování vysokou latencí, které aktualizace zásad skupiny mohou způsobit Active Directory Domain Services (AD DS) k být dočasně nedostupné. V takovém případě vzhledem k tomu, že šifrování IPsec závisí na přístup ke službě AD DS šifrování pomocí protokolu IPsec je přerušeno dokud nebudou dokončeny aktualizace. Pokud komunikaci v clusteru používá šifrování pomocí protokolu IPsec, brání toto přerušení komunikace mezi uzlu clusteru (včetně zpráv prezenční signál) odesílání. Pokud zpoždění překročí prahovou hodnotu clusteru prezenční signál pro uzel clusteru, cluster odebere uzel z členství v clusteru. V takovém případě ve více uzlech současně, může dojít ke ztrátě kvora clusteru.

Vypnutím šifrování IPsec pro komunikaci mezi uzlu clusteru, zůstane nepřerušený tento přenos. Schopnost clusteru poskytovat vysokou dostupnost pro jeho clusterovaný role není proto ovlivněny vysokou latencí, které aktualizace zásad skupiny.

Co funguje jinak?

Nyní můžete použítNetFTIPSecEnabledclusteru běžné vlastnosti, chcete-li vypnout šifrování IPsec na port 3343 pro komunikaci mezi uzlu clusteru. Ve výchozím nastaveníNetFTIPSecEnabledje povoleno nastavení (nastaven na hodnotu "1"). Hodnota "1" znamená že IPsec šifrování pro komunikaci mezi uzly je povoleno, pokud existuje stávající nastavení zásad skupiny, který vynutí protokolu IPsec.

Chcete-li změnit hodnotu na hodnotu "0", který přepíše jakékoli nastavení zásad skupiny a dojde k vypnutí šifrování IPsec pro komunikaci mezi uzlu clusteru, spusťte prostředí Windows PowerShell jako správce a zadejte následující příkaz:

(Get-Cluster). NetFTIPSecEnabled = 0
System_CAPS_warningUpozornění

Doporučujeme, abyste vypnout šifrování IPsec pro komunikaci mezi uzlu clusteru pouze v případě, že dochází k problémům z důvodu vysokou latencí, které aktualizace zásad skupiny. Pokud vypněte nastavení, ujistěte se, protože může ovlivnit výkon clusteru důkladně testovat změny.

Správce clusteru převzetí služeb při selhání nyní obsahuje řídicí panel clusteru, který vám umožní rychle zobrazit stav všech spravovaných převzetí služeb při selhání clusterů. Můžete zobrazit název clusteru převzetí služeb při selhání společně s ikonu, která označuje, zda je spuštěna clusteru, číslo a stav clusterovaný rolí, stav uzlu a stav události.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Při správě více clusterů převzetí služeb při selhání, tento řídicí panel poskytuje vhodný způsob pro vás rychle zkontrolovat stav clustery převzetí služeb při selhání.

Co funguje jinak?

VWindows Server 2012bylo nutné klepnutím na každý název clusteru převzetí služeb při selhání Chcete-li zobrazit informace o stavu. Nyní, když kliknete na tlačítkoSprávce clusteru převzetí služeb při selhánív navigační struktuře jeclusterůřídicího panelu v prostředním podokně, který se zobrazuje všechny spravované clustery.

Cluster dashboard showing two managed clusters

Obrázek 3. Řídicí panel clusteru

V systému Windows Server 2012 převzetí služeb při selhání nabízí Rozšířená podpora v těchto oblastech.

Vlastnost/funkce

Nové nebo vylepšené

Popis

Škálovatelnost clusteru

Vylepšené

Lze rozšířit až 64 uzly a 8000 virtuálních počítačů na clusteru

Správa rozsáhlých clusterů pomocí Správce serveru a Správce clusteru převzetí služeb při selhání

Nový

Poskytuje nástroje grafického rozhraní ke zjednodušení řízení a provoz ve velkém rozsahu clustery

Správa a mobilita virtuálních počítačů v clusteru a jiné clusterovaný role

Nový

Pomáhá přidělit prostředky clusteru virtuálních počítačů v clusteru a jiné clusterovaný role

Sdílené svazky clusteru

Vylepšené

Zlepšuje CSV instalační program a zvyšuje zabezpečení, výkon a dostupnost systému souborů pro zatížení Další clusteru

Podpora pro škálování souborové servery

Nový

Poskytuje CSV úložiště a integruje se s funkcemi souborové služby pro podporu aplikace stále k dispozici, škálovatelná úložiště

Aktualizace pro clustery

Nový

Aktualizace softwaru se vztahuje na uzlech clusteru zachování dostupnosti

Správa a monitorování aplikace virtuálního počítače

Nový

Rozšiřuje clusterovaný virtuální počítač monitorování pro aplikace, které jsou spouštěny ve clusterovaný virtuální počítače

Testy ověřování clusteru

Vylepšené

Ověří funkce technologie Hyper-V a CSV a provede rychleji

Integrace služby Active Directory Domain Services

Vylepšené

Zvyšuje resiliency clusteru, která podporuje širokou škálu nasazení

Konfigurace kvora a dynamické kvora

Vylepšené

Zjednodušuje nastavení kvora a zvyšuje dostupnost clusteru ve scénářích selhání

Cluster upgrade a migrace

Vylepšené

Umožňuje migraci virtuálních strojů zWindows Server 2008 R2migrace CSVs a znovu použít stávající úložiště

Integrace úloh plánovače

Nový

Integruje převzetí služeb při selhání s funkce další serveru

Podpora prostředí Windows PowerShell

Vylepšené

Umožňuje skriptování převzetí služeb při selhání funkcí, které bylo zavedeno vWindows Server 2012

Viz také Odstraněné nebo zastaralé funkce.

Clustery převzetí služeb při selhání vWindows Server 2012lze škálovat pro větší počet uzlů a virtuálních počítačů než clustery vWindows Server 2008 R2jak je znázorněno v následující tabulce:

Maximální clusteru

Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2

Uzly

64

16

Virtuální počítače nebo clusteru rolí

8 000 (maximálně 1 024 na uzel)

1,000

Správce serveru a Správce clusteru převzetí služeb při selhání poskytují nové možnosti vWindows Server 2012ke správě rozsáhlých clustery.

Správce serveru můžete zjistit a spravovat uzly clusteru. Umožňuje vzdálenou správu více serverů, vzdálené role a funkce instalace a možnost spustit Správce clusteru převzetí služeb při selhání z grafického uživatelského rozhraní správce serveru. Další informace najdete v tématu Správa víc vzdálených serverů pomocí Správce serveru.

Nové funkce Správce clusteru převzetí služeb při selhání, které zjednodušují ve velkém rozsahu správu virtuálních počítačů v clusteru a jiné clusterovaný role patří:

 • Vyhledávání, filtrování a vlastní zobrazení. Správci mohou spravovat a přejít velký počet virtuálních počítačů v clusteru nebo jiné clusterovaný role.

 • Multiselect. Správci můžete vybrat určitou kolekci virtuálních počítačů a potom provádět všechny potřebné operace (například migrace za provozu, uložte vypnutí nebo start).

 • Zjednodušená migrace za provozu a rychlé migrace virtuálních počítačů a úložiště virtuálního počítače. Migrace za provozu a rychlé migrace se snadněji provádět.

 • Jednodušší konfigurace sdílené svazky clusteru (CSVs). Konfigurace je klepněte pravým tlačítkem myši v podokně úložiště. CSVs mít další vylepšení, které jsou popsány vSdílené svazky clusterudále v tomto tématu.

 • Podpory pro repliku technologie Hyper-V. Replika technologie Hyper-V poskytuje replikace virtuálních počítačů mezi systémy, clustery a datového centra úložiště pro zotavení po havárii.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Těchto funkcí pro škálovatelnost vWindows Server 2012zlepšení konfigurace, Správa a údržba velkých fyzické clusterů a clusterů Hyper-V převzetí služeb při selhání.

VWindows Server 2012správci mohou nakonfigurovat nastavení, například jako prioritu spuštění nebo umístění virtuálních počítačů a clusterovaný rolí na uzlech clusteru na efektivní alokuje zdroje k clusterovaný zatížení. Tato nastavení jsou popsány v následující tabulce:

Nastavení

Popis

Obor

Nastavení priority: Vysoká, střední (výchozí), nízká nebo ne automatické spuštění.

 • Clusterové role s vyšší prioritou se spouštějí a umísťují na uzly před těmi, které mají nižší prioritu.

 • Při přiřazení priority Bez automatického spuštění nepřejde role po selhání do online režimu automaticky, takže prostředky zůstanou dostupné pro spuštění dalších rolí.

Všechny clusterovaný rolí, včetně virtuálních počítačů v clusteru

Přerušení virtuálních počítačů na základě priority

 • Pokud vysoce prioritní virtuálních počítačů nemá nezbytnou paměť a dalších informačních materiálů spustit po selhání uzlu, převede Clusterová služba offline nižší prioritou virtuálních počítačů. Prostředky uvolněno nahoru lze přiřadit k vysoce prioritní virtuálních počítačů.

 • V případě potřeby přerušení začíná nejnižší prioritu virtuální počítače a pokračuje k virtuálním počítačům, vyšší prioritu.

 • Přerušené virtuální počítače se později restartují podle pořadí priority.

Virtuálních počítačů v clusteru

Umístění podporující rozhraní paměti virtuálního počítače

 • Virtuální počítače jsou umístěny v každém uzlu závislosti na konfiguraci Non-Uniform paměti přístup (NUMA), zátěží, které již používáte systém a dostupných prostředků.

  Je snížit počet pokusů o převzetí služeb při selhání předtím, než je virtuální počítač úspěšně spuštěna. Tím se zvyšuje provozu pro virtuální počítače.

Virtuálních počítačů v clusteru

Funkce nastavení mobilních zařízení virtuálního počítače

 • Současně lze spustit více migrací za provozu. Mělo clusteru se odhlásili co nejvíce a potom fronty zbývající migrace na dokončení později. Automaticky zopakuje akci migrace se nezdařila.

 • Virtuální počítače budou migrovány na uzly s dostatek paměti a další materiály.

 • Spuštěného virtuálního počítače lze přidat do nebo odebrat z clusteru převzetí služeb při selhání.

 • Úložiště virtuálního počítače mohou být živé migrovány.

Virtuálních počítačů v clusteru

Automatizované uzel vyprázdnění

 • Než uzel přejde do režimu údržby nebo se na něm budou dělat jiné změny, cluster ho automaticky vyprázdní (přesune na něm běžící clusterové role na jiný uzel).

 • Po operacích údržby se role vrátí na původní uzel.

 • Správci mohou Vyprázdnit uzel s jediná akce ve převzetí služeb při selhání clusteru správci nebo pomocí rutiny prostředí Windows PowerShellSuspend-ClusterNode. Je možné zadat cílový uzel pro přesunuté clusterové role.

 • Aktualizace pro clustery využívá vyprazdňování uzlů v automatizovaném procesu při nasazování softwarových aktualizací na uzly clusteru. Další informace naleznete v tématuAktualizace pro clusterydále v tomto tématu.

Všechny clusterovaný rolí, včetně virtuálních počítačů v clusteru

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Tyto funkce vWindows Server 2012zlepšení přidělení prostředků clusteru (zejména při spuštění a údržbu uzly) ve velké fyzické clustery a clustery Hyper-V převzetí služeb při selhání.

Sdílené svazky clusteru (CSVs) byla zavedena vWindows Server 2008 R2pro zajištění společného úložiště virtuálních počítačů v clusteru. VWindows Server 2012CSVs mohou poskytovat úložiště další clusterovaný role. CSVs povolit více uzlů v clusteru současně přístup stejné systému souborů NTFS bez uložení hardware, typ souboru nebo adresáře struktury omezení. S CSVs více virtuálních počítačů můžete použít stejné logické jednotky a stále migraci nebo rychlá migrace z jednoho uzlu do druhého nezávisle.

Dále je souhrnné informace o nových funkcích CSV vWindows Server 2012.

 • Funkce úložiště pro širokou škálu clusterovaný rolí. Zahrnuje škálovatelnou souborových serverů pro data aplikace, které obsahují nepřetržitě k dispozici a škálovatelných založená na souborech (protokolu SMB 3.0) serveru úložiště pro technologie Hyper-V a aplikace, například Microsoft SQL Server. Další informace naleznete v tématuPodpora pro škálování souborové serverydále v tomto tématu.

 • Systému souborů CSV proxy serveru (CSVFS). Poskytuje clusteru sdílené úložiště s oborem názvů souborů jednoduchý a konzistentní při stále pomocí základního systému souborů NTFS.

 • Podporu pro šifrování jednotky nástrojem BitLocker. Umožňuje dešifrování pomocí běžné identita účtu počítače pro cluster (nazývané také objekt název clusteru nebo CNO). To umožňuje fyzické zabezpečení pro nasazení zabezpečených dat. vnější centra a splňuje požadavky kompatibility pro šifrování na úrovni svazek.

 • Snadné zálohování souborů. Podporuje zálohování žadatele, které jsou spuštěnyWindows Server 2008 R2neboWindows Server 2012zálohování. Zálohování můžete použít snímky konzistentní s aplikací a havárií konzistentní služby stínové kopie svazku (VSS).

 • Přímé vstupně-výstupní soubor přístupu k datům, včetně řídké soubory. Zvyšuje výkon vytváření a kopie virtuálního počítače.

 • Odebrání externího ověřování závislostí. Vylepšuje výkon a odolnost CSVs.

 • Integraci s vícekanálový protokolu SMB a přímých protokolu SMB. Nové funkce 3.0 protokolu SMB se používá pro povolení CSV přenosu datového proudu ve více sítích v clusteru a využívejte síťových adaptérů, které podporují vzdálený přístup pro přímé paměti (RDMA). Další informace najdete v tématu Protokol SMB (Server Message Block) – přehled.

 • Úložiště může být dostupná pro pouze podmnožinu uzly. Umožňuje nasazení clusteru, které obsahují uzly aplikace a data.

 • Integraci s úložiště mezery. Virtualizace úložiště clusteru umožňuje u skupiny RAID. Funkce úložiště mezery vWindows Server 2012lze integrovat s CSVs k povolení škálovatelnou přístupu k datům. Další informace najdete v tématu Prostory úložiště – přehled.

 • Schopnost skenovat a obnovy svazků s nulovou offline čas. Udržuje, že identifikuje CSV dostupnosti při systému souborů NTFS, protokoly a opraví anomálií.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Tyto nové funkce umožňují snadnější nastavení CSV, širší podporu pracovního vytížení, vylepšeného zabezpečení a výkonu v širší nasazení a vyšší dostupnost systému souborů.

Co funguje jinak?

CSVs se nyní zobrazí jako CSV souboru systému (CSVFS) místo systému souborů NTFS.

Škálování souborových serverů můžete hostovat nepřetržitě k dispozici a škálovatelné úložiště pomocí protokolu SMB 3.0. Clustery převzetí služeb při selhání vWindows Server 2012poskytnout následující základní funkce, které podporují tento typ souborového serveru:

 • Distribuované sítě název (představuje systém DNN), který poskytuje přístupový bod pro připojení klientů k škálovatelnou souborové servery.

 • Typ prostředku škálovatelnou souborového serveru, který podporuje škálovatelnou souborové služby.

 • Sdílené svazky (CSVs) clusteru pro úložiště. Další informace naleznete v tématuSdílené svazky clusterudříve v tomto tématu.

 • Integrace s funkcemi Souborová služba konfigurace clusterovaný role souborového serveru škálování.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Tyto funkce podporují soubor stále k dispozici a snadno škálovatelných služeb pro aplikace a pro koncové uživatele. Další informace najdete v tématu Přehled souborového serveru se škálováním na více systémů pro data aplikací.

Clustery aktualizace (CAU) je funkci automatického, které umožňuje aktualizace automaticky použito pro hostitelský operační systém nebo jiné součásti systému v servery v clusteru, zachování dostupnosti během procesu aktualizace. Tato funkce využívá automatizované vyprázdnění a navrácení služeb po obnovení pro každý uzel během procesu aktualizace. Ve výchozím nastavení používá infrastruktury nástroje Windows Update Agent jako zdroj aktualizace. Přehled funkcí CAU, naleznete v tématuAktualizace pro clustery – přehled.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

CAU poskytuje vyšší provozu služeb vysokou dostupnost, snazší údržby clusterů převzetí služeb při selhání a spolehlivý a konzistentní procesů v oblasti IT.

V prostředí clusterů spuštěnWindows Server 2012umožňuje správcům sledovat služby na clusterovaný virtuální počítače, které jsou spuštěny takéWindows Server 2012. Tato funkce rozšiřuje vysoké úrovně monitorování virtuálních počítačů, které je implementována veWindows Server 2008 R2clusterů převzetí služeb při selhání. Pokud se nezdaří monitorované službě v rámci virtuálního počítače, je možné restartovat službu nebo clusterovaný virtuální počítač možné restartovat nebo přesunout do jiného uzlu (v závislosti na nastavení restartování služby a nastavení převzetí služeb při selhání clusteru).

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato funkce zvyšuje provozu vysokou dostupnost služeb, které jsou spuštěny na virtuálních počítačích v rámci clusteru převzetí služeb při selhání.

Ověřit Průvodce konfigurací ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání, čímž zjednodušuje proces ověření hardwaru a softwaru na serverech pro použití v clusteru převzetí služeb při selhání. Došlo ke zvýšení výkonu pro velké převzetí služeb při selhání clustery a nové testy byly přidány.

Vylepšené funkce související s ověřením jsou následující:

 • Zlepšit výkon. Spouští výrazně rychleji, zejména k otestování úložiště.

 • Cílem ověření nové logické jednotky. Umožňuje zadat novou logickou jednotku (disk), a testování všechny logické jednotky LUN při ověřování úložiště.

 • Integraci s rozhraním WMI. Uvádí stav ověření clusteru pro aplikace a skripty prostřednictvím služby WMI (Windows Management Instrumentation).

 • Nový ověřovací testy. Poskytuje podporu test ověření pro CSVs a technologie Hyper-V a virtuálních počítačů (Pokud je nainstalována role Hyper-V).

 • Ověřovací test povědomí o replikovat hardwaru. Umožňuje podporu více pracovišť prostředí.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Přidané ověřovací testy pomohou potvrďte, že servery v clusteru, bude podporovat hladký průběh převzetí služeb při selhání, zejména virtuální počítače z jednoho hostitele na druhého.

Je prováděna integrace převzetí služeb při selhání clusterů s služby Active Directory Domain Services (AD DS) více robustní vWindows Server 2012následující funkce:

 • Možnost vytvořit cluster objekty počítače v cílové organizační jednotky (OU) nebo ve stejné organizační jednotky jako uzly clusteru. Zarovnává závislosti clusteru převzetí služeb při selhání u služby AD DS se model správy delegované domény, který se používá v mnoha organizacích IT.

 • Automatizovaného opravit objektů virtuální počítače clusteru (VCOs), pokud jsou odstraněn omylem.

 • Clusteru přístup pouze k řadiči domény jen pro čtení. Podporuje clusteru nasazení ve scénářích větev office a hraniční sítě.

 • Schopnost clusteru začínat žádné závislosti služby AD DS. Umožňuje určitých scénářů virtualizovaném datovém centru.

System_CAPS_notePoznámka

Převzetí služeb při selhání clustery nepodporují účtů spravované služby skupiny.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Tyto funkce zlepšit konfigurace a odolnost clusterů převzetí služeb při selhání.

Následující funkce vWindows Server 2012efektivnější správy a funkce kvora clusteru:

 • Konfigurace Průvodce kvora clusteru. Zjednodušuje konfiguraci kvora a bude dobře integrovat s novými funkcemi a existující funkce kvora.

 • Hlasovat přiřazení. Umožňuje zadat uzlů, které mají hlasů při určování kvora (ve výchozím nastavení mají hlasování všech uzlů).

 • Dynamické kvora. Umožňuje správci automaticky spravovat přiřazení kvora hlasovat pro uzel, na základě stavu uzlu. Pokud uzel ukončí nebo dojde k chybě, zruší uzel jeho hlasovat kvora. Pokud uzel úspěšně připojí clusteru, získá jeho hlasovat kvora. Dynamicky úprava přiřazení hlasů kvora, můžete zvýšit clusteru nebo snížení, které počet kvora hlasů, které jsou požadovány k stále spuštěn. To umožňuje zachovat dostupnost při selhání sekvenční uzlů nebo vypnutí clusteru.

Jaká hodnota tyto změny přidat?

Tato vylepšení zjednodušit kvora instalační program a zvýšit dostupnost clusteru ve scénářích selhání.

S použitím aktualizovaný Průvodce migrací clusteru vWindows Server 2012správci můžete přenést nastavení konfigurace pro clusterovaný role (dříve nazývané clusterovaný služby a aplikace) z clusterů, které jsou spuštěnyWindows Server 2012Windows Server 2008 R2neboWindows Server 2008. Migrace vylepšení vWindows Server 2012zahrnují:

 • Exportovat a znovu importovat virtuálních počítačů Hyper-V.

 • Migrujte disky CSV.

 • Mapu úložiště a virtuální sítě.

 • Znovu použít stávající úložiště.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Migrací Průvodce vytvořením clusteru poskytuje snadné a možností nasazení, upgrade a migrovat clustery převzetí služeb při selhání.

VWindows Server 2012Plánovač úloh je integrována se převzetí služeb při selhání Clustering umožňuje správci konfigurovat clusterovaný úlohy. Skupinový úloha je Plánovač úloh úlohu, která je registrována ve všech uzlech clusteru. V závislosti na úkol, může být povoleno ve všech nebo podmnožinu uzlů.

Správce může konfigurovat clusterovaný úlohy třemi způsoby:

 • Platné pro celý cluster. Úloha je naplánovaná na všech uzlů clusteru.

 • Libovolný uzel. Úloha je naplánovaná na jeden, náhodné uzlu.

 • Prostředků konkrétní. Úloha je naplánovaná pouze na uzlu, který vlastní prostředek zadaný cluster.

Správce můžete konfigurovat a spravovat clusterovaný úlohy s použitím následujícíchWindows PowerShellrutin:

 • Register-ClusteredScheduledTask

 • Set-ClusteredScheduledTask

 • Get-ClusteredScheduledTask

 • Unregister-ClusteredScheduledTask

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Skupinový úlohy poskytují flexibilní mechanismus používat prostředky clusteru ke spuštění aplikací nebo procesů v předdefinované časy.

Chcete-li použítWindows PowerShellrutin pro převzetí služeb při selhání, je nutné nainstalovat modul clusteru převzetí služeb při selhání proWindows PowerShellkterý je součástí s nástroji pro převzetí služeb při selhání. Úplný seznam rutin naleznete v tématurutiny Clustering převzetí služeb při selhání v prostředí Windows PowerShell.

NovýWindows PowerShellrutiny podporují funkce v prostředí clusterů převzetí služeb při selhání vWindows Server 2012včetně následujících:

 • Spravujte kontrolní body registru clusteru, včetně kryptografických kontrolní body.

 • Vytvořte škálovatelnou souborových serverů.

 • Monitorování aplikací virtuálního počítače.

 • Aktualizujte vlastnosti distribuované síťový název prostředku.

 • Vytvořit a spravovat clusterovaný úlohy.

 • Vytvořte cílový Server iSCSI pro vysokou dostupnost.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

NováWindows PowerShellrutiny poskytnout správu a skriptování podporu pro funkce převzetí služeb při selhání vWindows Server 2012.

Co funguje jinak?

Test-ClusterResourceFailureNahrazuje rutinaFail-ClusterResource.

 • Nástroj příkazového řádku Cluster.exe je zastaralý, ale může být volitelně instalovány pomocí nástrojů pro převzetí služeb při selhání.Windows PowerShellrutiny pro převzetí služeb při selhání poskytují funkce, které je obecně ekvivalentní Cluster.exe příkazy. Další informace naleznete v tématumapování příkazů Cluster.exe rutin prostředí PowerShell systému Windows pro převzetí služeb při selhání clustery.

 • Rozhraní COM automatizační Server clusteru (MSClus) je zastaralý, ale může být volitelně instalovány pomocí nástrojů pro převzetí služeb při selhání.

 • Podpora pro prostředek clusteru 32-bit knihovny DLL je zastaralý, ale může volitelně nainstalována 32bitové knihovny DLL. Je třeba aktualizovat knihovny DLL prostředků clusteru do 64 bitů.

 • Roli Tiskový Server je odebrán z Průvodce vysokou dostupností a nelze ji nakonfigurovat ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání.

 • Přidat ClusterPrintServerRolerutina je zastaralý a není podporován vWindows Server 2012.

Zobrazit: