Přiřazení rolí správců

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: duben 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

V závislosti na velikosti vaší organizace můžete určit několik správců, kteří budou vykonávat různé funkce, tzn. kteří budou provádět různé úkoly správce týkající se klientů, například vytváření a úpravy uživatelů, správa fakturačních operací a resetování hesel. Další informace o zodpovědnostech správce klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Správcům je možné přidělit následující role:

 • Správce fakturace: Provádí nákupy, spravuje předplatná, spravuje požadavky podpory a sleduje stav služeb.

  notePoznámka
  Pokud jste nezakoupili cloudovou službu od společnosti Microsoft, nebudete moci provádět změny fakturace, a role správce fakturace proto pro vás nebude dostupná. V záležitostech fakturace se obracejte na správce organizace, od které jste předplatné zakoupili.

 • Globální správce: Má přístup ke všem funkcím správy. Ve výchozím nastavení se první osoba, která se zaregistruje při nákupu cloudové služby společnosti Microsoft jménem vaší organizace, automaticky stane prvním globálním správce v rámci vašeho klienta. Pouze globální správci mohou přiřazovat role jiným správcům. V organizaci může být více globálních správců.

  TipTip
  Používáte službu Windows Intune? Jakmile je tato skupina synchronizována se službou Windows Intune, zobrazí se jako kritéria Skupina zabezpečení pro skupiny, bude však mít název Správci společnosti, nikoli Globální správci.

 • Správce hesel: Resetuje hesla, spravuje žádosti o služby a sleduje stav služeb. Správci hesel mohou resetovat hesla pouze uživatelům a jiným správcům hesel.

 • Správce služby: Spravuje žádosti o služby a sleduje stav služeb.

  notePoznámka
  Chce-li globální správce uživateli přiřadit roli správce služeb, musí tomuto uživateli nejdříve přiřadit oprávnění správce v dané službě, například v rámci služby Windows Intune, a poté uživateli přiřadit roli správce služeb.

 • Správce správy uživatelů: Resetuje hesla, sleduje stav služeb a spravuje uživatelské účty, skupiny uživatelů a žádosti o služby. Oprávnění správce správy uživatelů podléhají určitým omezením. Správce správy uživatelů například nemůže odstranit globálního správce ani vytvářet jiné správce. Dále nemůže resetovat hesla správcům fakturace, globálním správcům a správcům služeb.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Zobrazit oprávnění správce podle role

Následující tabulka zobrazuje role uživatelů a jim přiřazená oprávnění.

 

Oprávnění Správce fakturace Globální správce Správce hesel Správce služeb Správce správy uživatelů

Zobrazit údaje o organizaci a uživatelích

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Spravovat požadavky podpory

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Obnovení uživatelských hesel

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano – s omezeními. Nemůže resetovat hesla správcům fakturace, globálním správcům a správcům služeb.

Provádět operace fakturace a nákupu

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Vytvořit a spravovat zobrazení uživatelů

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Vytvořit, upravit a odstranit uživatele či skupiny a spravovat uživatelské licence

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano – s omezeními. Nemůže odstranit globálního správce ani vytvářet jiné správce.

Správa domén

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Spravovat údaje o organizaci

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Převod rolí správce na jiné uživatele

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Používání synchronizace adresáře

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

TipTip
Používáte služby Office 365? Informace o rolích a oprávněních správce specifických pro služby Microsoft Office 365 naleznete ve wiki článku Oprávnění v nejčastějších dotazech ke službám Office 365 nebo Informace týkající se řízení přístupu na základě rolí.

Přiřazení nebo odebrání role správce stávajícímu uživateli

Následujícím postupem přiřadíte nebo odeberete oprávnění správce stávajícímu uživateli.

ImportantDůležité
Správci, kteří zapomenou své heslo, mohou znovu získat přístup ke svým účtům pomocí procesu resetování hesla vlastními silami. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být v informacích o správci uveden jak mobilní telefon, na který lze doručovat textové zprávy, tak i alternativní e-mailová adresa, která není spojena s předplatným cloudové služby.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle jména uživatele, jehož roli správce chcete změnit, a klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

 3. Na stránce Nastavení klikněte pod položkou Přiřazení role na tlačítko Ne a oprávnění správce odeberte, nebo klikněte na Ano a oprávnění přidělte. Pokud vyberete možnost Ano, vyberte odpovídající roli ze seznamu a potom zadejte další informace na kartě Nastavení a na kartě Podrobnosti, jak je vysvětleno v dalších dvou krocích.

 4. Do pole Alternativní e-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, která není spojena s cloudovou službou. Tato e-mailová adresa se používá pro důležitá oznámení, včetně resetování hesla vlastními silami, uživatel proto musí mít přístup k danému e-mailovému účtu bez ohledu na to, zda má přístup ke cloudové službě.

 5. Klikněte na kartu Podrobnosti. Klikněte na šipku vedle možnosti Další podrobnosti a do pole Mobilní telefon zadejte číslo mobilního telefonu, včetně kódu země, na kterém lze přijímat textové (SMS) zprávy (pokud ho uživatel má). Toto telefonní číslo se také používá v rámci procesu resetování hesla vlastními silami.

 6. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

notePoznámka
Pro partnerské společnosti, které jsou certifikované k poskytování delegované správy, jsou k dispozici další funkce. Přístup správce můžete nastavit nejen pro svou organizaci, ale také pro vámi podporované společnosti. Existují dva druhy přístupu správce, které lze přiřadit agentům podpory:

 • Plná správa: Tato role má oprávnění odpovídající roli globálního správce.

 • Omezená správa: Tato role má oprávnění odpovídající roli správce hesel.

Tato dodatečná funkce je dostupná nejen při přidávání a úpravě uživatelů, ale též při hromadné úpravě skupin uživatelů.

Přiřazení nebo odebrání oprávnění správce více uživatelům

Chcete-li přiřadit nebo odebrat oprávnění správce více uživatelům, postupujte podle následujících kroků.

notePoznámka
Během procesu přidání více uživatelů pomocí hromadného importu nelze přiřadit oprávnění správce.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů, kterým chcete přiřadit či odebrat oprávnění správce, a poté klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

 3. Na stránce Podrobnosti klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Nastavení klikněte pod položkou Přiřazení role na tlačítko Ne a oprávnění odeberte, nebo klikněte na Ano a oprávnění přidělte. Vyberete-li možnost Ano, vyberte příslušnou roli ze seznamu. Po dokončení klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Přiřazení licencí klikněte na tlačítko Odeslat.

 6. Prohlédněte si výsledky na stránce Výsledky. Až si je prohlédnete, klikněte na tlačítko Dokončit.

Viz také

Zobrazit: