Funkce VALUES (DAX)

Vrací tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje různé hodnoty ze zadaného sloupce. Jinak řečeno jsou odebrány duplicitní hodnoty a vráceny jsou pouze hodnoty jedinečné.

Poznámka Poznámka

Tuto funkci nelze použít k vrácení hodnot do buňky nebo sloupce v listu. Je spíše určena k použití jako pomocná funkce vnořená do vzorce za účelem získání seznamu jedinečných hodnot, které lze spočítat nebo použít k filtrování či sečtení jiných hodnot.


VALUES(<column>)

Termín

Definice

column (sloupec)

Sloupec, ze kterého budou vráceny jedinečné hodnoty.

Sloupec jedinečných hodnot

Při použití funkce VALUES v kontextu, který byl filtrován, například kontingenční tabulky (PivotTable), jsou jedinečné hodnoty vrácené funkcí VALUES ovlivněny tímto filtrem. Provedete-li například filtrování podle sloupce Region a vracíte seznam hodnot pro sloupec City, bude seznam obsahovat pouze taková města, která odpovídají oblastem povoleným filtrem. Chcete-li vrátit všechna města nezávisle na existujících filtrech, je nutné použít funkci ALL k odebrání filtrů z tabulky. Druhý příklad ukazuje použití funkce ALL s funkcí VALUES.

Související funkce

Ve většině situací jsou výsledky funkce VALUES stejné jako výsledky funkce DISTINCT. Obě funkce odeberou duplicitní položky a vrátí seznam možných hodnot v zadaném sloupci. Funkce VALUES však také může vrátit hodnotu Neznámý člen. Tato neznámá hodnota je užitečná v případech, kdy hledáte různé hodnoty ze související tabulky, ale hodnota použitá ve vztahu v jedné tabulce není nalezena. V databázových pojmech je to označováno jako narušení referenční integrity. Takové neshody v datech mohou snadno nastat, když je jedna tabulka aktualizována a související tabulka nikoli.

Následující tabulka shrnuje neshodu mezi daty, která může nastat ve dvou souvisejících tabulkách, když není zachována referenční integrita.

Tabulka MyOrders

Tabulka MySales

1. červen

1. červen – prodej

2. červen

2. červen – prodej

(nebyla zadána žádná data objednávek)

3. červen – prodej

V případě použití funkce DISTINCT k vrácení seznamu dat z kontingenční tabulky (PivotTable) obsahující tyto tabulky by byla vrácena pouze dvě data. Pokud však použijete funkci VALUES, vrátí funkce dvě data a k tomu navíc prázdný člen. Také každý řádek z tabulky MySales, který nemá odpovídající datum v tabulce MyOrders, bude přiřazen k tomuto neznámému členu.

Při použití sestavy zahrnující sloupec Product Category Names (Názvy kategorií produktů) následující vzorec vypočítá počet jedinečných faktur (prodejní objednávky) a vytvoří následující výsledky:

Popisky řádků

Count Invoices (Počet faktur)

Accessories (Výbava)

18,208

Bikes (Jízdní kola)

15,205

Clothing (Oblečení)

7,461

Grand Total (Celkový součet)

27,659

=COUNTROWS(VALUES('InternetSales_USD'[SalesOrderNumber]))
Zobrazit: