Stránka Akce, dialogová okna mapy

SQL Server 2008 R2

Pokud vyberete stránku Akce, můžete u položky povolit možnosti hypertextového odkazu. Pomocí odkazu záložky lze přejít do jiné oblasti v téže sestavě, pomocí hypertextového odkazu na webovou adresu a pomocí odkazu sestavy podrobností lze přejít do jiné sestavy umístěné na stejném serveru sestav nebo na lokalitě služby SharePoint integrované se serverem sestav.

Vložit jako hypertextový odkaz

Výběrem možnosti určete akci, které má být provedena, když uživatel klikne na položku.

Žádná

Volbou této možnosti určíte, že u položky nebude provedena žádná akce.

Přejít na sestavu

Volbou této možnosti vytvoříte odkaz na sestavu podrobností, která je umístěna na serveru sestav.

Vybrat sestavu ze seznamu

Zadejte nebo vyberte název sestavy, kterou chcete použít jako sestavu podrobností.

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu bez přípony názvu souboru. Je-li sestava ve stejné složce jako aktuální sestava, použijte pouze název sestavy. Pokud je sestava v jiné složce na stejném serveru sestav, použijte relativní cestu k sestavě (např. .../Složka2/Sestava1). Pokud je sestava na jiném serveru sestav, použijte úplnou cestu k serveru sestav a sestavě (např. http://server1/Složka3/Sestava2).

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném v integrovaném režimu SharePoint použijte úplnou adresu URL včetně přípony názvu souboru. Relativní cesty nejsou podporovány (např. http://<SharePointservername>/<lokalita>/Dokumenty/Sestava1.rdl).

Použít tyto parametry ke spuštění sestavy

Přidejte seznam parametrů pro přechod na sestavu podrobností. Názvy parametrů se musí shodovat s parametry definovanými pro cílovou sestavu. Tlačítka Přidat a Odstranit slouží k přidání a odebrání parametrů a šipky nahoru a dolů umožňují uspořádání seznamu parametrů.

Přidat

Chcete-li přejít na sestavu podrobností, přidejte nový parametr.

Odstranit

Odstraní parametr sestavy podrobností.

Šipka nahoru

Přesune parametr v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Přesune parametr v seznamu dolů.

Název

Zadejte text názvu parametru definovaného v sestavě podrobností.

Hodnota

Zadejte nebo vyberte hodnotu, která má být předána pojmenovanému parametru v sestavě podrobností. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Vynechat

Zadejte logický výraz, který určuje, zda bude tento parametr použit pro zadanou sestavu podrobností. Ve výchozím nastavení je nastavena hodnota False, což znamená, že parametr bude použit. Pokud název sestavy podrobností tvoří výraz, můžete hodnotu změnit na výraz, jehož výsledkem je hodnota True nebo False v závislosti na hodnotě názvu sestavy.

Přejít na záložku

Tato možnost slouží k definování odkazu na záložku v aktuální sestavě.

Vybrat záložku

Zadejte nebo vyberte ID záložky pro sestavu, na kterou uživatel přejde po kliknutí na odkaz. Chcete-li výraz změnit, klikněte na tlačítko Výraz (fx). ID záložky může být buď statické ID, nebo výraz, který lze vyhodnotit jako ID záložky. Výraz může zahrnovat pole, které obsahuje ID záložky.

Chcete-li vytvořit odkaz na záložku, nastavte nejdříve u položky sestavy vlastnost Záložka. Chcete-li nastavit vlastnost Záložka, vyberte položku sestavy a v podokně Vlastnosti zadejte hodnotu nebo výraz pro ID záložky, např. SalesChart nebo 5TopSales.

Přejít na adresu URL

Tato možnost slouží k definování odkazu na webovou stránku. Zadejte nebo zvolte adresu URL webové stránky nebo výraz, který lze vyhodnotit jako adresu URL webové stránky. Chcete-li výraz změnit, klikněte na tlačítko Výraz (fx). Tento výraz může zahrnovat pole, které obsahuje adresu URL.

Vybrat adresu URL

Zadejte adresu URL položky. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu. Např. http://<název_serveru>/obrázky/obrázek1.jpg. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro integrovaný režim SharePoint použijte úplnou adresu URL (například http://<SharePointservername>/<lokalita>/Dokumenty/obrázky/obrázek1.jpg).

Zobrazit: