Rozpočtování [AX 2012]

Aktualizováno: February 19, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Pomocí rozpočtování lze nastavit, vytvořit a zobrazit rozpočty. Rozpočtování může zahrnovat kontrolu rozpočtu, kterou lze použít ke sledování rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro plánované a skutečné nákupy a výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit pro původní rozpočet, převody rozpočtu a revize rozpočtu. Dále můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro břemena a předběžná břemena pro nákupy a plánované výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit automaticky při převodu rozpočtů do hlavní knihy z jiných modulů, jako je například modul Řízení projektu a účetnictví nebo Dlouhodobý majetek.

Můžete určit, které finanční dimenze z účtových osnov jsou k dispozici pro základní rozpočtování a kontrolu rozpočtu. Při konfiguraci kontroly rozpočtu definujte časové intervaly rozpočtu, délku rozpočtového cyklu, rozpočtové prahy, správce rozpočtu, rozpočtové skupiny a výpočet, který se používá ke kontrole dostupných rozpočtových prostředků. Dostupné rozpočtové prostředky lze ověřit při zadání zdrojových dokumentů a účetních deníků. Můžete zobrazit stav a historii položek registru rozpočtu, statistik kontroly rozpočtu, skutečné rozpočtové částky, detaily rozpočtu a dostupných rozpočtových prostředků.

Poznámka:Poznámka:

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.

Organizace obvykle připravují provozní rozpočet, který pokrývá jeden nebo dva roky, a kapitálový rozpočet, který porývá několik let. Provozní rozpočet může obsahovat plán výdajů pro průběžné služby a krátkodobé iniciativy. Kapitálový rozpočet může obsahovat plán výdajů pro projekty akvizice a vytváření majetku.

V modulu rozpočtování můžete konfigurovat a nastavit procesy plánování rozpočtu na a základě rozpočtových cyklů a hlavní knihy pro danou organizaci. Procesy plánování rozpočtu obsahují fáze a workflowy, které automaticky přesunují plány rozpočtu ke kontrole a schválení. Plány rozpočtu obsahují data v několika scénářích, které lze porovnávat a analyzovat, aby bylo možné rozvíjet a přijmout návrhy optimálního rozpočtu, které budou ve vaší organizaci fungovat.


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: