Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Co je nového ve Vzdálené ploše ve Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje funkce Vzdálené plochy, které jsou v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 nové nebo se změnily.

V tomto tématu:

Stínový provoz relací v systému Windows Server 2012 R2 umožňuje vzdáleně monitorovat nebo řídit aktivní relaci jiného uživatele na serveru Hostitele relace vzdálené plochy (Hostitele relace VP). Aktuální verze zahrnuje integraci se Správcem serveru a Připojením ke vzdálené ploše (mstsc.exe).

Funkce Odstranění duplicitních dat, která byla vydaná ve Windows Serveru 2012, se dá v systému Windows Server 2012 R2 používat s aktivně běžícími kolekcemi osobních virtuálních ploch (klientů), když virtuální pevné disky jsou uložené na souborovém serveru se systémem Windows Server 2012 R2 a přistupuje se k nim přes protokol SMB (Server Message Block). Funkce Odstranění duplicitních dat může výrazně snížit požadavky na kapacitu úložiště. Funkce Odstranění duplicitních dat na serveru SMB ukládá do mezipaměti často používaná data a umožňuje tak zrychlit mnoho operací náročných na čtení včetně paralelního spouštění vzdálených klientů.

V systému Windows Server 2012 R2 jsou aplikace RemoteApp o krok blíž ke vzhledu a chování místních aplikací díky podpoře transparentnosti, živých miniatur a hladkého přesouvání aplikací, které umožňuje, aby se obsah aplikace zobrazoval i během přesouvání aplikace po obrazovce.

Funkce Rychlé obnovení připojení v systému Windows Server 2012 R2 zlepšuje chování připojení tím, že uživatelům umožňuje rychleji se znova připojit ke stávajícím virtuálním plochám, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relací. Proces připojení u aplikací RemoteApp byl pro klienty Windows® 8.1 a Windows Server 2012 R2 přepracován tak, aby byl informativnější a uživatelsky přívětivější.

Windows Server 2012 R2 zlepšuje vzdálené možnosti systému Windows Server 2012 použitím kodeků, které umožňují lepší kompresi, což vede k úsporám šířky pásma (například k přenosu videa sítí WAN je potřeba až o 50 % menší šířka pásma v porovnání se systémem Windows Server 2012).

V systémech Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 byla přidána podpora, díky které se změny zobrazení na klientovi automaticky odrážejí na vzdáleném klientovi. Výsledkem je hladké otáčení zařízení a přidání nebo odebrání monitoru (například připojení projektoru nebo dokování přenosného počítače) u vzdálených relací i aplikací RemoteApp.

Technologie RemoteFX vGPU v systému Windows Server 2012 R2 zahrnuje podporu DX11.1 v systémech, které mají karty grafických procesorů podporující DX11.1. Ve virtualizovaném prostředí systémů Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 se dají virtualizovat a spouštět graficky náročné aplikace vyžadující funkce DX11.1.Windows Server 2012 R2 zavádí tyto funkce:

 • Podpora Neuniformního přístupu k paměti (NUMA): Aplikace RemoteFX běžící na platformách založených na technologii NUMA mají lepší možnosti škálování.

 • Změny paměti Video RAM (VRAM): Přidání systémové paměti na server s technologií Hyper-V umožňuje dynamické zvětšování paměti VRAM virtuálních počítačů, což může zlepšit výkon aplikací.

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 podporují novou možnost vzdálené plochy pro připojení v režimu RestrictedAdmin. Při připojení pomocí režimu RestrictedAdmin neodesílá klient vzdálené plochy hostiteli přihlašovací údaje uživatele. Při použití tohoto režimu s přihlašovacími údaji správce se klient vzdálené plochy pokusí interaktivně bez odeslání přihlašovacích údajů přihlásit k hostiteli, který taky podporuje tento režim. Když hostitel ověří, že uživatelský účet, který se k němu chce připojit, má práva správce a podporuje režim RestrictedAdmin, je připojení úspěšné. V opačném případě je pokus o připojení neúspěšný. V režimu RestrictedAdmin se vzdáleným počítačům v žádném okamžiku neposílají přihlašovací údaje jako prostý text ani v nějaké jiné opakovaně použitelné podobě.

System_CAPS_notePoznámka

Když je uživatel připojený k hostiteli v režimu RestrictedAdmin, nemůže pomocí přihlašovacích údajů, které poskytl klientovi vzdálené plochy, jednoduše přistupovat k dalším síťovým prostředkům.

Připojení pomocí režimu RestrictedAdmin vyžaduje:

 • Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2 na hostiteli vzdálené plochy

 • Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2 na klientovi vzdálené plochy

Vzdálená plocha je role serveru, která se skládá z několika služeb role. V systému Windows Server 2012 R2 je Vzdálená plocha tvořená těmito službami role:

Název služby role

Popis služby role

Hostitel virtualizace vzdálené plochy

Hostitel virtualizace vzdálené plochy integrovaný do technologie Hyper-V umožňuje v organizaci nasadit kolekce osobních virtuálních ploch nebo jejich fondů.

Hostitel relace VP

Hostitel relace vzdálené plochy umožňuje serveru hostovat aplikace RemoteApp nebo klienty na bázi relace. Uživatelé se můžou v kolekci relací připojit k serverům Hostitele relace VP, aby mohli spouštět programy, ukládat soubory a používat prostředky na serverech.

Zprostředkovatel připojení k VP

Zprostředkovatel připojení k vzdálené ploše:

 • Umožňuje uživatelům znovu se připojit ke stávajícím virtuálním klientům, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relace.

 • Umožňuje rovnoměrně rozdělit zatížení mezi servery Hostitele relace VP v kolekci relací nebo ve fondu virtuálních klientů, které jsou v kolekci virtuálních klientů ve fondu.

 • Nabízí přístup k virtuálním klientům v kolekci virtuálních desktopů.

Webový přístup ke vzdálené ploše

Webový přístup ke vzdálené ploše umožňuje uživatelům připojovat se k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše z nabídky Start na počítači se systémem Windows 8 nebo Windows 7. Uživatelé se můžou připojovat i z webového prohlížeče. Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nabízí přizpůsobené zobrazení vzdálených aplikací RemoteApp a klientů na bázi relace v kolekci relací. Můžete taky zobrazit vzdálené aplikace RemoteApp a virtuální klienty v kolekci virtuálních klientů.

Licencování VP

Licencování vzdálené plochy umožňuje spravovat licence potřebné pro připojení k serveru Hostitele relace vzdálené plochy nebo k virtuálnímu klientovi. Licencování VP můžete použít k instalaci, vydávání a sledování dostupnosti licencí.

Brána VP

Služba Brána vzdálené plochy (Brána VP) umožňuje autorizovaným uživatelům připojovat se z libovolného zařízení připojeného k internetu k virtuálním plochám, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relací v interní podnikové síti.

Role serveru Vzdálená plocha v systému Windows Server 2012 poskytuje technologie, které uživatelům umožňují připojovat se k virtuálním plochám, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relací. Díky Vzdálené ploše mají uživatelé přístup ke vzdáleným připojením z podnikové sítě nebo z internetu.

Vzdálená plocha v systému Windows Server 2012 nabízí rozšířenou podporu pro tyto scénáře:

Vzdálená plocha zavedla nasazení VDI ve Windows Serveru 2008 R2. V systému Windows Server 2012 zahrnuje Vzdálená plocha nové způsoby efektivní konfigurace a správy virtuálních ploch. K těmto rozšířením patří třeba:

 • Jednotné centrální rozhraní – nasaďte rychle VDI a pak spravujte nasazení fondových a osobních virtuálních ploch v novém jednotném centrálním rozhraní.

 • Automatizovaná a jednoduchá správa s jednou imagí – využívejte přednosti automatizovaných způsobů nasazení a správy fondových virtuálních ploch s využitím šablony virtuální plochy.

 • Individuální uživatelské nastavení – zachovejte individuální uživatelská nastavení pro nasazení fondových virtuálních ploch použitím disků uživatelských profilů.

 • Levnější úložiště – používejte pro fondové virtuální plochy levné místní úložiště s funkcí migrace za chodu mezi hostitelskými počítači. Osobní virtuální plochy můžou používat levnější centrální úložiště SMB.

V systému Windows Server 2012 zahrnuje nasazení Virtualizace relace ve Vzdálené ploše nové způsoby efektivní konfigurace a správy klientů na bázi relací. V dřívějších verzích Vzdálené plochy se průběžná správa serverů Hostitele relace VP provádí na úrovni serverů. Scénář nasazení Virtualizace relace umožňuje provádět centralizovanou správu a instalaci. Virtualizace relace v systému Windows Server 2012 nabízí tyto výhody:

 • Jednotné centrální rozhraní – v systému Windows Server 2012 můžete rychle nasadit Virtualizaci relace a spravovat nasazení v novém jednotném centrálním rozhraní.

 • Zjednodušené a centralizované nasazení – jednoduché instalace na bázi scénářů umožňují najednou vytvořit celou kolekci relací.

 • Individuální uživatelské nastavení – disky uživatelských profilů umožňují zachovat individuální uživatelská nastavení pro kolekce relací.

 • Centralizovaná a jednotná správa – spravujte všechny servery Hostitele relace VP v kolekci relací na jediném místě.

 • Funkce dynamické distribuce – aby bylo v systému Windows Server 2012 předvídatelné uživatelské prostředí a jeden uživatel negativně neovlivňoval výkon relace druhého uživatele, jsou na serverech Hostitele relace VP standardně povoleny tyto funkce:

  • Dynamická distribuce šířky pásma sítě – dynamicky rozděluje dostupnou šířku pásma mezi relace na základě počtu aktivních relací, aby bylo využití šířky pásma rovnoměrné.

  • Dynamická distribuce disku – brání tomu, aby relace příliš využívaly disky – tím, že rovnoměrně rozděluje vstupně-výstupní diskové operace mezi relace.

  • Dynamická distribuce procesoru – dynamicky rozděluje čas procesoru mezi relace na základě počtu aktivních relací a zatížení u těchto relací. Toto bylo zavedeno ve Windows Serveru 2008 R2 a pro větší zátěže pak vylepšeno v systému Windows Server 2012.

Nasazení Virtualizace relace je tvořené servery Hostitele relace VP spolu se servery infrastruktury, jako jsou servery Licencování VP, Zprostředkovatele připojení k VP, Brány VP a Webového přístupu k VP.

Kolekce relací (v dřívějších verzích Windows Serveru označovaná jako farma) je seskupení serverů Hostitele relace VP pro dané relace. Kolekce relací slouží k publikování některého z těchto prostředků:

 • Klienti na bázi relací

 • Aplikace RemoteApp

Virtualizace relace je instalace na bázi scénáře v rámci Správce serveru, která umožňuje instalovat, konfigurovat a spravovat servery Hostitele relace VP z centrálního místa. Scénář nasazení Virtualizace relace nabízí dva typy nasazení:

 • Rychlý start: Nainstaluje všechny nezbytné služby role Vzdálená plocha na jeden počítač, abyste mohli nainstalovat a nakonfigurovat služby role Vzdálená plocha v testovacím prostředí.

 • Standardní nasazení: Umožňuje flexibilní nasazení různých služeb role Vzdálené plochy na různé servery.

Ve Windows Serveru 2008 R2 je publikování a správa aplikací u fondových i osobních virtuálních ploch velmi zdlouhavý a nákladný proces. Protože jsou aplikace RemoteApp jenom částečně integrované s nativním prostředím Windows®, zvyšují náklady na správu. Neexistuje totiž žádný způsob, jak publikované aplikace RemoteApp organizovat uživatelům.

Vzdálená plocha v systému Windows Server 2012 umožňuje publikovat a spravovat prostředky jako aplikace RemoteApp, klienty na bázi relací a virtuální plochy z centrální konzoly. Pomocí této nové publikační funkce můžete získat zobrazení historie prostředků přiřazených koncovým uživatelům, změnit publikované prostředky pro libovolnou kolekci a upravit vlastnosti publikovaných prostředků.

Kromě použití centrální konzoly můžete teď konfigurovat adresu URL aplikace RemoteApp a Připojení k vzdálené ploše pomocí zásad skupiny a pak uživatelům umožnit přístup k této adrese URL automaticky prostřednictvím e-mailové adresy.

Centralizované publikování prostředků poskytuje koncovým uživatelům prostředí, které může nahradit místně nainstalované aplikace.

Systémy Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 a Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 zavedly technologii Microsoft RemoteFX, která umožňuje poskytnout úplné uživatelské prostředí Windows do nejrůznějších klientských zařízení včetně bohatých klientů, tenkých klientů a ultratenkých klientů.Windows Server 2012 staví na této platformě, aby umožnil bohatší a přirozenější prostředí na všech typech sítí a zařízení. Konkrétně protokol RDP (Remote Desktop Protocol) zajišťuje konzistentní podmínky koncového uživatele při připojování k centrálním pracovním prostorům, a to i v sítích s omezenou šířkou pásma a vysokou latencí.

Tady jsou klíčové výhody pro koncové uživatele a IT profesionály při použití RDP v systému Windows 8 pro nasazení centrálních pracovních prostorů:

Klíčové výhody protokolu RDP pro koncové uživatele

Klíčové výhody protokolu RDP pro IT profesionály

 • Bohaté prostředí koncových uživatelů

 • Přístup k podnikové ploše a aplikacím odkudkoli pomocí libovolného zařízení

 • Zabezpečené, spravované a plně podporované plochy a aplikace

 • Flexibilní možnosti nasazení

  • Virtuální plochy

  • Klienti na bázi relací

  • Aplikace RemoteApp

  • Úplní klienti vzdálené plochy

  • Tencí klienti

  • Podnikové sítě

  • Firemní pobočky

 • Podpora různých pracovních sil

  • Cestující uživatelé

  • Pracující na dálku

  • Použití vlastního počítače

 • Snížení nákladů

Systémy Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 a Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 zavedly podporu technologií Microsoft RemoteFX vGPU – sady technologií pro bohaté prostředí připomínající počítač pro virtuální plochy. Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 zavedl tyto funkce:

 • Vzdálená komunikace na straně hostitele

 • Kanál Vykreslení-Zachycení-Kódování

 • Vysoce efektivní kódování na bázi GPU

 • Omezování na základě aktivity klientů

 • Virtuální grafický procesor (vGPU) s podporou DirectX

Windows Server 2012 staví na této platformě a implementuje podporu vGPU od DX9 až k DX11. Uživatelské prostředí je taky vylepšené, včetně podpory dalších monitorů a vyšších rozlišení. S tím, jak se hardwarová akcelerace šíří do dalších aplikací, jako je webový prohlížeč, vGPU umožňuje aplikacím využívat vyšší úrovně rozhraní DirectX v rámci Hostitele virtualizace vzdálené plochy.

Maximální rozlišení monitorů pro virtuální počítače u různých verzí Windows:

Maximální rozlišení

Počet monitorů na virtuální počítač ve Windows 7 s aktualizací SP 1

Počet monitorů na virtuální počítač ve Windows 8

1024 x 768

4

8

1280 x 1024

4

8

1600 x 1200

3

4

1920 x 1200

2

4

2560 x 1600

-

2

Vzdálená plocha je role serveru, která se skládá z několika služeb role. V systému Windows Server 2012 je Vzdálená plocha tvořená těmito službami role:

Název služby role

Popis služby role

Hostitel virtualizace vzdálené plochy

Služba Hostitel virtualizace vzdálené plochy integrovaná s technologií Hyper-V umožňuje nasazení kolekcí fondových nebo osobních virtuálních ploch (klientů) v rámci organizace pomocí aplikací RemoteApp a Připojení k vzdálené ploše.

Hostitel relace VP

Hostitel relace vzdálené plochy umožňuje serveru hostovat aplikace RemoteApp nebo klienty na bázi relace. Uživatelé se můžou v kolekci relací připojit k serverům Hostitele relace VP, aby mohli spouštět programy, ukládat soubory a používat prostředky na serverech.

Zprostředkovatel připojení k VP

Zprostředkovatel připojení k vzdálené ploše:

 • Umožňuje uživatelům znovu se připojit ke stávajícím virtuálním klientům, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relace.

 • Umožňuje rovnoměrně rozdělit zatížení mezi servery Hostitele relace VP v kolekci relací nebo ve fondu virtuálních klientů, které jsou v kolekci virtuálních klientů ve fondu.

 • Nabízí přístup k virtuálním klientům v kolekci virtuálních desktopů.

Webový přístup ke vzdálené ploše

Webový přístup ke vzdálené ploše umožňuje uživatelům připojovat se k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše z nabídky Start na počítači se systémem Windows 8 nebo Windows 7. Uživatelé se můžou připojovat i z webového prohlížeče. Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nabízí přizpůsobené zobrazení vzdálených aplikací RemoteApp a klientů na bázi relace v kolekci relací. Můžete taky zobrazit vzdálené aplikace RemoteApp a virtuální klienty v kolekci virtuálních klientů.

Licencování VP

Licencování vzdálené plochy umožňuje spravovat licence potřebné pro připojení k serveru Hostitele relace vzdálené plochy nebo k virtuálnímu klientovi. Licencování VP můžete použít k instalaci, vydávání a sledování dostupnosti licencí.

Brána VP

Služba Brána vzdálené plochy (Brána VP) umožňuje autorizovaným uživatelům připojovat se z libovolného zařízení připojeného k internetu k virtuálním plochám, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relací v interní podnikové síti.

Zobrazit: