PowerPivot – přehled pro správce IT

Spolupráce a správa dokumentů ve službě SharePoint je důležitá pro způsob používání řešení business intelligence, která vytvoříte v doplňku PowerPivot for Excel. V tomto tématu jsou představeny serverové funkce nástroje PowerPivot for SharePoint, které pomáhají při používání a správě sdílených sešitů PowerPivot. Je zde také popsána role správců IT při nasazení serveru a monitorování přístupu k datům PowerPivot v prostředí služby SharePoint.

Co je PowerPivot for SharePoint?

Správa serverů PowerPivot v Centrální správě SharePoint

Úkoly pro správce služby SharePoint

Vyhledání technických informací o součástech a operacích serveru PowerPivot

Doplněk PowerPivot for SharePoint je součást systému SQL Server, která je k dispozici ve vydání SQL Server 2008 R2. Není integrovanou součástí služby SharePoint, ale můžete jej nainstalovat spolu se službami SharePoint, což umožní realizovat následující scénáře.

Termín

Definice

Zobrazení dat PowerPivot v sešitech a sestavách pomocí webového prohlížeče

Zobrazení dat PowerPivot ve webovém prohlížeči vyžaduje software serveru PowerPivot, který umožňuje interakci s daty v okně prohlížeče. Software serveru PowerPivot při otevření sešitu nebo sestavy používající jako zdroj dat doplněk PowerPivot načítá data na pozadí. Pokaždé, když filtrujete data nebo rozbalíte podrobnosti, zpracuje software serveru PowerPivot danou operaci na pozadí a poskytne filtrovaná nebo přepočítaná data.

Software serveru PowerPivot se spouští na serveru SharePoint. V prostředí serveru SharePoint součásti serveru PowerPivot načítají data do paměti aplikačních serverů SharePoint a poté tato data přepočítávají a opět uvolňují z paměti, když už nejsou používána. Systém PowerPivot má schopnost samočinné údržby v tom smyslu, že monitoruje, které sešity PowerPivot se aktivně používají.

Galerie PowerPivot s bohatými možnostmi náhledu a vytváření dokumentů

Galerie PowerPivot je knihovna SharePoint pro zvláštní účely, jejíž použití se doporučuje pro ukládání a zobrazení sešitů PowerPivot. Jedinečným rysem Galerie PowerPivot je schopnost generovat miniatury sešitů a pojmenovaných rozsahů vizualizujících data PowerPivot. Poskytuje také možnosti pro vytváření nových sestav a sešitů na základě stávajících sešitů, které jsou již publikovány v Galerii PowerPivot.

Plánování aktualizace dat

Můžete nakonfigurovat plány aktualizace dat pro sešity PowerPivot, které vlastníte a publikujete na webu služby SharePoint. Na stránkách konfigurace plánu na serveru SharePoint můžete zadat údaje o sešitech a připojení ke zdroji dat a také vybrat, jaké zdroje dat se budou v různé časy aktualizovat. Je také možné zobrazit historii aktualizace dat a ověřit, zda jsou data aktuální.

Monitorování dostupnosti a operací PowerPivot

Do nástroje Centrální správa SharePoint je po instalaci doplňku PowerPivot for SharePoint přidán Řídicí panel pro správu PowerPivot. Správci serveru SharePoint mohou pomocí tohoto řídicího panelu prohlížet sestavy dat o stavu serveru, metrikách odpovědí na dotazy a využívání sešitů, což umožňuje rozpoznat ty nejdůležitější sešity PowerPivot na serveru SharePoint. Správci mohou dále prostřednictvím konsolidovaných sestav sledovat přehled operací aktualizace dat. Tyto sestavy ukazují, zda aktualizace dat celkově probíhají úspěšně či neúspěšně.

Centrální správa je aplikace určená pouze pro správce a je dostupná správcům serveru SharePoint. Potřebujete-li některou ze sestav či informace, které poskytuje Řídicí panel pro správu PowerPivot, obraťte se na správce serveru SharePoint.

Dotaz na data PowerPivot v sešitu aplikace Excel

Když zobrazíte sešit PowerPivot z knihovny SharePoint, jsou data PowerPivot uvnitř sešitu rozpoznána, extrahována a zpracována odděleně na instancích serveru Analysis Services v rámci farmy, přičemž Služby aplikace Excel vykreslují prezentační vrstvu. Plně zpracovaný sešit lze zobrazit v okně prohlížeče nebo v aplikaci Excel 2010 s doplňkem PowerPivot for Excel.

V následujícím diagramu je uvedeno, jak žádost o zpracování dotazu prochází různými aplikacemi služby SharePoint. Data PowerPivot jsou součástí sešitu aplikace Excel 2010, proto žádost o zpracování dotazu vznikne v okamžiku, kdy uživatel otevře sešit aplikace Excel z knihovny SharePoint a dojde k interakci s kontingenční tabulkou (PivotTable) či kontingenčním grafem (PivotChart) obsahujícím data PowerPivot.

Diagram žádosti o zpracování dat

Služby aplikace Excel a součásti PowerPivot for SharePoint zpracovávají různé části stejného souboru sešitu (XLSX). Služby aplikace Excel rozpoznají data PowerPivot a vyžádají si zpracování od serveru PowerPivot ve farmě. Server PowerPivot přiřadí žádost k instanci služba Analysis Services, která extrahuje data ze sešitu v knihovně obsahu a načte je. Data uložená v paměti jsou sloučena zpět do vykresleného sešitu a předána zpět aplikaci Excel Web Access, která zajistí jejich prezentaci v okně prohlížeče.

Doplněk PowerPivot for SharePoint neprovádí zpracování všech dat v sešitu PowerPivot. Služby aplikace Excel zpracovávají data tabulek a buněk v listu. Služba PowerPivot zpracovává pouze kontingenční tabulky (PivotTables), kontingenční grafy (PivotCharts) a průřezy, které pracují s daty PowerPivot.

Doplněk PowerPivot for SharePoint je plně integrován do prostředí serveru SharePoint. Správci mohou použít nástroj Centrální správa k provádění správy služeb, účtů služby, přiřazení služeb, dostupnosti funkcí, konfigurace událostí a režimů zpracování. 

Jak už bylo zmíněno dříve, správci serveru SharePoint mohou také používat Řídicí panel pro správu PowerPivot k monitorování celkového stavu a výkonu serveru. Pokud nejsou integrované sestavy dostačující, může si správce vytvořit vlastní sestavy v aplikaci Excel, které doplní nebo nahradí dodávané sestavy.

Ačkoliv jsou sešity PowerPivot publikovány a udržovány uživateli, kteří je vytvořili, správci serveru SharePoint je podporují prováděním následujících úkolů:

  1. Instalace a konfigurace softwaru serveru PowerPivot. Nový software mohou na server SharePoint přidávat pouze správci.

  2. Instalace a konfigurace služby Reporting Services v integrovaném režimu služby SharePoint. Služba Reporting Services je součást systému SQL Server, kterou lze nainstalovat a nakonfigurovat pro integraci služby SharePoint. Služba Reporting Services je nutná v případě, že chcete vytvářet sestavy na základě publikovaných sešitů v Galerii PowerPivot.

  3. Vytvoření Galerie PowerPivot nebo jiných umístění pro ukládání dat PowerPivot. Tento úkol může provést i správce kolekce webů.

  4. Nastavení oprávnění ke knihovnám nebo umístění, kde jsou data uložena. Tento úkol může provést i správce kolekce webů.

  5. Monitorování stavu serveru kontrolou sestav na Řídicím panelu pro správu PowerPivot.

Další informace naleznete v odkazech v další části.

PowerPivot for SharePoint je součást systému SQL Server 2008 R2. Na stránkách SQL Server 2008 R2 – Knihy online na webu TechNet nebo MSDN můžete najít technické informace z následujících oblastí:

Instalace

Konfigurace

Řídicí panel pro správu doplňku PowerPivot

Aktualizace dat PowerPivot

Zobrazit: