Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Glosář

 

Termín

Definice

.NET Framework

Součást systému Windows, která podporuje vytváření, nasazování a spouštění nové generace aplikací a webových služeb.Nabízí vysoce produktivní vícejazyčné standardizované prostředí pro integraci stávajících investic do aplikací a služeb nové generace. Rovněž umožňuje rychle řešit úlohy nasazení a provozování internetových aplikací.Rozhraní .NET Framework se skládá ze tří hlavních částí: společný jazykový modul runtime, hierarchické sada knihovny jednotný třídy a componentized verze prostředí ASP používán termín technologie ASP.NET. Viz také: Technologie ASP.NET, společného jazykového modulu runtime, knihovna tříd platformy .NET Framework.

transakční výraz

výraz SQL, který byl spuštěn, ale jehož výsledek sada byla dosud zrušena nebo plně zpracovány.

rozhraní ADO (rozhraní ADO (ActiveX Data Objects))

Objektový model objektů komponent, které poskytují přístup ke zdrojům dat.Tato rozhraní API poskytuje vrstvu mezi OLE databáze a programovací jazyky, jako jsou například Visual Basic, Visual Basic pro aplikace ASP a Microsoft Internet Explorer jazyka Visual Basic skriptovací.

rozhraní ADO (rozhraní ADO (ActiveX Data Objects)) (Multidimensional)

Vysoké úroveň, nezávislý na jazyce sada rozhraní přístup založený na objektech data optimalizována pro multidimenzionální data aplikací.

rozhraní ADOMD.NET (rozhraní ADOMD.NET (rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) MultiDimensional.NET))

Poskytovatel spravovaných dat používají ke komunikaci s multidimenzionální zdroje dat.

sestava ad hoc

Sestava RDL vytvořená pomocí Tvůrce sestav s přístupem k modelům sestav.

doplněk

Vlastní rozšíření napsané v jazyce, které podporuje model COM komunikující s aplikací Analysis Manager a poskytuje určité funkce.

rozhraní rozhraní ADO MD

Viz jiný termín: rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) (Multidimensional)

rozhraní ADOMD.NET

Viz jiný termín: rozhraní ADOMD.NET (rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) MultiDimensional.NET)

grafický doplněk

Ovládací prvek nebo stavová oblast na okraji podokna nebo okna, jako například panel nástrojů nebo pravítko.

funkce agregace

Funkce provádějící výpočet pro sloupec v sadě řádků. Vrací jednu hodnotu.

dotaz agregace

Dotaz (příkaz SQL) shrnující informace z více řádků zahrnutím funkce agregace, jako například Sum nebo Avg.

agregace

Tabulka nebo struktura, která obsahuje předem vypočtená data pro datová krychle.

agregace návrhu

Ve službě pro analýzu, proces definující způsob vytvoření agregace.

agregační předpona

Řetězec, který je kombinovaný s ID definované systémem vytvořit jedinečný název pro tabulka do oddílu agregace.

upozornění

Uživatelem definované odpověď na událost serveru SQL Server.

alias

Alternativní název tabulky nebo sloupce ve výrazu, který se často používá ke zkrácení názvu pro následný odkaz v kódu. Také slouží jako prevence nejednoznačných odkazů a nabízí popisnější název ve výstupu dotazu.

přidružení

Podmínku, která existuje při indexu je založen na stejné schéma oddílů jako jeho odpovídající tabulka.

alokační jednotka

Sada stránek, které mohou být provozovány na jako celek.

AMO

Viz jiný termín: Analysis Management Objects

Analysis Management Objects

Dokončení knihovny programově přistupovat objekty, které umožňují a spravovat aplikace spuštěna instance služby Analysis Services.

nadřazený prvek

Člen v nadřazené úroveň v hierarchie dimenze související se prostřednictvím původu aktuální člen v hierarchie dimenze.

poznámková vlastnost

Vlastnost, který je spravován službou Metadata jako řetězec data, která lze připojit libovolný objekt úložiště, který poskytuje rozhraní IAnnotationalProps.

anonymní odběr

Typ vyžádané odběr pro které podrobné informace o odběr a odběratel nebyl uložen.

serverový kurzor podporující rozhraní API

serverový kurzor, který je součástí pro podporu funkcí rozhraní API, jako jsou například ODBC, rozhraní OLE databáze, rozhraní ADO a knihovny databáze-Library kurzor.

Aplikace

Jednotlivé roztok pro odpovídající události s odběry a potom formátování a způsob doručení výsledné oznámení.

aplikační databáze

Databázi, ve které jsou uloženy uživatelské a systémové data pro jednu aplikaci.

aplikační role

Role serveru SQL Server, vytvořit podporu zabezpečení potřebuje aplikace.

argument

Hodnota poskytující informace o akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo postupu.

Článek

Databázový objekt v publikace, která je určena pro replikace.

sestavení

Spravovanou aplikaci modul obsahující třídy metadata a spravovaný kód jako objekt v serveru SQL Server, proti které funkce CLR uložené postupy, aktivační procedury, uživatelem definované souhrnných ukazatelů a typy definované uživatelem nelze vytvořit na serveru SQL Server.

atomický

Popis operace, kde je nutné provést všechny změny dat transakce; pokud všechna data, neprovádí změny, nejsou žádné.

Atribut

Stavební blok dimenzí a jejich hierarchie odpovídající jeden sloupec tabulka dimenzí.

relace atributu

Hierarchie, spojené s jedinou úroveň založené na odpovídající sloupec tabulka dimenzí obsahující atribut.

ověřování

Proces ověřování identity uživatele, počítače, procesu či jiné entity – ověřuje pověření poskytnutá entitou.Mezi běžná pověření patří digitální podpisy, čipové karty, biometrická data a kombinace uživatelského jména a hesel.

ověřovací data

Datová struktura používá jedna strana k prokázat, že jiná strana ví tajný klíč.

automatické předání služeb při selhání

Proces ve které se odpověď na selhání uzlu nebo prostředek, prostředky v clusteru přepínač vlastnictví a zahájení v jiném uzlu v clusteru serverů.Tento pojem se týká pouze kombinace clusteru cluster/převzetí služeb při selhání serveru.

osa

Sada n-tic.Každá n-tice představuje vektor členů.Sada os určuje souřadnice sady multidimenzionálních dat.

záloha zařízení

Pásky nebo disku obsahující záloha médium.

záloha nastavit

Jediný záloha v rámci sada médií.Každý zálohovací sklad se rozdělí mezi všechny rodiny média sada médií.

vyvážená hierarchie

Hierarchie dimenze, ve které všechny koncové uzly jsou ve stejné vzdálenosti od kořenového uzlu.

bázová záloha

Kolekce souborů, složek a dalších dat, které byly zálohovány a uloženy v souboru nebo na jedné nebo několika páskách.

základní objekt

záloha dat do databáze nebo soubory, na kterém rozdílová záloha je plně nebo částečně založena.bázová záloha je poslední úplné nebo záloha souborů databáze nebo soubory.

základní tabulka

Tabulka uložená trvale v databázi.Na základní tabulky odkazují zobrazení, kurzory, příkazy SQL a uložené postupy.

dávka

1.A set of SQL statements submitted together and run as a group.2.In Reporting Services, a collection of SOAP method calls within a single transaction.

soubor BCP

Souborů ukládajících hromadná kopíe dat, vytvořené nástrojem hromadná kopíe nebo synchronizace mezi aplikací Vydavatel a jeho předplatitele.

velký binární objekt

Binární data značné velikosti, jako například obrázky nebo zvukové soubory uložené jako digitální data, případně jakákoli proměnná nebo sloupce tabulky dostatečně velké na to, aby pojmuly takové velké hodnoty.

Vazba

Ve službě pro analýzu podkladových definovaný vztah mezi atribut nebo míra a jeden nebo více sloupců tabulka dimenze nebo skutečnosti.

Filtr rastrový obrázek

Struktura v paměti, která používá kompaktní reprezentace sada hodnot z tabulka v jedné části stromu operátor filtrování řádků z tabulka v jiné části.Filtr zvyšuje výkon plány dotazů paralelní včasné odebráním řádky nejsou způsobilé.Rastrový obrázek filtru lze použít po optimalizaci nebo dynamicky v průběhu optimalizace.Pokud dynamicky, nazývá filtr optimalizovaný bitmapy.

bitová operace

Operace, která manipuluje s jedním bitem nebo ověřuje, zda je bit zapnutý nebo vypnutý.

bloky

Řada příkazů jazyka Transact-SQL ohraničená BEGIN a END.

záložka

Odkaz na sestavu, který zobrazí jinou část sestavy.

Boolean

Operace nebo výraz, které lze vyhodnotit jen jako true nebo false.

nástroje Bootstrap

Program, který nainstaluje nebo spustí další programy.

zarážka

1.A location in a program at which execution is halted so that a programmer can examine the program's status, the contents of variables, and so on.2.A line of code in a Function or Sub procedure at which Microsoft Visual Basic automatically suspends execution.

procházecí režim

Funkce, která vám umožní prohledat databázi řádků a aktualizovat hodnoty jeden řádek na čas.

B-strom

Způsob uvádění a vyhledávání souborů v databázi, která umožňuje náhodné i sekvenční přístup k datům.

fond vyrovnávacích pamětí

Blok paměti vyhrazeno pro index a tabulka datových stránek.

předdefinované funkce

Skupina předdefinovaných funkcí poskytnutých jako součást jazyků Transact-SQL a MDX.

model hromadně protokolovaného obnovení

Režim obnovení databáze, aby alespoň protokoly hromadné operace, například index vytváření a volně ložená dovozu, při plně protokolování ostatní transakce.

obslužná rutina obchodní logika

Funkce slučovací replikace, která umožňuje spustit vlastní kód během procesu synchronizace.

vypočítaný sloupec

Sloupec v tabulce zobrazující výsledek výrazu namísto uložených dat.

vypočítané pole

Pole definované v dotazu zobrazující výsledek výrazu namísto uložených dat.

vypočítaný člen

Člen dimenze, jehož hodnota je vypočítána při spuštění čas pomocí výraz.

výpočtová podmínka

Multidimensional Expressions (jazyk MDX) logické výraz sloužící k určení výpočetní výpočetní vzorec uplatní proti na buňka v výpočtová subkrychle.

výpočetní výpočetní vzorec

Výraz Multidimensional Expressions (jazyk MDX) lze zadat hodnotu pro buňky v výpočtová subkrychle, vztahují k provádění výpočtová podmínka.

výpočtový průchod

Stupeň výpočet v multidimenzionální datová krychle v které použitelné výpočty jsou vyhodnocovány.

výpočtová subkrychle

sada buněk multidimenzionální datová krychle, který slouží k vytvoření definice buňky výpočtové.sada buněk je definována kombinace výrazů jazyk MDX sada.

kandidát na klíč

Sloupec nebo sada sloupců, které mají jedinečnou hodnotu pro každý řádek tabulka.

kardinalita

Určuje počet instancí dovolených a/nebo požadovaných od podřízené entity (na jednu nadřazenou entitu).

kaskádovité odstranění

Operace odstraňující řádek, který obsahuje hodnotu primárního klíče odkazovanou ve sloupcích cizích klíčů v jiných tabulkách.

kaskádová aktualizace

Operace, které aktualizuje hodnotu primární klíč, který odkazuje sloupce cizí klíč v existujících řádků v jiných tabulkách.

případ

Dolování dat, případ je abstraktní hlediska data charakterizována atributy a vztahy na ostatní případy.

klíč případ

Dolování dat, nastavte prvek případ, podle které se odkazuje případ případ.

malá sada

V dolování dat sada případů.

Buňka

V datové krychli sada vlastností, včetně hodnoty, určili průsečíkem, když je vybrán jeden člen z každé dimenze.

sada buněk

V rozhraní ADO MD objektu, který obsahuje kolekce buněk zvolila vícedimenzionální dotaz z krychle či jiné cellsets.

certifikát,

Digitální dokument, který se běžně používá pro ověřování a zabezpečení informací v síti.Certifikát váže veřejný klíč k entita, která uchovává odpovídající soukromý klíč.Certifikáty jsou digitálně podepsány certifikačním úřadem, který je vydává, a mohou být vystaveny pro uživatele, počítače nebo služba.

změnový skript

Textový soubor, který obsahuje všechny změny provedené v pořadí, ve které jim byly provedeny, během relace úprav databázi příkazy SQL.

proměnlivá dimenze

Dimenzi, která má strukturu flexibilní člena a je navržen pro podporu časté změny struktury a data.

kódování znaků

Metoda nebo systém přiřadí číselné hodnoty znaků.

Znaková sada

Typy znaků, který SQL Server rozpozná v typech dat char, varchar a text.

oblast dat grafu

položka sestavy na rozložení sestavy, které zobrazuje data v grafickém formátu.

kontrolní kontrolní bod

Událost, ve kterém databázový stroj zapíše disk nevyřízený vyrovnávací paměť stránky.Každého kontrolního bodu zapisuje na disk všechny stránky, které byly dirty na poslední kontrolní bod a stále nejsou zapsána na disk.

Kontrolní součet

Vypočtené hodnotě, která se používá k testování na přítomnost chybám, které se mohou vyskytnout, když jsou přenášena data nebo když je napsán dat na disk.

podřízený

Člen v nejbližší nižší úroveň v hierarchii, která přímo souvisí s aktuální člen.

stavová tabulka

Tabulka, která ukládá informace o stavu pro jednu aplikaci.

klauzule

V jazyce Transact-SQL, podjednotce výraz SQL.klauzule začíná klíčové slovo.

interaktivní sestava

Sestavy, klepnete-li data v rámci vykreslená sestava konfigurátoru sestav zobrazuje data modelu související sestavy.

klient aplikace

Aplikace, která načte data ze serveru a provede místní analýzy a prezentaci dat z relačních nebo vícerozměrných databází.

Klient kurzor

Kurzoru, který je implementován v klient.sada výsledků dotazu dotazu celý je nejprve převedeny do klient a klientský software rozhraní API implementuje kurzor funkce z této sady výsledků v mezipaměti.

klientský odběr

odběr na publikace hromadné korespondence používající prioritní hodnotu Vydavatel pro zjišťování konfliktů a rozlišení.

CLR

Viz jiný termín: společný jazyk runtime

funkce v jazyce CLR

Funkce vytvořené proti sestavení serveru SQL Server, jehož provádění je definována v sestavení vytvořené v rozhraní .NET Framework společného jazykového modulu runtime.

uložená procedura v jazyce CLR

Uložená procedura vytvořeny proti sestavení serveru SQL Server, jehož provádění je definována v sestavení vytvořené v rozhraní .NET Framework společného jazykového modulu runtime.

aktivační procedura v jazyce CLR

Aktivační událost vytvořena proti sestavení serveru SQL Server, jehož provádění je definována v sestavení vytvořené v rozhraní .NET Framework společného jazykového modulu runtime.

uživatelsky definovaný typ v jazyce CLR

Uživatelem definovaný datový typ vytvořené proti sestavení serveru SQL Server, jehož provádění je definována v sestavení vytvořené v rozhraní .NET Framework společného jazykového modulu runtime.

clusterovaný index

Rejstřík, v němž logickým pořadím hodnot klíč určuje fyzické pořadí odpovídajících řádků tabulka.

clustering,

Technika dolování dat analyzuje data k seskupování záznamů podle jejich umístění v rámci prostoru multidimenzionální atribut společně.

hrubý zámek

Zámek, který platí pro velké množství kódu nebo dat..

zabezpečení přístupu kódu

Mechanismus poskytuje společný jazyk runtime jimiž spravovaný kód je uděleno oprávnění zásadami zabezpečení a tato oprávnění jsou vynucena, pomáhá omezit operace, které bude povoleno provádět kód.

znaková stránka

Znak a data ve formátu Unicode, definici bit vzorků, že představují určitá písmena, čísla nebo symboly (například 0x20 představující mezeru a 0x74 představuje znak "t").

bod kódu

Minimální přenosová kombinace, jež může vyjadřovat jednotka kódovaný text pro zpracování nebo výměnu.

kolace

Sada pravidel, určující, jak je porovnání dat, objednané a předložen.

kolekce

Objekt, který obsahuje sada jiných objektů.

kolokace

Podmínku, která existuje při oddílů tabulky a indexy jsou rozděleny na odpovídající oddíl funkce.

vazba na sloupec

Vazba objektu Analysis Services do sloupec v datové zdroj zobrazení.

sloupec oddělovač

Znak, který odděluje sloupce od sebe v souboru CSV, přičemž Importovat/exportovat.

sloupec filtru

Filtr, který omezuje sloupce, které mají být zahrnuty jako část snímek, transakční, nebo publikace hromadné korespondence.

kolace na úroveň sloupců

Podpora více řazení v jedné instance.

omezení na úroveň sloupec

Definice omezení je zadán v rámci definice sloupec při vytvoření tabulka nebo změněn.

Příkaz

V transakční replikace výraz se skládá z jednoho výraz manipulace jazyk (jazyk DML) transakčního jazyka SQL data nebo jeden výraz (DDL) jazyk definice dat.

příkazová relace.

Obsahuje pokyny týkající se hardwaru na základě přirozeného jazyka otázky nebo příkazy.

zápis

Operaci, která uloží všechny změny do databází, krychle nebo rozměry provedené od zahájení transakce

zápis transakce.

Proces ukládání všech změn provedených příkazem transakce do databáze.

společný jazykový modul runtime

Stroj jádrem spravovaného kódu.Modulu runtime poskytuje služby jako například integrace mezi jazyk, zabezpečení přístupu kódu, řízení životnosti objektu a ladění a profilování podporu spravovaný kód.

výraz společné tabulka

Určitý typ výraz běžně používané v jazyce Transact-SQL.

úplné obnovení databáze

Obnovení úplnou záloha databáze, poslední zálohy databáze diferenciální (pokud existuje) a záloh protokolu (pokud existuje) přijatých od relační databáze záloha.

Model (COM) model COM (Component Object Model)

Model programování založený na objektech určené na podporu software interoperability; umožňuje dvě nebo více aplikace nebo součásti snadno vzájemně spolupracovaly, i v případě, že jejich nebyly od různých dodavatelů v různých časech v různých programovacích jazycích, nebo že jsou spuštěny na různých počítačích, s různými operačními systémy.Technologie OLE a ActiveX obě integrovaných v horní části modelu model COM.

složený index

Index, který používá více než jeden sloupec v tabulka pro data indexu.

složený klíč

Klíč se skládá ze dvou nebo více sloupců.

vypočítaný sloupec

Virtuální sloupec tabulka, jehož hodnota je vypočítávána při spuštění čas.

vypočítané pole.

Hodnota v oznámení formátovaný vypočítaná pomocí výraz jazyka Transact-SQL.

zřetězení

Kombinování dvou nebo více znakových řetězců nebo výrazy do jediné znakové řetězce nebo výraz nebo kombinace dvou nebo více binární řetězce nebo výrazy do jednoho binární řetězec nebo výraz.

souběžnost

Proces, který umožňuje více uživatelům přístup k a změnit sdílené data ve stejnou dobu.SQL Server používá uzamčení umožní více uživatelům přístup a změnit sdílené data současně s čas bez konfliktu mezi sebou.

podmíněná rozdělení

Obnovení úplnou záloha databáze, poslední zálohy databáze diferenciální (pokud existuje) a záloh protokolu (pokud existuje) přijatých od relační databáze záloha.

konfigurační soubor

Viz další funkční období: konfigurace soubor

Konfigurace

Odkazem na jedinou Mikropočítač konektorem součet interní a externí součásti systému, včetně paměti, diskové jednotky, klávesnice, videa a obecně méně důležité doplněk hardwaru, jako je například myš, modem nebo tiskárnu.

konfigurace soubor

Soubor strojově čitelné provozní specifikace pro část hardware nebo software, který obsahuje nebo který obsahuje informace o jiný soubor nebo o konkrétního uživatele.

a neefektivních konfigurací

V integrace služby dvojici názvu a hodnoty, zaktualizuje hodnotu balíček objektů při načítání balíček.

Připojení

Mezi aplikace SQL Server a instance serveru SQL Server navázání meziprocesová komunikace (IPC).

Správce připojení

V dialogovém okně služby integrace logické zastoupení připojení ke zdroj dat run-čas.

Konstanta

Skupina symboly, které představují hodnotu určitá data.

omezení

Vlastnost přiřazené tabulka sloupec, který zabraňuje byly umístěny ve sloupci určité typy hodnot neplatná data.

Configuration (Konfigurace)

Tok prvek ovládací prvek, který poskytuje strukturu pro balíček.

formátování obsahu

Část distributor, který změní data surového oznámení číst zprávy.

Přepnutí kontextu

Změna identity, proti které oprávnění k provedení příkazů nebo k provedení akce kontroly.

pokračovací páska

Pásky, která se používá po počáteční kazetu v média řady výplně, umožňuje pokračování rodina médií.

kontrakt

služba Broker objektu, který definuje typy zpráv, které lze vyměňovat v rámci dané konverzace.

Tok řízení

Pracovní postup objednané v balíček integrace Services, který provádí úlohy.

seskupovací sestava

Sestava, která shrnuje data v uživatelem definované skupiny nebo konce.Nové skupiny je spuštěna při zjištění jiná data.

klíčová slova řídící provádění příkazů

Klíčová slova jazyka Transact-SQL, které řídí tok provádění příkazů SQL a výraz bloků v aktivační události, uložené procedury a listy.

konverzace

V služba Broker, dlouhotrvající, asynchronní výměny zpráv

koncový bod konverzace

Objekt, který představuje strany účastnící se konverzace.

Popisovač konverzace

Identifikátor jednoznačně určující konverzace.

korelační poddotaz

Poddotaz odkazuje na sloupec ve vnější výkazu.

zaneprázdněný procesor

Statistiku serveru SQL, ohlásí čas v milisekundách, který procesor (CPU) stráví prací serveru SQL Server.

procházení

Viz další funkční období: plnění

pověření

Data použitá ve komitentem zjistit totožnost jistiny, například heslo nebo uživatelské jméno.

mezidatabázové řetězení vlastnictví

Když objekt odkazuje jiné objekty a volající a volané objekty jsou majetkem stejného uživatele prostřednictvím různých databází v jedné instance serveru SQL Server.

datová krychle

Sada dat, organizovaná a shrnutá do multidimenzionální struktury definované sadou dimenzí a měr.

role datová krychle

Kolekce uživatelů a skupin stejný přístup k datová krychle.

kurzor

entita, která mapuje přes sada výsledků dotazu dotazu a stanoví pozici na jediném řádku v sadě výsledků.

degradace kurzoru

Viz jiný termín: implicitní převod kurzoru

Knihovna kurzorů

Součást ODBC a rozhraní API knihovny databáze-Library, která implementuje kurzory klient.

vlastní souhrn.

Výpočet agregace, který je přizpůsoben pro dimenzi úroveň nebo člen a která přepíše agregační funkce datové datová krychle opatření.

vlastní pravidlo

V roli, specifikace, která omezuje členy dimenze nebo buňky datová krychle, které uživatele v roli jsou oprávnění k přístupu k.

vlastní proměnná

Výpočet agregace, který je přizpůsoben pro úroveň dimenze nebo člena a přepíše agregační funkce datové datová krychle opatření.

datový adaptér

Objekt, který si vyměňuje data mezi úložiště dat a objekt DataSet.

záloha dat

záloha, který zahrnuje Úplná bitová kopie jeden nebo více datových souborů.

datový blok

1.In text, ntext, and image data, a data block is the unit of data transferred at one time between an application and an instance of SQL Server.Pojem platí také pro jednotky úložiště pro tyto datové typy.2.In tape backup files, data block is the unit of physical I/O.

datové připojení

Kolekce informace, které jsou nutné pro přístup k určité databázi.Kolekce obsahuje data zdroj název a přihlašovací informace.

Data Control Language

podmnožina Příkazů SQL použít k řízení oprávnění pro objekty databáze.

datová konvergence

Data Vydavatel a odběratel, který odpovídá.

definice dat

Určení atributů, vlastnosti a objekty v databázi.

DDL

podmnožina Příkazů SQL definující všechny atributy a vlastnosti databázi a její objekty.

datový slovník

Sada systémové tabulky, uložené v katalogu, který obsahuje definice struktury databáze a související informace, jako například oprávnění.

datová exploze

Exponenciální nárůst velikosti multidimensionální struktura, například krychli, kvůli skladování souhrnné údaje.

tok dat

Pracovní postup objednané v balíček integrace Services, který extrahuje, transformace a načte data.

stroj spouštějící tok dat

Motor, který spustí tok dat v balíček.

úloha toku dat

Zapouzdřuje tok dat stroj, který přesune data mezi zdroje a cíle, poskytuje zařízení, chcete-li transformovat, čištění a upravovat data, jako je přesunuta.

celistvost dat

Stav, v kterých všechna data jsou správné hodnoty uložené v databázi.

jazyk DML (jazyk DML (Data Manipulation Language))

podmnožina Příkazů SQL, který slouží k načtení a manipulovat s daty.

datové tržiště

Podmnožinu obsahu datový sklad.

datový člen

Podřízený člen spojené s nadřízeným členem v hierarchii nadřazený podřízený.

dolování dat

Proces analýza dat k identifikaci vzorky nebo vztahy.

Data model dolování školení

Proces modelu dolování dat se používá k odhadu parametry modelu vyhodnocením sada dat známé a předvídatelným.

rozšíření pro zpracování dat

Komponenta ve službě Reporting Services sloužící k načtení dat sestavy z externího zdroj dat.

oblast dat

položka sestavy zobrazující opakovaných řádků dat z podkladové sady dat tabulka, matice, seznamu nebo grafu.

scrubbing dat

Součástí procesu vytváření datový sklad z data pocházející z více systémů (OLTP) zpracování online transakcí.

zdroj dat

1.In ADO and OLE DB, the location of a source of data exposed by an OLE DB provider.2.The source of data for an object such as a cube or dimension.Je rovněž specifikace informace potřebné k přístupu zdrojová data.Někdy odkazuje na objekt ClassType clsDataSource.3.In Reporting Services, a specified data source type, connection string, and credentials, which can be saved separately to a report server and shared among report projects or embedded in a report definition (.rdl) file.

název zdroj dat

Název přiřazený zdroj dat ODBC.

zobrazení zdroj dat

Pojmenovaný výběr databázových objektů, který definuje schéma odkazuje technologie OLAP a dat těžby objekty v databázích Analysis Services.

Typ dat

Atribut, který určuje, jaký druh informací, mohou být uloženy sloupec, parametru nebo proměnné.

datový sklad

Databáze, konkrétně strukturované dotazu a analýzy.

databáze

Kolekce informací, tabulek a dalších objektů uspořádány a předloženy sloužit k určitému konkrétnímu účelu, například vyhledávání, řazení a recombining data.

záloha databáze

záloha všech souborů dat v databázi.

katalog databáze

Část databáze, která obsahuje definici všechny objekty v databázi, jakož i definici databáze.

databázový diagram

Grafická reprezentace objektů v databázi.

soubor databáze

Jeden z fyzické souborů, které tvoří databázi.

jazyk databáze

Jazyka používaného pro přístup k dotazování, aktualizaci a správě dat v systémech relačních databází.

zrcadlení databáze

Proces okamžitě reprodukovat všechny aktualizace do databáze pro čtení a zápis (primární databáze) do zrcadla jen pro čtení databáze (databáze zrcadlení) umístěný v samostatnou instance databázový stroj (zrcadlový server).

partneři zrcadlení databáze

Dvě instance serveru působit jako přepínání role partnerů pro zrcadlený databázi.

databázový objekt

Databázové součásti v databázi.Můžete také odkazovat na samotné databázi.

vlastník databáze

Člen role správce databáze databáze.

databázový projekt

Kolekce jeden nebo více datových připojení (databáze a informace potřebné pro přístup k dané databázi).

databázová role

Kolekce uživatelů a skupin s stejný přístup k databázi Analysis Services.

schéma databáze

Názvy tabulek, polí, datových typů a primárních a cizích klíčů databáze.Také známé pod názvem struktura databáze.

databázový skript

Sada příkazů použitý k vytvoření databázových objektů.

snímek databáze

Zobrazení jen pro čtení, statické databáze.

Definiční dotaz

Dotaz SQL obsahující definice dat příkazů jazyka (DDL), které nejsou založeny.

odběr řízený daty

odběr ve službě Reporting Services používající dotaz k načtení dat odběr z externího zdroj dat v době běhu.

čtečka dat

Proud data vrácená dotaz rozhraní ADO.NET.

sady dat

1.In OLE DB for OLAP, the set of multidimensional data that is the result of running a Multidimensional Expressions (MDX) SELECT statement.2.In Reporting Services, a named specification that includes a data source definition, a query definition and optional parameter values, calculated fields, and filtering and collation information as part of a report definition (.rdl) file.Soubor .jazyk RDL, může mít více databázích.

DBCS

dvoubajtové znakové sada

dbo

Viz jiný termín: databáze vlastníka

DDL

Viz jiný termín: jazyk definice dat

procedura aktivovaná příkazy jazyka DDL

Aktivační událost, která je v reakci na data definice příkazů jazyka (DDL), které nejsou založeny.

vzájemné vzájemné zablokování

Situace, při pokusu o získání zámek na kus druhé strany dva uživatelé, každý s zámek jeden údaj dat.

podpora rozhodování

Systémy určeny k podpoře komplexních analytické analýzy potřebné k zjištění obchodních trendů.

rozhodovací strom

Treelike model dat produkovaných určité metody dolování dat.

Výchozí

1.A data value, option setting, collation, or name assigned automatically by the system if a user does not specify the value, setting, collation, or name.2.An action taken automatically at certain events if a user has not specified the action to take.

výchozí databáze

Databáze uživatel připojen k ihned po přihlášení k serveru SQL Server.

Výchozí instance

Instance serveru SQL Server, používající stejný název jako název počítače, ve kterém je nainstalována.

výchozí člen

Člen dimenze, použitých v dotazu, pokud žádný člen je zadán pro dimenzi.

vyřazení

Odebrání serveru z víceserverových operací.

odložená transakce

Transakce, která není potvrzena, pokud role dopředného fáze posunout vpřed dokončení a které nemůže být vrácena zpět během spuštění databáze protože údaje vyžadované vrácení zpět je v režimu offline

identifikátor ohraničený oddělovači

Objekt v databázi, která vyžaduje použití speciální znaky (oddělovače), protože název objektu nedodržuje pravidla formátování regulárních identifikátorů.

oddělovač

1.In Transact-SQL, characters that indicate the start and end of an object name, by using either double quotation marks ("") or brackets ([]).2.In Integration Services and Reporting Services, characters that are used to separate records, fields, or strings.

doručovací kanál

Potrubí mezi distributor a služba doručování.

Typ doručovací kanál

Protokol pro doručování kanál, například protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (SMTP) nebo soubor.

doručovací rozšíření

Komponenta ve službě Reporting Services sloužící k distribuci sestavu pro konkrétní zařízení nebo cílových míst.

doručovací protokol

Sada pravidel komunikace slouží ke směrování zpráv oznámení na externí systémy dodání.

denormalizovat

Redundance zavést do tabulka zahrnout data ze související tabulka.

hustota

1.In an index, the frequency of duplicate values.2.In a data file, a percentage that indicates how full a data page is.3.In Analysis Services, the percentage of cells that contain data in a multidimensional structure.

závislosti

Objekty, které závisí na ostatní objekty v téže databázi.

odvozený sloupec.

Transformace vytvářející nové hodnoty sloupec použitím výrazů pro vstupní sloupec transformace.

Následníci

Člen v hierarchie dimenze související se členem vyšší úroveň v rámci stejné dimenze.

cíl

Data integrace Services toku součást, která zapíše data z tok dat do zdroj dat nebo vytvoří sady dat v paměti.

cíl adaptéru

součást pro tok dat, která načte data do úložiště dat.

název zařízení

Popis konkrétní zařízení, použít ve spojení s ID odběratel k identifikaci určitého zařízení odběratel, uživatelem definované.

typ zařízení

Hodnota ze seznamu definovaných vývojář, který určuje typy zařízení podporující danou aplikaci.

znak diakritické znaménko

Znak, který je připojen k nebo které překrývá předcházející základní znak, například znak umístěný nad, pod nebo přes jiný znak systémem latinky označíte změnu fonetický hodnotu ve srovnání s neoznačené stavu.

Dialogové okno

V služba Broker konverzace, které odesílá zprávy z jedné služba jinou službou.

Rozdílová záloha

Zálohování, obsahující pouze změny provedené v databázi od předcházejícího záloha dat, na kterém je založen rozdílová záloha.

rozdílová báze

Poslední plnou záloha všech dat v databázi nebo v podmnožinu souborů nebo filegroups databáze.

dimenze

Strukturální atribut datová krychle, což je uspořádaná hierarchie kategorií (úrovní) popisujících data v tabulka fakt.

členitost dimenze

K dispozici pro konkrétní dimenzi ve vztahu k skupina měr zejména nejnižší úroveň

tabulka dimenzí

tabulka v datový sklad, jehož položky popisují data tabulka fakt.Tabulky dimenze obsahují data, ze kterých se vytvářejí dimenze.

přímé připojení.

Stav je připojen k databázi back-end, takže všechny změny provedené do databázový diagram automaticky aktualizovat databázi při uložení diagram nebo vybrané položky v něm.

režim přímé odezvy

Výchozí režim, ve kterém statistiky serveru SQL Server jsou získané samostatně zobrazit statistiku serveru SQL Server.

nezapsaná stránka

stránka vyrovnávací paměti, která obsahuje změny, které byla zapsána na disk.

čtení nezapsaných dat

Čtení nesvěřené daty.

diskretizovaný sloupec.

Sloupec, který představuje omezené, počítají data.

distribuce

Přesunout transakce nebo snímky dat z Vydavatel, a to pro předplatitele, kde se budou použita cílových tabulek v databázích odběr.

distribuované zobrazení oddílů

Zobrazení, které spojuje vodorovně oddíly data z sada člen tabulky, které existují mezi více serverů.Data se zobrazí, pokud je v jednom tabulka.

distribuovaný dotaz

Jeden dotaz, který přistupuje k data z více zdrojů dat.

distribuovaná transakce

Transakce zahrnující více zdrojů dat.

distribuční databáze

Databáze na distributor, který uchovává metadata a historie data pro všechny typy replikace a transakce pro transakční replikace.

doba uchování distribuce

V transakční replikace množství čas transakce jsou uloženy v distribuční databáze.Také označuje jako doba uchování transakcí.

Distributor

Instance databáze, který slouží jako úložiště pro replikace konkrétní data spojená s vydavatel jeden nebo více.

jazyk DML

Viz jiný termín: jazyk DML (jazyk DML (Data Manipulation Language))

procedura aktivovaná změnou dat

uložená procedura, která se spouští při změně data v zadané tabulce.

zobrazení dynamické správy

Viz jiný termín: zobrazení dynamické správy

rozvržení dokumentu

Navigační podokno v sestavě uspořádány v hierarchii odkazy sekce sestavy a skupinám.

Doména

1.In Windows security, a collection of computers grouped for viewing and administrative purposes that share a common security database.2.In relational databases, the set of valid values allowed in a column.

celistvost doména

Platnost položky pro určitého sloupec

dvoubajtová znaková sada

Kódování znaků v které body kód může být buď 1 nebo 2 bajtů.

článek pouze ke stažení

Článek v publikace hromadné korespondence, která lze aktualizovat pouze u Vydavatel nebo na odběratel, používající serverový odběr.

procházení mimo provoz/přechodu nahoru

Procházení úrovněmi dat od nejvíce sumarizována (nahoru) do většiny podrobné (mimo provoz).

podrobné procházení

1.In Analysis Services, to retrieve the detailed data from which the data in a cube cell was summarized.2.In Reporting Services, to open related reports by clicking hyperlinks in the main drillthrough report.

Podrobná/drillup

Technika pro procházení úrovní dat od nejvíce souhrnné (nahoru) až nejpodrobnější (mimo provoz).

sestavy podrobností

1.In Analysis Services, a technique to retrieve the detailed data from which the data in a cube cell was summarized.2.In Reporting Services, a way to open related reports by clicking hyperlinks in the main drillthrough report.

Sestava podrobná analýza

Sestava s vybranou volbou "povolení procházení".Sestava podrobností zprávy obsahovat hypertextové odkazy na související sestavy.

název zdroje dat

Viz jiný termín: název zdroj dat

připojení bez DSN

Typ datové připojení, které je vytvořena na základě informací v název zdroj dat (název zdroje dat), ale je uloženo jako část projektu nebo aplikace.

odkládací zařízení

Viz zálohovací zařízení.

dynamické připojení řetězec

Ve službě Reporting Services, výraz, který vytváříte do sestavy, umožnit uživateli vybrat zdroj dat, které chcete použít při spuštění čas.Je nutné vytvořit výraz a data zdroj seznamu pro výběr do zprávy při jejím vytvoření.

dynamický kurzor

Kurzor vyjadřující data změny v podkladových datech je otevřen kurzor.

dynamický filtr

Viz jiný termín: parametrizovaný řádkový filtr

dynamické uzamykání

Proces používaný serverem SQL Server k určení nejefektivnější uzamčení použití na některý čas.

zobrazení dynamické správy

Sada předdefinovaných zobrazení, která vrácení serveru stavu informace o hodnotách, objektů a nastavení v serveru SQL Server.

dynamické obnovení

Proces, který zjistí nebo se pokusí opravit selhání softwaru nebo ztrátu celistvost dat v rámci systému pro správu relačních databází (relační databázový systém).

dynamický snímek

Viz jiný termín: snímek rozdělených

dynamické výraz jazyka SQL

V vložené pro C výraz SQL vytvořena a provedeny v době běhu.

zásady v platnosti

Sada povolené zásady pro cílová databáze.

Šifrování

Metoda uchování citlivé informace důvěrné změnou dat do formuláře nečitelný.

Entita

Ve službě Reporting Services je entita logické kolekce položek modelu, včetně zdrojových polí, role, složek a výrazy, které jsou uvedeny známé obchodních podmínkách.

celistvost entit

Stav, ve kterém každý řádek každé tabulka jedinečně identifikovány.

výčet

Pevnou sada celočíselné hodnoty nebo Řetězcové konstanty, které lze použít, chcete-li určit hodnotu určité vlastnosti.

spojení na základě rovnosti

spojit A v které porovnání hodnot ve sloupcích, přičemž připojen k rovnosti a jsou do výsledky zahrnuty všechny sloupce.

protokol chyb

1.In SQL Server, a text file that records system information.2.In Integration Services, a record of errors, warnings or events, which can be stored by multiple log providers, including SQL Server Profiler, the Windows Event log, and SQL Server.

číslo chybového stavu

Číslo přidružené zpráv serveru SQL Server, které pracovníci podpory společnosti Microsoft pomáhá najít určitý kód lokace, vydána zpráva.

znak escape

Znak, který slouží k označení, že jiný znak ve výraz je určena doslova a ne jako operátor.

ETL

extrakce, transformace a načítání.Složitý proces kopírování a čištění dat z heterogenní zdrojů.

Událost

Jakýkoli významný výskyt v systému nebo aplikace, která vyžaduje, aby uživatelé mají být oznámeny nebo položky, které mají být přidány do protokolu.

stavová tabulka událost

Tabulka, která ukládá informace o stavu událost.

pravidlo stavové tabulky událost

Jeden nebo více příkazů jazyka Transact-SQL, spravovat data v stavová tabulka událost.

Třída událost

1.A single class defined by one EventClass node in an application definition file.2.In SQL Trace, a collection of properties that define an event.

uložené procedury kolekce událost

Systémem generované uložené procedury, které aplikace mohou volat odesílat událost, které chcete tabulka událost v databázi, aplikace.

obslužná rutina událost

1.A software routine that executes in response to an event.2.In Integration Services, a control flow that runs in response to a run-time event.

oznámení událost

Zvláštní druh aktivační událost, která odesílá informace o události v databázi broker služba.

Zprostředkovatel událost

Součást, která shromažďuje data událost z jednoho nebo více událost zdrojů a odešle událost k tabulkám událost v aplikační databáze.

událost schématu

Poznámkami SQL schématu XML definici jazyka (XSD) schématu mapující dat událost na schématu událost definované v souboru definice aplikace.Používá EventLoader třídy.

Zdroj událost

Místo původu událost.

tabulka událost

tabulka v aplikační databáze, uchovávající data událost.

výhradní zámek

Zámek, který zabraňuje libovolné transakci z nabývající uzamčení v prostředek, dokud původní uzamčení prostředek je vydána na konci transakce.

spustitelný soubor

V integrace Services, balíček, Foreach opakovat, opakovat pro, sekvence nebo úkolu.

prováděcí strom

cena v tok dat SQL Server 2005 integrace Services balíček ze zdrojů dat pomocí transformace na cíle.

explicitní transakce

Skupina příkazů SQL, které jsou uzavřeny v rámci transakce oddělovače, které definují začátku a konci transakce.

expression

1.In SQL, a combination of symbols and operators that evaluate to a single data value.2.In Integration Services, a combination of literals, constants, functions, and operators that evaluate to a single data value.

výraz hostitelem sestavení

Všechny výrazy, které se nacházejí v sestavě jsou jsou zkompilován sestavení.sestavení hostitele výrazů je uložena jako část kompilovaný sestavy.

rozšířená vlastnost

Uživatelem definovaný text, (popisný nebo instruktivní včetně vstupních masek a pravidel formátování) určené pro databázi nebo databázový objekt.Text je uloženo v databázi jako vlastnost databáze nebo objektu.

Rozšířené uložená procedura

Funkce v dynamicky propojované knihovny (DLL), která je kódována pomocí SQL Server Rozšířená uložená procedura rozhraní API.Funkce potom lze vyvolat z transakčního jazyka SQL pomocí stejných příkazů, které slouží k provedení postupy Transact-SQL, které jsou uloženy.

šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language)

Slovník XML, který se používá k transformaci dat XML do jiného formuláře, jako je například jazyk jazyk HTML, formou šablony stylů, která definuje pravidla prezentace.

šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language) Transformations

Vyvinul z rané normy šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language) (XSL).šablona stylů XSL Určuje definici jazyka pro prezentace a data transformace dat XML.Prezentace dat znamená zobrazení dat v některých formátu nebo médium a styl týká.Transformace dat se vztahuje k analýze vstupní dokument XML do stromu uzlů a pak převedete stromu zdroj do stromu výsledek.Transformace se týká výměny dat.

rozsah

Jednotka místo přidělené k objektu serveru SQL Server, například tabulka nebo indexu, vždy, když objekt je potřeba více místa.

externí doručovací systém

Systém, such as Microsoft Exchange Server, která doručuje formátován oznámení cílového zařízení.

fakt

V řádku tabulka fakt ve skladu data.fakt obsahuje hodnoty, které definují událost dat. například prodejní transakce.

fakt dimenze

Vztah mezi dimenze a ve kterém hlavní tabulka dimenze je stejný jako tabulka skupina měr skupina měr.

Tabulka fakt

Centrální tabulka ve schématu sklad dat, obsahující číselné opatření a klíče tabulky dimenzí týkající se skutečností.

neúspěšná transakce

Transakce, která došlo k chybě a nebylo možné dokončit.

převzetí služeb při selhání pro podporu clustering

Síť s dvěma nebo více vzájemně propojených serverů, která přesměruje prostředek přetížené nebo selhání udržovat dostupnost systému.

pohotovostní operátor

Uživatel, který obdrží upozornění v případě určené operátor není dosažitelné.

federované databázové servery

sada propojených serverů, které sdílí zatížení dat. uložením distribuovaných oddíly rozděleny zobrazení.

načtení

Operaci, která načte řádek nebo blok řádků z kurzoru.

režim vlákének

Situace, kde instance serveru SQL Server přidělí jeden podproces Windows za Plánovač SQL a poté přidělí jeden fiber za pracovní podproces až do výše hodnoty sada v možnosti maximální počet pracovních podprocesů.

Pole

1.An area in a window or record that stores a single data value.2.In Report Builder, a field is an attribute of the entity that is a named unit of data that can be added to a report layout template.

Délka pole

V kopii hromadně maximální počet znaků, které jsou potřebné k představují položka dat v datovém souboru formátu znak hromadná kopíe.

ukončovací znak pole

V kopii hromadně jeden nebo více znaků označení konce pole nebo řádek, oddělující jedno pole nebo řádek dat souboru z následujícího.

Správce připojení souboru

V dialogovém okně služby integrace logické zastoupení připojení, která umožňuje balíček, chcete-li odkazovat na existující soubor nebo složku nebo k vytvoření souboru nebo složky v době běhu.

rozdílová záloha souborů

Záloha jeden nebo více souborů obsahující pouze změny jednotlivých souborů od její poslední záloha souborů.

souborový zdroj dat název zdroje dat

Názvy zdroj dat souboru.Sdílet všichni uživatelé s nainstalovány stejné ovladače zdroje dat založené na souboru.Tyto zdroje dat nejsou vyhrazené pro uživatele nebo místní v počítači.

mapování souborů

Přidružení obsah do souboru s částí virtuálního adresového prostoru procesu.

obnovení souborů

Operaci, která obnoví jeden nebo více souborů do databáze.

změna souboru

Možnost, která způsobí, že SQL Server, zavřete aktuální soubor a vytvořit nový soubor, je-li dosaženo maximální velikosti.

Typ souboru úložiště

Definuje formát úložiště použitý v datovém souboru, který převádí data z hromadná kopíe mimo operace kopii hromadné operace.

skupina souborů

U serveru SQL Server pojmenované kolekce jedné nebo více datových souborů, které tvoří jeden celek data přidělení nebo pro správu databáze.

objekt mapování souborů

Objekt, který udržuje spojení obsah do souboru s část virtuálního adresového prostoru procesu.

faktor plnění

Atribut index, který definuje jak úplné SQL Server databázový stroj, měl by každá stránka indexu.

filtr

1.A set of criteria that controls the set of records returned as a result set.2.In Full-Text Search, given a specified file extension, filters extract text from a file stored in a varbinary(max) or image column.

výraz filtru

Výraz používá pro filtrování dat v operátoru filtr.

filtrování

1.To restrict data based upon criteria set in the WHERE clause of an SQL statement.

jemný zámek

zámek, vztahující se k malé množství kód nebo data.

pevné databázová role

Předdefinované role, která v každé databázi existuje.Obor role je omezena na databázi, ve které byl definován.

pevná pevná role serveru

Předdefinované role, která existuje na úroveň serveru.Obor role je omezena na instance systému SQL Server Server, ve které byl definován.

plochý soubor

Soubor tvořený záznamy typu jediný záznam, ve kterém nejsou k dispozici žádné informace vložené struktury upravující vztahy mezi záznamy.

ploché rozhraní

Rozhraní vytvořeny tak, aby kombinovat členy více rozhraní.

plochá sada řádků

Multidimenzionální sada dat zobrazen jako dvojrozměrný sada řádků kombinovat jedinečné kombinace prvků více dimenzí na osa.

hierarchie složek

Ohraničená obor názvů, který jedinečně identifikuje všechny sestavy, složek, sdílených dat zdrojové položky a prostředky, které jsou uloženy v a spravován serverem sestavy.

Opakovat kontejner

Integrace službami, kontejner spuštění tok řízení opakovaně testováním podmínku.

vynucená služba

V zrcadlová databáze relace iniciováno vlastník databáze po selhání primární server, který převede služba na zrcadlová databáze při jeho převzetí služeb při selhání nachází v neznámém stavu.

Opakovat foreach kontejner

V dialogovém okně integrace služby kontejner, který spouští ovládací prvek toku opakovaně pomocí čítač výčtu.

cizí klíč

sloupec nebo kombinace sloupců, jehož hodnoty odpovídají primární klíč (PK) nebo stejný nebo jiný jedinečný klíč tabulka.Také označuje jako cizí klíč.

cizí tabulka

tabulka, která obsahuje cizí klíč.

formátový soubor

Soubor obsahující informace meta (například typu dat a sloupec velikosti), které je používají k interpretaci dat při přečtení ze nebo zapsány do souboru data.

dopředný kurzor

Kurzor nemůže být přechod; řádků lze číst pouze v pořadí z prvního řádku na poslední řádek.

fragmentace

Rozdíl mezi fyzické a logické pořadí data indexu, které se mohou vyskytnout při provádění změn data.

Úplná záloha

záloha celé databáze.

úplná rozdílová záloha

záloha všech souborů v databázi, obsahující pouze změny provedené v databázi od poslední úplnou zálohou.

úplné vnější spojit

Typ vnější spojit v jsou zahrnuty, které všechny řádky ve všech spojených tabulek, zda jejich splnění či nikoli.

úplný model obnovení.

Režim obnovení databáze, který plně protokolování všech transakcí a zachová všechny záznamy protokolu až po jsou zálohovány.

fulltextový katalog

Ukládá všechna fulltextové indexy pro tabulky v databázi.

Fulltextový index

Část fulltextový katalog, který ukládá veškerá fulltextového slov a jejich umístění pro danou tabulka.

Fulltextový dotaz

Jako výraz SELECT dotazu, vyhledá slova, fráze nebo více forem slovo nebo slovní spojení ve sloupcích založené na znak (char, varchar, text, ntext, nchar a nvarchar datových typů).výraz SELECT vrací řádky splňující kritéria hledání.

fulltextové vyhledávání

Hledání pro jeden nebo více dokumentů, záznamy nebo řetězce, na základě ve všech skutečných textová data, nikoli na rejstřík obsahující omezenou sada klíčových slov

celé textové služba

součást systému SQL Server provádějící fulltextového vyhledávání.

znak s plnou šířkou

Znaky východoasijských jazyků znakových sad, které rozšiřuje jehož glyf obraz přes celý znak zobrazení buňka.Starší znakových sad znaků s plnou šířkou jsou zakódovány obvykle ve dvou nebo tří bajtů.

Funkce

Část kódu, který pracuje jako jediný logická jednotka.Funkce se nazývá podle názvu, přijímá volitelné vstupní parametry a vrátí stavu a volitelné výstupní parametry.

přibližné seskupování

V integrace služby čištění metodologie, kontroluje hodnoty datové sady a identifikuje skupin souvisejících dat řádky dat a jednoho data řádků je kanonický reprezentace skupiny.

globální mezipaměť sestavení (GAC)

Viz jiný termín: globální mezipaměť sestavení (GAC)

uvolnění paměti kolekce

Proces sledování přechodně přes všechny odkazy na aktivně lze objekty, které chcete vyhledat všechny objekty, které mohou odkazovat a potom uspořádání znovu použít paměť haldy nalezený během trasování.

systém uvolňování paměti

1.In the Microsoft .NET Framework, manages the allocation and release of memory for a .NET application.2.Part of the operating system that performs garbage collection.

uvolňování paměti

Viz jiný termín: systém uvolňování paměti

neodstraněný záznam

Řádek v úroveň list index, který byl označen pro odstranění, ale nebyla ještě odstraněna podle databázový stroj.

neodstraněný řádek

Viz jiný termín: záznamu Ghost

globální mezipaměť sestavení (GAC)

Mezipaměť celého kódu, která ukládá sestavení zvlášť nainstalovat být sdílena mnoha aplikacemi v počítači.

globální výchozí hodnota hodnota

Výchozí nastavení, který je definován pro určitou databázi a je sdílen sloupce různých tabulek.

globální pravidlo

Pravidlo, které je definován pro určitou databázi a je sdílen sloupce různých tabulek.

globální odběr

Viz jiný termín: serverový odběr

grant

Chcete-li použít oprávnění uživatelský účet, který umožňuje účtu na provedení činnosti nebo pracovat s daty.

rozlišovací schopnost

Stupeň specifičnosti informací obsažených v elementu dat.

atribut členitosti

Jediný atribut slouží k určení úroveň rozlišovací schopnost pro danou dimenzi ve vztahu ke skupině dané míra.

mřížky

Typ zobrazení, které zobrazuje data tabulka.

seskupení

Sada dat, která jsou seskupena v sestavě.

guest

Zvláštní uživatelský účet, který se nachází v všech databází typu SQL Server a nelze jej odebrat ze všech databází.

znak s poloviční šířkou

Znaky, jejichž glyf obraz zabírá polovinu znak zobrazení buňka.

pevné kódování

Chcete-li přesunout literály řetězec nebo znak v kódu, hlavní namísto soubory externích zdrojů.

heterogenní

Složený rozdílných prvků nebo částí (AHD)

heterogenní data

Data uložená v různých formátech.

hierarchie

Logická stromová struktura, která slouží k uspořádání členů dimenze, má každý člen jednoho nadřízeného člena a nula nebo více podřízených členů.

Vysoká dostupnost

Stav prostředek, který zůstává provozní a použitelné klienty většinu čas s velmi nízké procento chyb, které přerušení služba.

HoBT

Zkratka haldy nebo B-strom, sloužící k označení struktury tabulka, při konfigurace indexu může být buď typu.HoBT je často používán popisující zámky.

reference data

Ve službě pro analýzu, procento školení data, která je vyhrazena pro použití v měření, přesnost struktury datového modelu těžby.

homogenní data

Data, která pochází z více zdrojů dat, které jsou spravovány službou stejný software.

segment segment směrování

V komunikaci dat jeden segment cena mezi směrovači v geograficky síti.Vzdálenost mezi každou z těchto směrovačů je komunikace segment segment směrování.

horizontální dělení

K segmentaci jedné tabulka do více tabulek na základě vybraných řádků.

aktivní pohotovostní server

Úsporný režim server, který podporuje rychlé převzetí služeb při selhání bez ztráty dat z potvrzených transakcí.

HTML

Viz jiný termín: jazyk HTML (jazyk HTML (Hypertext Markup Language)) (jazyk HTML (Hypertext Markup Language))

prohlížeč HTML

Komponenty UI skládající se z panelu nástrojů sestavy a další prvky navigace používali k práci s sestavy.

hybridní režim technologie OLAP

Režim úložiště, který používá kombinaci multidimenzionálních datových struktur a relační databázové tabulky k ukládání dat multidimenzionální.

jazyk HTML (jazyk HTML (Hypertext Markup Language)) (jazyk HTML (Hypertext Markup Language))

Text značkovací jazyk použitý k vytvoření dokumentů pro web.jazyk jazyk HTML definuje strukturu a rozvržení webového dokumentu pomocí různých značek a atributů

IAM

Viz jiný termín: Indexová alokační mapa

identifikátor

Název objektu v databázi.

identifikační pole

Pole nebo skupina polí identifikující entitu jako jedinečný objekt.

sloupec identity

Sloupec tabulka, která byla přiřazena identitu vlastnost.

identita

Vlastnost, která generuje hodnoty, které jednoznačně identifikují každý řádek tabulka.

ideogram

Sloupec tabulka, která byla přiřazena identitu vlastnost.

znakový symbol

Znak v asijských psaní systému představující koncept nebo nápad, ale není určitého slova nebo výslovnosti.

nečinné čas

Agent serveru SQL Server podmínku, která definuje, kolik využití PROCESORU databázovým strojem server SQL představuje stav nečinnosti.

komise IEC

Jedna z dvou mezinárodních norem subjekty příslušnými pro vývoj mezinárodních data standardy komunikace.komise IEC (komise IEC (International Electrotechnical Commission)) (IEC) úzce spolupracuje s mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) k definování normy výpočetní.Pro SQL společně nepublikujete normy ISO/komise IEC SQL - 92.

Okamžitá aktualizace

Možnost k dispozici v rámci snímková replikace a transakční replikace umožňující změny dat mají být provedeny replikována data na odběratel.Změny dat jsou poté okamžitě rozšíří do Vydavatel, pomocí protokol dvoufázové zápis (2PC).

okamžité aktualizace odběry

odběr k transakční publikace, pro které je uživatel moci provádět změny dat u odběratel.Změny dat jsou poté okamžitě rozšíří do Vydavatel, pomocí protokol dvoufázové zápis (2PC).

implicitní převod kurzoru

Návrat na jiný typ kurzor než uživatel měl deklarována.

implicitní transakce

Možnost připojení, ve kterém každý výraz SQL spuštěn při připojení se považuje za samostatné transakce.

implicitní oprávnění.

Oprávnění k provádění činnosti specifické pro roli.

zahrnutý sloupcový index

Index nonclustered obsahující klíč i nonkey sloupce.

přírůstková aktualizace

Sada operací, která buď přidá nové členy na existující datová krychle nebo dimenze nebo přidá nová data do oddílu.

Index

V relační databázi na základě databázový objekt, který poskytuje rychlý přístup k datům v řádcích tabulka se hodnoty klíč.

Indexová alokační mapa

Stránka, která mapuje rozsahů v části 4 GB databáze souboru, který je používán alokační jednotka.

Index operace DDL

Index nonclustered obsahující klíč i nonkey sloupce.

index ORing

Chcete-li vyhledat řádky jedné tabulka pomocí několika indexy, následované vyrábějící výsledek (kombinací částečné výsledky).

indexová stránka

Stránka databáze obsahující index řádků.

indexované zobrazení

Zobrazení, které má jedinečný ji zvýšit výkon některých typů dotazů ohledně clusterovaný index.

inferenční útok

Typ ohrožení zabezpečení, ve kterém je možné odvodit bez skutečně přístupu, například sledování doba odezvy na dotaz na hodnotu dat uživateli se zlými úmysly.

informační model

Objektově orientované schéma definující metadata konstrukce lze určit strukturu a chování artefakt aplikací, procesu, součásti nebo softwaru.

počáteční snímek

Soubory, které obsahují schéma a data, omezení, rozšířené vlastnosti, indexy, aktivační události a systémové tabulky, které jsou nezbytné pro replikace.

počáteční synchronizace

První synchronizace pro odběr, který systém v průběhu tabulky a další objekty, které vyžaduje replikace, schéma a data pro každý článek jsou zkopírovány do odběratel.

počáteční páska

Na médium nastavit pomocí záložních páskových zařízení na pásku první rodina médií.

vnitřní spojit

Operaci, která získá řádky z více zdrojových tabulek porovnáním hodnot ze sloupců, které jsou sdíleny mezi zdrojovými tabulkami.Vnitřní spojit vyloučí řádky z tabulka zdroj, které nemají žádné odpovídající řádky v zdrojové tabulka.

Vstupní člen

Člen, jehož hodnota je načten přímo ze zdroj dat namísto výpočtu od ostatních dat.

vstupní sada

sada dat, které jsou poskytovány na kterém pracuje výraz hodnotový výraz Multidimensional Expressions (jazyk MDX).

vstupní zdroj

Všechny tabulka, zobrazení nebo schématu diagramu použít jako zdroj informací pro dotaz.

neaktualizující kurzor

Kurzoru, který neodráží změny dat provedené v podkladových datech jinými uživateli je otevřen kurzor.

Instance

Kopii serveru SQL Server spuštěný v počítači.

celé číslo

Kategorie typu dat, která obsahuje bigint, int, smallint a datových typů tinyint.

omezení celistvost

Vlastnost definovaná na tabulka, která zabraňuje změny dat, které by vytvořilo neplatná data.

záměrné uzamčení

Zámek, který umístí na jednu úroveň hierarchie prostředků k ochraně sdíleném nebo výhradním zámků na nižší úrovni prostředky.

nástroj ISQL

Nástroj pro interaktivní příkazový řádek vybaveny SQL Server, který umožňuje uživatelům spustit příkazy transakčního jazyka SQL nebo šarží ze serveru nebo pracovní stanice a zobrazit výsledky, které jsou vráceny.

rozhraní

Sada vlastností, metod a kolekcí, které tvoří logické seskupení chování a data.

implikace rozhraní

Pokud rozhraní znamená jiné rozhraní, potom jakákoliv třída, která implementuje rozhraní první musí také implementovat druhé rozhraní.Důsledek rozhraní je použít v modelu informace k získání některých efektů vícenásobné dědění.

Vnitřní identifikátor

Formulář kompaktnější identifikátor objektu v úložišti.

komise IEC (komise IEC (International Electrotechnical Commission))

Jedna z dvou mezinárodních norem subjekty příslušnými pro vývoj mezinárodních data standardy komunikace.komise IEC (komise IEC (International Electrotechnical Commission)) (IEC) úzce spolupracuje s mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) k definování normy výpočetní.Pro SQL společně nepublikujete normy ISO/komise IEC SQL - 92.

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Jedna z dvou mezinárodních norem subjekty příslušnými pro vývoj mezinárodních data standardy komunikace.Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) úzce spolupracuje s komise IEC (komise IEC (International Electrotechnical Commission)) (IEC) k definování normy výpočetní.Pro SQL společně nepublikujete normy ISO/komise IEC SQL - 92.

protokol IPSec (protokol IPSec (Internet Protocol security)) (protokol IPSec (Internet Protocol security))

Pravidla, která řídí poskytují soukromé a zabezpečené komunikace mezi sítěmi protokol IP, využívají kryptografické služby zabezpečení počítačů.

Podporující Internet

Nastavení publikace, které povoluje replikace pro předplatitele Internet.

meziprocesová komunikace

Mechanismus prostřednictvím operačního systému, procesů a podprocesů výměnu dat a zprávy.

protokol IPsec

Viz jiný termín: protokol IPSec (protokol IPSec (Internet Protocol security)) (protokol IPSec (Internet Protocol security))

ISO

Jedna z dvou mezinárodních norem subjekty příslušnými pro vývoj mezinárodních data standardy komunikace.Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) úzce spolupracuje s komise IEC (komise IEC (International Electrotechnical Commission)) (IEC) k definování normy výpočetní.Pro SQL společně nepublikujete normy ISO/komise IEC SQL - 92.

úroveň izolace

Vlastnost transakce, která řídí míru, do kterého data je izolován pro použití jednoho procesem a je chráněn proti rušení od ostatních procesů.Nastavení úroveň izolace definuje výchozí uzamčení chování všech příkazů SELECT v rámci relace serveru SQL Server.

položka-úroveň přiřazení role

Zásady zabezpečení, která se vztahuje na položka server sestav oboru názvů složek.

definice role na úroveň položek

šablony zabezpečení definuje role se používá k řízení přístupu nebo interakci s položka v oboru názvů sestavy serveru složky.

úloha

Zadaný sérii operací, nazývané kroky, provádějí sekvenčně agentem SQL Server.

spojit

Sloučit obsah dvou nebo více tabulek a dosažení výsledku sada která zahrnuje řádky a sloupce z každé tabulka.

spojit sloupec

Sloupec odkazuje podmínka spojit.

podmínka spojit

Porovnání klauzule, která určuje, jak spolu tabulky souvisejí podle jejich sloupcích spojit.

spojit filtru

Filtr používán slučovací replikace, rozšiřuje filtr řádku jedné tabulka k související tabulce.

Operátor spojit

Operátor porovnání v podmínce spojit, která určují způsob, jakým jsou vyhodnocovány sociálními podmínku a řádky, které jsou vráceny.

spojovací cena

Série spojení určující, jak dvě tabulky souvisejí.

spojovací tabulka

Tabulka, která vytvoří vztah mezi ostatními tabulkami.

Jádro

1.In SQL Server, a subset of the storage engine that is referenced in some error messages.2.In Windows, the core of the operating system that performs basic operations.

klíč

Sloupec nebo skupiny sloupců, která jednoznačně identifikuje řádek (primární klíč) definuje vztah mezi dvěma tabulkami (cizí klíč), nebo je použit k vytvoření indexu.

klíč atributu

Atribut dimenze, který netvoří klíč atributy v dimenzi odkazy na související opatření.

klíč sloupce

1.In an Analysis Services dimension, an attribute property that uniquely identifies the attribute members.2.In an Analysis Services mining model, a data mining column that uniquely identifies each case in a case table.

klíč ukazatel výkonu

Kvantifikovatelné, standardizovaný metriky, které odráží důležité obchodní proměnné (například podíl na trhu), se měří v průběhu čas.

zámek rozsahu klíčů

Zámek, který slouží k uzamčení rozsahy mezi záznamy tabulka zabránit fiktivní dodatky nebo odstraněné položky z sada záznamů.Zajišťuje serializovatelný transakce.

kurzor řízený sadou klíčů

Kurzoru, který zobrazuje účinky aktualizace provedené jinými uživateli při kurzor do řádků jeho člen je otevřené, ale nezobrazuje účinky vloží nebo odstraní.

klíčové slovo

Vyhrazené slovo na serveru SQL Server, která provádí specifické funkce, například k definování, manipulaci nebo přístup k objektům databáze.

klíčový indikátor výkonnosti

Viz jiný termín: indikátor klíč výkonu

západka

Krátké vypršel časový limit zámek objektu

latence

Množství čas, který uplyne dokončení ke změně data na jednom serveru, a pokud tato změna se objeví na jiný server.

ID národního prostředí

Číslo označující národní prostředí systému Windows.

úvodní bajt

První bajt 2bajtový kód bodu v dvoubajtové znakové stránka.

list

Ve stromové struktuře, element, který nemá žádné podřízené prvky.

úroveň list

Dolní úroveň indexu clustery nebo nonclustered.

list

Bez následníky člen dimenze.

levé vnější spojit

Typ vnější spojit, do které všechny řádky z tabulka nejvíce vlevo v klauzule spojit, které jsou zahrnuty.

Úroveň

Název sada členů v hierarchie dimenze takové, že jsou všechny členy sada ve stejné vzdálenosti kořene hierarchie.

knihovny

V Analysis Services, složky, která obsahuje sdílené objekty, například sdílené dimenze, které mohou využívat více objektů v databázi.

graf navýšení

V Analysis Services, graf, který porovnává přesnost předpovědi každého modelu dolování dat v sadě porovnání.

jazykové kryt

Funkce poskytované rozhraní Win32 rozhraní API pro jednoduché případ mapování Unicode Turkic a ostatní národní prostředí.

odkazovaná dimenze

V Analysis Services, odkaz na dimenzi jiné datové datová krychle v krychli.

propojené míra skupiny

Ve službě pro analýzu, odkaz v datové krychli na skupina měr v jiné krychli

Propojená sestava

Sestavu, která odkazuje na jinou sada vlastností nebo hodnoty parametrů pomocí stávající definice výkazu.

odkazovaný server

Definice používaných dotazů distribuovány serveru SQL Server zdroj dat OLE databáze.Definice odkazovaný server určuje požadované pro přístup k datům zprostředkovatel OLE databáze a obsahuje dostatek informací o adresách pro zprostředkovatel OLE databáze k data.Všechny sady řádků vystavena ve zdroj dat OLE databáze lze označit jako tabulky, nazývané propojené tabulky, na serveru SQL Server distribuovány dotazy.

odkazovaná tabulka

Vystavena ve zdroj dat OLE databáze, definovaný jako odkazovaný server pro použití v dotazech distribuovány serveru SQL Server sadu sada řádků OLE databáze.

propojovací tabulka

Tabulka, která má přidružení s dvěma tabulkami a používá se nepřímo představuje přidružení mezi těmito dvěma tabulkami.

oblast dat seznamu

položka sestavy na rozložení sestavy, která zobrazuje data ve formátu seznamu.

místní datová krychle

Datové datová krychle vytvořené a uložené s příponou CUB v místním počítači pomocí služba kontingenční tabulka.

místní distributor

Server, který je konfigurován jako vydavatel i distributor pro replikace serveru SQL.

místní skupiny

Skupiny v systému Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 obsahující uživatelské účty a globální skupiny ze skupiny doména, ve které jsou vytvořeny a všechny důvěryhodné doména.

Identifikace místní přihlášení

Identifikace (ID) uživatele, musí použijte k přihlášení na místním serveru.

místní zobrazení oddílů

Zobrazení, které spojuje vodorovně oddíly data z sada člen tabulek v jediném serveru a data se zobrazí, pokud z jedné tabulka.

místní server

1.In SQL Server connections, an instance of SQL Server running on the same computer as the application.2.In a Transact-SQL statement, when resolving references to database objects, the instance of SQL Server executing the statement.3.In SQL Server distributed queries, the instance of SQL Server executing the distributed query.Místní server pak přistupuje k všechny propojené servery odkazovaný v dotazu.

místní odběr

Viz jiný termín: Klient odběr

lokální proměnná

Proměnné definované uživatelem, která má přiřazenou hodnotu.

Národní prostředí

Atribut operačního systému Windows definující určité chování související s jazykem.

identifikátor národní prostředí

Číslo označující národní prostředí systému Windows.

Lokalizace

Zobrazení, které spojuje vodorovně oddíly data z sada člen tabulek v jediném serveru a data se zobrazí, pokud z jedné tabulka.

Zámek

Omezení přístupu k prostředek ve víceuživatelský prostředí.

eskalace zámků

Proces převádění mnoho uzamčení pokuty zrn méně hrubě zrn uzamčení.

záloha protokolů

záloha protokolů transakcí, který zahrnuje všechny záznamy protokolu, které nebudou zálohovány v předchozí zálohy protokolu.

řetěz protokolů

Souvislou řadu protokolů transakcí pro databázi.

Soubor protokolu

Soubor nebo sada souborů, které obsahují záznamy na změny v databázi.

Zprostředkovatel protokolu

zprostředkovatel, který zaznamenává informace o balíček v době běhu.

Agent čtečky protokolů

V replikaci spustitelný soubor, který sleduje transakci každou databázi konfigurované pro transakční replikace a zkopíruje transakce označeny pro replikaci z transakce do distribuční databáze.

pořadové číslo položky

Jedinečné číslo přiřazené každá položka v transakční protokol.

přesouvání protokolu

Proces kopírování záloha protokolů z databáze pro čtení a zápis (primární databáze) na jednu nebo více instancí vzdáleného serveru (sekundární servery) v pravidelných intervalech.

konfigurace přesouvání protokolu

Konfigurace serverů, která obsahuje jeden primární server, jeden nebo více sekundárních serverů (každý sekundární databáze) a monitorovací server.

přesouvání protokolu úlohy

úloha, která provede jednu z následujících protokolu přepravní operace: záloha do transakční protokol primární databáze na primární server (zálohovací úlohy), kopírování souboru transakční protokol na sekundární server (úloha kopie) nebo obnovení zálohy protokolu sekundární databáze na sekundární server (úloha obnovení). Zálohovací úloha je umístěn na primární server.Kopírování a obnovení práce se nacházejí na jednotlivých sekundárních serverech.

Logický název

Název používaný k identifikaci souboru serverem SQL Server.

logické operátory

Operátory AND, OR a NOT.Umožňuje připojení podmínky vyhledávání v klauzulích WHERE.

logický záznam

Funkce slučovací replikace, která umožňuje definovat vztah mezi související řádky v různých tabulkách tak, aby řádky jsou zpracovávány jako jednotka.

režim zabezpečení přihlášení

Režim zabezpečení, který určuje způsob, ve kterém instance serveru SQL Server ověří požadavek na přihlášení.

vyhledávací tabulka

V dialogovém okně služby integrace referenční tabulka pro porovnání, odpovídající nebo extrahování dat.

hodnota LSN

Jedinečné číslo přiřazené každá položka v transakční protokol.

zdroj název zdroje dat počítače

V systémovém registru jsou uloženy informace o připojení pro databázi.

spravovaný kód

1.Code that runs within the common language runtime (CLR).Také označuje jako spravovaný kód.

ruční předání služeb při selhání

V zrcadlová databáze relace, převzetí služeb při selhání iniciováno vlastník databáze při běhu primární server, že převody služba z primární databáze zrcadlová databáze jsou v synchronizovaných stavu.

dimenze M:M

Vztah mezi dimenze a skupina měr, u kterých mohou být přidruženy dimenze člen s mnoha a jedné dimenzi jednu fakt člen může být spojena s mnoha skutečností.

n: n

Vztah mezi dvěma tabulkami, ve kterém mají řádků v každé tabulce více odpovídající řádky tabulka související.

relace M:1

Vztah mezi dvěma tabulkami, ve kterém může jeden řádek v jedné tabulce se vztahují k více řádků v jiné tabulce.

hlavní databáze

Systémové databáze, která zaznamenává všechny informace na úroveň systému pro instance serveru SQL Server.

hlavní soubor

Soubor, nainstalovaný se staršími verzemi serveru SQL Server používá k ukládání hlavního modelu a tempdb systémové databáze a protokolů transakcí a vzorku pubs protokolu databáze a transakcí.

hlavní server

Server, který distribuuje úlohy a přijímá událostí z více serverů.

oblast maticových dat

položka sestavy na rozložení sestavy, které zobrazuje data v proměnné sloupcovém formátu.

znaková sada MBCS

Smíšené šířky znaková sada, v nichž některé znaky skládají z více než 1 bajt.znaková sada MBCS je používaných v jazycích, jako jsou například japonština, čínština nebo korejština, kde 256 možných hodnot jednoho bajtu znaková sada nejsou dostačující k reprezentaci všech možných znaků.

Součásti MDAC

Viz jiný termín: Microsoft Data Access Components

MDX

Viz jiný termín: Multidimenzionální výrazy (jazyk MDX)

míra

V datové krychli sada hodnot, jsou obvykle číselných a jsou založeny na sloupec v tabulka fakt datová krychle.Opatření jsou ústřední hodnoty, které jsou sloučeny a analyzovány.

Skupina měr

Všechna opatření v krychli, které pocházejí z tabulka jeden fakt v datové zdroj zobrazení.

záhlaví média

Popisek, který obsahuje informace o zálohovacích médií.

sada médií

Uspořádanou kolekce záložního média vytvořené jeden nebo více operací záloha pomocí konstanta počtu zálohovací zařízení.

člen

Položka v dimenzi představující jeden nebo více výskytů dat..

delegování člen

Modelování pojem popisující, jak jsou členy rozhraní mapovány z jednoho rozhraní na jiný.

Vlastnost člena

Informace o člen atribut, například pohlaví zákazníka člena nebo barvu člen produktu.

zápis

Typ sloupec, který obsahuje dlouhých řetězců, obvykle více než 255 znaků.

slučovací replikace

Typ replikace, která umožňuje webovým serverům autonomní změny replikovaná data a později čas, sloučení změn a řešení konfliktů v případě potřeby.

služba Řízení služba Řízení front zpráv zpráv

Asynchronní zasílání zpráv rámci distribuované se systémem Windows Server.

Typ zprávy

Určuje název zprávy a typ ověření provádí služba Broker příchozích zpráv tohoto typu.

metadata

Informace o vlastnostech dat, jako je například typ dat sloupec (numerické, text a tak dále) nebo délce sloupec.Může být také informace o struktuře dat nebo informace, které určuje návrh objektů, například krychlí nebo dimenze.

Metoda

Funkce, která provede akce pomocí objektu model COM, jako v SQL-DMO, OLE databáze a rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) (rozhraní ADO).

Součásti Microsoft Data Access Components

Obsahují rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) (rozhraní ADO), služba vzdálená data služba (RDS), zprostředkovatel Microsoft OLE databáze zprostředkovatel pro ODBC, Open Database Connectivity (ODBC), ovladače ODBC pro Microsoft SQL Server, aplikace Microsoft Access a ostatní plochy databází, stejně jako databází Oracle.

Těžebním modelu

Objekt, který obsahuje definice procesu dolování dat a výsledky činnosti školení.

dolovací struktura

A dolování dat objekt, který definuje doména dat, ze kterých jsou vytvořeny modely těžby.

zrcadlová databáze

V zrcadlení databáze relace kopii databáze, která je obvykle plně synchronizována s primární databáze.

zrcadlový server.

V zrcadlová databáze konfigurace instance serveru, na kterém se nachází zrcadlení databáze.

zrcadlený sada médií

Sada média, která obsahuje dvě až čtyři totožné kopie (zrcadla) každé rodina médií.

zrcadlení

Proces, který pomáhá chránit proti ztrátě dat způsobené selhání disku udržováním plně redundantní kopii dat na samostatný disk.

Kombinovaný režim

Viz jiný termín: režim zabezpečení přihlášení

modelová databáze

Databázi je součástí serveru SQL Server, který poskytuje šablony pro nové uživatele databáze.

závislost modelů

Vztah mezi dvěma nebo více modelů, ve kterém je závislý na informování jiného modelu jeden model.

modul

Skupinu objektů v projektu.Je možné přesouvat objekty mezi modulů v projektu, tedy uspořádání těchto objektů pro rozptýlených vývojové prostředí.

modulo

Aritmetický operátor, který poskytuje celé zbývající po rozdělení zahrnující dvě celá čísla.

monitorovací server

V konfigurace námořní dopravy zaznamená instance serveru, na kterých každý přesouvání protokolu úloha v konfigurace jeho historie a stav.

vícebázová rozdílová záloha

rozdílová záloha obsahující soubory, které byly naposledy zálohovány v odlišné základní zálohy.

vícebajtové znakové sada

Kódování znaků v které body kód může být 1, 2 nebo více bajtů.

vícesměrové doručování

Metoda doručení oznámení, která formátuje oznámení jednou a odešle výsledné zprávu do více odběratelům.

Multidimenzionální výrazy (jazyk MDX)

Syntaxe se používá pro definování multidimenzionálních objektů a dotazování a manipulaci s multidimenzionálními daty.

multidimenzionální režim technologie OLAP

Režim úložiště, který používá speciální multidimensionální struktura k uložení do oddílu skutečností a agregace nebo dimenze.

multidimensionální struktura

Databázové paradigma, považovány datových krychlích obsahujících dimenzí a měr v buňkách.

vícenásobné dědění

Modelování termín, který popisuje, jak rozhraní obdrží charakteristiky více než jednu nadřazenou rozhraní.

více instancí

Více kopií SQL Server se službou ve stejném počítači.

správa více serverů

Proces automatizace správy přes více instancí serveru SQL Server.

serverová aplikace rozdělená do podprocesů

Aplikace, která vytváří více podprocesů v rámci jediného procesu zpracovat více požadavků uživatelů současně čas.

víceuživatelský

Schopnost počítače podporují mnoho uživatelů, provozních současně zároveň systému počítače úplnou škálu funkcí pro jednotlivé uživatele.

Pojmenovaná instance

Instalace serveru SQL Server, který je uveden název pro odlišení od ostatních pojmenovaných instancí a od výchozí instance na stejném počítači.

pojmenovaný kanál

Mechanismus meziprocesová komunikace (IPC) serveru SQL Server používá k zajištění komunikace mezi klienty a servery.

pojmenované sada

Sada členů dimenze nebo množinový výraz vytvořený pro opakované použití, například v dotazů Multidimensional Expressions (jazyk MDX).

Pojmenování vztahu

zásady vytváření názvů cílových objektů vztah identifikuje podle názvu.

nativní formát

Hromadně kopie datových souborů, ve kterém jsou data uložena pomocí stejné vnitřních datových struktur, SQL Server používá k ukládání dat v databázích serveru SQL Server.

přirozená hierarchie

Hierarchie, ve kterém na každé úroveň je na více vztah mezi členy v této úroveň a členy v nejbližší nižší úroveň.

vnořený dotaz

výraz SELECT, který obsahuje jeden nebo více poddotazy nebo jiný termín pro poddotaz.

Vnořená tabulka

Data model dolování konfigurace ve kterém sloupec tabulka obsahuje tabulka.

Síťová knihovna

Komponenta komunikace serveru SQL Server izoluje klientský software serveru SQL Server a databázový stroj ze sítě rozhraní API.

Přezdívka

Při použití s slučovací replikace systémové tabulky, název u jiného odběratel níž je známo, že již zadaný generace aktualizován data.

bezparametrové funkce

Funkce, které nemají žádné vstupní parametry.

neobsažné slovo

Slovo, které není součástí fulltextový dotaz hledání, jako například "a", "a" a "".

neclusterovaný index

Rejstřík, ve kterém se liší od fyzické pořadí odpovídajících řádků tabulka s logickým pořadím hodnot klíč indexu.

neklíčový indexový sloupec

Sloupec v neclusterovaný index, který nesmí účastnit jako klíč sloupce.Místo toho sloupec jsou uloženy v list - úroveň indexu a používá se společně s klíčové sloupec k pokrytí jednoho nebo více dotazů.

nonleaf

Ve stromové struktuře, element, který má jeden nebo více podřízených prvkůVe službě pro analýzu, člen dimenze, který má jeden nebo více následníky.V seznamu indexy SQL serveru, mezilehlé index uzlu, který odkazuje na jiné uzly mezilehlé nebo uzlů bez podřízených položek.

nelistový člen

Člen s jeden nebo více následníky.

parametr neumožňující hodnotu null

Parametr, který nemůže mít hodnotu NULL.

neopakovatelné čtení

Nekonzistence, k němuž dochází, když transakce na stejném řádku přečte více než jednou, a upraví samostatné transakce řádku mezi přečte.

-Škálovatelné EM

Metoda algoritmus Microsoft Clustering pravděpodobnostního metoda používá k určení pravděpodobnost, že v clusteru existuje datový bod.

-Škálovatelné K prostředky

Metoda algoritmus Microsoft Clustering vzdálenost míra použije k přiřazení datový bod na jeho nejbližší clusteru.

přístup do paměti není jednotné

Architektura s více procesory, rozdělující systému do uzlů.

normalizačních pravidel

sada pravidel návrhu databáze, která minimalizuje redundanci dat a vede databázi, ve kterém databázový stroj a aplikačního softwaru lze snadno celistvost.

HODNOTA NULL

Položky, která není výslovně přiřazena hodnota.

Nulový klíč

Hodnota null, které se vyskytují v klíčový sloupec.

možnost použití hodnoty null

Atribut sloupec, parametru nebo proměnné, která určuje, zda umožňuje hodnoty null dat.

Vlastnost s možnou hodnotou Null

Vlastnost, která určuje, pole může mít hodnotu NULL.

NUMA

Viz jiný termín: bez jednotného paměti přístup

číselný výraz

Jakýkoli výraz jehož výsledkem je číslo.

adresářů

V databázích, jedna ze součástí databáze.

závislosti objektů

Odkazy na jiné objekty, když chování první objekt může být ovlivněn změnami objekt, na které odkazuje.

identifikátor objektu

1.A unique name given to an object.2.In Metadata Services, a unique identifier constructed from a globally unique identifier (GUID) and an internal identifier.

objektová proměnná

Proměnná, která obsahuje odkaz na objekt.

Zdroj dat ODBC

1.The location of a set of data that can be accessed using an ODBC driver.2.A stored definition that contains all of the connection information an ODBC application requires to connect to the data source.

Ovladač ODBC

Dynamická knihovna (DLL) používajících aplikaci ODBC podporující, například aplikace Excel, mohou pro přístup zdroj dat ODBC.

technologie OLAP

Viz jiný termín: technologie OLAP (technologie OLAP (Online Analytical Processing))

Řadič automatizace OLE

Programovací prostředí, které objekty automatizace.

Objektů automatizace OLE

Objekt modelu COM (model COM (Component Object Model)), který poskytuje rozhraní kompatibilního s automatizací.

Server automatizace OLE

Aplikace, která zpřístupňuje programovatelný automatizace objektů do jiných aplikací, které jsou označovány jako klientům automatizace.

OLE DB

Založená na modelu model COM rozhraní API pro přístup k datům.OLE databáze podporuje přístup k datům uloženým v jakýkoli formát, pro které je k dispozici zprostředkovatel OLE databáze.

OLE databáze pro technologie OLAP

Dříve na samostatné specifikaci, určeno technologie OLAP rozšíření OLE databáze.Počínaje OLE databáze 2.0, rozšíření technologie OLAP jsou začleněna do specifikaci OLE databáze.

Chcete-li-n

V relačních databázích vztah mezi dvěma tabulkami, kde jediného řádku první tabulka lze přirovnat k jeden nebo více řádků v druhé tabulce, ale řádek v druhé tabulce mohou být propojeny pouze na jeden řádek v první tabulce.

vztah 1: 1

V relační databázi, vztah mezi dvěma tabulkami, ve kterém jediného řádku první tabulka mohou být propojeny pouze na jeden řádek v druhé tabulce a řádek v druhé tabulce mohou být propojeny pouze na jeden řádek v první tabulce.

technologie OLAP (technologie OLAP (Online Analytical Processing))

Technologie, která využívá multidimenzionální struktury poskytuje rychlý přístup k datům pro analýzu.

online obnovení

Obnovení, ve kterém jeden nebo více sekundárních filegroups, soubory patřící do sekundárního filegroups nebo stránky budou obnoveny při databáze zůstane online.

zpracování online transakcí

Systém zpracování dat navržený zaznamenat všechny obchodní transakce organizace jako jejich výskytu.Systému OLTP je charakterizována aktivně přidání a úpravy dat mnoho souběžných uživatelů.

Otevření datových služeb

Vrstva databázový stroj SQL Server, který převádí požadavky klientů na odpovídající funkce v databázovém stroji.

ODBC

Datová rozhraní API, která podporuje přístup libovolný zdroj dat, pro které je k dispozici ovladač ODBC.

operátor

Znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výraz.Existují matematické, porovnání, logické a odkazovací operátory.

Optimalizované filtr rastrový obrázek

Filtr rastrový obrázek, který platí, dynamicky během optimalizace dotazu.

objednané sada

Sada členů vrácených v určitém pořadí.

zdrojový objekt

Objekt úložiště, která je původem směrové vztah.

vnější spojit

spojit, která zahrnuje všechny řádky ze spojených tabulek, které splňuje podmínky vyhledávání, dokonce i řádky z jedné tabulka, pro který neexistuje žádný odpovídající řádek v druhé tabulce spojit.

přeurčení

Charakteristika některé algoritmy dolování dat, které přiřadí význam náhodně se měnící údaje zobrazením jejich vzorky jako důležitou.

řetěz vlastnictví

Situace, kdy oprávnění nastavená u jednoho objektu povolit řídící přístup k více objektů.

balíček

A kolekce tok řízení a tok dat prvků, které spouští jako celku.

paket

Sada dat, které jsou uspořádány ve skupině pro přenos.

výplň

1.A string, typically added when the last plaintext block is short.2.The space allotted in a cell to create or maintain a specific size.

Advanced (Upřesnit)

Virtuální úložiště systému pevné délky blok souvislé virtuální adresy zkopírován jako jednotka z paměti na disk a zpět během operace stránkování.

obnovení stránek

Operaci, která obnoví jednu nebo více stránek dat a slouží k opravě izolována poškozené stránky.

rozdělení stránka

Proces přesunutí polovinu řádků nebo položek v celou stránka data nebo index na novou stránka a uvolnit tak místo pro novou položku řádek nebo indexu.

přístupový seznam publikace

Viz jiný termín: zveřejnění seznamu přístup

Parametrizace

V dotazech transakčního jazyka SQL pomocí značky parametr nebo parametry namísto konstanta AKT.

parametrizovaná sestava

Publikovanou sestavu, která přijímá vstupní hodnoty prostřednictvím parametrů.

parametrizovaný řádkový filtr

Řádek filtru slučovací replikace umožňující omezit data replikovány na odběratel, na základě funkce systému nebo uživatelem definovaná funkce k dispozici.

nadřazené

Člen v nejbližší vyšší úroveň v hierarchii, která přímo souvisí s aktuální člen.

částečná záloha

Záložní kopii všech dat v primární skupina souborů, každý zápis skupina souborů a všechny volitelně zadané soubory jen pro čtení.

částečné obnovení databáze

Obnovení pouze část databáze, která se skládá z jeho primární skupina souborů a případně jeden nebo více sekundárních filegroups.

částečné rozdílová záloha

Částečné záloha, při němž je diferenciální vzhledem k jedné, předchozí částečné zálohy (základní zálohy).

částice

Velmi malou část nebo části, nedělitelná objektu.

Oddíl

1.In replication, a subset of rows from a published table, created with a static row filter or a parameterized row filter.2.In Analysis Services, one of the storage containers for data and aggregations of a cube.Každá datová krychle obsahuje jeden nebo více oddílů.Pro datová krychle obsahující více oddílů každý oddíl lze uložit odděleně v jiné fyzické umístění.Každý oddíl může být založen na jiný zdroj dat.Oddíly nejsou viditelné pro uživatele; datová krychle bude zobrazeno jako jeden objekt.3.In the Database Engine, a unit of a partitioned table or index.

Funkce oddílu

Funkce, která definuje, jak řádky dělená tabulka nebo indexu rozmístěno sada dělení na základě hodnot určitých sloupců se nazývá dělení sloupce.

schéma oddílů

Databázový objekt, který mapuje oddíly funkce oddílu sada filegroups.

dělený index

Index založený na schéma oddílů a jejichž data jsou ve vodorovném směru rozděleny do jednotky, které mohou být rozložit více než jeden skupina souborů v databázi.

snímek oddílu

V slučovací replikace, snímek, který obsahuje pouze data z jednoho oddílu.

dělená tabulka

Tabulka založena na schéma oddílů a jejichž data jsou ve vodorovném směru rozděleny do jednotky, které mohou být rozložit více než jeden skupina souborů v databázi.

dělení

Proces nahrazení tabulka s více tabulkami menší.

dělicí sloupec

Sloupec tabulka nebo indexu používající funkce oddílu pro oddíl tabulka nebo indexu.

Partner

V zrcadlení databáze, odkazuje primární server nebo zrcadlový server.

pořadí průchodu

Pořadí hodnocení (od nejvyšší po nejnižší číslo pasu výpočtu) a výpočtu (od nejnižší k nejvyšší číslo pasu výpočtu) pro vypočtené členy, vlastní členy, kumulativní vlastní vzorce a vypočtené buněk v multidimenzionální datová krychle.

předávací dotaz

Dotaz předán neinterpretované externím serverem pro hodnocení.

předávaný příkaz

výraz SELECT, který je předán přímo ke zdrojová databáze bez modifikace nebo zpoždění.

zásady hesel

Sada nastavení zásad, která definuje požadavky na heslo pro objekt Zásady skupiny (GPO).

cena

Toku prvek dat, který připojí k vstupu jinou součástí tok dat výstup jednoho tok dat komponenty.

Partner databáze

Databáze na druhé strany, který bude sloužit jako publikační databáze a databáze odběr.

replikace peer-to-peer

Typ transakční replikace.Vztahy mezi uzly v replikační topologie peer-to-peer jsou vztahy peer spíše než ty hierarchicky, s každý uzel obsahující stejné schéma a data.

Oprávnění

Pravidlo přidružené k objektu pro regulaci, kteří uživatelé mohou získat přístup k objektu a jakým způsobem.

trvalý vypočítaný sloupec.

Vypočítaný sloupec tabulka, které je fyzicky uložen a jejichž hodnoty jsou aktualizovány při změně jiné sloupce, které jsou součástí jeho výpočtu.

perzistence

Uložení definici objektu proto bude být k dispozici po ukončení aktuální relace.

perspektiva

Uživatelem definované podmnožinu datová krychle.

fiktivní

Vložení nového řádku či odstranění stávajícího řádku v oblasti řádků, které byly dříve přečteny jiného úkolu, pokud tento úkol není dosud potvrdil transakci.

fyzický návrh struktury

Celková struktura databáze, včetně všech součástí databáze.

Fyzický název

cena k umístění souboru nebo zrcadleného souboru.

fyzické čtení

Požadavky na stránkách databáze a způsobit SQL Server k přenosu požadované stránky z disku do fond vyrovnávacích pamětí serveru SQL Server.

postupné obnovení

Proces obnovení složené, ve kterém je databáze obnoven ve fázích, kde každé fázi odpovídá posloupnost obnovení.

kontingenční tabulky

1.To rotate rows to columns, and columns to rows, in a crosstabular data browser.2.To choose dimensions from the set of available dimensions in a multidimensional data structure for display in the rows and columns of a crosstabular structure.

klíčová měna

Měna, proti kterým směnné kurzy jsou zadány ve skupině měr rychlost.

prostý text

Data jeho nezašifrované nebo dešifrované formuláře.

vynucení plánu

Aktu vynutit optimalizace dotazů serveru SQL Server plánu zadaný dotaz použít pro dotaz pomocí nápovědy pro použití plán dotazu.

Průvodce plánem

Modul SQL Server, který připojí k dotazů v dotazu odkazy nainstalovali aplikace, bez úpravy přímo dotazu.

bod - v-čas obnovení

Proces obnovení pouze pro transakce v rámci záloha protokolů, které byly spáchané před na konkrétní bod v čas, namísto celou zálohu pro obnovení.

cyklické dotazovací dotaz

dotazovací dotaz je obvykle ojedinělým dotaz, který vrací hodnotu Analysis Services lze použít k určení, pokud byly provedeny změny do tabulka nebo jiného objektu relační.

plnění

Fulltextové hledání, proces vytváření a udržování fulltextového indexu.

pozice

Aktuální umístění zpracování v kurzor.

řádková aktualizace

Aktualizaci, vložení nebo odstranění operace na řádku v aktuální pozici kurzor.

omezení priority

Tok prvek ovládací prvek, který propojuje úkoly a kontejnery do sequenced pracovního postupu.

přesnost,

Maximální celkový počet desetinných míst, které mohou být uloženy, jak vlevo a vpravo od desetinné čárky.

předvypočítaný oddíl

Optimalizace výkonu, které mohou být použity s filtrovány publikace hromadné korespondence.

předvídatelný sloupec

Sloupec dolování dat algoritmus bude stavět model kolem založené na hodnotách vstupní sloupce.

předpověď

Technika těžby dat, analyzuje stávající údaje a použije výsledky předpovědět hodnot atributů pro nové záznamy nebo chybějící atributy v existující záznamy.

znaky předpony

Sada 1 až 4 bajtů, které předponu každé datové pole v nativním formátu hromadné kopírování dat souboru.

Délka předpony

Počet znaků předpony předcházejícího každé noncharacter pole v datovém souboru bcp nativní formát.

Předpona hledání

Dotaz fulltextového vyhledávání těchto sloupců, kde zadaný text pracující, slovo nebo frázi, je předpona.

primární databáze

V dopravě protokolu pro čtení a zápis databáze, jejichž transakce protokolu zálohován v pravidelných intervalech pro obnovení na jeden nebo více sekundárních databází.

primární tabulka dimenzí

V vločkové schéma v datový sklad tabulka dimenzí, která je přímo souvisejících s a obvykle spojeny do tabulky fakt.

primární klíč

Sloupec nebo sada sloupců, které jednoznačně identifikují všech řádků tabulka.

primární server

V přesouvání protokolu konfigurace instance serveru, kde je umístěna primární databáze.

primární tabulka

Straně „ dvou souvisejících tabulek ve vztahu k více.

hlavní povinný

Entita (například přihlášení, uživatel, skupina nebo role), může být udělen přístup k prostředku zabezpečitelný prostředek.

primární databáze.

V přesouvání protokolu konfigurace instance serveru, kde je umístěna primární databáze.

primární server

V zrcadlení databáze partner, jehož databáze je nyní primární databáze.

proaktivní ukládání do mezipaměti

Systém, který spravuje zastarávání dat v datové krychli, kterým objekty v úložišti MOLAP jsou automaticky aktualizována a zpracovat v mezipaměti v průběhu dotazy jsou přesměrovány do úložiště ROLAP.

mezipaměť procedur

Část fond paměti serveru SQL Server, který se používá k ukládání provádění plánů pro listy, uložené procedury a aktivační procedury Transact-SQL.

zpracování

1.In a cube, to populate a cube with data and aggregations.2.In a data mining model, to populate a data mining model with data mining content.

výrobce

Shromažďuje událost v kategorii určité událost a odešle data do fronty SQL Server Profiler.

graf zisku

Ve službě pro analýzu, graf, který zobrazuje teoretické zvýšení v zisku, která souvisí s použitím každého modelu.

stránka stránka vlastností

Dialogové okno, které se zobrazí informace o objektu v rozhraní.

Vlastnost

Pojmenovaný atribut ovládacího prvku, pole nebo databázový objekt, který sada definovat některou z charakteristik objektu, jako jsou například velikost, barvu nebo umístění na obrazovce nebo aspekt jeho chování, například zda je skryté.

mapování vlastnost

Mapování mezi proměnnou a vlastnost prvek balíček.

Queues (Fronty)

Dialogové určení charakteristik tabulek, relace, indexy, omezení a klíče.

úroveň ochrany

V integrace služby určuje způsob ochrany, heslo nebo uživatelské klíč a rozsahu ochrany balíček.

Protokol

Standardní sada formátů a postupů, které umožňují výměnu informací mezi počítači.

zprostředkovatel

1.An OLE DB provider.2.An in-process dynamic link library (DLL) that provides access to a database.

ustanovení

Chcete-li nainstalovat, dodávat, udělit nebo poskytnout.

vyhledávání blízkých výrazů

Hledá výskyty, kde zadaná slova jsou v blízkosti vzájemně fulltextový dotaz.

proxy účet

Účtu, který používá poskytnout další oprávnění pro určité akce, které mají uživatelé, které nemají tato oprávnění, ale nutné provést tyto akce.

publikace

Kolekce jeden nebo více článků z jedné databáze.

přístupový seznam publikace

Primární mechanismus zabezpečení Vydavatel.Obsahuje seznam přihlášení, účtů a skupin, kterým je udělen přístup k publikace.

publikační databáze

Databáze v Vydavatel, z nichž dat a databázových objektů označený pro replikace a vypěstované pro předplatitele.

doba uchování publikace

V slučovací replikace, výši čas odběr může zůstat synchronizovány.

publikovaná data

Data u Vydavatel, který má být replikovány.

Vydavatel

Server, který zpřístupňuje data pro replikace na jiné servery, zjistí změněná data a udržuje informace o všech publikacích na serveru.

publikující server

Server se spuštěnou instance Analysis Services, ve kterém jsou uloženy datová zdrojová krychle pro jeden nebo více propojených kostky.

publikační tabulka

Tabulka u Vydavatel, jehož data byla označena pro replikace a je součástí publikace.

odběr vyžádat

odběr vytvořen a spravován u odběratel.Agent distribuce nebo sloučit Agent pro odběr spustí u odběratel.

čistá záloha protokolů.

záloha, obsahující pouze do transakční protokol zahrnující intervalu bez jakýchkoli změn hromadné.

odběr nabídka

odběr vytvořen a spravován u Vydavatel.

správce dotazů

Možnost konfigurace lze zabránit právě spotřebovaného Dlouhotrvající dotazy systémových prostředků.

optimalizace dotazů

Komponenta databázový stroj SQL Server odpovědný za generování účinného provádění plánů pro příkazy SQL.

šablona dotazů

Struktura, která popisuje sada otázek, které je možné požádat pomocí zvláštní vztah nebo sada vztahů.

do odchozí fronty

Fronta SQL Server Profiler do tohoto hospodářství dočasné umístění serveru události, které mají být zachyceny.

kvorum

V zrcadlení databáze relace, pro něž je instance monitorovací server sada, vztah stanoveny pouze v případě, že alespoň dvou instancí serveru v relaci připojeni k sobě navzájem.Zpřístupnění databáze vyžaduje kvorum.

nepravidelná hierarchie

Viz jiný termín: nevyvážená hierarchie

rozsahové dělení do oddílů

Způsob dělení tabulka nebo indexu zadáním oddíly držet řádky s rozsahy hodnot z jednoho sloupec dělení.

rozsahový dotaz

Dotaz, který určuje rozsah hodnot jako část kritérií hledání, jako je například všechny řádky od 10 do 100.

pořadí

Fulltextové a SQL Server Books Online vyhledá hodnotu označující způsob úzce řádky nebo témata odpovídající kritériím vyhledávání zadaného.Metadata služby a Analysis Services, hodnotu určující relativní umístění prvků, například dimenze, členy, úrovně hierarchie nebo n-tice v sada.

hodnoticí funkce

Funkce, která vrací pořadí informace o jednotlivých řádcích v okně (oddílu) v závislosti na umístění na řádek v okně sada výsledků dotazu dotazu.

nezpracovaný soubor

V dialogovém okně služby integrace nativní formát pro rychlé čtení a zápis dat do souborů.

služba RDA

Služba, která poskytuje jednoduchý způsob aplikace inteligentní zařízení řízení přístupu (vyžádané) a odeslat data (nabídka), do a ze vzdálené tabulka databáze SQL Server a místní tabulka databáze SQL Server Mobile Edition.

relační databázový systém

Viz jiný termín: systém pro správu relačních databází

jazyk RDL

Viz jiný termín: jazyk RDL (jazyk RDL (definice výkazu Language))

záznam

Skupina souvisejících polí (sloupců) informace, které jsou považovány za jednotku.Záznam běžně nazývá řádek v relační databázi.

sady záznamů

Objekt ActiveX Database Objects (rozhraní ADO) používaný k obsahují sada výsledků dotazu dotazu.Je také vykazuje chování kurzoru v závislosti na vlastnosti záznamů, nastavené aplikací.

zotavit

Přepněte zpět do stabilní podmínku.

obnovení

Fáze spuštění databáze snižujících databáze do transakce konzistentního stavu.

větev obnovení

Rozsahu z LSNs sdílející stejné větev obnovení GUID.

bod rozvětvení obnovení

Bod (hodnota LSN, identifikátor GUID), jakou se spustí novou větev obnovení, každý čas se provádí RESTORE WITH RECOVERY.

interval obnovení

Maximální množství čas, vyžadující databázový stroj by k zotavit databáze.

model obnovení

Vlastnost databáze, která řídí chování základní operací záloha a obnovení databáze.

cena obnovení

Sekvence zálohování dat a protokolů, které uvedly databáze na konkrétní bod v čase (označované jako bod obnovení).

bod obnovení

Bod v řetěz protokolů, na které postupné dopředu zastaví během obnovení.

obdélník

položka sestavy, které slouží jako kontejner pro více položek v sestavě nebo jako grafický prvek v sestavě.

rekurzivní hierarchie

Hierarchie dat, ve které všechny nadřazený podřízený jsou reprezentovány vztahy v datech.

opakování: fáze

Fáze během obnovení, který se vztahuje (přejíždí dopředu) zaznamenávaný do databáze, chcete-li přenést data dopředu v změny čas.

referenční dimenze

Vztah mezi dimenze a skupina měr, ve kterém s dimenze skupina měr pomocí jiné dimenzi.To chová jako hvězdicovitém dimenzi, tím rozdílem, že atributy nejsou sdíleny mezi dvě dimenze.

referenční tabulka

zdroj Tabulky použít v fuzzy vyhledávání.

odkazovaný klíč

Primární klíč nebo jedinečný klíč odkazuje cizí klíč.

referenční celistvost

Stav, ve kterém jsou platné všechny hodnoty cizí klíč v databázi.Cizí klíč platit musí obsahovat hodnotu NULL, nebo stávající klíč hodnotu z klíčové sloupce jedinečné nebo primární odkazuje cizí klíč.

reflexivní relace

Vztah ze sloupec nebo kombinace sloupců tabulka na jiné sloupec ve stejné tabulce.

aktualizace dat

Sérii operací, které vymaže data z datová krychle, načte kostka s nová data z datový sklad a vypočítá agregace.

oblast

Kolekce 128 stránky úroveň list v logické pořadí, v jediném souboru.Použít k identifikaci oblasti souboru, které jsou fragmentovány.

relační databáze

Jednoho sloupce zadána databáze nebo databázový systém, která ukládá informace v tabulka s jako řádky a sloupce dat a provádí vyhledávání pomocí dat v tabulka Chcete-li vyhledat další data v jiném tabulka.

systém pro správu relačních databází

Systém, který data uspořádává do souvisejících řádků a sloupců.

Relační technologie OLAP

Režim úložiště, které používá tabulky v relační databázi pro ukládání multidimenzionální struktury.

vztah

1.A link between tables that references the primary key in one table to a foreign key in another table.Čára relace je reprezentován v databázovém diagramu plnou čáru, pokud je vynuceno referenční celistvost mezi tabulkami nebo přerušované čáry pro transakce INSERT a UPDATE není zajištěna referenční celistvost.Koncové body čáry relace zobrazit symbolem primárního klíče k označení vztahu primární klíč do cizí klíč nebo zobrazují symbol nekonečna k označení na straně cizí klíč-n vztahu.2.In Metadata Services, a relationship is an association between a pair of objects, where one object is an origin and the other object is a destination.Přidružení se opakuje pro každou dvojici následné objektů, tak, aby místo cíl jeden vztah stalo původ v další relaci.Tímto způsobem jsou spojena pomocí řetězce vztahů, které rozšiřují z jednoho objektu do druhého v celém informační model všechny objekty v modelu informace.

objekt relace

Objekt reprezentující dvojici objekty, které předpokládají roli ve vztahu k sobě navzájem.

Typ vztahu

Definice vztah mezi dvěma rozhraními ve smyslu informační model.

relativní datum

Rozsah kalendářních dat, které je určen pomocí operátory porovnání a vrácení dat pro rozsah dat.

Vzdálená data

Data uložená ve zdroj dat OLE databáze, který je oddělený od aktuální instance serveru SQL Server.

služba RDA (služba RDA (vzdálená data Access))

Služba, která poskytuje jednoduchý způsob aplikace inteligentní zařízení řízení přístupu (vyžádané) a odeslat data (nabídka), do a ze vzdálené tabulka databáze SQL Server a místní tabulka databáze SQL Server Mobile Edition.

vzdálený Distributor

Server nakonfigurován jako distributor, který je oddělený od serveru nakonfigurován jako Vydavatel.

Identifikace vzdáleného přihlášení

Identifikace přihlášení uživateli přidělena pro postupy vzdáleného serveru pro vzdálený přístup.

vzdálený oddíl.

Oddíl, jejíž data jsou uložena na serveru se spuštěnou instance Analysis Services, než je ten, který slouží k ukládání metadata oddílu.

vazba vzdálené služby

Objekt služba Broker, který určuje pověření místního zabezpečení pro služba vzdálené.

vzdálená uložená procedura

Uložená procedura umístěn v jedné instanci serveru SQL Server, provedených výraz jiné instance serveru SQL.

vzdálené tabulka

Tabulka uloženou ve zdroj dat OLE databáze, který je oddělený od aktuální instance serveru SQL Server.

vykreslená sestava

Plně zpracovaných sestavu, která obsahuje informace o rozložení i data, ve formátu vhodného k prohlížení.

vykreslovací rozšíření

Komponenta ve službě Reporting Services používaný ke zpracování výstupní formát sestavy.

přípony vykreslování

Modul plug-in, vykreslí zprávy určitého formátu.

vykreslovací objektový model

Model sestavy objekt používaný k vykreslení rozšíření.

opakované přehrání

V SQL Server Profiler, schopnost otevřete uložený trasování a hrát znovu.

replikovaná data

Data u odběratel, které bylo přijato z Vydavatel.

Replikace

Proces kopírování aktualizovat data z úložiště dat nebo systému souborů na zdrojový počítač do odpovídajícího úložiště dat nebo systému souborů na jeden nebo více cílových počítačů synchronizovat data.

replikační topologie

Definuje vztah mezi servery a kopií dat a jaké logiku, která určuje, jak toky dat mezi servery.

Definice sestavy

Plán pro sestavu před zpracovány nebo poskytnuté sestavy.definice výkazu obsahuje informace o dotazu a rozvržení pro sestavu.

Jazyk RDL (Report Definition Language)

Sada pokynů, které popisují informace o rozložení a dotaz pro sestavu.

snímek provádění sestavy

Snímek sestavy jsou uloženy v mezipaměti.

historie sestavy

Kolekce snímky sestav, které jsou vytvořeny a uloženy přes čas.

snímek historie sestavy

Snímek sestavy, který se zobrazí v sestavě historie.

přechodný formát sestavy

Statické historie sestavy, která obsahuje data zachycená na určitém místě v čas.

sestava položka

Jakýkoli objekt, jako jsou například textové pole, grafický prvek nebo oblast dat, které na existuje rozložení sestavy.

rozložení sestavy

1.In Report Designer, the placement of fields, text, and graphics within a report.2.In Report Builder, the placement of fields and entities within a report, plus applied formatting styles.

šablona rozložení sestavy

Předem navrženou tabulka, matici nebo šablony sestavy grafu v konfigurátoru sestav.

odkaz na sestavu

Adresa URL sestavy s hypertextovými odkazy.

Model sestavy

Metadata popis obchodních dat používaných pro vytváření sestav ad hoc v konfigurátoru sestav.

Sestava zpracování rozšíření

Komponenta ve službě Reporting Services sloužící k rozšíření zpracování logiky sestavy.

generování sestavy

Sloučení dat z datového zdroje s rozložením sestavy za účelem zobrazení sestavy.

server sestav

Umístění v síti, odkud se spouští Tvůrce sestav a kde se ukládá, spravuje a publikuje sestava.

server sestav Správce

Uživatel se zvýšenými oprávněními, kdo má přístup k veškeré nastavení a obsah server sestav.

server sestav databáze

Databáze, která poskytuje interního úložiště pro server sestav.

server sestav spuštění účtu

Účet, pod kterým server sestav webové služba a server sestav Windows spuštění služba.

server sestav oboru názvů složek

Hierarchii, která obsahuje předdefinované a uživatelem definované složek.Obor názvů jednoznačně identifikuje sestav a dalších položek, které jsou uloženy na server sestav.Poskytuje schéma adresování pro zadávání zpráv v adrese URL.

server sestav služba

Služba systému Windows, která obsahuje všechny zpracování a řízení možnosti server sestav.

webová služba Server sestav

Webové služba, který je hostitelem, zpracovává a doručuje zprávy.

snímek sestavy

Statické sestavu, která obsahuje data zachycená na určitém místě v čase.

časový plán sestavy

Naplánovat definované vložené sestavou.

Ovládací prvky ReportViewer

Se jedná o ovládací prvek webového serveru a formulář pro systém Windows ovládací prvek, který obsahuje vložený sestavu zpracování v aplikacích technologie ASP.NET a model Windows Forms.

úložiště

Databáze obsahující informace modely, které ve spojení se softwarem spustitelné spravovat databázi.

stroj úložiště

Objektově orientovaný software, který poskytuje podporu správy a zákazníka přístup do databáze úložiště.

Objekt úložiště

Objekt model COM představuje data konstrukce, uložený v knihovně typ úložiště.

Schéma úložiště SQL

Sada standardních tabulek slouží stroj úložiště ke správě úložiště objektů, vztahy a kolekce.

Model informací o typu úložiště

Model objektů jádra představuje definice typu úložiště pro službu metadata.

znovu publikovat

Když odběratel publikuje na jiného odběratel data obdržela z Vydavatel.

publikující odběratel

Odběratel, který publikuje data, která obdržela z Vydavatel.

strategie řešení

Sada kritérií, která stroj úložiště vyhodnocuje postupně při výběru objektu, kde existuje více verzí a informace o verze je tento parametr nezadáte, volající aplikaci.

prostředek

Jakékoli položka v databázi serveru sestavu, která není sestavy, složky nebo položka sdíleného zdroj dat.

Restore (Obnovení)

Multi-phase proces zkopíruje všechny stránky dat a protokolů ze zadané zálohy do zadané databáze a poté přejíždí dopředu všechny transakce, které jsou zaznamenány v záloze.

posloupnost obnovení

Posloupnost jednoho nebo více obnovit příkazy, které, obvykle inicializuje obsah databáze, soubory nebo stránky, které jsou obnoveny (fáze kopírování dat); přejíždí dopředu protokolované transakce (fáze opakování); a vrátí nesvěřené transakce (fáze vrácení).

sada výsledků dotazu dotazu

sada řádků vrácených z výraz SELECT.

opakovatelně použitelná záložka

Záložka, které mohou být spotřebovány z sada řádků pro danou tabulka a použitý na různých sada řádků stejné tabulka k umístění na odpovídající řádek.

odvolání

Odebrání dříve udělené nebo odepření oprávnění z uživatelský účet, role nebo skupiny v aktuální databázi.

RID

Viz jiný termín: identifikátor řádku

pravé vnější spojit

Typ vnější spojit, do které všechny řádky tabulka vpravo v klauzule spojit, které jsou zahrnuty.

Role

1.A SQL Server security account that is a collection of other security accounts that can be treated as a single unit when managing permissions.Role může obsahovat přihlášení serveru SQL Server, jiné role a přihlášení systému Windows nebo skupiny.2.In Analysis Services, a role uses Windows security accounts to limit scope of access and permissions when users access databases, cubes, dimensions, and data mining models.3.In a database mirroring session, the principal server and mirror server perform complementary principal and mirror roles.Volitelně roli důkaz se provádí třetí instance serveru.

přiřazení role

1.Definition of user access rights to an item.2.In Reporting Services, a security policy that determines whether a user or group can access a specific item and perform an operation.

definice role

1.A collection of tasks performed by a user (i.e., browser, administrator).2.In Reporting Services, a named collection of tasks that defines the operations a user can perform on a report server.

přepínání rolí

V zrcadlení databáze relace přijímání nad hlavní role pomocí zrcátka.

dimenze role

Databáze jednotného dimenze připojen do tabulka fakt na různé cizí klíče k vytvoření více dimenzí datová krychle.

vrátit změny

Chcete-li obrátit změní.

posunout vpřed

Chcete-li aplikovat změny protokolu na data v sada pro dopředné posunutí k přenesení dat dopředu v čase.

nastavit posunout vpřed

Sada všech dat, která bude obnovena pomocí posloupnost obnovení.

soubor přechodu

Možnost změna souboru způsobí, že SQL Server, zavřete aktuální soubor a vytvořit nový soubor, je-li dosaženo maximální velikosti.

trasa

Objekt služba Broker, který určuje síťovou adresu pro služba vzdálené.

řádek

tabulka aplikace SQL, jeden výskyt objektu modelovat podle tabulka.

řádek agregace funkce

Funkce, která vytváří souhrnné hodnoty, které se zobrazují jako další řádky ve výsledcích dotazu.

řádek filtru

V replikace na základě filtr, který umožňuje omezit data replikovány na odběratel klauzule WHERE.

identifikátor řádku

1.A column or set of columns used to distinguish any single row from every other row in the table.2.In a heap, a pointer to the row.

řádkový zámek

zámek na jednom řádku tabulka.

Správa verzí řádku

1.With cursors, the process in which the timestamp column of a row is used to determine whether data has been modified after being read into a cursor.Pokud řádek dat neobsahuje sloupec časového razítka, řádek verzí není používán.2.With transaction isolation, when a row versioning-based isolation level is enabled, the process in which the Database Engine maintains versions of data rows affected by data manipulation language (DML) execution.Výběrem úroveň vhodná izolace aplikace používají verze řádku k dotazování a načtení transakčně konzistentní snímkem dat, jak jej při zahájení transakce nebo dotazu existoval bez získání uzamčení na datech.

data přetékající řádek.

Data typu varchar, nvarchar, varbinary nebo sql_variant, který je uložen mimo stránka hlavní datové tabulka nebo indexu, protože kombinované šířku tyto sloupce překračuje limit 8,060 bajty na řádku.

sadu sada řádků.

Sada řádků, ve kterém má každý řádek sloupce dat.

RTIM

Model objektů jádra představuje definice typu úložiště pro službu metadata.

pravidlo

1.A database object that is bound to columns or alias data types, and specifies which data values are acceptable in a column.Omezení CHECK poskytnout stejné funkce a jsou upřednostňovaný, protože jsou ve standardním SQL-92.2.In Analysis Services, a rule specifies restrictions such as Unrestricted, Fully Restricted, or Custom for security read and read/write role permissions.

provádění pravidel

Proces provádění jedno z pravidel aplikací (stavová tabulka událost pravidel, pravidla odběr událost a pravidla odběr naplánované) definované v souboru definice aplikace.

pravidla

Určuje, jaké hodnoty jsou platné být uložené tabulka.To se nazývá celistvost doména.

spravovaný kód

Kód, který bude spuštěn v rámci společného jazykového modulu runtime (CLR).Také označuje jako spravovaný kód.

uložený bod

Značky, která umožňuje aplikaci vrátit změny součástí transakce, pokud je zjištěna menší chyby.

jednobajtová znaková sada

Kódování znaků ve kterém je každý znak reprezentován 1 bajt.

skalár

Pole s jedinou hodnotou (na rozdíl od agregace).

skalár agregace

agregace funkce, jako je například min(), Max() nebo AVG(), který je uveden v seznamu výraz SELECT sloupec, který obsahuje pouze agregace funkce.

pruh stupnice

Na řádku lineární měřidla, na které takt značky jsou vypracovávány--analogická osa v grafu.

plánované záloha

Provádí Agent serveru SQL Server při definované a plánované jako úloha automatického záloha.

Schéma

Ve standardním SQL-92 kolekce databázových objektů, které jsou majetkem jednoho uživatele a tvoří jeden obor názvů.Obor názvů je sada objektů, které nemohou mít názvy duplicitní.

sada sada řádků schématu

Sadu speciálně definované sada řádků vrátí metadata o objektů nebo funkce na instance serveru SQL Server nebo služby Analysis Services.

snímek schématu

Snímek obsahující schéma pro publikované tabulky a objekty vyžadované replikace (aktivační události, metadata tabulky a tak dále), ale nikoli data uživatele.

obor

V rozsah, které proměnné lze odkazovat v balíček DTS.

Script

Kolekce příkazů jazyka Transact-SQL použitá k provedení operace.

posuvníky

Možnost pohyb kurzor směry jiné než pouze pro předávání.

vyhledávací podmínka

V klauzulích WHERE a HAVING, určete podmínky, které zdrojových řádků musí splňovat, aby mohly být zahrnuty do predikáty příkaz jazyka SQL.

sekundární databáze

V přesouvání protokolu dopravy, jen pro čtení databáze, která byla vytvořena v úplné obnovení záloha primární databáze (bez obnovení) na instance samostatný server (sekundární server).

sekundární server

V přesouvání protokolu konfigurace instance serveru, na kterém je umístěna sekundární databáze.

zabezpečitelný prostředek

Subjekty, které lze zabezpečit pomocí oprávnění.

Protokol SSL (protokol SSL (Secure Sockets Layer)) (SSL)

Navrhovaný otevřený standard pro navázání zabezpečeného komunikačního kanálu, chcete-li zabránit zachycení důležitých informací, jako jsou například čísla kreditních karet.Především umožňuje zabezpečené elektronické finanční transakce v síti WWW, přestože je navržena tak pracovat i jiné služby sítě Internet.

rozšíření zabezpečení

Komponentu Reporting Services, který ověřuje uživatele nebo skupiny k serveru pro sestavu.

zaregistrovaný objekt zabezpečení

V počítačích se systémem Windows, účet (například uživatele, skupiny zabezpečení, zařízení nebo počítače), které mohou být udělen nebo odepřen přístup k prostředkům.

segmentace

Technika dolování dat, která analyzuje data k nalezení vzájemně se vylučující kolekce záznamů, které sdílejí podobné atributy sad.

Vyberte seznam

Klauzule SELECT definující sloupce sada výsledků dotazu dotazu vrácených výraz.

spojit sama na sebe sama na sebe sama na sebe

A spojit, do které záznamy z tabulka jsou zkombinovány s jinými záznamy stejné tabulka ve spojených polích nejsou shodné hodnoty.

Semantic Model Definition Language

Sada pokynů, které popisují informace o rozložení a dotaz pro sestavy vytvořené v konfigurátoru sestav.

semiadditive míra

míra, který může být sečteny podél jedné nebo více, ale ne všechny, dimenzích v krychli.

kontextový kurzor

Kurzor vyjadřující data změny podkladového jinými uživateli je otevřen kurzor.

Kontejner pro posloupnost

Definuje tok řízení, který je podmnožina toku řízení balíček

řazená kolekce

Kolekce cíl objekty explicitní relace objektu.

explicitní relace

Vztah v úložišti, určující explicitní pozic pro každý cílový objekt v rámci kolekce cílových objektů.

serializovat.

Nejvyšší úroveň izolace transakce.Serializovat transakce zámek všechny řádky, které mohou číst nebo upravovat zajištěn transakce zcela izolovány od jiných úkolech.

agregace serveru

Souhrnná hodnota, která je vypočtena na datech zdrojového serveru a součástí zprostředkovatelem dat sada výsledků dotazu dotazu.

serverová kolace

kolace pro instance serveru SQL Server.

serverový kurzor

Kurzor, implementována na serveru.

název serveru

Název, který jednoznačně identifikuje počítač serveru v síti.

serverový odběr

odběr publikace hromadné korespondence s hodnotou priority přiřazené používané pro zjišťování konfliktů a rozlišení.

Služba

služba Broker objektu, který definuje název konkrétní úkol nebo sada úkolů a smlouvy, další služba lze použít k provedení tohoto úkolu.

hlavní název služba

Název, podle kterých klient jednoznačně identifikuje instance služba.

program služby

Program, který používá funkci služba Broker.program služby může být procedura Transact-SQL, které jsou uloženy, SQLCLR uložená procedura nebo externí aplikace.

relace

V zrcadlení databáze, interakce, k nimž dochází během zrcadlení mezi primární server, zrcadlový server a monitorovací server (pokud existuje).

Inicializační soubor instalace

Textový soubor ve formátu Windows ini, uchovávající informace o konfigurace, povolení k instalaci, aniž by uživatel musel nacházet reagovat na serveru SQL Server vyzve z instalačního programu.

úroveň závažnosti

Číslo, které označuje relativní násobek chybu, která jsou generovány v databázovém stroji SQL Server.

stínová kopie

Ve službě Reporting Services odkazuje na instance statické sestavy: dat a rozložení, protože existuje v určitém místě v čas.

položka sdíleného zdroj dat

Informace o připojení, který je zapouzdřený v položce zdroj dat.

sdílená dimenze

Dimenze vytvořené v databázi, která mohou používat všechny datová krychle v databázi.

Sdílený zámek

Zámek vytvořených operací nonupdate (Číst).

sdílený plán

Informace o plánu lze odkazovat pomocí více položek

prováděcí plán

Sestava zobrazující plán vykonání výraz SQL.

na stejné úrovni

Člen v hierarchie dimenze, který je podřízený objektem nadřazené stejné jako zadaný člen.

jednoduché model obnovení

Režim obnovení databáze minimálně protokoluje všechny transakce dostatečně zajistit konzistenci databáze po selhání systému nebo po obnovení zálohy dat.

jednobajtové znakové sada

Kódování znaků ve kterém je každý znak reprezentován 1 bajt.

jednouživatelský režim

Stav, ve kterém lze pouze jeden uživatel přístup k prostředek.

řez

Podmnožina dat v datová krychle, podle omezení jednu nebo více dimenzí, které členy dimenze.

inteligentní značka

inteligentní značka zpřístupní konfigurací klíč přímo na povrch návrhu ke zvýšení celkového návrhu-čas produktivity v aplikaci Visual Studio 2005.

SMDL

Viz jiný termín: Model Definition Language sémantické

snímek

Viz jiný termín: snímek sestavy

úroveň izolace snímek

úroveň izolace transakce ve kterém každou operaci čtení prováděné transakce vrátí všechna data tak, jak existovaly při zahájení transakce.

snímková replikace

snímková replikace distribuuje data přesně tak, jak se zobrazuje v konkrétní chvíli v čas a nesleduje aktualizace dat.

podíl na snímek

Sdílená složka k dispozici pro skladování snímek soubory.Snímek soubory obsahují schéma a data pro publikované tabulky.

vločkové schéma

Rozšíření hvězdicové schéma takové, že jeden nebo více dimenzí jsou definovány více tabulek.

pořadí řešení

Pořadí hodnocení (od nejvyšší po nejnižší pořadí řešení) a výpočtu (od nejnižší do nejvyšší pořadí řešení) pro vypočtené členy, vlastní členy, kumulativní vlastní vzorce a vypočtené buněk v výpočet jednoho průchodu, multidimenzionální datové datová krychle.

pořadí řazení

Sada pravidel v kolace, které definují, jak se hodnotí znaky v operacích porovnání a pořadí, v nichž jsou řazeny.

Zdroj

Integrace služby dat toku komponentu, která extrahuje data z úložiště dat, jako jsou soubory a databází.

zdroj adaptéru

součást pro tok dat, která extrahuje data z úložiště dat.

zdroj a cíl

Procházení technika, ve kterém zdrojový objekt slouží k obnovení jeho cílový objekt nebo objekty prostřednictvím jejich vztah.

zdroj ovládacího prvku

Způsob ukládání a správu různých verzí zdroj kódu, soubory a další soubory používané v projekty vývoje softwaru.Také označován jako řízení konfigurace správy a revize.

zdroj datová krychle

datová krychle, na kterém je založen propojené datová krychle.

zdroj databáze

1.In data warehousing, the database from which data is extracted for use in the data warehouse.2.A database on the Publisher from which data and database objects are marked for replication as part of a publication that is propagated to Subscribers.

zdroj objektu

Jeden objekt, ke kterému se všechny objekty v určité kolekce připojeni formou vztahy, které jsou všechny stejný typ vztahu.

zdrojový oddíl

Oddíl služby Analysis Services, který sloučena do jiného a je na konci procesu fúze automaticky odstraněna.

zhuštěný soubor

Soubor, který je zpracován způsobem, který vyžaduje mnohem méně místa na disku než by jinak nutné.

řídkost

Jejich relativní procentní multidimensionální struktura buněk, které neobsahují data.

SQL

Jazyk, který slouží k vložení, načíst, změnit a odstranit data v relační databázi, navržená speciálně pro dotazy na databázi.

kolace SQL

Sada kolací serveru SQL Server, jejichž vlastnosti odpovídají vlastnostem běžně používané stránka a řazení pořadí kombinace kódů z předchozích verzí serveru SQL Server.

výraz jazyka SQL

Jakékoli kombinace operátorů, konstant, hodnoty literálu, funkce a názvy tabulek a polí, jejímž výsledkem je jediná hodnota.

Dotaz SQL

výraz jazyka SQL, Jako například SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE nebo CREATE tabulka.

Ověřování serveru SQL Server

Mechanismus ověření attept pro připojení k instance serveru SQL Server zadáním serveru SQL Server přihlašovací ID a heslo.

Server předávání událost serveru SQL

Centrální instance serveru SQL Server spravovaný službou Agent serveru SQL Server události, předá ji podle ostatních instancí.

účet pro SQL Server

Účet uloženy v serveru SQL Server, která umožňuje uživatelům připojit se k serveru SQL Server.

výraz SQL

SQL nebo Transact-SQL příkaz, například SELECT nebo DELETE, který provádí některé akce na datech.

pohotovostní soubor

V operaci obnovení souboru používaný ve fázi vrácení k ukládání "kopírování při zápisu" pre-image, stránek, které mají být změněna.

pohotovostní server

Instance serveru obsahující kopii databáze, která lze přepnout do režimu online pokud přestane být k dispozici kopie zdrojové databáze.

hvězdicové spojit

spojit tabulka fakt (obvykle velké tabulka fakt) a nejméně dvě tabulky dimenze.

hvězdicový dotaz

Hvězda dotaz spojuje tabulka fakt a počet tabulka dimenzí.

hvězdicové schéma

Relační struktura databáze, ve kterém jsou udržována data v tabulka jediné fakt ve středu schématu s daty další dimenze uložené v tabulkách dimenze.

statická připojení řetězec

Ve službě Reporting Services sada hodnot, které sestava vždy používá k připojení ke stejným datům zdroje každý čas sestava spuštěna.

statický kurzor

Byl otevřen kurzoru, který se zobrazí přesně tak jako sada výsledků dotazu dotazu bylo v době kurzor.

statický řádkový filtr

Filtr k dispozici pro všechny typy replikace, která umožňuje omezit data replikovány na odběratel na základě klauzule WHERE.

stemmer

V fulltextové vyhledávání pro daný jazyk generuje stemmer inflectional formy určité slovo, na základě pravidel daného jazyka.

zcizená stránka

stránka v mezipaměti vyrovnávací paměť pro další požadavky na server

uložená procedura

Předkompilovaný kolekce příkazů Transact-SQL, které jsou uloženy pod názvem a zpracovávány jako jednotka.

Řetězec

Sada souvislé bajtů, které obsahují jediné pracující nebo binární data hodnotu.

řetězcové funkce

Funkce, které provádějí operace v řetězce znaků nebo binární.

prokládaný sada médií

Sada média, která používá více zařízení, mezi nimiž je distribuován každé zálohy.

jazyk SQL (jazyk SQL (Structured Query Language))

Jazyk, který slouží k vložení, načíst, změnit a odstranit data v relační databázi, navržená speciálně pro dotazy na databázi.

Podsestava

Sestava obsažený v jiné sestavy.

Odběratel

Instance databáze, která přijímá replikována data.

odebírající server

Server se spuštěnou instance ukládající propojené krychli služby Analysis Services.

Odběr

Požadavek na kopii publikace má být dodáno odběratel.

databáze odběru

Databáze u odběratel, který přijímá dat a databázových objektů vydávaný Vydavatel.

pravidla odběr událost

Pravidlo, které zpracovává informace pro odběry řízeny událostmi.

období vypršení odběr

Viz jiný termín: doba uchování publikace

pravidlo naplánované odběr

Jeden nebo více příkazů Transact-SQL, které zpracovávají informace pro plánované odběry.

podmnožina

Výběr tabulek a čáry relací mezi nimi, který je součástí většího databázový diagram.

možnosti útoku

Počet způsobů, v nichž část softwaru útoku.

symetrický klíč

Jeden klíč, který se používá pro symetrické šifrovací algoritmy šifrování i dešifrování.

synchronizace

1.In replication, the process of data and schema changes being propagated between the Publisher and Subscribers after the initial snapshot has been applied at the Subscriber.2.In database mirroring, when a mirroring session starts or resumes, the process in which log records of the principal database that have accumulated on the principal server are sent to the mirror server, which writes these log records to disk as quickly as possible to catch up with the principal server.

Správce synchronizace

Nástroj sloužící k zajištění, soubor nebo adresář na klientský počítač obsahuje stejná data jako odpovídající soubor nebo adresář na serveru.

systémové databáze

Sada pět databází v všechny instance serveru SQL Server slouží k uložení systémových informací.

systémové funkce

Sada vestavěným funkcím, které provádějí operace na a vrátit informace o hodnotách, objektů a nastavení v systému SQL Server.

přidělování systémových rolí

Přiřazení role, vztahující se k webu jako celku.

definice systémové role

Definice role, které vyjadřuje orgán celý web.

systémové uložené procedury

Sada dodaných serveru SQL Server uložené procedury, které mohou být použity pro akce, například načítání informací z katalogu systému nebo k provádění úkolů správy.

systémové tabulky

Předdefinované tabulky, které tvoří systémového katalogu pro SQL Server.

systémová proměnná

Hodnota, která používá interně integrace Services k ukládání informací o spuštění balíček a její objekty.

tabulka

1.A two-dimensional object, which consists of rows and columns, that stores data about an entity modeled in a relational database.2.A data region on a report layout that displays data in a columnar format.

oblast tabulkových dat

položka sestavy na rozložení sestavy, která zobrazuje data ve sloupcovém formátu.

Zámek tabulka

Zámek tabulka, včetně všech dat a indexů.

prohledání tabulka

Operace načítání dat databázový stroj musí načteno všechny stránky tabulka k nalezení řádků, které kvalifikovat pro dotaz.

omezení na úroveň tabulka

Omezení, které umožňuje různé formy celistvost dat, které mají být definovány na jeden sloupec (omezení na úroveň sloupce) nebo více sloupců (omezení na úroveň tabulka) při tabulce definován nebo změněn.

tablix

Oblast dat Reporting Services jazyk RDL obsahuje řádky a sloupce tabulka nebo matice, případně obě vlastnosti sdílení připomínající.

TDS (TDS (Tabular Data Stream))

Data interní klient na server SQL Server přenést protokol.

záloha protokolů poškozené databáze

Odebrané pravděpodobně poškozené databáze k zachycení protokol, který není dosud nebyly zazálohoval záloha protokolů.

záloha na pásce

Operace záloha serveru SQL Server, které zapíše do libovolné páskové zařízení podporovaným operačním systémem.

cílová databáze oddílu

Oddíl Analysis Services do které jiný sloučena a které obsahuje data z obou oddílů po spojení.

cílový server

Server, který přijímá úlohy z hlavní server, v víceserverových správy serveru, který se připojuje k a přijímá úlohy z hlavní server.

Úloha

Sada oprávnění, která představují úlohu (Spravovat zprávy, spravovat složky atd.)

TDS

Viz jiný termín: tabulková data vysílat datový proud

dočasná uložená procedura

Postup umístěny dočasné databáze tempdb a na konci relace vymazány.

Dočasná tabulka

tabulka umístěny do dočasné databáze tempdb a na konci relace vymazány.

podproces

Komponentu operačního systému, která umožní logiku víceuživatelský aplikace provádí jako několik cest samostatné, asynchronní provádění.

dimenze čas

1.A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.2.In Analysis Services, a special type of dimension created from a date/time column.

Token

Fulltextové vyhledávání, slovo nebo řetězec znaků identifikován dělení slov.

tokenizace

V textu těžby nebo fulltextové vyhledávání mohou být seskupeny proces identifikace smysluplné jednotek v rámci řetězce, buď na hranice slova, morphemes nebo stonky, tak, aby související tokeny.

trasovací soubor

Soubor používaný SQL Server Profiler k zaznamenání sledované události.

trasovací token

Výkon, sledování nástroj k dispozici pro transakční replikace.Token (malé množství dat) je odeslána prostřednictvím systému replikace změří doba potřebná pro transakce dosáhnout distributor a předplatitelé.

druhý bajt

Druhý bajt 2bajtový kód bodu v dvoubajtové znakové stránka.

trénovací sada dat.

Sada známé a předvídatelným data, které slouží k modelu dolování dat trénovat.

vlastnost

Atribut, který popisuje entita.

transakce

Skupiny databázových operací slučují do logická jednotka práce, která je zcela potvrzena nebo vrátit zpět.

zpracování transakcí

Zpracování dat se používá k zaznamenání efektivně obchodní činnosti, nazývané transakce, které jsou v zájmu organizace (například prodej, objednávky nebo peněžní převody).

doba uchování transakcí

Viz jiný termín: doba uchování distribuce

odvolání transakce

Vrácení transakce zadané uživatelem poslední uložený bod uvnitř transakce nebo na začátku transakce.

transakční replikace

Typ replikace, který obvykle začíná snímek publikace databázové objekty a data.

Transact-SQL

Jazyk, obsahující příkazy používané ke správě instance serveru SQL Server, můžete vytvořit a spravovat všechny objekty v instanci serveru SQL Server a k vložení, načíst, změnit a odstranit všechna data v tabulkách serveru SQL Server.Jazyka Transact-SQL je rozšířením jazyka, definovaného v normách SQL publikovaných skupinou International Standards Organization (ISO) a American National Standards Institute (ANSI).

Kurzor jazyka Transact-SQL

serverový kurzor definovat pomocí syntaxe CURSOR DEKLAROVAT Transact-SQL.

transformace

1.In data warehousing, the process of changing data extracted from source data systems into arrangements and formats consistent with the schema of the data warehouse.2.In Integration Services, a data flow component that aggregates, merges, distributes, and modifies column data and rowsets.

Chyba výstup transformace

Informace o chybě transformace.

vstupní data transformace

Data, která je obsažena sloupec slouží během procesu připojení nebo vyhledávání k úpravě nebo agregovat data tabulka, ke kterému je připojen.

výstup transformace

Data, která je vrácena v důsledku postup transformace.

aktivační události

uložená procedura, která se spustí v reakci na jazyk DML (jazyk DML (Data Manipulation Language)) (DML) nebo data definici jazyka (DDL) událost.

důvěryhodné připojení

Windows síťového připojení, které lze otevřít pouze uživatelé, kteří po ověření v síti.

řazená kolekce členů

Jednoznačně identifikuje buňka, na základě kombinace členů atribut z každé hierarchie atribut v datové krychli.

Dvoufázové zápis

Proces, který zajišťuje transakce, které se vztahují k více než jednomu serveru, jsou dokončeny na všech serverech nebo na žádný.

nevyvážená hierarchie

Hierarchie, ve kterém jedna nebo více úrovní neobsahují členy v jeden nebo více větvích hierarchie.

nezapsatelná transakce

Transakce, která zůstane otevřená a nemůže být potvrzena.

podkladová tabulka

Tabulka, která odkazuje na zobrazení, kurzor nebo uložená procedura.

fáze vrácení zpět

Fáze během obnovy databáze, které obrátí (vrátí) změny provedené příkazem všechny transakce, které nesvěřené po dokončení fáze opakování obnovení.

nevynucená relace

Propojení mezi tabulkami, které odkazuje primární klíč v jedné tabulce cizí klíč v jiné tabulka a které transakcích INSERT a UPDATE nekontroluje referenční celistvost.

Unicode

Unicode definuje sada písmen, čísel a symbolů, které na serveru SQL v datové typy ntext, nchar a nvarchar.

kolace Unicode

sada pravidel, která funguje jako pořadí řazení pro data ve formátu Unicode.

Formát Unicode

Data uložená v hromadná kopíe datového souboru pomocí znaků Unicode.

Jedinečný index

Rejstřík, v němž jsou povoleny žádné dva řádky mít stejnou hodnotu indexu tedy zákazu duplicitní indexu nebo hodnoty klíč.

jedinečný identifikátor

Skryté-4bajtová sloupec, který databázový stroj SQL Server automaticky přidá do řádku tak, aby jedinečný index klíč pro daný řádek.jedinečný identifikátor vkládá řádek pouze při clusterovaný index tabulka není s UNIQUE vlastnosti a hodnoty v indexu na klíč pro daný řádek neposkytují jedinečnosti.

neznámý člen

Člen dimenze, pro kterého při zpracování datové krychle obsahující danou dimenzi nebyl nalezen žádný klíč.

nespravovaný kód

Kód, který nelze spustit uvnitř CLR.

unpivot

Integrace službami, proces vytváření více normalizované datové sady rozbalením sloupců dat v jediném záznamu do více záznamů.

nebezpečný kód

Kód, který nepracuje uvnitř CLR.also označuje jako nespravovaný kód.

aktualizační zámek

Zámek se umístí na prostředky (například řádku, stránka, tabulka), které mohou být aktualizovány.

aktualizační statistika

Proces, který přepočítá informace o distribuci klíčových hodnot v zadané indexy.

uživatelská instance

Instance serveru SQL Server Express vytvořený nadřazené instance jménem uživatele.

uživatelem definované agregace (funkce)

agregace funkce, Je vytvořen odkazování na sestavení serveru SQL Server.

uživatelem definované agregace funkce

agregace funkce vytvořené proti sestavení serveru SQL Server, jehož provádění je definována v sestavení vytvořené v rozhraní .NET Framework společného jazykového modulu runtime.

uživatelem definované funkce

1.In SQL Server, a Transact-SQL function defined by a user.2.In Analysis Services, a function defined in a Microsoft ActiveX library created using a Component Object Model (COM) automation language such as Visual Basic or Visual C++.

ověření (sémantické)

Proces potvrzující, že jsou logicky platné prvky souboru XML.

ověření (syntaktické)

Proces potvrzení, který odpovídá jeho schématu souboru XML.

Hodnotový výraz

Výraz v výrazy jazyk MDX (Multidimensional) vracející hodnotu.Hodnota výrazů může být použita u sad, n-tice, členy, úrovně, čísla nebo řetězce.

Proměnná

1.In Integration Services, stores values that can be used in scripts, expressions, and property expressions to set column values and the properties of package objects.2.Defined entities that are assigned values.Lokální proměnná je definována výraz DECLARE@localvariable a přiřadit počáteční hodnotu v rámci výraz dávka, kde je deklarována s SELECT nebo sada@localvariable.

proměnné interval

Možnost na služby Reporting Services graf, který může být zadán se automaticky vypočítá optimální počet popisků, které mohou být umístěny na osa, na základě grafu šířku nebo výšku.

vertikální filtrování

Filtrování sloupce z tabulka.Při použití jako část replikace, článek tabulka vytvořené obsahuje pouze vybrané sloupce z tabulka pro publikování.

vertikální dělení

K segmentaci jedné tabulka do více tabulek na základě vybraných sloupců.

velmi rozsáhlá databáze

Databáze, která se stala dostatečně velký, aby se námitkové řízení.

generování zobrazení

Funkce stroj úložiště, která se používá k vytvoření relačních zobrazení na základě třídy, rozhraní a vztahy v modelu informace.

virtuální soubor protokolu

Jiné fyzické soubory, které jsou odvozeny z jednoho fyzického souboru protokolu databázovým strojem SQL Server.

vizuální souhrn

Zobrazí se souhrnné buňku hodnota pro člen dimenze, který je konzistentní s zobrazeného podřízené hodnoty zobrazená buňka.

velmi rozsáhlá databáze

Viz jiný termín: velmi rozsáhlá databáze

záložní pohotovostní server

pohotovostní server, který obsahuje kopii databáze, je aktualizován asynchronně a které lze přepnout do režimu online poměrně rychle.

Webová služba

Ve službě Reporting Services, služba, která používá protokol SOAP (SOAP) přes protokol HTTP a funguje jako komunikační rozhraní mezi programy klient a server sestav.

webová synchronizace

V slučovací replikace funkce, která umožňuje replikaci dat pomocí protokol HTTPS.

kolace systému Windows

sada pravidel, která určuje způsob, jakým SQL Server seřadí znaková data.kolace je určen název v Ovládacích panelech systému Windows a SQL Server 2000 během instalace.

Systém Windows Data Access Components (Windows aplikace DAC)

Sada dat přístup technologií, které jsou součástí operačního systému Microsoft Windows počínaje systémem Windows Vista.Jedná se o nejnovějších verzích technologie Microsoft Data Access Components (MDAC), jako je například rozhraní ADO (ActiveX Data Objects) (rozhraní ADO), Open Data Base Connectivity (ODBC) a rozhraní OLE databáze.

rozhraní rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) (rozhraní rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) (Windows Management Instrumentation))

Toto rozhraní poskytuje informace o objektech ve spravovaném prostředí.

monitorovací server

V zrcadlení databáze, můžete instance serveru, který sleduje stav serverů jistiny a zrcadla, a že ve výchozím iniciovat automatické předání služeb při selhání selhání primární server.

rozhraní WMI

Viz jiný termín: rozhraní rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) (Windows Management Instrumentation)

jazyk WQL (rozhraní WMI Query Language)

Podmnožinu jazyka ANSI SQL sémantické změnami upraveny k rozhraní rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) (rozhraní rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) (Windows Management Instrumentation)).

dělení slov

Dělení slov v fulltextové hledání pro daný jazyk, tokenizes textu na základě lexikální pravidel jazyka.

generování slovo

Proces stanovení jiných forem uvedených v hledání slova.

dělení slov

V textu těžby nebo fulltextové vyhledávání procesu oddělení řetězců hranicím slovo.

jazyk WQL

Viz jiný termín: Dotazovací jazyk rozhraní WMI

se zpětným zápisem

K aktualizaci hodnoty buňka datová krychle, členu nebo vlastnost člena hodnotu.

Povolit zápis

Chcete-li změnit datové datová krychle nebo dimenze, uživatelů v rolích datové datová krychle pro čtení a zápis přístup k dimenzi nebo datové krychli lze změnit jeho data.

dopředné protokolování

Metoda protokolování transakcí ve kterém je protokol vždy zapisovány na před data.

zpětný zápis

U serveru SQL Server aktualizaci hodnoty buňka datová krychle, členu nebo hodnotu vlastnosti členu.

Provede příkaz xcopy

Funkce nasazení, podporována pouze SQL Server Express umožňující aplikace a soubor databáze (MDF) ke kopírování do jiného počítače nebo do jiného umístění ve stejném počítači, bez další konfigurace.

XML for Analysis

Specifikace, která popisuje otevřený standard, který podporuje data přístup ke zdrojům dat, které se nacházejí v síti WWW.

XMLA

Viz jiný termín: XML for Analysis

šablona stylů XSL

Viz jiný termín: šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language)

XSLT

Viz jiný termín: šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language) Transformations

zombiek

Zpráva, která nebyla zpracována pomocí orchestraci.Nebyla ve frontě Suspended nebo jiné místo kde bude opakován.

Zobrazit: