Získání dat ze zdroje dat typu SQL Server Parallel Data Warehouse (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

MicrosoftSQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse je škálovatelné zařízení datového skladu poskytující výkon a škálovatelnost prostřednictvím masivního paralelního zpracování. SQL Server PDW používá databáze SQL Server 2008 R2 pro distribuované zpracovávání a ukládání dat.

Zařízení rozděluje objemné tabulky databází na oddíly mezi více fyzických uzlů, přičemž v každém uzlu běží vlastní instance systému SQL Server 2008 R2. Když se sestava připojí k zařízení SQL Server PDW za účelem načtení dat, připojí se k ovládacímu uzlu, který spravuje zpracování dotazů v zařízení SQL Server PDW. Po vytvoření připojení není žádný rozdíl mezi prací s instancí systému SQL Server v prostředí SQL Server PDW nebo mimo něj.

Chcete-li do své sestavy zahrnout data ze zařízení SQL Server PDW, je třeba mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu MicrosoftSQL Server Parallel Data Warehouse. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat MicrosoftSQL Server Parallel Data Warehouse. Pomocí tohoto typu dat se připojíte k zařízení SQL Server PDW a načtete z něj data.

Toto rozšíření dat podporuje parametry s více hodnotami, serverové agregace a pověření spravovaná odděleně od připojovacího řetězce.

Další informace naleznete na webu SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse.

Když se připojujete k zařízení SQL Server PDW, připojujete se k objektu databáze v rámci zařízení SQL Server PDW. Objekt databáze, který chcete použít, zadáte v návrháři dotazů. Pokud v připojovacím řetězci nezadáte databázi, připojíte se k výchozí databázi, kterou vám přiřadil správce. Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce používá vzorovou databázi CustomerSales v zařízení SQL Server PDW:

HOST=<IP address>; database= CustomerSales; port=<port>

Dialogové okno Vlastnosti zdrojů dat navíc slouží k zadání pověření, jako je uživatelské jméno a heslo. Možnosti User Id a Password jsou automaticky připojeny k připojovacímu řetězci, takže je není třeba zadávat jako součást připojovacího řetězce. Uživatelské rozhraní také poskytuje možnosti pro zadání IP adresy ovládacího uzlu v zařízení SQL Server PDW a čísla portu. Výchozí port je 17000. Správce může port nakonfigurovat, a připojovací řetězec tak může používat jiné číslo portu.

Další informace o příkladech připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Součástí zařízení SQL Server PDW je vlastní technologie zabezpečení umožňující implementaci a ukládání uživatelských jmen a hesel. Nelze použít ověřování systému Windows. Pokud se pokusíte připojit k zařízení SQL Server PDW pomocí ověřování systému Windows, dojde k chybě.

Pověření musí být dostatečná k přístupu k databázi. V závislosti na dotazu mohou být vyžadována další oprávnění, jako například dostatečná oprávnění k přístupu k tabulkám a zobrazením. Vlastník externího zdroje dat musí nakonfigurovat dostatečná pověření k přístupu pouze pro čtení k objektům databáze, které potřebujete.

V klientském systému pro vytváření sestav jsou při zadávání pověření k dispozici následující možnosti:

 • Použití uloženého uživatelského jména a hesla. Chcete-li se vyhnout dvojímu převádění v případě, že databáze obsahující data sestavy není server sestav, vyberte možnost použít pověření jako pověření systému Windows. Můžete také zvolit možnost nahradit ověřeného uživatele po připojení ke zdroji dat.

 • Pověření nejsou vyžadována. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nakonfigurovat na serveru sestav účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz určuje, která data mají být načtena z databáze pro datovou sadu sestavy.

Kolekce polí pro datovou sadu bude naplněna ze sloupců v sadě výsledků pro dotaz. Pokud sestava vrátí více sad výsledků, zpracuje sestava pouze první sadu výsledků, kterou dotaz načte. Pokud ve výchozím nastavení vytvoříte nový dotaz nebo otevřete existující dotaz, který lze vyjádřit v grafickém návrháři dotazů, bude k dispozici návrhář relačních dotazů. Dotaz můžete zadat následujícími způsoby:

 • Vytvořte dotaz interaktivně. Použijte návrhář relačních dotazů zobrazující hierarchické zobrazení tabulek, zobrazení a dalších databázových položek uspořádaných podle schématu databáze. Vyberte sloupce z tabulek nebo zobrazení. Omezte počet řádků dat k načtení zadáním kritérií filtrování, seskupování a agregací. Přizpůsobte filtr při spuštění sestavy nastavením možnosti parametru.

 • Zadejte nebo zkopírujte a vložte dotaz. Pomocí textového návrháře dotazů zadejte text dotazu SQL přímo, vložte text dotazu z jiného zdroje, zadejte složité dotazy, které nelze vytvořit pomocí návrháře relačních dotazů, nebo zadejte výrazy založené na dotazech.

 • Importuje existující dotaz ze souboru nebo sestavy. V kterémkoli návrháři dotazů můžete kliknout na tlačítko Importovat dotaz, vyhledat soubor SQL nebo RDL a naimportovat dotaz.

Další informace naleznete v tématech Uživatelské rozhraní Návrháře relačních dotazů (Tvůrce sestav 3.0) a Uživatelské rozhraní textového Návrháře dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

Textový návrhář dotazů podporuje textový režim, ve kterém můžete zadávat příkazy SQL, pomocí kterých vybíráte data ze zdroje dat.

Dotaz SQL použijte v případě zařízení SQL Server PDW a dotaz Transact-SQL v případě systému SQL Server 2008 R2. Tyto dva dialekty jazyka SQL jsou si velmi podobné. Dotazy napsané pro typ připojení ke zdroji dat SQL Server lze obvykle použít i pro typ připojení ke zdroji dat SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse.

Dotaz načítající data sestavy z rozměrné databáze, včetně datového skladu, jako například zařízení SQL Server PDW, může vygenerovat sadu výsledků s velmi vysokým počtem řádků, pokud neagregujete a neshrnete data za účelem snížení počtu řádků, které dotaz vrátí. Dotazy obsahující agregace a seskupování můžete psát buď pomocí grafického, nebo textového návrháře dotazů.

Dotazy SQL podporují klauzuli, klíčové slovo a agregace, které návrhář dotazů poskytuje pro shrnutí dat.

Grafický návrhář dotazů používaný zařízením SQL Server PDW poskytuje integrovanou podporu seskupení a agregací, a umožňuje tak vytváření dotazů, které vracejí pouze souhrnná data. Funkce jazyka SQL jsou následující: klauzule GROUP BY, klíčové slovo DISTINCT a agregace jako SUM nebo COUNT. Textový návrhář dotazů poskytuje úplnou podporu jazyka SQL včetně seskupení a agregací.

Další informace o jazyce Transact-SQL naleznete v tématu Transact-SQL Reference (Database Engine) ve službě SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Použití textového typu dotazu

V textovém návrháři dotazů můžete pomocí příkazů SQL definovat data v datové sadě. Dotazy, které používáte pro načtení dat ze zařízení SQL Server PDW, jsou stejné jako dotazy, pomocí kterých načítáte data z instancí systému SQL Server běžících v rámci aplikace SQL Server PDW. Následující dotaz SQL například vybere jména všech zaměstnanců, kteří pracují na pozici asistentů pro marketing (Marketing Assistant):

SELECT
 HumanResources.Employee.BusinessEntityID
 ,HumanResources.Employee.JobTitle
 ,Person.Person.FirstName
 ,Person.Person.LastName
FROM
 Person.Person
 INNER JOIN HumanResources.Employee
  ON Person.Person.BusinessEntityID = HumanResources.Employee.BusinessEntityID
WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = 'Marketing Assistant' 

Kliknutím na tlačítko Spustit (!) na panelu nástrojů spustíte dotaz a zobrazíte sadu výsledků.

Pro dotaz můžete zadat parametry. Klauzuli WHERE můžete například změnit takto:

WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = (@JobTitle)

Jakmile spustíte dotaz, vytvoří se automaticky parametry sestavy odpovídající daným parametrům dotazu. Další informace naleznete v části Parametry dotazu dále v tomto tématu.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pokud text dotazu obsahuje proměnné dotazu nebo uložené procedury se vstupními parametry, jsou automaticky vygenerovány odpovídající parametry dotazu pro danou datovou sadu a parametry sestavy pro danou sestavu. Text dotazu nesmí obsahovat příkaz DECLARE pro každou proměnnou dotazu.

Následující dotaz SQL například vytvoří parametr sestavy s názvem EmpID:

SELECT FirstName, LastName FROM HumanResources.Employee E INNER JOIN
    Person.Contact C ON E.ContactID=C.ContactID 
WHERE EmployeeID = (@EmpID)

Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text a automaticky vytvořenou datovou sadu k poskytnutí rozevíracího seznamu dostupných hodnot. Po vytvoření parametrů sestavy může být nutné výchozí hodnoty změnit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Informace o platformě a verzi

Další informace o podpoře platforem a verzí naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: