Novinky ve službě správce prostředků souborového serveru v systému Windows Server 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje funkce služby Správce prostředků souborového serveru, které jsou v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 nové nebo změněné.

Služba Správce prostředků souborového serveru představuje sadu funkcí, které umožňují správu a klasifikaci dat uložených na souborových serverech. Funkce, které jsou součástí služby Správce prostředků souborového serveru, můžete konfigurovat pomocí modulu snap-in služby Správce prostředků souborového serveru nebo pomocí Windows PowerShellu.

V tomto tématu:

Následující tabulka shrnuje funkce služby Správce prostředků souborového serveru v systému Windows Server 2012 R2, které jsou oproti systému Windows Server 2012 nové nebo změněné.

Funkce

Nové nebo vylepšené

Popis

Vymazání hodnot vlastností klasifikace, které se už pro aktualizovaný soubor nepoužívají

Nové

Slouží k vymazání hodnot vlastností, které se už pro aktualizovaný soubor nepoužívají, během přehodnocení stávajících hodnot vlastností klasifikace.

Nastavení maximálních hodnot pro sestavy úložišť

Nové

Umožňuje nakonfigurovat maximální počet souborů na sestavu úložiště a maximální hodnoty pro konkrétní sestavy úložišť ve výchozích parametrech.

Na kartě Typ vyhodnocení mezi vlastnostmi pravidla klasifikace jsou teď možnosti pro vymazání automaticky klasifikovaných a uživatelem klasifikovaných hodnot vlastností během přehodnocení stávajících hodnot vlastností, pokud se už hodnota vlastnosti pro aktualizovaný soubor nepoužívá.

Jaké výhody tato změna přináší?

Tato změna umožňuje službě Správce prostředků souborového serveru dynamické odebírání hodnot klasifikace, které se už pro soubor nepoužívají. Můžete mít třeba soubor, který se klasifikoval jako důvěrný, protože obsahoval určitý řetězec, například výraz „privátní“. Pokud se tento řetězec odebere a dojde k přehodnocení, soubor už se za důvěrný považovat nebude.

Co funguje jinak?

Pokud dojde v systému Windows Server 2012 během přehodnocení hodnot vlastností ke konfliktu, můžete stávající hodnotu přepsat, nebo hodnoty agregovat. I když jsou tyto možnosti v systému Windows Server 2012 R2 stále dostupné, pokud se rozhodnete přepsat stávající hodnotu, můžete taky určit, jestli chcete vymazat hodnotu vlastnosti, která už neplatí.

Na kartě Sestavy úložišť teď můžete při konfiguraci možností služby Správce prostředků souborového serveru určit maximální počet souborů na sestavu. Při konfiguraci výchozích parametrů sestavy můžete taky nakonfigurovat následující maximální hodnoty:

 • Pro sestavu Duplicitní soubory můžete určit maximální počet souborů v duplicitní skupině na sestavu a maximální počet skupin duplicitních souborů na sestavu.

 • Pro sestavu Soubory podle skupiny souborů můžete určit maximální počet duplicitních skupin souborů na sestavu a maximální počet souborů v libovolné skupině souborů na sestavu.

 • Pro sestavu Soubory podle vlastníka můžete určit maximální počet vlastníků na sestavu a maximální počet souborů na vlastníka a sestavu.

 • Pro sestavy Soubory podle vlastnosti a Složky podle vlastnosti můžete určit maximální počet hodnot vlastností na sestavu a maximální počet souborů na každou hodnotu vlastnosti. Upozorňujeme, že pokud nastavíte hodnoty pro jeden z těchto typů sestav, ovlivní to oba typy sestav.

Jaké výhody tato změna přináší?

Pokud máte víc souborů nebo skupin, než kolik povolují výchozí limity sestavy, můžete maximální hodnoty zvýšit, abyste v sestavě viděli všechny soubory a skupiny.

Co funguje jinak?

V systému Windows Server 2012 byl výchozí limit pro počet souborů na sestavu úložiště nastavený na hodnotu 1000 a výchozí limit pro počet skupin nastavený na hodnotu 10. Tyto hodnoty jste prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo Windows PowerShellu nemohli měnit. Možnosti konfigurace maximálních hodnot ve výchozích parametrech typu sestavy nebyly v systému Windows Server 2012 dostupné.

Ve Windows Serveru 2012 nabízí služba Správce prostředků souborového serveru rozšířenou podporu v následujících oblastech.

Funkce

Nová nebo aktualizovaná?

Popis

Dynamické řízení přístupu

Nová

Dynamické řízení přístupu používá infrastrukturu klasifikace souborů, díky které můžete přístup centrálně řídit a auditovat přístupy k souborům na souborových serverech.

Automatická klasifikace

Aktualizovaná

Aktualizace automatické klasifikace umožňuje získat přesnější kontrolu nad tím, jak se data na souborových serverech klasifikují. Zahrnují nepřetržitou klasifikaci, použití Windows PowerShellu pro vlastní klasifikaci, aktualizace stávajícího klasifikátoru obsahu a dynamický obor názvů pro pravidla klasifikace.

Ruční klasifikace

Nová

Ruční klasifikace umožňuje uživatelům ručně klasifikovat soubory a složky, aniž by museli vytvářet pravidla automatické klasifikace.

Úlohy správy souborů

Aktualizovaná

Aktualizace úloh správy souborů zahrnují úlohu správy souborů služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services), nepřetržité úlohy správy souborů a dynamické obory názvů pro úlohy správy souborů.

Pomoc při odepřeném přístupu

Nová

Pomoc při odepřeném přístupu umožňuje přizpůsobit v systému Windows 8 chybovou zprávu oznamující uživatelům odepření přístupu, která se jim zobrazí, když nebudou mít k souboru nebo složce přístup.

Viz taky Odebrané nebo zastaralé funkce.

V systému Windows Server 2012 můžete na všech souborových serverech použít řízení dat a s jeho pomocí určit, kdo bude moct přistupovat k informacím, a zjišťovat, kdo k informacím přistupoval. Dynamické řízení přístupu umožňuje:

 • Identifikaci dat pomocí automatické nebo ruční klasifikace souborů

 • Řízení přístupu k souborům pomocí zásad centrálního přístupu

 • Auditorský přístup k souborům pomocí zásad centrálního auditování pro vytváření sestav dodržování předpisů a forenzních analýz

Jaké výhody tato změna přináší?

Organizace můžou definovat zásady centrálního přístupu a auditování v Active Directory, pomocí kterých budou určovat, kdo bude mít přístup k informacím, a můžou sledovat, kdo k informacím na souborových serverech přistupoval.

Automatické klasifikace pomocí infrastruktury klasifikace souborů má v systému Windows Server 2012 následující vylepšení:

 • Nepřetržitá klasifikace:   Umožňuje nakonfigurovat infrastrukturu klasifikace souborů tak, aby se soubory klasifikovaly několik sekund po jejich vytvoření nebo úpravě na souborovém serveru, aniž by bylo potřeba čekat na naplánovaný čas další klasifikace.

 • Klasifikátor Windows PowerShellu:   Umožňuje klasifikovat soubor automaticky spuštěním skriptu Windows PowerShellu, který určí klasifikaci souboru. Klasifikátor Windows PowerShellu usnadňuje implementaci vlastní logiky klasifikace specifické pro vaši organizaci. Můžete třeba klasifikace soubor podle toho, kdo ho jako poslední vytvořil nebo upravil.

 • Rozšířený klasifikátor obsahu:   Umožňuje zadat minimální a maximální počet výskytů řetězce nebo regulárního výrazu. Můžete třeba klasifikovat soubor, který obsahuje víc než deset čísel sociálního pojištění, jako soubor s osobními údaji.

 • Dynamický obor názvů pro pravidla klasifikace:   Umožňuje určit typ informací, které složka obsahuje, jako jsou data aplikací, data seskupení nebo uživatelská data, a potom nakonfigurovat pravidla klasifikace na základě typu informací, pro který chcete tato pravidla uplatňovat.

Na kartě Klasifikace vlastností souboru v systému Windows Server 2012 přidává infrastruktura klasifikace souborů možnost klasifikovat soubory ručně. Můžete taky klasifikovat složky, aby všechny soubory přidané do klasifikované složky převzaly klasifikace nadřazené složky.

Jaké výhody tato změna přináší?

Ruční klasifikace dává uživatelům a vlastníkům obsahu možnost klasifikovat soubory a složky pomocí stránky vlastností daného souboru nebo složky.

Úlohy správy souborů jsou v systému Windows Server 2012 aktualizované následujícím způsobem:

 • Úloha správy souborů služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services):   Při splnění zadaných podmínek zašifruje automaticky každý soubor, který má ochranu služby AD RMS. Můžete vybrat existující šablonu zásad práv služby AD RMS nebo zásadu zadat ručně.

 • Nepřetržité úlohy správy souborů:   Umožňuje nakonfigurovat spuštění úloh správy souborů několik sekund po jejich vytvoření nebo úpravě na souborovém serveru, pokud jsou vlastnosti klasifikace definované jako podmínka úlohy správy souborů.

  System_CAPS_notePoznámka

  Pokud jste nakonfigurovali oznámení nebo pokud je přiřazený pevný plán, pak se úlohy správy souborů nedají nakonfigurovat jako nepřetržité.

 • Dynamický obor názvů pro úlohy správy souborů:   Umožňuje určit typ informací, které složka obsahuje, jako jsou data aplikací, data seskupení nebo uživatelská data, a potom nakonfigurovat úlohy správy souborů na základě typu informací, pro který chcete tyto úlohy uplatňovat.

Pomoc při odepřeném přístupu umožňuje přizpůsobit chybovou zprávu oznamující uživatelům odepření přístupu, která se zobrazí, když uživatel systému Windows 8 nemá přístup k souboru nebo složce na souborovém serveru. Chybovou zprávu můžete nakonfigurovat tak, aby mohl uživatel požádat o přístup k souboru přímo z dialogového okna. Můžete taky určit skupinu uživatelů, které se pomocí služby Správce prostředků souborového serveru odešle žádost o přístup.

Pomoc při odepřeném přístupu se dá nakonfigurovat pomocí zásad skupiny nebo konzoly služby Správce prostředků souborového serveru na každém souborovém serveru. Můžete taky přizpůsobit chybové zprávy pro jednotlivé souborové servery nebo vytvořit samostatnou chybovou zprávu pro každé sdílení souboru na souborovém serveru. Další informace o konfiguraci pomoci při odepřeném přístupu najdete v tématu Scénář: Pomoc při odepřeném přístupu.

Jaké výhody tato změna přináší?

Pomoc při odepřeném přístupu usnadňuje uživatelům odstranit potíže s přístupem, takže mají efektivnější přístup k souborům a složkám, které potřebují.

V systému Windows Server 2012 jsou nástroje pro příkazový řádek služby Správce prostředků souborového serveru (dirquota.exe, filescrn.exe a storrept.exe) zastaralé a všechny funkce jsou replikované v rutinách Windows PowerShellu. Nástroje pro příkazový řádek v produktech stále existují, ale všechny úlohy správy je možné provést pomocí rutin Windows PowerShellu.

System_CAPS_notePoznámka

Žádná úloha, která vyžaduje plán, se nedá nakonfigurovat pomocí příkazového řádku. Ve službě Správce prostředků souborového serveru je potřeba použít rutiny Windows PowerShellu.

Zobrazit: