Dialogové okno Vlastnosti skupiny mapy, Obecné

SQL Server 2008 R2

Pomocí dialogového okna Vlastnosti skupiny můžete změnit výraz skupiny pro vrstvu. Výraz skupiny určuje způsob, jakým jsou analytická data mající relaci k prostorovým datům agregována pro každý prvek ve vrstvě. Ve výchozím nastavení představuje výraz skupiny sadu odpovídajících polí, která byla zadána pro relaci mezi prostorovými a analytickými daty.

Příklad: V případě bublinové mapy zobrazující polohu měst a populaci země nebo oblasti, zahrnují odpovídající pole název města [Město] a název oblasti [Oblast], protože může existovat více měst se stejným názvem. Odpovídající výraz skupiny zahrnuje dvě pole: [Město] a [Oblast].

Název

Zadejte název položky. Název musí být jedinečný v rámci sestavy.

Přidat

Přidá pole do výrazu skupiny. Pole v seznamu jsou kombinována pomocí operátoru AND. Příklad: [Oblast] AND [Město].

Odstranit

Umožňuje odstranit vybrané pole.

Seskupit v

Vyberte pole nebo výraz, podle kterého se mají data seskupit. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz. V případě vrstvy mnohoúhelníků představuje tato hodnota pole v analytické datové sadě, které je použito pro spárování s prvkem mapy ve vrstvě.

A v

Zadejte další pole nebo výraz, podle kterého se mají data seskupit. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Zobrazit: