Získání dat ze zdroje dat typu SQL Azure (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Databáze MicrosoftDatabáze SQL Azure je hostovaná relační databáze založená na shlucích postavená na technologiích SQL Server. Chcete-li do sestavy zahrnout data z databáze Databáze SQL Azure, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu SQL Azure. Tento předdefinovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat SQL Azure. Pomocí tohoto typu zdroje dat se připojíte k zařízení Databáze SQL Azure a načtete z něj data.

Toto rozšíření dat podporuje parametry s více hodnotami, serverové agregace a pověření spravovaná odděleně od připojovacího řetězce.

Databáze SQL Azure je podobná instanci SQL Server ohledně předpokladů a získávání dat z databáze Databáze SQL Azure je (až na několik výjimek) shodné se získáváním dat z databáze SQL Server. Funkce databáze Databáze SQL Azure jsou v souladu se službou SQL Server 2008.

Další informace o databázi SQL Azure naleznete v tématu SQL Azure na webu msdn.microsoft.com.

Když se připojujete k databázi SQL Azure, připojujete se k objektu databáze ve shluku. Stejně jako místní databáze mohou i hostované databáze mít více schémat, která mají více tabulek, zobrazení a uložených procedur. Objekt, který chcete použít, zadáte v návrháři dotazů. Pokud v připojovacím řetězci nezadáte databázi, připojíte se k výchozí databázi, kterou vám přiřadil správce.

Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce používá hostovanou databázi AdventureWorks.

Data Source=<host>;Initial Catalog=AdventureWorks; Encrypt=True;

Dialogové okno Vlastnosti zdrojů dat slouží k zadání pověření, jako je uživatelské jméno a heslo. Možnosti User Id a Password jsou k připojovacímu řetězci automaticky připojeny. Není je nutné zadávat jako součást připojovacího řetězce.

Další informace a příklady připojovacího řetězce najdete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ověřování systému Windows (integrované zabezpečení) není podporováno. Při pokusu o připojení k databázi SQL Azure pomocí Ověřování systému Windows dojde k chybě. Databáze SQL Azure podporuje pouze ověřování systému SQL Server (uživatelské jméno a heslo). Uživatelé jsou povinni zadat pověření (přihlašovací jméno a heslo) při každém připojení k databázi SQL Azure.

Pověření musí být dostatečná k přístupu k databázi. V závislosti na dotazu mohou být vyžadována další oprávnění, jako například dostatečná oprávnění ke spouštění uložených procedur a k přístupu k tabulkám a zobrazení. Vlastník externího zdroje dat musí nakonfigurovat dostatečná pověření k přístupu pouze pro čtení k objektům databáze, které potřebujete.

V klientském systému pro vytváření sestav jsou při zadávání pověření k dispozici následující možnosti:

 • Použití uloženého uživatelského jména a hesla. Chcete-li se vyhnout dvojímu převádění v případě, že databáze obsahující data sestavy není server sestav, vyberte možnost použít pověření jako pověření systému Windows. Můžete také zvolit možnost nahradit ověřeného uživatele po připojení ke zdroji dat.

 • Pověření nejsou vyžadována. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nakonfigurovat na serveru sestav účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Dotaz určuje, která data mají být načtena z databáze pro datovou sadu sestavy. Kolekce polí pro datovou sadu bude naplněna ze sloupců v sadě výsledků pro dotaz. Pokud sestava vrátí více sad výsledků, zpracuje sestava pouze první sadu výsledků, kterou dotaz načte. Ačkoli jsou mezi databázemi SQL Server a SQL Azure určité rozdíly, jako například velikosti podporovaných databází, je zadávání dotazů v databázích SQL Azure podobné jako zadávání dotazů v databázích SQL Server. Některé příkazy Transact-SQL, například příkaz BACKUP, nejsou v databázích SQL Azure podporovány, tyto příkazy se však v dotazech sestav nepoužívají. Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu SQL Server (Tvůrce sestav 3.0).

Pokud ve výchozím nastavení vytvoříte nový dotaz nebo otevřete existující dotaz, který lze vyjádřit v grafickém návrháři dotazů, bude k dispozici návrhář relačních dotazů. Dotaz můžete zadat následujícími způsoby:

 • Vytvořte dotaz interaktivně. Použijte návrháře relačních dotazů zobrazujícího hierarchické zobrazení tabulek, zobrazení, uložených procedur a dalších databázových položek uspořádaných podle schématu databáze. Vyberte sloupce z tabulek či zobrazení nebo zadejte uložené procedury či funkce hodnot tabulek. Počet řádků dat k načtení můžete omezit zadáním kritérií filtru. Přizpůsobte filtr při spuštění sestavy nastavením možnosti parametru.

 • Zadejte nebo zkopírujte a vložte dotaz. Pomocí textového návrháře dotazů zadejte text dotazu Transact-SQL přímo, vložte text dotazu z jiného zdroje, zadejte složité dotazy, které nelze vytvořit pomocí návrháře relačních dotazů nebo zadejte výrazy založené na dotazech.

 • Importuje existující dotaz ze souboru nebo sestavy. V kterémkoli návrháři dotazů můžete kliknout na tlačítko Importovat dotaz, vyhledat soubor SQL nebo RDL a naimportovat dotaz.

Textový návrhář dotazů podporuje následující dva režimy:

 • Text   Zadávání příkazů Transact-SQL, které vybírají data ze zdroje.

 • Uložená procedura   Vyberte ze seznamu uložených procedur.

Další informace naleznete v tématech Uživatelské rozhraní Návrháře relačních dotazů (Tvůrce sestav 3.0) a Uživatelské rozhraní textového Návrháře dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

V závislosti na složitosti dotazu a na datech, která dotaz vrátí, může dokončení příkazu trvat dlouhou dobu. V této verzi SQL Azure jsou nečinná připojení a dlouho spuštěné dotazy či transakce uzavřeny po pěti minutách. Dotazy, které k dokončení vyžadují více než pět minut, se nepodaří provést. Při získávání dat z rozšíření SQL Azure doporučujeme nastavit dotazy sestav tak, aby byly co nejúčinnější.

Grafický návrhář dotazů používaný rozšířením SQL Azure poskytuje integrovanou podporu seskupení a agregací a umožňuje tak vytváření dotazů, které vracejí pouze souhrnná data. Funkce jazyka Transact-SQL jsou následující: klauzule GROUP BY, klíčové slovo DISTINCT a agregace jako SUM nebo COUNT. Textový návrhář dotazů poskytuje úplnou podporu jazyka Transact-SQL včetně seskupení a agregací. Další informace o jazyce Transact-SQL naleznete v tématu Transact-SQL Reference (Database Engine) ve službě SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Použití textového typu dotazu

V textovém návrháři dotazů můžete pomocí příkazů Transact-SQL definovat data v datové sadě. Následující dotaz Transact-SQL například vybere jména všech zaměstnanců, kteří pracují na pozici asistentů pro marketing (Marketing Assistant):

SELECT
 HumanResources.Employee.BusinessEntityID
 ,HumanResources.Employee.JobTitle
 ,Person.Person.FirstName
 ,Person.Person.LastName
FROM
 Person.Person
 INNER JOIN HumanResources.Employee
  ON Person.Person.BusinessEntityID = HumanResources.Employee.BusinessEntityID
WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = 'Marketing Assistant' 

Kliknutím na tlačítko Spustit (!) na panelu nástrojů spustíte dotaz a zobrazíte sadu výsledků.

Pro dotaz můžete zadat parametry. Klauzuli WHERE můžete například změnit takto:

WHERE HumanResources.Employee.JobTitle = (@JobTitle)

Jakmile spustíte dotaz, vytvoří se automaticky parametry sestavy odpovídající daným parametrům dotazu. Další informace naleznete v části Parametry dotazu dále v tomto tématu.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Použití dotazu typu uložená procedura (StoredProcedure)

Uloženou proceduru pro dotaz datové sady můžete zadat jedním z následujících způsobů:

 • V dialogovém okně Vlastnosti datové sady nastavte možnost Uložená procedura. Zvolte z rozevíracího seznamu uložených procedur a funkcí hodnot tabulky.

 • V návrháři relačních dotazů vyberte v podokně zobrazení Databáze uloženou proceduru nebo funkci hodnot tabulky.

 • V návrháři textových dotazů vyberte na panelu nástrojů možnost StoredProcedure.

Po výběru uložené procedury nebo funkce hodnot tabulky můžete spustit dotaz. Zobrazí se výzva k zadání hodnot vstupních parametrů. Jakmile spustíte dotaz, vytvoří se automaticky parametry sestavy odpovídající vstupním parametrům. Další informace naleznete v části Parametry dotazu dále v tomto tématu.

Podporována je pouze první sada výsledků načtená pro uloženou proceduru. Jestliže uložená procedura vrátí více sad výsledků, bude použita pouze první z nich.

Pokud má uložená procedura parametr s výchozí hodnotou, můžete získat přístup k dané hodnotě použitím klíčového slova DEFAULT (VÝCHOZÍ) jako hodnoty parametru. Jestliže je parametr dotazu propojen na parametr sestavy, může uživatel zadat nebo vybrat slovo DEFAULT v poli pro zadání parametru sestavy.

Další informace o uložených procedurách naleznete v části „Uložené procedury (databázový stroj)“ na serveru SQL Server – Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pokud text dotazu obsahuje proměnné dotazu nebo uložené procedury se vstupními parametry, jsou automaticky vygenerovány odpovídající parametry dotazu pro danou datovou sadu a parametry sestavy pro danou sestavu. Text dotazu nesmí obsahovat příkaz DECLARE pro každou proměnnou dotazu.

Například následující dotaz SQL vytvoří parametr sestavy s názvem EmpID:

SELECT FirstName, LastName FROM HumanResources.Employee E INNER JOIN
    Person.Contact C ON E.ContactID=C.ContactID 
WHERE EmployeeID = (@EmpID)

Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text a automaticky vytvořenou datovou sadu k poskytnutí rozevíracího seznamu dostupných hodnot. Po vytvoření parametrů sestavy může být nutné výchozí hodnoty změnit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Alternativní rozšíření dat

Můžete také načíst data z databáze SQL Server pomocí typu zdroje dat ODBC. Připojení k databázi Databáze SQL Azure pomocí OLE DB není podporováno.

Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu ODBC (Tvůrce sestav 3.0).

Informace o platformě a verzi

Další informace o podpoře platforem a verzí naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: