Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Klíčové koncepty nástroje Operations Manager

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Nástroj Operations Manager, součást softwaru Microsoft System Center 2016, je software, který vám pomůže monitorovat služby, zařízení a operace pro mnoho počítačů z jedné konzoly. Toto téma vysvětluje základní koncepci nástroje Operations Manager. Je určeno správci, který spravuje infrastrukturu nástroje Operations Manager, a obsluze, která monitoruje služby IT ve vaší firmě a poskytuje k nim podporu.

Funkce nástroje Operations Manager

Malé a velké podniky jsou obvykle závislé na službách a aplikacích ve vlastním výpočetním prostředí. Technici IT oddělení jsou zodpovědní za zajištění výkonu a dostupnosti těchto vysoce důležitých služeb a aplikací. Je tedy důležité, aby technici IT oddělení vždy věděli, když dojde k problému, zjistili, kde k němu došlo a co ho způsobuje. Nejlépe předtím, než uživatelé aplikací problém zaznamenají. Čím více počítačů a zařízení se nachází v podniku, tím složitější je tato úloha.

Používání nástroje Operations Manager v prostředí usnadňuje monitorování více počítačů, zařízení, služeb a aplikací. Konzole Operations Console zobrazená na následujícím obrázku vám umožňuje zkontrolovat stav, výkon a dostupnost všech monitorovaných objektů v prostředí a pomůže vám rozpoznat a vyřešit problémy.

Konzole Operations Console

Poznámka

Pokud se chcete dozvědět, jak používat konzoly nástroje Operations Manager, přečtěte si v provozní příručce téma Používání konzol nástroje Operations Manager.

Nástroj Operations Manager vám oznámí, jestli jsou monitorované objekty v dobrém stavu, odešle výstrahy při identifikaci problémů a poskytne informace, které vám pomohou zjistit příčinu problému a možná řešení. Jako správce výběrem počítačů a zařízení k monitorování nakonfigurujete, co bude monitorováno. Vaším úkolem bude také naimportovat sady Management Pack, které umožňují monitorovat konkrétní funkce a aplikace. Pokud chcete určit, které objekty se mají monitorovat a co bude monitorováno, je třeba porozumět funkcím, které jsou součástí infrastruktury nástroje Operations Manager, a tomu, jak nástroj Operations Manager funguje.

Infrastruktura nástroje Operations Manager

Instalace nástroje Operations Manager vytvoří skupinu pro správu. Skupina pro správu je základní funkční jednotka. Skupina pro správu zahrnuje přinejmenším server pro správu, provozní databázi a databázi datového skladu vykazovaných sestav.

 • Server pro správu je ústředním bodem správy skupiny pro správu a komunikace s databází. Když otevřete konzolu Operations Console a připojíte se ke skupině pro správu, připojíte se k serveru pro správu této skupiny pro správu. V závislosti na velikosti příslušného výpočetního prostředí může skupina pro správu obsahovat jeden nebo více serverů pro správu.

 • Provozní databáze je databáze systému SQL Server, která obsahuje všechna konfigurační data skupiny pro správu. Jsou do ní ukládána všechna data monitorování, jež jsou shromážděna a zpracována pro skupinu pro správu. Provozní databáze uchovává krátkodobá data, ve výchozím nastavení po dobu 7 dnů.

 • Databáze datového skladu je databáze systému SQL Server, která ukládá data monitorování a výstrah pro účely záznamu historie událostí. Data zapsaná do databáze nástroje Operations Manager se zapisují také do databáze datového skladu, takže sestavy vždy obsahují aktuální data. Databáze datového skladu ukládá dlouhodobá data.

Pokud je nainstalována funkce pro vytváření sestav nástroje Operations Manager, skupina pro správu obsahuje také server pro sestavy, kde jsou vytvářeny a zobrazeny sestavy z dat v databázi datového skladu.

Tyto základní součásti skupiny pro správu mohou existovat na samostatném serveru nebo mohou být distribuovány na více serverů, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Základní skupina pro správu

Informace o instalaci funkcí skupin pro správu najdete v průvodci nasazením nástroje Operations Manager 2016.

Servery pro správu

Úkolem serveru pro správu je spravovat konfiguraci skupiny pro správu, spravovat agenty a komunikovat s nimi a komunikovat s databázemi ve skupině pro správu.

Skupina pro správu může obsahovat více serverů pro správu, díky čemuž je možné navýšit kapacitu a zajistit nepřetržitou dostupnost. Když jsou do skupiny pro správu přidány dva nebo více serverů pro správu, servery pro správu se stávají součástí fondu zdrojů a práce je rozdělena mezi členy fondu. Dojde-li k selhání člena fondu zdrojů, ostatní členové fondu zdrojů převezmou úlohu tohoto člena. Pokud je přidán nový server pro správu, tento nový server pro správu automaticky převezme část práce od stávajících členů fondu zdrojů. Každý ze členů ve fondu zdrojů bude spravovat odlišnou sadu vzdálených objektů. Nikdy nedojde k tomu, aby dva členové v tomtéž fondu současně spravovali stejný objekt.

Speciálním typem serveru pro správu je server brány. Server brány umožňuje monitorovat počítače v nedůvěryhodných doménách. Další informace najdete v tématu Plánování návrhu skupin pro správu.

Agenti

Agent nástroje Operations Manager je služba instalovaná v počítači. Agent shromažďuje data, porovnává vzorky dat s předdefinovanými hodnotami, vytváří výstrahy a spouští odpovědi. Server pro správu přijímá a distribuuje konfigurace agentům na spravovaných počítačích.

Každý agent vytváří sestavy zasílané na server pro správu ve skupině pro správu. Tento server pro správu je označován jako primární server pro správu agenta.

Agenti sledují zdroje dat na monitorovaném počítači a shromažďují informace podle konfigurace, která jim je odeslána ze serveru pro správu. Agent také vypočítává stav monitorovaného počítače a objektů, které jsou v něm monitorovány. Tyto údaje poté předává zpět na server pro správu. Pokud dojde ke změně stavu monitorového objektu nebo jsou splněna další kritéria, agent může vytvořit výstrahu. Díky tomu je obsluha systému upozorněna, že je třeba nějaké záležitosti věnovat pozornost. Agent poskytuje aktuální vyobrazení stavu zařízení a všech jeho hostovaných aplikací prostřednictvím zasílání dat o stavu monitorovaného objektu na server pro správu.

Agent může být nakonfigurován, aby se choval jako agent proxy. Agent proxy je agent umožňující předávání dat na server pro správu za počítač nebo síťové zařízení, které není jeho hostitelským počítačem. Agent nainstalovaný na fyzickém uzlu clusteru SQL se může například chovat jako zprostředkovatel a monitorovat prostředek clusteru. Agenti proxy umožňují monitorovat počítače a zařízení, do nichž nelze agenta nainstalovat. Další informace najdete v tématu Monitorování bez agentů.

Služby

Agent nástroje Operations Manager je na monitorovaném počítači uveden jako služba Microsoft Monitoring Agent. Služba Microsoft Monitoring Agent shromažďuje data o výkonu, spouští úlohy atd. Dokonce i pokud služba nemůže komunikovat se serverem pro správu, kterému předává sestavy, zůstává nadále spuštěna a shromážděná data a události zařadí do fronty na disk monitorovaného počítače. Po obnovení připojení služba Microsoft Monitoring Agent odešle shromážděná data a události na server pro správu.

Poznámka

Služba Microsoft Monitoring Agent Service bývá někdy označována jako služba Health Service.

Služba Microsoft Monitoring Agent běží také na serverech pro správu. Tato služba provádí na serveru pro správu monitorování pracovní postupů a spravuje přihlašovací údaje. Tato služba spouští pracovní postupy spuštěním procesu MonitoringHost.exe pomocí zadaných přihlašovacích údajů. Tyto procesy monitorují a shromažďují data protokolu událostí, data čítače výkonu, data rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) a spouští akce, např. skripty.

Servery pro správu také spouští služby System Center Data Access a System Center Management Configuration.

Služba System Center Data Access poskytuje přístup ke konzole Operations Console pro provozní databázi a zapisuje data do databáze.

Služba System Center Management Configuration spravuje vztahy a topologii skupiny pro správu. Také provádí distribuci sad Management Pack do monitorovaných objektů.

Sady Management Pack

Pracovní postupy, které spouští služba System Center Management, jsou definovány pomocí sad Management Pack. Sady Management Pack určují informace, které agent shromažďuje a vrací na server pro správu pro konkrétní aplikaci nebo technologii. Například sada Management Pack BizTalk Server obsahuje pravidla a monitorování zajišťující shromažďování a hodnocení událostí a operací, jež jsou důležité k zajištění stavu a efektivity aplikace BizTalk Server.

Jakmile nástroj Operations Manager nainstaluje do počítače agenta, odešle agentovi počáteční konfiguraci. Počáteční konfigurace zahrnuje zjištění objektu ze sad Management Pack. Sada Management Pack určuje typy objektů, například aplikace a funkce, které budou monitorovány v počítačích zjištěných nástrojem Operations Manager. Agenti odesílají data na server pro správu, který určuje instance objektů zjištěných v počítači. Server pro správu poté odešle agentům prvky sad Management Pack, které se vztahují na zjištěné objekty pro každý počítač, například pravidla a monitorování.

Pravidlo definuje události a data výkonu, které mají být shromažďovány z počítačů, a způsob, jak informace po shromáždění zpracovat. Pravidla můžete vnímat jednoduše jako příkaz „pokud/tak“. Sada Management Pack pro aplikaci může například obsahovat pravidla:

 • Pokud se v protokolu událostí objeví zpráva označující, že se aplikace vypíná, bude vytvořena výstraha.

 • Pokud dojde k chybě odeslání zdrojového souboru, bude zachycena událost označující toto selhání.

Jak je znázorněno v těchto příkladech, pravidla mohou vytvářet výstrahy a shromažďovat události nebo data o výkonu, které agent odešle na server pro správu. Pravidla mohou také spouštět skripty. Tím například umožníte pravidlu pokusit se restartovat aplikaci, která selhala.

Zjištěné objekty mají stav, který je v konzole Operations Console zobrazen jako zelený (úspěšný nebo v pořádku), žlutý (varování) nebo červený (kritický nebo není v pořádku). Monitorování definuje stav konkrétních aspektů monitorovaného objektu. Monitorování kapacity disku například může být označeno zeleně, je-li zaplněno méně než 85 procent kapacity, žlutě při zaplnění vyšším než 85 procent a červeně při zaplnění vyšším než 90 procent. Monitorování může být nakonfigurováno, aby vytvářelo výstrahu při změně stavu.

Způsob zjišťování a monitorování objektů

Následující obrázek je zjednodušenou ilustrací toho, jak jsou objekty zjišťovány a monitorovány.

Přehled zjišťování a monitorování

 1. Správce nakonfiguruje nástroj Operations Manager, aby vyhledával počítače určené ke správě. Další informace o zjišťování počítačů najdete v části Správa zjišťování a agentů.

 2. Budou rozpoznány počítače, které odpovídají zadaným kritériím a nejsou doposud spravovány.

 3. Do zjištěného počítače bude nainstalován agent nástroje Operations Manager.

 4. Agent si vyžádá konfigurační data a poté server pro správu odešle data konfigurace agenta z instalovaných sad Management Pack, které zahrnují třídy ke zjištění. Pokud jsou například nainstalovány sady Management Pack operačního systému Windows Server, server pro správu odešle agentovi třídy operačního systému.

 5. Agent porovná konfigurační data pro počítač, rozpozná všechny zjištěné objekty a vrátí informace do serveru pro správu. Agent například vrátí serveru pro správu informaci, že v počítači je instance operačního systému Windows Server 2016.

 6. Server pro správu odešle agentovi veškerou logiku monitorování z nainstalovaných sad Management Pack, jež se vztahují na zjištěné objekty. Agent například obdrží veškerou logiku monitorování platnou pro Windows Server 2016.

 7. Agent se použije na logiku monitorování, např. pravidla a monitorování, spustí pracovní postupy a vrátí data na server pro správu.

 8. Pokud dojde ke změnám zjištěných objektů, například instalaci aplikace nebo jejímu odinstalování, agent odešle aktualizované informace na server pro správu, který odešle aktualizovanou logiku monitorování.

Poznámka

Operations Manager dokáže také zjišťovat a sledovat síťová zařízení a počítače s operačními systémy UNIX a Linux a také dokáže poskytovat monitorování bez agenta. Další informace najdete v provozní příručce v části věnované scénářům monitorování nástroje Operations Manager.

Komunikace mezi agenty a servery pro správu

Agent nástroje Operations Manager odesílá upozornění a data zjišťování na primární server pro správu, který zapisuje data do provozní databáze. Agent rovněž odesílá data událostí, výkonu a stavu na primární server pro správu pro tohoto agenta, který zapisuje data souběžně do provozní databáze a databáze datového skladu.

Agent odesílá data podle parametrů plánu pro každé pravidlo a monitorování. Pro optimalizovaná pravidla shromažďování dat jsou data přenášena pouze v případě, že se vzorek čítače liší od předchozího vzorku o zadanou toleranci, například 10 %. To pomáhá snížit zatížení sítě a objem dat uložený v provozní databázi.

Všichni agenti navíc v pravidelném intervalu (ve výchozím nastavení každých 60 sekund) odesílají na server pro správu paket dat – tzv. prezenční signál. Účelem prezenčního signálu je ověřit dostupnost agenta a komunikaci mezi agentem a serverem pro správu. Další informace o prezenčních signálech najdete v článku Způsob fungování prezenčních signálů v nástroji Operations Manager.

Pro každého agenta spustí nástroj Operations Manager sledovací proces služby stavu, který sleduje stav vzdálené služby Health Service z pohledu serveru pro správu.

Další zdroje informací pro nástroj Operations Manager

© 2017 Microsoft