Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Novinky v protokolu DHCP

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje funkce protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), které jsou v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 nové nebo se změnily.

DHCP je standard IETF (Internet Engineering Task Force), který zajišťuje snížení složitosti konfigurace hostitelů v sítích TCP/IP, třeba v privátních intranetech, a omezení související administrativní zátěže. Díky službě serveru DHCP proběhne konfigurace TCP/IP pro klienty DHCP automaticky.

V tomto tématu:

V systému Windows Server 2012 R2 nabízí protokol DHCP rozšířenou podporu v těchto oblastech:

Vlastnost/funkce

Nové nebo vylepšené

Popis

Vylepšení registrace DNS

Nový

Zásady DHCP můžete použít ke konfiguraci podmínek založených na plně kvalifikovaném názvu domény (FQDN) klientů DHCP a k registraci počítače ve skupině pomocí příponu DNS hosta.

Možnosti registrace DNS PTR

Nový

Můžete povolit registraci DNS adresy (A) a záznamy ukazatele (PTR) nebo povolit jenom registraci záznamů A.

Prostředí Windows PowerShell pro server DHCP

Vylepšené

K dispozici jsou nové rutiny prostředí Windows PowerShell.

Zásady protokolu DHCP se rozšířily a umožňují uživatelům konfigurovat podmínky založené na plně kvalifikovaném názvu domény (FQDN) klientů. Zásady protokolu DHCP je možné nakonfigurovat taky k registraci klientů DHCP pomocí konkrétní přípony DNS. Tím se přepíše přípona DNS, která je nakonfigurovaná na straně klienta.

Pomocí vhodných podmínek založených na plně kvalifikovaném názvu domény je možné nakonfigurovat zásady DHCP tak, aby umožňovaly plnou kontrolu registrace DNS pro počítače a zařízení v síti, včetně počítačů pracovní skupiny a zařízení hosta nebo klientů s určitým atributem.

Tato funkce umožňuje nakonfigurovat server DHCP tak, aby registroval jenom zdrojové záznamy adresy (A) klientů DHCP na serveru DNS. To může být užitečné, když nebyla nakonfigurovaná zóna zpětného vyhledávání, která způsobuje selhání pokusů o registraci záznamů o prostředcích ukazatele (PTR). Zakázáním registrace PTR je možné zabránit serverům DHCP v opakovaných neúspěšných pokusech o registraci záznamů PTR. Registraci PTR je možné zakázat pro všechny klienty serveru DHCP nebo jenom pro klienty v zadané podsíti nebo se zadaným atributem.

Dřív bylo možné zakázat registraci DNS pro zadanou skupinu klientů DHCP. Bylo ale potřeba zakázat registraci A i PTR.

V systému Windows Server 2012 R2 jsou k dispozici nové rutiny Windows PowerShellu. Tyto rutiny můžete používat k provádění úloh, jako je vytváření skupin zabezpečení DHCP, nastavení pověření DNS, správa množiny oborů a správa oborů vícesměrového vysílání. Vylepšily se taky existující rutiny prostředí Windows PowerShell pro server DHCP, což umožňuje provádět úlohy, jako je například změna režimu vztahu převzetí služeb při selhání a konfigurace nastavení DNS pro zásady DHCP.

Název rutiny

Nové nebo vylepšené

Popis

Add-DhcpServerSecurityGroup

Nový

Přidá skupiny zabezpečení k serveru DHCP.

Add-DhcpServerv4MulticastExclusionRange

Nový

Přidá rozsah adres pro vyloučení z oboru vícesměrového vysílání.

Add-DhcpServerv4MulticastScope

Nový

Přidá obor vícesměrového vysílání na server DHCP.

Add-DhcpServerv4Policy

Vylepšené

Přidá novou zásadu na úrovni serveru nebo na úrovni oboru.

Tuto rutinu je teď možné použít k určení doby trvání zápůjčky a taky k přidání zásad založených na plně kvalifikovaném názvu domény (FQDN).

Get-DhcpServerDnsCredential

Nový

Získá účet, který služba DHCP Server používá k registraci nebo zrušení registrace klientských záznamů na serveru DNS.

Get-DhcpServerv4DnsSetting

Vylepšené

Tuto rutinu je teď možné používat k zobrazení nastavení DNS zásad DHCP.

Get-DhcpServerv4MulticastExclusionRange

Nový

Načte rozsah vyloučení pro zadaný rozsah oboru vícesměrového vysílání.

Get-DhcpServerv4MulticastLease

Nový

Načte pronájmy vícesměrového vysílání pro zadaný název oboru.

Get-DhcpServerv4MulticastScope

Nový

Získá objekty oboru vícesměrového vysílání.

Get-DhcpServerv4MulticastScopeStatistics

Nový

Získá statistiku objektů oboru vícesměrového vysílání.

Get-DhcpServerv4SuperscopeStatistics

Nový

Vrátí statistiku pro množiny oborů.

Remove-DhcpServerDnsCredential

Nový

Odebere pověření, které služba DHCP Server používá k registraci nebo zrušení registrace klientských záznamů na serveru DNS.

Remove-DhcpServerv4MulticastExclusionRange

Nový

Odebere rozsah adres dříve vyloučených z oboru vícesměrového vysílání.

Remove-DhcpServerv4MulticastLease

Nový

Odebere jedno nebo více zapůjčení oboru vícesměrového vysílání pro zadaný obor vícesměrového vysílání nebo IP adresu.

Remove-DhcpServerv4MulticastScope

Nový

Odebere obory vícesměrového vysílání.

Rename-DhcpServerv4Superscope

Nový

Přejmenuje množinu oborů.

Repair-DhcpServerv4IPRecord

Nový

Sloučí nekonzistentní záznamy o zapůjčení v databázi DHCP.

Set-DhcpServerDnsCredential

Nový

Nastaví pověření, které služba DHCP Server používá k registraci nebo zrušení registrace klientských záznamů na serveru DNS.

Set-DhcpServerv4DnsSetting

Vylepšené

Konfiguruje, jak služba DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aktualizuje server DNS o informace týkající se klientů.

Tuto rutinu je teď možné používat k nastavení DNS zásad DHCP.

Set-DhcpServerv4Failover

Vylepšené

Upravuje atributy existující relace převzetí služeb při selhání.

Tato rutina se teď dá používat ke změně režimu vztahu převzetí služeb při selhání.

Set-DhcpServerv4MulticastScope

Nový

Upraví vlastnosti oboru vícesměrového vysílání.

Set-DhcpServerv4Policy

Vylepšené

Nastaví vlastnosti existující zásady buď na úrovni serveru nebo na zadané úrovni oboru.

Tuto rutinu je teď možné použít k nastavení doby trvání zápůjčky zásady a ke změně zásad založených na plně kvalifikovaném názvu domény (FQDN).

Další informace najdete v tématu Rutiny Windows PowerShellu pro vzdálený přístup.

Ve Windows Serveru 2012 nabízí služba DHCP lepší podporu v těchto oblastech:

Tato funkce umožňuje mít dva servery DHCP, které budou poskytovat IP adresy a konfiguraci možností ve stejné podsíti nebo oboru, přičemž bude poskytovat nepřetržitou dostupnost služby serveru DHCP klientům. Oba servery DHCP replikují informace o zapůjčení mezi sebou, což umožňuje jednomu serveru převzít odpovědnost za obsluhu klientů pro celou podsíť, když druhý server není k dispozici. Je taky možné nakonfigurovat převzetí služeb při selhání v konfiguraci vyrovnávání zatížení s klientskými požadavky distribuovanými mezi dvěma servery ve vztahu převzetí služeb při selhání. Další informace o převzetí služeb při selhání najdete v tématu Postup: Konfigurace protokolu DHCP pro podporu převzetí služeb při selhání:

S přiřazením na základě zásad vyhodnotí server DHCP požadavky DHCP proti zásadám, které definujete. Zásady platí pro konkrétní obor s definovaným pořadím zpracování. Zásady použitelné na obor se dají konfigurovat v oboru nebo zdědit ze zásad platných na serveru. Požadavek jednoho klienta může odpovídat více zásadám a zásady je možné přidružit k více rozsahům adres. Další informace o přiřazení na základě protokolu DHCP najdete v tématu Krok za krokem: Konfigurace protokolu DHCP pomocí přiřazování na základě zásad.

Windows Server 2012 poskytuje rutiny prostředí Windows PowerShell pro správu serveru DHCP. Operace serveru DHCP se v Windows Server 2012 interpretují jako rutiny založené na modelu CIM (Common Information Model). Windows PowerShell používá k vyloučení potřeby analýzy a zpracování textového výstupu zřetězení příkazů objektů. Prostředí Windows PowerShell pro server DHCP zahrnuje 103 rutin pokrývajících několik aspektů konfigurace serveru DHCP a správy.

Zobrazit: