Dialogové okno Definovat vzorec (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Pomocí dialogového okna Definovat vzorec můžete vytvořit vzorec nebo nové pole obsahující vzorec.

Dialogové okno obsahuje karty Pole a Funkce.

  • Pomocí karty Pole můžete vyhledat v modelu sestavy ta pole, která chcete zahrnout do vzorce.

  • Karta Funkce slouží k výběru funkcí, které chcete ve vzorci použít.

Entity

Zobrazuje seznam entit. Kliknutím na entitu zobrazíte její pole v seznamu Pole.

Pole

Zobrazuje pole v entitách. Pole můžete buď přetáhnout do textového pole Vzorec, nebo jej můžete do textového pole Vzorec přidat dvojitým kliknutím.

Nové pole

Kliknutím můžete přidat nové pole. Hodnota Nové pole <název entity> se zobrazí v poli Název pole.

Název pole

Zadejte název vytvářeného nového pole.

Vzorec

Slouží k zápisu a úpravám vzorce.

Hledat

Kliknutím otevřete dialogové okno Hledat.

Rozšířený režim

Kliknutím lze zobrazit další relace mezi entitami. Tyto relace umožňují vytváření složitých dotazů. Při kliknutí na tlačítko Rozšířený režim se zobrazí další tři typy rolí:

  • Zpětné role. Zpětné role znázorňují relaci zpět k entitě, z níž vycházíte.

  • Entity pro vyhledávání. Entita pro vyhledávání je role, která obsahuje pouze jedno požadované pole.

  • Entity, které dědí po přímých nadřazených prvcích vybrané entity, ale nejsou přímými nadřazenými prvky aktuální entity.

Agregovat sem

Po dvojitém kliknutí na název pole zobrazený v textovém poli Vzorec se zobrazí relace mezi primární entitou a entitou pole. Kliknutím můžete u výrazu použít agregaci na kterémkoli místě cesty k modelu.

Zástupci funkcí

Kliknutím přidáte operátor do vzorce zobrazeného v textovém poli Vzorec. V dialogovém okně Definovat vzorec se zobrazí zástupci nejčastěji používaných funkcí. Tyto operátory však lze vybrat také na kartě Funkce. Dále je zobrazen popis jednotlivých zástupců.

+ Slouží k sečtení dvou hodnot.

- Slouží k odečtení jedné hodnoty od druhé.

* Slouží k vynásobení dvou hodnot.

/ Slouží k vydělení dvou hodnot.

& Slouží ke zřetězení dvou hodnot.

( Slouží k zahájení výpočtu.

) Slouží k ukončení výpočtu.

Rozšířený vzorec

Po dvojitém kliknutí na název pole zobrazený v textovém poli Vzorec se zobrazí relace mezi primární entitou a entitou pole. Filtr můžete u výrazu použít na kterémkoli místě cesty k modelu.

  • Chcete-li vytvořit nový filtr pro pole, klikněte na položku Není použit žádný filtr a potom na možnost Vytvořit nový filtr.

  • Pokud již pole obsahuje filtr, klikněte na daný filtr a klikněte na položku Upravit filtr.

  • Chcete-li odebrat existující filtr, klikněte na daný filtr a klikněte na položku Odebrat.

Uložit tento vzorec jako nová pole <název entity>

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby byl vzorec přidán jako pole.

Následující informace popisují jednotlivé funkce na kartě Funkce v dialogovém okně Definovat vzorec.

Agregace

Chcete-li vytvořit souhrn rozsahu číselných hodnot, použijte následující funkce.

SUM

Vrací součet všech hodnot v rámci výrazu.

Syntaxe

SUM (agregace)

Funkci SUM lze použít pouze pro pole obsahující číselné hodnoty. Hodnoty Null jsou ignorovány.

AVERAGE

Vrací průměr (aritmetický průměr) všech hodnot v rámci výrazu, které nejsou Null.

Syntaxe

AVERAGE (agregace)

Funkci AVERAGE lze použít pouze u polí obsahujících číselné hodnoty. Hodnoty Null jsou ignorovány.

MAX

Vrací maximální hodnotu ve výrazu.

Syntaxe

MAX (agregace)

U sloupců obsahujících znaky vyhledá funkce MAX nejvyšší hodnotu v seřazené sekvenci. Hodnoty Null jsou ignorovány.

MIN

Vrací minimální hodnotu ve výrazu.

Syntaxe

MIN (agregace)

U sloupců obsahujících znaky vyhledá funkce MIN nejnižší hodnotu v seřazené sekvenci. Hodnoty Null jsou ignorovány.

COUNT

Vrací počet položek ve skupině, které nenabývají hodnoty Null.

Syntaxe

COUNT (agregace)

Funkce COUNT vždy vrátí hodnotu datového typu Int.

COUNTDISTINCT

Vrací počet jedinečných instancí položky v rámci skupiny, které nemají hodnotu Null.

Syntaxe

COUNTDISTINCT (agregace)

STDEV

Vrací standardní odchylku hodnot položky, které nejsou Null.

Syntaxe

STDEV (agregace)

STDEVP

Vrací standardní odchylku základního souboru hodnot položky, které nejsou Null.

Syntaxe

STDEVP (agregace)

VAR

Vrací odchylku hodnot položky, které nejsou Null.

Syntaxe

VAR (agregace)

VARP

Vrací odchylku základního souboru hodnot položky, které nejsou Null.

Syntaxe

VARP (agregace)

Podmíněné

Chcete-li testovat podmínky, použijte následující funkce.

IF

Vrací hodnotu, pokud zadáte podmínku rovnající se hodnotě TRUE, a další hodnotu, pokud zadáte podmínku rovnající se hodnotě FALSE.

Syntaxe

IF (podmínka, hodnota_pokud_je_true, hodnota_pokud_je_false)

Podmínkou musí být hodnota nebo výraz, který lze vyhodnotit jako TRUE nebo FALSE. Hodnota_pokud_je_true představuje hodnotu vrácenou, pokud je podmínka true. hodnota_pokud_je_false představuje hodnotu vrácenou, pokud je podmínka false.

IN

Označuje, zda položka patří do množiny.

Syntaxe

IN (položka, množina)

SWITCH

Vyhodnotí seznam výrazů a vrátí hodnotu výrazu spojeného s prvním výrazem ze seznamu, který má hodnotu True. Funkce Switch může obsahovat jednu nebo více dvojic podmínka/hodnota.

Syntaxe

Switch (podmínka1, hodnota1)

Převod

Chcete-li převést hodnotu z jednoho datového typu na jiný, použijte následující funkce.

INT

Převede hodnotu na celé číslo.

Syntaxe

INT (hodnota)

DECIMAL

Převede hodnotu na desetinnou hodnotu.

Syntaxe

DECIMAL (hodnota)

FLOAT

Převede hodnotu na datový typ float.

Syntaxe

FLOAT (hodnota)

TEXT

Převede číselnou hodnotu na text.

Syntaxe

TEXT (hodnota)

Datum a čas

Chcete-li zobrazit datum nebo čas, použijte následující funkce.

DATE

Vrací hodnotu datetime daného roku, měsíce a dne ve 12:00:00 AM.

Syntaxe

DATE (rok, měsíc, den)

DATEONLY

Vrací z hodnoty datetime rok, měsíc a den.

Syntaxe

DATEONLY (datetime)

DATETIME

Vrací zadanou hodnotu data a času uvádějící rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu.

Syntaxe

DATETIME (rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda)

YEAR

Vrací rok z hodnoty datetime.

Syntaxe

YEAR (datetime)

QUARTER

Vrací kalendářní čtvrtletí (1-4) z hodnoty datetime.

Syntaxe

QUARTER (datetime)

MONTH

Vrací z hodnoty datetime měsíc.

Syntaxe

MONTH (datetime)

DAY

Extrahuje den z hodnoty datetime.

Syntaxe

DAY (datetime)

HOUR

Extrahuje hodinu z hodnoty datetime.

Syntaxe

HOUR (datetime)

MINUTE

Extrahuje minutu z hodnoty datetime.

Syntaxe

MINUTE (datetime)

SECOND

Extrahuje z hodnoty datetime sekundu.

Syntaxe

SECOND (datetime)

DAYOFYEAR

Vrací den v roce z hodnoty datetime. 1. leden = 1 až 31. prosinec = 366, za předpokladu přestupného roku.

Syntaxe

DAYOFYEAR (datetime)

WEEK

Vrací číselnou hodnotu pro týden v kalendářním roce.

Syntaxe

WEEK (datetime)

DAYOFWEEK

Vrací den v týdnu začínající pondělím. Pondělí = 1 až neděle = 7.

Syntaxe

DAYOFWEEK (datetime)

NOW

Vrací aktuální datum a čas.

Syntaxe

NOW ( )

TODAY

Vrací aktuální datum.

Syntaxe

TODAY ( )

DATEDIFF

Určuje rozdíl mezi počáteční hodnotou datetime a koncovou hodnotou datetime.

Syntaxe

DATEDIFF (interval, datetime, datetime)

DATEADD

Vrací hodnotu datetime, která je výsledkem přidání zadaného počtu jednotek časových intervalů k původní hodnotě datetime.

Syntaxe

DATEADD (interval, jednotky, datetime)

Logické

Chcete-li testovat logické vztahy podmínky, použijte následující funkce.

AND

Je TRUE, pokud jsou TRUE všechny argumenty; vrátí hodnotu FALSE, pokud je jeden či více argumentů FALSE.

Syntaxe

AND (logická hodnota, logická hodnota)

Argumenty musí být vyhodnoceny jako logické hodnoty, tj. TRUE nebo FALSE, nebo musí být jako argumenty použita pole či odkazy obsahující logické hodnoty. Pokud argument pole nebo odkazu obsahuje text nebo prázdné buňky, budou tyto hodnoty ignorovány.

OR

Je TRUE, pokud je kterýkoli argument TRUE; vrátí hodnotu FALSE, pokud jsou všechny argumenty FALSE.

Syntaxe

OR (logická hodnota, logická hodnota)

Argumenty musí být vyhodnoceny jako logické hodnoty, tj. TRUE nebo FALSE, nebo musí jít o argumenty pole či odkazy obsahující logické hodnoty. Pokud pole nebo odkaz obsahuje text nebo prázdné buňky, budou tyto hodnoty ignorovány.

NOT

Obrátí hodnotu jejího argumentu. Funkci NOT použijte, pokud chcete zajistit, že klauzule není rovna jedné konkrétní hodnotě.

Syntaxe

NOT (logická hodnota)

Pokud je hodnota FALSE, vrátí funkce NOT hodnotu TRUE; pokud je hodnota TRUE, vrátí funkce NOT hodnotu FALSE.

Matematické funkce

Chcete-li pracovat s číselnými hodnotami, použijte následující funkce.

MOD

Vrací zbytek po dělení čísla dělitelem. Dělitel nemůže být 0.

Syntaxe

MOD (číslo, dělitel)

TRUNC

Zkrátí číslo o zadaný počet číslic. Pokud je číslo kladné, bude zkrácena hodnota vpravo od desetinné čárky. Jestliže je číslo záporné, bude zkrácena hodnota vlevo od desetinné částky.

Syntaxe

TRUNC (číslo, počet číslic)

ROUND

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

Syntaxe

ROUND (číslo, počet číslic)

Pokud je počet číslic větší než 0, bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet desetinných míst. Pokud je počet číslic 0, bude číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. Pokud je hodnota menší než 0, bude číslo zaokrouhleno na hodnotu vlevo od desetinné čárky.

Operátory

Aritmetické operátory

Chcete-li provádět základní matematické operace, například sčítání, odčítání nebo násobení, kombinovat čísla a počítat číselné výsledky, použijte následující operátory. Seznam Zástupci funkcí obsahuje nejčastěji používané aritmetické operátory.

+ Sčítání

Slouží k sečtení dvou a více položek.

Syntaxe

hodnota + hodnota

- Odčítání

Slouží k odečtení jedné položky od druhé.

Syntaxe

hodnota - hodnota

* Násobení

Slouží k vynásobení položek.

Syntaxe

hodnota * hodnota

/ Dělení

Slouží k vydělení jedné položky druhou. Dělitel nemůže být 0.

Syntaxe

hodnota/dělitel

- Negace

Změní znaménko hodnoty.

Syntaxe

-hodnota

^ Mocnina

Slouží k umocnění hodnoty.

Syntaxe

hodnota^mocnitel

= Je rovno

Slouží k porovnání dvou hodnot. Je True, pokud se hodnota1 rovná hodnotě2.

Syntaxe

hodnota1 = hodnota2

<> Není rovno

Určuje, že se dvě hodnoty nerovnají. Je True, pokud se hodnota1 nerovná hodnotě2.

Syntaxe

hodnota1 <> hodnota2

> Je větší než

Určuje, zda je jedna hodnota větší než jiná hodnota. Je True, pokud je hodnota1 vyšší než hodnota2.

Syntaxe

hodnota1 > hodnota2

>= Větší nebo rovno

Určuje, zda je jedna hodnota větší nebo rovna jiné hodnotě. Je True, pokud je hodnota1 vyšší nebo rovna hodnotě2.

Syntaxe

hodnota1 >= hodnota2

< Je menší než

Určuje, zda je jedna hodnota menší než jiná. Je True, pokud je hodnota1 menší než hodnota2.

Syntaxe

hodnota1 < hodnota2

<= Menší nebo rovno

Určuje, zda je jedna hodnota menší nebo rovna jiné hodnotě. Je True, pokud je hodnota1 menší nebo rovna hodnotě2.

Syntaxe

hodnota1 <= hodnota2

Text

Chcete-li pracovat s textem, použijte následující funkce.

CONCAT (&)

Zkombinuje dva řetězce do jednoho. Druhý řetězec bude připojen k prvnímu řetězci.

Syntaxe

řetězec & řetězec

FIND

Pozice první instance řetězce

Syntaxe

FIND (řetězec, dílčí řetězec)

LEFT

Vrací znaky řetězce z levé strany. Pokud ve funkci zadáte pro argument délky hodnotu nižší než nula, není chování definováno.

Syntaxe

LEFT (řetězec, délka)

LENGTH

Vrací počet znaků v řetězci.

Syntaxe

LENGTH (řetězec)

LOWER

Převede řetězec z velkých písmen na malá.

Syntaxe

LOWER (řetězec)

LTRIM

Vrací řetězec, ze kterého byly odebrány úvodní mezery.

Syntaxe

LTRIM (řetězec)

REPLACE

Vrací řetězec, v němž jsou všechny instance dílčího řetězce nahrazeny jiným dílčím řetězcem.

Syntaxe

REPLACE (najít, nahradit, řetězec)

RIGHT

Vrací znaky řetězce z pravé strany. Pokud ve funkci zadáte pro argument délky hodnotu nižší než nula, není chování definováno.

Syntaxe

RIGHT (řetězec, délka)

RTRIM

Vrací řetězec, ze kterého byly odebrány koncové mezery.

Syntaxe

RTRIM (řetězec)

TEXT

Převede číselnou hodnotu na řetězec.

Syntaxe

TEXT (hodnota)

SUBSTRING

Vrací dílčí řetězec z řetězce. Pokud ve funkci zadáte pro argument délky hodnotu nižší než nula, není chování definováno.

Syntaxe

SUBSTRING (řetězec, začátek, délka)

UPPER

Převede řetězec z malých písmen na velká.

Syntaxe

UPPER (řetězec)

Informace

Pokud chcete vrátit globální informace o uživatelích, použijte následující funkce.

GETUSERID

Vrací ID, pomocí kterého uživatel přistupoval k datům.

Syntaxe

GETUSERID ()

GETUSERCULTURE

Vrací jazyk nebo národní prostředí uživatele.

Syntax

GETUSERCULTURE ()

Zobrazit: