Získání dat z externích zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Data z externího zdroje dat se načítají pomocí datového připojení. Informace o datovém připojení obvykle poskytuje vlastník externího zdroje dat. Odpovídá za udělování oprávnění a určuje typy pověření. Informace týkající se datového připojení jsou uloženy jako zdroj dat sestavy. Typ zdroje dat určuje rozšíření dat, s jehož pomocí se mají načíst data.

Další informace o typech zdrojů dat naleznete v části V této části.

Aby bylo možné načíst data pro datovou sadu sestavy, je třeba mít několik vrstev softwaru pro přístup k datům. V následujícím seznamu je jednoduše popsáno, jak sestavy pracují s technologiemi přístupu k datům:

 • Aplikace a uživatelské rozhraní   Aplikace Tvůrce sestav 3.0, kterou používáte k vytvoření zdroje dat, přidání odkazu na sdílený zdroj dat, přidání sdílené datové sady nebo přidání části sestavy zahrnující zdroje dat a datové sady, na nichž závisí.

 • Elementy definice sestavy   Zdroje dat a datové sady jsou součástí definice sestavy. Poté, co je sestava publikována na serveru sestav, jsou sdílené zdroje dat a sdílené datové sady spravovány nezávisle na definici sestavy.

  • Zdroj dat a sdílený zdroj dat   Součást definice sestavy, která obsahuje informace o typu rozšíření zpracování dat, o připojení a ověřování.

  • Datová sada a kolekce polí   Součást definice sestavy, která obsahuje dotaz, kolekci polí a datové typy polí.

 • Rozšíření dat služby Reporting Services   Integrovaná rozšíření dat nainstalovaná v rámci Tvůrce sestav. Rozšíření dat poskytuje funkce týkající se ověřování, serverových agregací a parametrů s více hodnotami.

 • Poskytovatel dat   Software, který spravuje připojení a načítání dat z externího zdroje dat. Poskytovatel dat definuje syntaxi připojovacího řetězce. Většina rozšíření dat je vytvořena v horní části vrstvy poskytovatele dat.

 • Externí zdroj dat   Zdroj, z něhož načítáte data, například databáze, soubor, datová krychle nebo webová služba.

Poznámka Poznámka

Když nejste připojeni k žádnému serveru sestav, můžete si vybrat z rozšíření dat nainstalovaných spolu s nástrojem Tvůrce sestav 3.0. K datům přistupujete jako jeden uživatel a používáte pověření ze svého počítače. Pokud jste připojeni k serveru sestav, můžete si vybrat z rozšíření dat nainstalovaných na serveru sestav. K datům přistupujete jako jeden z více uživatelů, kteří mají spuštěnou sestavu, a používáte pověření na serveru sestav. Další informace naleznete v tématech Servery sestav a servery sestav SharePoint (Tvůrce sestav 3.0) a Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Sestava ve své nejjednodušší podobě zobrazuje data z datové sady sestavy v oblasti dat na stránce sestavy, to znamená v tabulce, grafu, matici nebo jiném typu oblasti dat sestavy. Data v datové sadě sestavy pocházejí z první sady výsledků vrácené při spuštění jednoho příkazu dotazu na externí zdroj v přístupu pouze pro čtení. Jednotlivé oblasti dat se podle potřeby rozšiřují, aby byla zobrazena všechna data datové sady.

Data v datové sadě jsou v podstatě tabulková. Sloupce jsou pole pocházející z dotazu datové sady. Řádky pocházejí z řádků v sadě výsledků. V sestavě můžete používat tyto obecné datové typy:

 • Obdélníková data. Data ze sady výsledků se stejným počtem sloupců v každém řádku.

 • Hierarchická data jsou podporována jako plochá sada řádků.

  • Nepravidelné hierarchie, které mají pro jednotlivé řádky dat různý počet sloupců, nejsou podporovány. Z toho vyplývají důsledky pro některá rozšíření dat.

  • Rozšíření dat pracující s multidimenzionálními zdroji dat používají protokol XMLA a načítají data jako zjednodušenou sadu řádků, nikoliv jako sadu buněk.

  • Rozšíření dat XML automaticky zjednoduší data XML, která se mají použít v sestavě. Pokud první instance elementu XML neobsahuje všechny atributy nebo podelementy, nemusejí být data k dispozici jako data sestavy.

 • Rekurzivní data jsou podporována. Sada výsledků obsahující hierarchie rekurzivních dat zahrnuje veškeré informace o struktuře hierarchie v obdélníkové sadě výsledků. Například strukturu odpovědností může ve firmě představovat tabulka s dvěma sloupci, jedním pro zaměstnance a jedním pro manažera. Každý manažer je zároveň zaměstnanec, který má svého manažera. U nejvyššího manažera je obvykle uvedena hodnota null nebo jiný identifikátor, který označuje, že tento zaměstnanec nemá žádného manažera.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pokud vytváříte datovou sadu, datové typy polí jsou mapovány na podmnožinu datových typů CLR z prostředí .NET Framework. Datové typy, které nelze jednoznačně namapovat, jsou vráceny jako řetězce. Další informace o práci s datovými typy polí naleznete v tématu Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0). Jestliže vytváříte parametr, datový typ musí být podporovaným datovým typem definice sestavy. Další informace o mapování datových typů ze poskytovatele dat na parametr sestavy najdete v tématu Práce s datovými typy ve výrazech (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které jsou relacemi svázány s daty.

Téma

Popis

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Téma Data Processing Extensions Overview v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o rozšířeních dat pro pokročilé uživatele.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: