Známé problémy se službou Windows Azure AD Rights Management

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: srpen 2012

Platí pro: Office 365

Následující téma obsahuje informace o aktuálně známých problémech se službou Windows Azure AD Rights Management nebo instalovaných souborech nápovědy a podpory.

Známé problémy s nápovědou prostředí Windows PowerShell pro službu Rights Management

Následující část obsahuje informace ohledně aktuálně známých problémů se souborem podpory prostředí Windows PowerShell, který je poskytován s modulem pro správu služby Rights Management. Další informace ohledně instalace a používání tohoto modulu naleznete v tématu Instalace prostředí Windows PowerShell pro správu přístupových práv.

Nápověda pro rutinu Connect-AadrmService zobrazuje nesprávné pojmenování parametru

Nápověda prostředí PowerShell pro rutinu Connect-AadrmService zobrazuje parametr s názvem ConnectionUri, ale tento parametr není požadován a jeho používání již není podporováno. Rutina byla znovu navržena tak, aby již nepožadovala zadávání žádných parametrů, jak je znázorněno níže.

C:\PS>Connect-AadrmService

Správa na základě rolí není aktuálně funkční

Následující rutiny pro správu na základě rolí jsou aktuálně funkční, ale příslušné podporované funkce nejsou v tomto předběžném vydání k dispozici.

 • Add-AadrmRoleBasedAdministrator

 • Get-AadrmRoleBasedAdministrator

 • Remove-AadrmRoleBasedAdministrator

Pokud spustíte tyto rutiny, budou provedeny podle požadavku, ale žádní přidaní správci s konkrétní rolí nebudou mít oprávnění správce a nebudou se moci přihlásit jako správci služby Rights Management. Jedná se o známý problém, jehož oprava je naplánována. Tato funkce by měla být po odstranění problému obnovena.

Nápověda pro tyto rutiny také zobrazuje nepřesné a zastaralé informace o parametrech. Chcete-li zobrazit nejnovější informace o parametrech, přečtěte si téma Přidání, zobrazení nebo odstranění správců s konkrétní rolí pro správu přístupových práv.

Obsah chráněný právy partnerů služeb Office 365 se může stát osamoceným

Při spolupráci dvou různých organizací, z nichž obě používají služby Office 365, může uživatel chránit obsah pomocí klíče partnerské organizace. Pokud se jedna z organizací rozhodne pro ukončení používání služeb Office 365, obsah chráněný pomocí klíče druhé organizace se může stát osamoceným a nebude možné k němu získat přístup. V závislosti na včasné zpětné vazbě této vlastnosti se očekává, že bude v následných vydáních aktualizována.

Jak mohu vyhledat ID objektů nebo identifikátory GUID uživatelů nebo skupin, které chci ve službách Office 365 spravovat pomocí Rights Management?

V portálu pro správu služeb Office 365 nejsou zobrazeny identifikátory GUID, které jsou používány k určení konkrétních uživatelů nebo skupin. Pokud chcete vyhledat identifikátory GUID přidružené některému z uživatelů služeb Office 365, kterému chcete povolit správu služby Rights Management, bude třeba k vyhledání hodnoty GUID použít rutiny prostředí Windows PowerShell pro služby Office 365, jak je uvedeno v následujícím postupu.

Vyhledání ID objektu (identifikátorů GUID) pro uživatele nebo skupiny ve službách Office 365

 1. Proveďte import rutin pro správu služeb Office 365 spuštěním rutiny Import-Module MSOnline, připojte se ke službě spuštěním rutiny Connect-MsolService a poté spusťte následující rutinu Get-MsolGroup pro vyhledání ID objektu skupiny zabezpečení, kterou jste vytvořili pro správu přístupových práv založených na roli pro službu Rights Management.

  Pokud máte více skupin, použijte k filtrování výsledků rutinu Where-Object v prostředí Windows PowerShell. Například můžete zadat následující rutinu, abyste vyfiltrovali a zobrazili pouze skupiny začínající slovem „Rights“.

  PS C:\windows> Get-MsolGroup | where {$_.DisplayName -like "Rights*" }
  
 2. Zkopírujte z výstupu rutiny Get-MsolGroup hodnotu GUID z vráceného ID objektu a použijte tuto hodnotu (vložte ji) do hodnoty parametru -Id při spuštění rutiny Add-RoleBased Administrator.

Další informace ohledně instalace rutin pro správu služeb Office 365 naleznete na webu Instalace rutin prostředí Windows PowerShell pro integraci služby Azure Active Directory.

Ověření selže, pokud není v aplikaci Internet Explorer nastaveno integrované ověření systému Windows

Pokud máte potíže s tím, že se vám nezobrazuje ověřovací výzva rozhraní SSPI (Security Support Provider Interface) k ověření pro používání služby Rights Management, a zobrazuje se následující chybová zpráva:

Cannot use this feature without credentials.

, měli byste ověřit, zda je povoleno integrované ověřování systému Windows v nastavení aplikace Internet Explorer.

Ověření, zda je integrované ověřování systému Windows povoleno v aplikaci Internet Explorer

 1. Otevřete aplikaci Internet Explorer.

 2. Klikněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Přejděte v oddílu Nastavení do části Zabezpečení a ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit integrované ověřování systému Windows a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Podle potřeby před dalším pokusem o ověření služby Rights Management pomocí služeb Office 365 uplatněte nová nastavení ukončením a opětovným spuštěním aplikace Internet Explorer.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: