Import kódu HTML do sestavy

Pomocí textového pole můžete do sestavy vložit text ve formátu HTML, který jste načetli z pole v datové sadě. Text může pocházet z libovolného jednoduchého nebo komplexního výrazu, který lze vyhodnotit na správný formát HTML. Formátovaný text lze vykreslit do všech podporovaných výstupních formátů (včetně PDF).

Text formátovaný jazykem HTML

Tato ilustrace ukazuje text s formátováním HTML v zobrazení návrhu sestavy a stejný text, jak je vykreslen při spuštění sestavy.

Chcete-li rychle začít, přečtěte si téma Kurz: Formátování textu (Tvůrce sestav 3.0).

Poznámka Poznámka

Importujete-li text, který obsahuje značky HTML, musí být data vždy nejdříve analyzována textovým polem. Protože je podporována pouze dílčí sada značek formátu HTML, může se formát HTML vykreslený v sestavě lišit od původního dokumentu HTML.

Následující seznam obsahuje všechny značky, které budou vykresleny jako formát HTML, jsou-li definovány jako zástupný text:

 • Hypertextové odkazy: <A HREF>

 • Písma: <FONT>

 • Elementy hlavičky, stylu a bloku: <H{n}>, <DIV>, <SPAN>,<P>, <DIV>, <LI>, <HN>

 • Formát textu: <B>, <I>, <U>, <S>

 • Zpracování seznamu: <OL>, <UL>, <LI>

Veškeré další značky HTML budou během zpracování sestavy ignorovány. Pokud není formát HTML vyjádřený výrazem v zástupném textu správně vytvořen, bude zástupný znak vykreslen jako běžný text. Značky HTML nezohledňují velikost písmen.

Pokud text v textovém poli obsahuje pouze jediný blok textu, vykreslí se veškerý formát HTML v zástupném textu, který definuje elementy bloku, správně. Pokud však textové pole obsahuje více bloků textu, jsou značky ignorovány a struktura textu je definována bloky textu.

Je-li pro text definována více než jedna značka a aplikace Reporting Services zjistí konflikt mezi formátem HTML a stávajícími omezeními pro sestavu, bude jako formát HTML použita jen nejvíce vnořená značka jazyka HTML.

Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání kódu HTML do sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Při použití atributů kaskádových stylů (CSS) je definována pouze základní sada značek. Následující seznam uvádí podporované atributy:

 • text-align, text-indent

 • font-family, font-size

 • color

 • padding, padding-bottom, padding-top, padding-right, padding-left

 • font-weight

Zde je několik tipů k použití stylů CSS:

 • Nesprávně vytvořené hodnoty CSS jsou ignorovány stejně jako u nesprávně vytvořeného formátu HTML.

 • Existuje-li uvnitř stejné značky atribut i atributy stylu CSS, má vlastnost CSS přednost. Například u textu <p style="text-align: right" align="left"> bude použit pouze atribut text-align a text bude zarovnán doprava.

 • Je-li u atributů a stylů CSS určitá vlastnost zadána vícekrát, použije se pouze její poslední instance. Například u textu <p align="left" align="right"> bude použito zarovnání doprava (align="right").

Zobrazit: