Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Propojení nástroje Operations Manager s jinými systémy pro správu

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Microsoft System Center 2016 – Operations Manager spolupracuje s ostatními řešeními pro správu prostřednictvím nástroje System Center 2016 – Orchestrator nebo konektorů produktů postavených na rozhraní Operations Manager Connector Framework (OMCF), které se vyvíjí v sadě SDK Operations Manageru. OMCF poskytuje metody a typy, které můžete využívat k inicializaci a správě konektoru a získávání nebo posílání provozních dat. Ve starších verzích Operations Manageru probíhala synchronizace výstrah s ostatními systémy primárně prostřednictvím konektoru. K tomuto účelu byl potřeba konektor Operations Manageru speciálně vytvořený pro příslušný systém. Dodavatelé těchto řešení pro správu vydali řadu takových konektorů.

Abyste zajistili interoperabilitu v rámci datového centra, můžete integrovat Orchestrator s nástrojem System Center, dalšími produkty Microsoftu a produkty od jiných výrobců.

V Operations Manageru se výstrahy zobrazují tehdy, pokud některý problém vyžaduje akci. Systém pro správu incidentů ITSM dokáže automaticky vytvářet záznamy o incidentech, které obdrží prostřednictvím konektoru produktu nebo runbooku nástroje Orchestrator na základě varování vygenerovaných v Operations Manageru.

Runbooky nástroje Orchestrator

Počínaje verzí System Center 2012 začaly být runbooky nástroje Orchestrator upřednostňovanou metodou synchronizace dat výstrah mezi Operations Managerem a jinými systémy namísto konektorů produktů. Runbooky mají ve srovnání s konektory tyto výhody:

  • Složitější logika, která může potenciálně zahrnout více systémů

  • Větší počet podporovaných systémů

  • Odpadá nutnost speciálního konektoru, protože integrační balíčky mají obecný účel.

Integrační balíček nástroje System Center pro System Center 2016 Operations Manager obsahuje aktivity, které načítají a upravují výstrahy ze skupiny pro správu Operations Manageru. Jediným požadavkem na druhý systém je dostupnost integračního balíčku. Integrační balíček poskytuje sadu aktivit, které spolupracují s určitou aplikací nebo komponentou. Runbook může obsahovat aktivity z více takových balíčků. Ve scénáři konektoru vyžaduje integrační balíček jen aktivity specifické pro druhý systém a nemá žádné zvláštní znalosti Operations Manageru. Informace o integračních balíčcích jsou aktuálně k dispozici v článku Integrační balíčky pro System Center 2016 – Orchestrator.

Připojení k jiným systémům pro správu

Konektory produktu umožňují komunikaci mezi nástrojem Operations Manager a jinými systémy pro správu, a to bez ohledu na to, zda je nástroj Operations Manager systémem pro správu na nejvyšší úrovni, či nikoli. Pokud nástroj Operations Manager není systémem pro správu nejvyšší vrstvy, konektor produktů může předávat všechny výstrahy generované systémem Windows pro konsolidaci v jiném systému pro správu. Je-li konektor obousměrný, může nástroj Operations Manager aktualizovat stav monitorované součásti v konzole Operations Console, když obdrží oznámení ze systému pro správu nejvyšší úrovně. Pokud není Operations Manager systémem pro správu nejvyšší vrstvy, konektor produktu mu umožní přijímat a konsolidovat informace o výstrahách z jiného systému pro správu.

Runbooky nástroje Orchestrator mají ve srovnání s konektory jedinou nevýhodu, a tou je propustnost. System Center 2016 – Orchestrator je škálovatelný produkt, který je schopný distribuovat runbooky napříč více servery. Synchronizace výstrah ale obvykle vyžaduje, aby bylo při každém vytvoření nebo úpravě výstrahy spuštěno poměrně málo runbooků (nebo dokonce jen jeden runbook v závislosti na požadavcích a složitosti). Při zpracovávání většího počtu výstrah tak může docházet k omezení výkonu disku.

Konektorové rozhraní v Operations Manageru bylo navrženo jako jednoduchá technologie zaměřená na jedinou funkci podporující velký počet výstrah. System Center 2016 má stejné konektorové rozhraní jako Operations Manager 2012/2012 R2 a 2007 R2. Nové konektory můžete vytvářet pomocí rozhraní Operations Manager Connector Framework. Ověřte si u svého dodavatele, že stávající konektor vydaný pro Operations Manager 2012/2012 R2 bude bez úprav fungovat i v Operations Manageru 2016.

Integrace nástroje System Center

Virtual Machine Manager

V nástroji System Center 2016 se Virtual Machine Manager (VMM) integruje přímo s Operations Managerem a k monitorování stavu všech prostředků v prostředí VMM používá sadu monitorování nástroje System Center pro System Center 2016 – Virtual Machine Manager. Díky této doplňkové integraci může VMM zobrazovat data Operations Manageru v konzole VMM a řídit při svých operacích režim údržby. V nástroji VMM také můžete spravovat instalaci sad Management Pack namísto přímé instalace v Operations Manageru (jak je to běžné u jiných komponent). Pokyny k nastavení této integrace najdete v tématu Konfigurace integrace nástroje Operations Manager do nástroje VMM.

VMM provádí pomocí sady SDK Operations Manageru některé akce, které u jiných produktů obvykle zajišťují sady Management Pack. Některé objekty VMM se například vytváří bez použití zjišťování objektů. Jedním z nich je objekt virtuálního počítače. Pokud v Operations Manageru v uzlu Zjištění objektu pracovního prostoru Vytváření obsahu vyberete tuto třídu, nevypíší se žádné zjištěné objekty. Místo toho, aby VMM využíval zjišťování v sadě Management Pack, vytvoří tyto objekty pomocí sady SDK Operations Manageru při každém vytvoření nebo úpravě virtuálního počítače.

Pro dodavatele prostředků využívaných nástrojem VMM neexistuje žádný způsob, jak zajistit, aby byly jejich prostředky zjišťovány a monitorovány. Pokud VMM prostředek rozezná, bude zjišťování a monitorování sadou monitorování probíhat. Dodavatelům se nicméně doporučuje, aby pro vlastní prostředky vytvářeli sady monitorování, které budou zajišťovat hloubkový monitoring specifický přímo pro tyto produkty. Sada monitorování nástroje VMM sice může zjistit, jestli je prostředek ve stavu offline, ale při řešení případných problémů už uživateli neposkytne podrobnou analýzu hlavní příčiny problému.

Service Manager

Service Manager spolupracuje s Operations Managerem prostřednictvím dvou typů konektorů, které se vytváří a konfigurují v konzole Service Manageru.

  • Konektor Položky konfigurace importuje objekty z Operations Manageru jako položky konfigurace v Service Manageru. Zjišťování v Operations Manageru vyhledá na spravovaných počítačích prostředky a jejich vlastnosti a konektor umožní, aby se tyto objekty automaticky naimportovaly do Service Manageru.
  • Konektor výstrah naimportuje výstrahy při jejich vytvoření z Operations Manageru do Service Manageru. V Service Manageru se přidají jako incidenty a je možné je spravovat. Incident se nadále synchronizuje s výstrahou, takže po jeho vyřešení se uzavře i výstraha.

Sada Management Pack

Sada monitorování nástroje System Center pro System Center 2016 – Service Manager umožňuje Operations Manageru 2016 monitorovat stav prostředí Service Manageru. Prohledává servery pro správu Service Manageru a datový sklad a měří stav jeho služeb.

Na server pro správu Service Manageru není možné nainstalovat agenta Operations Manageru, protože Service Manager využívá ke zpracovávání vlastních sad Management Pack službu System Center Management. Pokud chcete monitorovat server pro správu Service Manageru, je potřeba na něm nakonfigurovat monitorování bez agentů, které umožňuje Operations Manageru zpracovávat na serveru pro správu Service Manageru vlastní sady Management Pack. Jakmile tímto způsobem přidáte počítač do skupiny pro správu Operations Manageru, bude monitorován stejně jako jiné počítače. Jedinou výjimkou je to, že se na něm nebudou spouštět žádná pravidla ani monitory, které nepodporují scénář bez agentů.

Orchestrator

Integrační balíček System Center pro System Center 2016 Operations Manager obsahuje aktivity, díky kterým můžete v nástroji System Center 2016 – Orchestrator vytvořit runbook komunikující s Operations Managerem. Řada funkcí, které můžete provádět pomocí rutin Windows PowerShellu, je k dispozici jen v kontextu runbooku nástroje Orchestrator.
Aktivity, které jsou součástí integračního balíčku Operations Manageru, řeší tyto scénáře:

  • Načítání a úpravy výstrah, včetně schopnosti monitorovat vytváření a změny výstrah. Tato funkce přímo podporuje scénář konektoru s ostatními systémy pro správu.
  • Zjištění aktuálního stavu jednoho nebo více monitorovaných objektů
  • Spuštění a zastavení režimu údržby

Integrační balíček Operations Manageru umožňuje vytvořit jedno nebo více připojení k serverům pro správu Operations Manageru, které mohou být využívány jeho aktivitami. Každé připojení má konfiguraci zabezpečení požadovanou k přístupu ke skupině ke správu. Pokud nechcete, aby každá aktivita vyžadovala odlišné přihlašovací údaje a připojení, můžete vytvořit runbook, který bude obsahovat více aktivit s jedinou konfigurací.

Pokud potřebujete provést akci Operations Manageru v runbooku, který neobsahuje žádnou aktivitu, můžete napsat skript využívající jednu nebo více rutin Operations Manageru a potom tento skript spustit v aktivitě Run .NET Script. V takovém případě je potřeba tyto rutiny nainstalovat na daný runbookový server. Skript také musí obsahovat připojení ke skupině pro správu Operations Manageru využívající rutinu New-SCOMManagementGroupConnection. Pokud účet používaný službou Orchestrator Runbook Service nemá autorizaci ke skupině pro správu Operations Manageru, je potřeba zadat pro toto připojení alternativní přihlašovací údaje. Název a heslo se může uložit v nástroji Orchestrator ve formě zašifrovaných proměnných, aby nemusely být pevně kódovány do skriptu.

Aktivity v integračním balíčku Operations Manageru se připojují k Operations Manageru pomocí příslušné sady SDK, což znamená, že se připojují ke službě Data Access na serveru pro správu.

Sada Management Pack

V nástroji System Center 2016 slouží sada Management Pack pro Orchestrator ke zjišťování a měření stavu komponent Orchestratoru, jako jsou servery pro správu a servery runbooků. Tato sada nevyhledává runbooky, ani neprovádí monitorování na jejich úrovni. Odesílá například výstrahy, pokud na serveru runbooků selže služba runbooků, ne však tehdy, když selže samotný runbook.

Doporučeným postupem vytváření výstrah o selhání runbooku v Operations Manageru je zahrnout jednu nebo více aktivit vytvoření výstrahy, které vygenerují výstrahu v případě, že předchozí aktivita neuspěla.

Instalace konektoru produktů

Chcete-li se připojit ke konkrétnímu systému pro správu, měli byste požádat dodavatele daného systému pro správu o konektor produktů. Pokyny k instalaci by měly být součástí při stahování souborů konektorů produktů. Po instalaci konektoru produktů můžete nakonfigurovat, které události má konektor produktů přijímat nebo předávat pomocí odběrů. Konektory produktů, které nainstalujete, se zobrazují v pracovním prostoru Správa v části Konektory produktů. Více informací najdete v části Postup konfigurace odběru konektoru produktů.

Další kroky

  • Další informace o nástroji System Center 2016 – Orchestrator a jeho podpoře integrace mezi Operations Managerem a dalšími systémy pro správu nástroje System Center nebo systémy jiných výrobců najdete v článku Začínáme s nástrojem Orchestrator.

  • Pokud chcete vědět, jak vytvořit vlastní konektor produktů k integraci se systémem pro podnikovou správu nebo zautomatizovat a rozšířit Operations Manager, aby vyhovoval vašim vyšším požadavkům, přečtěte si o sadě SDK Operations Manageru.

© 2017 Microsoft