Co je nového v Replikaci DFS a Oborech názvů DFS ve Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje nové nebo změněné funkce Replikace distribuovaného systému souborů (DFS) na serveru Windows Server 2012 R2 a nové nebo změněné funkce Replikace DFS a Oborů názvů DFS na Windows Serveru 2012.

Replikace DFS je služba role v Souborové službě a službě úložiště. Umožňuje efektivně replikovat složky (včetně těch, na které odkazuje cesta k oboru názvů DFS) na více serverech a webech. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) používá algoritmus komprese označovaný jako komprese RDC (remote differential compression). RDC rozpoznává změny dat v souboru, takže místo celého souboru může Replikaci DFS replikovat jenom změněné bloky v souboru. Obory názvů systému souborů DFS umožňují seskupit sdílené složky umístěné na různých serverech do jednoho nebo více logicky strukturovaných oborů názvů.

V tomto tématu:

Na serveru Windows Server 2012 R2 nabízí Replikace DFS rozšířenou podporu v následujících oblastech.

Vlastnost/funkce

Novinka, nebo aktualizace?

Popis

Modul Windows PowerShellu pro Replikaci DFS

Nový

Kromě nových funkcí poskytuje taky rutiny Windows PowerShellu pro provádění většiny úloh správy pro Replikaci DFS.

Poskytovatel služby Windows Management Infrastructure Replikace DFS

Nový

Poskytuje nejnovější metody založené na službě Windows Management Infrastructure (WMI) pro správu Replikace DFS.

Klonování databáze pro počáteční synchronizaci

Nový

Poskytuje podporu pro obcházení počáteční replikace při vytváření nových replikačních složek, nahrazování serverů a obnovu po havárii.

Obnovení po poškození databáze

Nový

Poskytuje podporu pro nové sestavení poškozených databází bez neočekávané ztráty dat způsobené neautoritativní počáteční synchronizací.

Zakázání mezisouborového algoritmu RDC

Nový

Poskytuje možnost zakázat mezisouborový algoritmus RDC mezi servery.

Ladění pracovních souborů

Nový

Poskytuje možnost konfigurovat na jednotlivých serverech proměnnou velikost pracovních souborů.

Obnovení zachovaných souborů

Nový

Poskytuje možnosti obnovení souborů ze složek ConflictAndDeleted a PreExisting.

Vylepšení obnovení databáze po neočekávaném vypnutí

Aktualizované

Umožňuje automatické obnovení po výpadku napájení nebo neočekávaném zastavení služby Replikace DFS.

Vylepšení zakázání členství

Aktualizované

Zastaví čištění soukromé složky Replikace DFS při zakazování členství serveru v replikované složce.

Viz také Odstraněné nebo zastaralé funkce.

Kromě nových funkcí popsaných v tomto tématu poskytuje modul Replikace DFS rutiny Windows PowerShellu pro provádění většiny úloh správy pro Replikaci DFS.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Správci můžou rozšířené rutiny Windows PowerShellu používat k provádění běžných úloh správy, které se dají pomocí skriptů Windows PowerShellu případně automatizovat. Mezi tyto úlohy patří operační akce, třeba vytváření, úpravy nebo odebírání nastavení replikace. Nové funkce, jako je třeba možnost klonování databází Replikace DFS nebo obnovení zachovaných souborů, jsou zahrnuté i do rutin.

Co funguje jinak?

Místo toho, aby museli používat nástroje příkazového řádku DFS, jako je Správa systému souborů DFS nebo Replikace DFS, můžou správci provádět všechny běžné úlohy pomocí rutin Windows PowerShellu.

Rutiny Windows PowerShellu jsou dostupné na počítačích, na kterých běží Windows Server 2012 R2 nebo Windows 8.1 a které mají nainstalovanou funkci Nástroje správy Systému souborů DFS (součást Nástrojů pro vzdálenou správu serveru).

System_CAPS_tipTip

Pokud chcete použít modul Windows PowerShellu pro Replikaci DFS z počítače, na kterém modul nainstalovaný není, navažte pomocí rutiny Enter-PSSession nebo Invoke-Command relaci s počítačem, na kterém funkce Nástroje správy Systému souborů DFS nainstalovaná je.

Windows Server 2012 R2 zahrnuje nové funkce poskytovatele infrastruktury Windows Management Infrastructure (někdy označované jako WMI v2), které zajišťují programový přístup ke správě Replikace DFS.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Programy pro řízení můžou nejnovější metody založené na infrastruktuře Windows Management Infrastructure použít ke správě Replikace DFS.

Co funguje jinak?

Přístup pro správu založený na infrastruktuře Windows Management Infrastructure zajišťuje přenosový protokol Vzdálené správy Windows (WinRM) povolený bránou firewall. Obor názvů WMI v1 je kvůli zpětné kompatibilitě stále dostupný.

Další informace o nových třídách DFSR WMI najdete v tématu Novinky.

Windows Server 2012 R2 zahrnuje nové funkce klonování databáze, které můžou urychlit počáteční replikaci při vytváření nových replikovaných složek, nahrazení serverů nebo obnovení po havárii.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Teď můžete vyexportovat databázi Replikace DFS ze svazku na jednom serveru, předvyplnit replikované soubory a potom databázi importovat na víc serverů. Replikované složky se začínají replikovat s výrazně zkrácenou dobou počáteční instalace (doba instalace se obvykle zkrátí přibližně o 99 %).

Co funguje jinak?

Ve Windows Serveru 2012 a starších operačních systémech vyžadovala počáteční replikace synchronizace, aby cílový server naplnil svoji databázi zdrojovým serverem přes síť procesem vektorování verze a za použití nákladných prostředků. U rozsáhlejších datových sad může tento proces trvat velmi dlouho (dny nebo týdny), a to i v případě, že cílový server předvyplníte daty.

Teď, když chcete naklonovat databázi Replikace DFS na jiném počítači, můžete tuto databázi a nastavení souboru .xml konfigurace svazku pro daný svazek vyexportovat pomocí rutiny Export-DfsrClone z místního počítače. Spuštění rutiny aktivuje export ve službě Replikace DFS a potom počká, než se tato operace dokončí. Během exportu uloží Replikace DFS metadata souboru v databázi jako součást procesu ověření. Po předvyplnění daty a zkopírování vyexportované databáze a souboru .xml na cílový server použijte rutinu Import-DfsrClone k importování databáze do svazku a ověření souborů v systému souborů. Žádné ze souborů, které se přesně shodují, nevyžadují nákladná metadata meziserveru ani synchronizaci, což vede k výraznému zlepšení výkonu během počáteční synchronizace.

Další informace najdete v tématu Exportovat klon databáze Replikace distribuovaného systému souborů.

Windows Server 2012 R2 poskytuje podporu pro nové sestavení poškozených databází bez neočekávané ztráty dat způsobené neautoritativní počáteční synchronizací.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Když Replikace DFS zjistí poškození databáze, znovu ji sestaví a obnoví replikaci normálně, tj. bez toho, aby se mohly u některých souborů nahodile ztratit konflikty. Při replikaci s partnerem jen pro čtení obnoví Replikace DFS replikaci bez čekání po neomezeně dlouhou dobu, dokud správce ručně nenastaví příznak Primární.

Co funguje jinak?

Dřív by poškozená databáze spustila proces odstranění databáze Replikace DFS a novou neautoritativní počáteční synchronizaci, jako by se replikace nastavovala poprvé. Všechny soubory na serveru, který se obnovuje, by automaticky ztratily všechny konflikty, i kdyby šlo o poslední verze těchto souborů. Tyto konflikty by se přesunuly do složky ConflictAndDeleted nebo PreExisting, což by vedlo k zdánlivé nebo skutečné ztrátě dat.

Když Replikace DFS zjistí poškození databáze na serveru Windows Server 2012 R2, znovu tuto databázi sestaví pomocí místního souboru a informací z deníku změn USN (Update Sequence Number) a potom každý soubor označí replikujícím stavem Normální. Potom Replikace DFS zkontaktuje partnerské servery a sloučí změny, což umožní poslednímu zapisujícímu, aby uložil poslední změny, jako by šlo o normální probíhající replikaci.

Windows Server 2012 R2 poskytuje možnost zakázat mezisouborový algoritmus RDC mezi servery.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

V závislosti na datech a síťové topologii se teď můžete konkrétně rozhodnout, že použijete možnosti mezisouborového algoritmu RDC. U serverů na sítích LAN může vypnutí mezisouborového algoritmu RDC snížit zatížení serveru prostředky a zvýšit výkon replikace.

Co funguje jinak?

Ve Windows Serveru 2012 je mezisouborový algoritmus RDC povolená Replikací DFS vždycky. Mezisouborový algoritmus RDC používá k vyplnění nového replikujícího souboru až pět existujících dříve replikovaných souborů ve svazku. Použití mezisouborového algoritmu RDC přes nízkorychlostní síťová připojení pro podobné soubory přináší rozsáhlé úspory šířky pásma a potenciálně taky výraznou úsporu času. Pokud ale mezisouborový algoritmus RDC použijete u širokopásmových síťových připojení, může mezisouborový algoritmus RDC zvýšit místní čas zpracování a negativně ovlivnit výkon. U extrémně rozsáhlých datových sad (miliony souborů ve svazku s výraznou podobností) může mezisouborový algoritmus RDC negativně ovlivnit taky využití procesoru a disku.

Na serveru Windows Server 2012 R2 umožňuje Replikace DFS použití mezisouborového algoritmu RDC pro jednotlivá připojení mezi partnery. Vypnutím mezisouborového algoritmu RDC můžete zvýšit výkon za cenu většího využití šířky pásma.

Windows Server 2012 R2 poskytuje možnost konfigurovat na jednotlivých serverech proměnnou velikost pracovních souborů.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Pokud jste algoritmus RDC nenakonfigurovali pro menší velikost, můžete teď určit minimální velikost pracovního souboru. U serverů na sítích LAN s většími soubory může zvýšení minimální velikosti pracovních souborů zvýšit výkon replikace.

Co funguje jinak?

Ve Windows Serveru 2012 a starších operačních systémech používá Replikace DFS pevně zakódovanou velikost souboru 256 kB k určení požadavků na přípravu. Pokud je algoritmus RDC zapnutý a minimální velikost RDC (ve výchozím nastavení 64 kB) je větší než 256 kB, připraví se soubor ještě před replikací. To obvykle znamená, že soubory menší než 64 kB se na serverech, na kterých běží Windows Server 2012 nebo starší operační systém, nepřipraví. Při přípravě pracovních souborů se prodlouží replikační čas, aby se mohly provést operace RDC. Tím se sníží riziko, že se soubory nereplikují kvůli jejich uzamčení aplikacemi, které je právě používají.

Replikace DFS teď umožňuje nakonfigurovat minimální velikost pracovních souborů už od 256 kB až po 512 TB. Pokud RDC ani přípravu nepoužíváte, pak se soubory nekomprimují a nekopírují do pracovní složky, což může zvýšit výkon za cenu mnohem většího využití šířky pásma.

Windows Server 2012 R2 umožňuje obnovit soubory ze složek ConflictAndDeleted a PreExisting.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato funkce umožňuje obnovení zapadlých uživatelských dat ze skrytých soukromých složek Replikace DFS.

Co funguje jinak?

Windows Server 2012 a starší operační systémy nenabízejí žádné nástroje na obnovení těchto složek.

Replikace DFS teď umožňuje pomocí rutin Get-DfsrPreservedFiles a Restore-DfsrPreservedFiles provádět revizi a obnovení konfliktních, odstraněných a předchozích souborů. Tyto soubory a složky můžete obnovit v původním nebo novém umístění. Soubory můžete přesunout, nebo zkopírovat a můžete si vybrat, jestli zachováte všechny verze souboru nebo jenom tu poslední.

Windows Server 2012 R2 umožňuje automatické obnovení po výpadku napájení nebo neočekávaném zastavení služby Replikace DFS.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Když Replikace DFS zaznamená neočekávané vypnutí databáze (třeba po výpadku napájení nebo ukončení služby), automaticky tuto databázi prověří se systémem souborů a potom obnoví replikaci normálně, tj. provede normální vyrovnání případných konfliktů souborů.

Co funguje jinak?

Ve Windows Serveru 2012 a Windows Serveru 2008 R2 bylo v případě neočekávaného vypnutí potřeba, abyste replikaci zadali znovu ručně pomocí metody WMI. Toto výchozí chování je možné vypnout pomocí hodnot registru pro jednotlivé počítače.

Když Replikace DFS zaznamená na serveru Windows Server 2012 R2 neočekávané vypnutí, nastaví se jako výchozí spuštění automatického procesu obnovení. Toto chování je potřeba zrušit pomocí hodnoty registru. Kromě toho, pokud je jedinou replikovanou složkou ve svazku předdefinovaný adresář SYSVOL řadiče domény, spustí se obnovení automaticky bez ohledu na nastavení registru.

Windows Server 2012 R2 zastaví čištění soukromé složky Replikace DFS při zakazování členství serveru v replikované složce.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Soubory dříve přesunuté do složek ConflictAndDeleted a PreExisting se už při zakázání členství serveru ve skupinách replikace neodstraňují. Kromě toho zpráva, kterou zobrazují nástroje pro správu, teď uvádí proces probíhající po zrušení členství. Tato zpráva taky vysvětluje, že opětovné povolení členství zahájí neautoritativní synchronizaci.

Co funguje jinak?

Ve Windows Serveru 2012 a starších operačních systémech se při zrušení členství ihned odstraní složka DfsrPrivate, která se k tomuto členství vztahuje, včetně složek Staging, ConflictAndDeleted a PreExisting. Po odstranění těchto složek se už data nedají snadno obnovit, pokud neexistuje záloha, ke které byste se mohli vrátit.

Teď replikace DFS při rušení členství ponechává složku DfsrPrivate nezměněnou. Pokud členství nezadáte znovu, můžete z daného umístění obnovit konfliktní, odstraněné a předchozí soubory. (Povolením členství se odstraní obsah všech soukromých složek.)

Server Windows Server 2012 R2 zahrnuje následující funkce, které se ale postupně odebírají a v budoucích verzích operačního systému Windows Server se už pravděpodobně neobjeví.

Zastaralé funkce

Náhrada

Nástroj příkazového řádku Obory názvů DFS, Dfscmd

Modul Obory názvů DFS pro Windows PowerShell

Služba replikace souborů (FRS)

Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Na serveru Windows Server 2012 R2 se už nedají pomocí Windows PowerShellu nebo Správce serveru vytvářet nové domény na úrovni funkčnosti domény Windows Serveru 2003. To znamená, že nová nasazení Služby replikace souborů (FRS) se zablokují a Replikace DFS se použije vždycky k replikování adresáře SYSVOL v nových doménách.

Pokud se má Služba replikace souborů (FRS) použít k replikaci adresáře SYSVOL v řadičích domény se spuštěným serverem Windows Server 2012 R2, musí tyto řadiče domény patřit k existující doméně, která používá úroveň funkčnosti domény Windows Server 2003.

Ve Windows Serveru 2012 nabízejí Obory názvů DFS a Replikace DFS rozšířenou podporu v následujících oblastech.

Vlastnost/funkce

Popis

Modul Windows PowerShellu pro Obory názvů DFS

Poskytuje rutiny Windows PowerShellu pro provádění většiny úkolů správy pro Obory názvů DFS.

Obory názvů DFS: Sledování lokalit pro klienty DirectAccess

Poskytuje vzdáleným klientským počítačům optimální referenční seznamy na podnikové zdroje pro případy, kdy se počítače připojují pomocí technologie DirectAccess k podnikové síti.

Obory názvů DFS: Poskytovatel infrastruktury Windows Management Infrastructure

Poskytuje nejnovější metody správy založené na infrastruktuře Windows Management Infrastructure pro správu Oborů názvů DFS.

Replikace DFS: Podpora pro svazky odstranění duplicitních dat

Poskytuje podporu pro replikované složky uložené ve svazcích, které používají odstranění duplicitních dat.

Viz také Odstraněné nebo zastaralé funkce.

Windows Server 2012 zahrnuje rutiny Windows PowerShellu pro provádění většiny úkolů správy pro Obory názvů DFS.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Správci můžou rozšířené rutiny Windows PowerShellu používat k provádění běžných úloh správy, které se dají pomocí skriptů Windows PowerShellu případně automatizovat.

Co funguje jinak?

Místo toho, aby museli používat Správu DFS nebo nástroje příkazového řádku DFS, můžou správci provádět všechny běžné úlohy pomocí rutin Windows PowerShellu.

Rutiny Windows PowerShellu jsou dostupné na počítačích, na kterých běží Windows Server 2012 nebo Windows 8 a které mají nainstalovanou funkci Nástroje správy Systému souborů DFS (součást Nástrojů pro vzdálenou správu serveru).

Další informace najdete v tématech Rutiny Oborů názvů distribuovaného systému souborů (DFSN) v prostředí Windows PowerShell a Úvod do rutin prostředí Windows PowerShell Oborů názvů distribuovaného systému souborů.

System_CAPS_tipTip

Pokud chcete použít modul Windows PowerShellu pro Obory názvů DFS z počítače, na kterém modul nainstalovaný není, navažte pomocí rutiny Enter-PSSession relaci s počítačem, na kterém funkce Nástroje správy Systému souborů DFS nainstalovaná je.

Windows Server 2012 zahrnuje sledování lokalit pro funkce DirectAccess s cílem poskytnout optimální referenční seznamy sledování lokalit na vzdálené uživatele, kteří se přistupují k podnikové síti pomocí technologie DirectAccess.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Vzdálení uživatelé, kteří se připojují k oborům názvů DFS přes připojení DirectAccess, obdrží referenční seznamy na servery oboru názvů a cíle složky, které jsou nejblíž k jejich umístění. Tím se sníží latence sítě při přistupování k souborům v podnikové síti a zefektivní se využití šířky pásma.

Co funguje jinak?

Při přístupu k cestě k oboru názvů DFS pomocí DirectAccess ve Windows 7 nebo Windows Serveru 2008 R2 obdrží vzdálené počítače, které mají IP adresy mimo weby určené ve službě Active Directory Domain Services, náhodně očíslovaný referenční seznam, který by mohl zahrnovat servery na vzdálených webech, i když budou k dispozici servery na blízkém webu.

Když vzdálený počítač přistoupí pomocí DirectAccess k cestě k oboru názvů DFS na počítači, na kterém běží Windows 8 nebo Windows Server 2012, předá tento počítač název webu v požadavku na referenční seznam serveru oboru názvů, na kterém běží Windows Server 2012. Server oboru názvů používá název webu k tomu, aby poskytl referenční seznam na nejbližší dostupný web.

Aby sledování lokalit fungovalo pro klienty, kteří používají DirectAccess, musí na klientském počítači běžet Windows 8 nebo Windows Server 2012 a na serveru musí běžet Windows Server 2012.

Windows Server 2012 zahrnuje nové funkce poskytovatele infrastruktury Windows Management Infrastructure (novou verzi WMI, někdy označovanou jako MI nebo WMIv2), které zajišťují programový přístup ke správě Oborů názvů DFS.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Programy pro řízení můžou nejnovější metody založené na infrastruktuře Windows Management Infrastructure použít ke správě Oborů názvů DFS.

Co funguje jinak?

Přístup pro správu založený na infrastruktuře Windows Management Infrastructure zajišťuje přenosový protokol Vzdálené správy Windows (WinRM) povolený bránou firewall.

Windows Server 2012 zahrnuje podporu pro replikované složky uložené ve svazcích, ve kterých je povolené odstraňování duplicitních dat.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Novou funkci odstraňování duplicitních dat můžete použít ke snížení požadavků na úložiště, aniž byste přitom ovlivnili Replikaci DFS.

Co funguje jinak?

Replikace DFS replikuje soubory, které obsahují novou značku spojovacího bodu IO_REPARSE_TAG_DEDUP, bez dopadu na odstranění duplicitních dat nebo replikaci DFS. Odstranění duplicitních dat nebo rehydratace souboru odstraněného při tomto procesu nespustí replikaci.

Server Windows Server 2012 zahrnuje následující funkce, které se ale postupně odebírají a v budoucích verzích operačního systému Windows Server se už pravděpodobně neobjeví.

Zastaralé funkce

Náhrada

Nástroj příkazového řádku Obory názvů DFS, Dfscmd

Modul Obory názvů DFS pro Windows PowerShell

Služba replikace souborů (FRS)

Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)

Další informace o podpoře Služby replikace souborů (FRS) na serveru Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 najdete v části Služba replikace souborů (FRS) je ve Windows Serveru 2008 R2 zastaralá.

Zobrazit: