Dialogové okno Filtrovat data (Tvůrce sestav 3.0)

Pomocí dialogového okna Filtrovat data lze omezit data vrácená dotazem. Dialogové okno Filtrovat data otevřete kliknutím na tlačítko Filtr na panelu nástrojů.

Entity

Umožňuje přejít k entitám, odkud lze přetáhnout pole nebo entity do oblasti filtru.

Pole

Umožňuje vyhledat pole, která chcete přidat do podmínky filtru. Pole přidáte do oblasti filtru dvojitým kliknutím nebo přetažením.

Hledat

Kliknutím vyhledáte konkrétní pole v rámci entity nebo zdroje dat.

Rozšířený režim

Kliknutím lze zobrazit další relace mezi entitami. Tyto relace umožňují vytváření složitých dotazů. Po kliknutí na tlačítko Rozšířený režim se zobrazí další tři typy rolí:

  • Zpětné role. Zpětné role znázorňují relaci zpět k entitě, z níž vycházíte.

  • Entity pro vyhledávání. Entita pro vyhledávání je role, která obsahuje pouze jedno požadované pole.

  • Entity, které dědí po přímých nadřazených prvcích vybrané entity, ale nejsou přímými nadřazenými prvky aktuální entity.

Při přidávání nové podmínky použít pro všechna data v sestavě

Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete omezit vrácená data na jediný seznam instancí. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, při vytváření filtru nebude možné změnit základní entitu. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Klikněte na tlačítko Nová skupina a výběrem jedné z následujících možností vytvořte skupinu podmínek filtru.

Všechny položky z

Při výběru možnosti Všechny položky z musí výsledky logické skupiny filtru splňovat všechna zadaná kritéria. Mezi klauzule je automaticky vložen operátor AND.

Jakékoli položky z

Při výběru možnosti Jakékoli položky z musí výsledky logické skupiny filtru splňovat alespoň jedno zadané kritérium. Mezi klauzule je automaticky vložen operátor OR.

Žádné položky z

Při výběru možnosti Žádné položky z nesmí výsledky logické skupiny filtru splňovat žádné ze zadaných kritérií. Mezi klauzule je automaticky vložen operátor OR a pro celou skupinu je vložen logický operátor NOT.

Ne všechny položky z

Při výběru možnosti Ne všechny položky z nesmí výsledky logické skupiny filtru splňovat všechna zadaná kritéria. Mezi klauzule je automaticky vložen operátor AND a pro celou skupinu je vložen operátor NOT.

Při přetažení pole do oblasti filtru je na základě tohoto pole automaticky vytvořena podmínka filtru. Podmínku můžete upravit tak, aby vracela požadované výsledky. Podmínka filtru je tvořena třemi prvky: názvem pole nebo entity, operátorem a hodnotou. Chcete-li změnit operátor, klikněte na něj a pak vyberte požadovaný nový operátor. Pokud chcete zadat hodnotu, proveďte jednu z následujících akcí: Zadejte hodnotu do textového pole, zaškrtněte políčko u každé uvedené hodnoty, kterou chcete ve filtru použít, nebo v případech, kdy lze vybrat velké množství dat, předfiltrujte hodnoty pole nebo entity, která chcete použít při dalším vytváření filtru.

Možnosti pole a entity

Při kliknutí na název pole nebo entity přidané do oblasti filtru se zobrazí následující možnosti.

Vše

Vrací všechny instance entity, které splňují zadaná kritéria. Tato možnost se zobrazí pouze při přidání entity do oblasti filtru.

Jakékoli položky

Vrací jakékoli instance entity, které splňují zadaná kritéria. Tato možnost se zobrazí pouze při přidání entity do oblasti filtru.

Žádné položky

Vrací všechny instance entity, které nesplňují zadaná kritéria. Tato možnost se zobrazí pouze při přidání entity do oblasti filtru.

Ne všechny položky

Vrací jakoukoli instanci entity, která nesplňuje zadaná kritéria. Tato možnost se zobrazí pouze při přidání entity do oblasti filtru.

Upravit jako vzorec

Tato možnost se zobrazí při kliknutí na název pole. Tuto možnost vyberte, chcete-li otevřít dialogové okno Definovat vzorec a upravit výraz v poli.

Výzva

Tato možnost se zobrazí při kliknutí na název pole. Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatele za běhu vyzvat k zadání hodnoty pole. V oblasti kritérií filtru lze zadat výchozí hodnotu. Není-li hodnota zadána, musí uživatel některou hodnotu vybrat za běhu.

Odebrat podmínku

Tato možnost se zobrazí při kliknutí na název pole. Tuto možnost vyberte, pokud chcete odebrat podmínku z oblasti filtru.

Možnosti relačního operátoru

Relační operátory lze změnit kliknutím na operátor a výběrem operátoru ze zobrazeného seznamu. Výchozím relačním operátorem je operátor Je rovno.

Not

Označuje, že operátor má vrátit data, která nesplňují zadaná kritéria. Operátor Not lze použít na všechny operátory kromě Je menší než, Je větší než, Menší nebo rovno a Větší nebo rovno.

Je rovno

Vrací data, která se rovnají zadané hodnotě.

V seznamu

Vrací rozevírací seznam hodnot, ze kterých lze vybrat několik hodnot.

Je větší než

Vrací data, jejichž hodnota je větší než zadaná hodnota.

Je větší než nebo rovno

Vrací data, jejichž hodnota je stejná nebo větší než zadaná hodnota.

Je menší než

Vrací data, jejichž hodnota je menší než zadaná hodnota.

Je menší než nebo rovno

Vrací data, jejichž hodnota je stejná nebo menší než zadaná hodnota.

Od...Do

Vrací data, která spadají mezi dvě zadané hodnoty.

Obsahuje

Vrací data, která obsahují zadanou hodnotu. Tato podmínka platí pouze pro textové hodnoty.

Ve filtru

Pomocí této možnosti lze před použitím celého filtru na dotaz zadat filtr pro entitu. Klikněte na položku Není vybrán žádný filtr a následným kliknutím na položku Vytvořit nový filtr otevřete novou instanci dialogového okna Filtrovat data. Tato možnost je zobrazena pouze při přidání podmínky filtru založené na entitě do oblasti filtru.

Nic neobsahuje

Vrací data, která obsahují hodnoty Null.

Je prázdné

Vrací data, u kterých není zadána žádná hodnota.

Je prázdné nebo nic neobsahuje

Vrací data, která obsahují hodnoty Null nebo nenabývají žádné hodnoty.

Je

Vrací data pro instanci zadané entity.

Po dni

Vrací data, která následují po zadaném kalendářním datu.

Po dni (včetně)

Vrací data, která následují po zadaném kalendářním datu nebo se s ním shodují.

Před dnem

Vrací data, která předchází zadanému kalendářnímu datu.

Před dnem (včetně)

Vrací data, která předchází zadanému kalendářnímu datu nebo se s ním shodují.

Dnes

Vrací data pro dnešní datum o půlnoci (00:00:00).

Nyní

Vrací data pro dnešní datum a čas, například 30. 11. 2008, 10:45:22.

Včera

Vrací data pro dnešní datum minus jeden den.

Zítra

Vrací data pro dnešní datum plus jeden den.

Před...dny

Vrací data pro jedno kalendářní datum, které se vyskytuje zadaný počet dnů před dnešním datem.

Před...měsíci

Vrací data pro jedno datum, které se vyskytuje zadaný počet měsíců před měsícem, do kterého spadá dnešní datum.

Před...čtvrtletími

Vrací data pro jedno datum, které se vyskytuje zadaný počet čtvrtletí před čtvrtletím, do kterého spadá dnešní datum.

Před...roky

Vrací data pro zadaný počet let před rokem, do kterého spadá dnešní datum.

První den měsíce

Vrací data pro první den aktuálního měsíce na základě dnešního data.

První den čtvrtletí

Vrací data pro první den aktuálního čtvrtletí na základě dnešního data.

První den roku

Vrací data pro první den aktuálního roku na základě dnešního data.

Za...dnů

Vrací data z období od dnešního dne plus zadaný počet dnů.

Za...měsíců

Vrací data pro zadaný počet měsíců po dnešním datu.

Za...čtvrtletí

Vrací data pro zadaný počet čtvrtletí po dnešním datu.

Za...let

Vrací data pro zadaný počet let po dnešním datu.

Poslední den měsíce

Vrací data pro poslední den aktuálního měsíce na základě dnešního data.

Poslední den čtvrtletí

Vrací data pro poslední den aktuálního čtvrtletí na základě dnešního data.

Poslední den roku

Vrací data pro poslední den aktuálního roku na základě dnešního data.

Posledních (n)...dnů

Vrací data pro zadaný počet předchozích dnů bez zahrnutí dnešního data.

Posledních (n)...dnů (včetně dnešního dne)

Vrací data pro zadaný počet následujících dnů se zahrnutím dnešního data.

Posledních (n)...měsíců

Vrací data pro zadaný počet předchozích měsíců bez zahrnutí aktuálního měsíce.

Posledních (n)...měsíců (včetně tohoto měsíce)

Vrací data pro zadaný počet předchozích měsíců se zahrnutím aktuálního měsíce.

Posledních (n)...čtvrtletí

Vrací data pro zadaný počet předchozích čtvrtletí bez zahrnutí aktuálního čtvrtletí.

Posledních (n)...čtvrtletí (včetně tohoto čtvrtletí)

Vrací data pro zadaný počet předchozích čtvrtletí se zahrnutím aktuálního čtvrtletí.

Posledních (n)...let

Vrací data pro zadaný počet předchozích let bez zahrnutí aktuálního roku.

Posledních (n)...let (včetně tohoto roku)

Vrací data pro zadaný počet předchozích let se zahrnutím aktuálního roku.

Další (n)...měsíc

Vrací data pro všechny dny následujícího kalendářního měsíce na základě dnešního data.

Další (n)...čtvrtletí

Vrací data pro všechny dny následujícího kalendářního čtvrtletí na základě dnešního data.

Další (n)...rok

Vrací data pro všechny dny následujícího kalendářního roku na základě dnešního data.

Dalších (n)...dnů (včetně dnešního dne)

Vrací data pro zadaný počet následujících dnů se zahrnutím dnešního data.

Dalších (n)...dnů

Vrací data pro zadaný počet následujících dnů bez zahrnutí dnešního data.

Dalších (n)...měsíců (včetně tohoto měsíce)

Vrací data pro zadaný počet následujících měsíců se zahrnutím aktuálního měsíce.

Dalších (n)...měsíců

Vrací data pro zadaný počet následujících měsíců bez zahrnutí aktuálního měsíce.

Dalších (n)...čtvrtletí (včetně tohoto čtvrtletí)

Vrací data pro zadaný počet následujících čtvrtletí se zahrnutím aktuálního čtvrtletí.

Dalších (n)...čtvrtletí

Vrací data pro zadaný počet následujících čtvrtletí bez zahrnutí aktuálního čtvrtletí.

Dalších (n)...let (včetně tohoto roku)

Vrací data pro zadaný počet následujících let se zahrnutím aktuálního roku.

Dalších (n)...let

Vrací data pro zadaný počet následujících let bez zahrnutí aktuálního roku.

Předchozí...měsíc

Vrací data pro všechny dny předchozího kalendářního měsíce.

Předchozí...čtvrtletí

Vrací data pro všechny dny předchozího kalendářního čtvrtletí.

Předchozí...rok

Vrací data pro všechny dny předchozího kalendářního roku.

Předchozích...dnů (včetně dnešního dne)

Vrací data pro zadaný počet předchozích dnů se zahrnutím dnešního data.

Předchozích...dnů

Vrací data pro zadaný počet předchozích dnů bez zahrnutí dnešního data.

Předchozích...měsíců (včetně tohoto měsíce)

Vrací data pro zadaný počet předchozích měsíců se zahrnutím aktuálního měsíce.

Předchozích...měsíců

Vrací data pro zadaný počet předchozích měsíců bez zahrnutí aktuálního měsíce.

Předchozích...čtvrtletí (včetně tohoto čtvrtletí)

Vrací data pro zadaný počet předchozích čtvrtletí se zahrnutím aktuálního čtvrtletí.

Předchozích...čtvrtletí

Vrací data pro zadaný počet předchozích čtvrtletí bez zahrnutí aktuálního čtvrtletí.

Tento...měsíc

Vrací data pro všechny dny aktuálního kalendářního měsíce na základě dnešního data.

Toto...čtvrtletí

Vrací data pro všechny dny aktuálního kalendářního čtvrtletí na základě dnešního data.

Tento...rok

Vrací data pro všechny dny aktuálního kalendářního roku na základě dnešního data.

Od začátku...měsíce

Vrací data od prvního dne měsíce do dnešního data.

Od začátku...čtvrtletí

Vrací data od prvního dne čtvrtletí do dnešního data.

Od začátku...roku

Vrací data od prvního dne roku do dnešního data.

Stejný...měsíc minulý rok

Vrací data pro všechny dny stejného měsíce minulého roku.

Stejné...čtvrtletí minulý rok

Vrací data pro všechny dny stejného čtvrtletí minulého roku.

Zobrazit: