Poznámky k verzi pro System Center 2012 R2 Configuration Managera

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 R2 Configuration Manager

Chcete-li vyhledávat v těchto poznámkách k verzi, stiskněte Ctrl+F.

Přečtěte si pozorně tyto poznámky k verzi před instalací nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Tyto poznámky k verzi obsahují informace nezbytné pro úspěšnou instalaci nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager. Tyto poznámky k verzi obsahují také informace, které nejsou uvedeny v dokumentaci k produktu.

System_CAPS_importantDůležité

Pokud jsou poznámky k verzi v rozporu s ostatní dokumentací k aplikaci Configuration Manager, nejvyšší relevanci má nejaktuálnější verze.

Chcete-li zaslat názor, navrhnout zlepšení nebo ohlásit problém s nástrojem System Center 2012 R2 Configuration Manager, použijte web Microsoft Connect.

Informace o podporované konfiguraci naleznete v tématu .

Dokumentaci k nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager naleznete v části Knihovna dokumentace k aplikaci System Center 2012 Configuration Manager. Chcete-li zaslat názor na dokumentaci, zašlete e-mailovou zprávu na adresu SMSDocs@Microsoft.com.

Pokud máte nainstalovanou předprodejní verzi nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager, před instalací nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager tuto předprodejní verzi odinstalujte. Po odinstalování dřívějších verzí nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager a před instalací prodejní verze nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager je vhodné rovněž odinstalovat a znovu nainstalovat operační systém.

Kromě toho není podporované toto:

  • Upgrade z předprodejní verze na finální prodejní verzi nástroje Configuration Manager

  • Migrace nebo import objektů mezi předprodejní a finální prodejní verzí nástroje Configuration Manager

Máte-li prodejní verzi nástroje System Center 2012 Configuration Manager SP1, můžete ji upgradovat na verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager. Pro upgrade z verze System Center 2012 Configuration Manager SP1 není nutná poslední kumulativní aktualizace.

Máte-li nástroj System Center 2012 Configuration Manager bez aktualizace Service Pack a chcete-li upgradovat na verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager, musíte před upgradem na System Center 2012 R2 Configuration Manager nejprve upgradovat na verzi System Center 2012 Configuration Manager SP1.

Další informace týkající se procesu upgradu a případné funkční spolupráce naleznete v tématech Plánování upgradu Správce konfigurace System Centeru 2012 a Spolupráce mezi různými verzemi Configuration Manageru.

Nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager nepodporuje místní upgrade z verze Configuration Manager 2007, ale podporuje souběžnou instalaci obou produktů ve stejném prostředí.

Když jsou oba produkty instalovány ve stejném prostředí, můžete pomocí nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager vytvořit úlohy pro migraci objektů a obsahu z verze Configuration Manager 2007 do verze System Center 2012 R2 Configuration Manager. Dále je možné při migraci nástroje Configuration Manager 2007 na verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager upgradovat distribuční bod nástroje Configuration Manager 2007 na distribuční bod verze System Center 2012 R2 Configuration Manager. V aplikaci Configuration Manager 2007 můžete upgradovat distribuční body větve, distribuční body ve sdílených složkách serveru a standardní distribuční body. Rovněž lze upgradovat distribuční bod nástroje Configuration Manager 2007, který je společně umístěný na serveru sekundární lokality. Při této akci dojde k odinstalování sekundární lokality a distribuční bod zůstane nainstalovaný.

Další informace o migraci naleznete v příručce Migrace hierarchií v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Tato část obsahuje nejnovější informace o problémech s nástrojem System Center 2012 R2 Configuration Manager. Tato témata nejsou v dokumentaci k produktu obsažena a v některých případech mohou být se stávající dokumentací k produktu v rozporu. Kdykoli to bude možné, budou tyto problémy řešeny v pozdějších verzích.

Kvůli změnám, které přináší System Center 2012 R2 Configuration Manager, nezpracovává primární lokalita, která se upgraduje na System Center 2012 R2 Configuration Manager, soubory .SQL, které obsahují stavové zprávy specifické pro distribuci obsahu, pokud se soubor .SQL vytvořil před upgradem lokality.

Dokud se nekompatibilní soubory .SQL neodstraní, nepůjdou zpracovat žádné další soubory .SQL.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ
Jak tomuto problému zabránit před spuštěním upgradu: Než spustíte upgrade lokality, zajistěte, aby ve složce \inboxes\statmgr.box\retry na počítači serveru lokalit nebyly žádné soubory .SQL. Pokud soubory .SQL existují, měli byste zastavit distribuci obsahu do distribučních bodů a nechat před upgradem lokality zpracovat backlog souborů .SQL a .SVF primární lokalitou.

Jak tento problém vyřešit po upgradu lokality: V počítači serveru lokalit ručně odstraňte ze složky \inboxes\statmgr.box\retry všechny soubory .SQL, které mají razítko data a času z doby před zahájením upgradu lokality. Po odstranění všech příslušných souborů restartujte službu SMS_Executive na serveru lokalit.

Přiřadíte-li internetového klienta z pracovní skupiny k nové lokalitě v době, kdy je připojen k Internetu, zůstane tento klient přiřazen k původní lokalitě, dokud se nepřipojí k intranetu.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Žádné.

Upgradujete-li lokalitu na verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager a distribuční body s povoleným vícesměrovým vysíláním přestanou být funkční, vyhledejte v souboru mcsexec.log položky podobné následující:

Chyba při hledání oboru názvů: 0xc1210106

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Pokud jste lokalitu dosud neupgradovali, ověřte, zda máte nainstalovanou kumulativní aktualizaci 3 nebo vyšší.

Pokud jste však lokalitu již upgradovali na verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager a vícesměrové vysílání u distribučních bodů není funkční, použijte pro každý distribuční bod s povoleným vícesměrovým vysíláním následující postup:

  1. Upravte vlastnosti distribučního bodu a klikněte na kartu Vícesměrové vysílání.

  2. Zrušte výběr možnosti Povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat na více klientů a klikněte na tlačítko Použít.

  3. Vyčkejte na odebrání konfigurace vícesměrového vysílání z distribučního bodu. Odebrání můžete zkontrolovat v souboru MCSSetup.log.

  4. Vyberte možnosti Povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat na více klientů a klikněte na tlačítko OK.

  5. Vyčkejte alespoň jednu hodinu, než nástroj Hierarchy Manager znovu nainstaluje server vícesměrového vysílání.

Po instalaci systému Windows 8.1 je po 60 minutách práce s počítačem a následných 15 minutách nečinnosti spuštěna předdefinovaná úloha Pre-Staged App Cleanup. Je-li po této úloze údržby spuštěn nástroj Sysprep, vytvoří upozornění v souboru setupact.log.

Pokud následně zaznamenáte a nasadíte tuto bitovou kopii, může to mít nepříznivý vliv na prostředí koncového uživatele. Nežádoucí účinky zahrnují odstranění balíčků prostředků pro jazyk, měřítko a úroveň funkce DirectX, které nebyly instalovány pro účty aktuálního uživatele. Pokud bitovou kopii nasadíte do počítače, kde se tyto balíčky prostředků mají používat, musí být nainstalovány jako aktualizace pomocí úložiště nebo zkušebního načtení.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Chcete-li se tomuto problému vyhnout, spusťte nástroj Sysprep do 75 minut od dokončení instalace systému Windows 8.1. Není-li to možné, zakažte úlohu údržby.

Chcete-li úlohu údržby automaticky zakázat v rámci pořadí úloh sestavení a zaznamenání nástroje Configuration Manager, vložte bezprostředně za krok Nastavení systému Windows a nástroje Configuration Manager nový krok Spustit příkazový řádek s následujícím příkazovým řádkem: Schtasks.exe /change /disable /tn "\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Pre-staged app cleanup" Schtasks.exe /change /disable /tn "\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Pre-staged app cleanup"

Tento krok přidejte pouze do pořadí úloh spouštějících nástroj Sysprep v systému Windows 8.1. Systém Windows úlohu údržby automaticky znovu povolí v průběhu fáze zobecnění nástroje Sysprep.

Při zápisu zařízení Windows Phone 8.1 zápis selže, pokud je povolené volitelné nastavení pro ověřování zařízení v rámci globální zásady ověřování ve službě Active Directory federovaný Services (AD FS).

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ     Zakažte ověřování zařízení na serveru služby AD FS zrušením zaškrtnutí políčka Povolit ověřování zařízení v nastavení Upravit globální zásady ověřování. Další informace najdete v tématu Konfigurace zásad ověřování.

Když nainstalujete klienta pro počítač Mac pomocí nástroje příkazového řádku CMEnroll nebo upgradujete klienta pro počítač Mac z verze SP1 s kumulativní aktualizací 1 a následně obnovíte certifikát klienta, podokno Předvolby se změní na prázdné a tlačítko Zapsat se stane aktivním. Klient zůstane zapsán a platnost certifikátu není ukončena.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte v okně Terminál klienta pro počítač Mac následující dva příkazy:

  • sudo defaults delete com.microsoft.ccmclient MgmtAuthorityName

  • sudo defaults delete com.microsoft.ccmclient MgmtServerList

V některých jazycích můžou být problémy se spuštěním sestavy Řízení spotřeby – spotřeba energie, protože počáteční a koncové datum není zobrazené správně.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte sestavu ve webovém prohlížeči. Další informace naleznete v tématu Spuštění sestavy nástroje Configuration Manager.

System_CAPS_notePoznámka

Při spuštění ve webovém prohlížeči je sestava zobrazena pouze v angličtině.

Zařízení se systémem iOS neprovede ověření, když se pokusí o připojení k síti WiFi s použitím profilu nasazeného nástrojem Configuration Manager, pokud se jako metoda ověření klienta používá Certifikát. V konzole nástroje Configuration Manager se nezobrazí žádná chybová zpráva.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Žádné.

Obnova certifikátů přiřazených k profilu VPN v zařízení se systémem iOS se nezdaří, pokud skončí doba platnosti certifikátu. Doba platnosti je zobrazena v pracovním prostoru Sledování v konzole nástroje Configuration Manager.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Vytvořte nové nasazení profilu certifikátu, které zařízení se systémem iOS vydá nový certifikát.

Instalace profilu sítě WiFi s metodou ověření nastavenou na uživatelské jméno a heslo do zařízení se systémem iOS 7 se nezdaří. Tuto skutečnost lze zjistit v pracovním prostoru Sledování konzoly nástroje Configuration Manager. Když v konzole nástroje Configuration Manager vytvoříte profil sítě WiFi, ověřování s použitím uživatelského jména a hesla se používá jako výchozí, když nevyberete žádný certifikát ověření klienta.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ    Žádné.

Zobrazit: